IBPBI/1/415-969/14/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy uprawa roślin ozdobnych we własnym domu stanowi działalność rolniczą?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 26 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • możliwości uznania prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności za działalność rolniczą,
  • braku konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów osiąganych z działalności rolniczej

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności za działalność rolniczą oraz braku konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów osiąganych z działalności rolniczej.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni od wielu lat jest pasjonatką i kolekcjonerką roślin ozdobnych, które osobiście pielęgnuje i których sadzonki posadzone w nadmiarze czasami (na prośbę innych pasjonatów roślin ozdobnych) odsprzedaje. Wnioskodaczyni mieszka we własnym domu jednorodzinnym, jednakże płaci podatek rolny, gdyż posiada niewielkie gospodarstwo rolne o pow. przeliczeniowej przekraczającej 1 ha. Rośliny uprawia obecnie na tzw. parapetach domowych. Przy domu zabudowuje taras o pow. 20 m2, do którego to tarasu przeniesie część swoich kolekcji roślinnej. Ponadto jest zatrudniona na czas nieokreślony, na postawie umowy o pracę, i od dochodów z tego tytułu uiszcza podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy przychód uzyskiwany ze sprzedaży roślin ozdobnych uprawianych w domu można uznać za przychód z działalności rolniczej, nie polegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawa i sprzedaż roślin mieści się w definicji działalności rolniczej, nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej. Uzyskane przychody ze sprzedaży tych roślin nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2". Obecnie normy szacunkowe określone są odrębnym aktem prawnym. Normy szacunkowe na rok 2014 określone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 września 2013 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1171).

W świetle ww. przepisów, jeżeli rośliny ozdobne nie są uprawiane w szklarniach lub ogrzewanych tunelach foliowych uprawy te nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli przy tym, rośliny te są przetrzymywane przez co najmniej miesiąc, w trakcie którego następuje ich biologiczny wzrost, to dochody uzyskane z ich sprzedaży stanowią dochody z działalności rolniczej.

Mając powyższe na względzie oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że uprawa i sprzedaż sadzonek roślin ozdobnych pochodzących z własnej kolekcji Wnioskodawczyni (nie prowadzona w szklarniach lub ogrzewanych tunelach foliowych) jest działalnością rolniczą.

Zauważyć jednocześnie należy, że bez wpływu na powyższe będzie miało prowadzenie uprawy roślin ozdobnych na zaadaptowanym na potrzeby tej uprawy tarasie, o ile w świetle odrębnych przepisów, nie będących przepisami prawa podatkowego, a tym samym nie mogących być przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, taras ten nie będzie uznany za szklarnię.

W konsekwencji dochody uzyskane z tej działalności, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.