IBPBI/1/415-929/11/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Jaka jest możliwość wystawiania rachunków dokumentujących sprzedaż zwierząt karmowych pochodzących z własnej hodowli?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura dnia 30 sierpnia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności rolniczej - jest nieprawidłowe,
  • braku obowiązku uiszczania podatku dochodowego w związku z uzyskiwaniem ww. przychodów - jest prawidłowe,
  • możliwości wystawiania rachunków dokumentujących sprzedaż owadów karmowych pochodzących z własnej hodowli - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej oraz możliwości wystawiania rachunków dokumentujących sprzedaż owadów karmowych pochodzących z własnej hodowli.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z posiadaniem zwierząt egzotycznych Wnioskodawczyni prowadzi na użytek własny hodowlę owadów karmowych typu świerszcz domowy, mącznik młynarek, drewnojad, itp. Zdarza się czasem, że Wnioskodawczyni wyhoduje więcej owadów karmowych niż zjedzą Jej zwierzęta. Wnioskodawczyni zakłada, że hodowla zwierząt karmowych zostanie powiększona a wychodowane zwierzęta będzie chciała sprzedawać na większą skalę (do sklepów zoologicznych, ogrodów zoologicznych) nie prowadząc w tym zakresie działalności gospodarczej. Okres przebywania owadów u Wnioskodawczyni byłby dłuższy niż 2 miesiące. Przy czym uzyskany z hodoli przychód byłby traktowany jako dodatkowe źródło dochodu (Wnioskodawczyni pracuje na etacie).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy ww. przypadku prowadzenia hodowli na szerszą skale obowiązana będzie opodatkować uzyskane dochody...

Czy w ogóle jest możliwość działania na większą skalę (Wnioskodawczyni zakłada że przychód z tego tytułu wyniesie ok. 100.000 zł rocznie) bez prowadzenia działalności gospodarczej...

Czy w sytuacji gdy przedmiotowa działalność, stanowi działalność rolniczą zakwalifikowaną jako „chów i hodowla zwierząt pozostałych”, a Wnioskodawczyni nie jestem rolnikiem, mieszka w centrum miasta i nie ma pola – może legalnie prowadzić tego typu działalność rolniczą...

Czy Wnioskodawczyni powinna zgłosić w urzędzie skarbowym, że prowadzi hodowlę zwierząt...

Czy jako osoba fizyczna mogłaby wystawiać rachunki sklepom, czy też musiałaby podpisywać za każdym razem umowę kupna - sprzedaży...

Czy rejestracja hodowli w GUS, wpłynie na możliwość wystawiania rachunków...

(pytania oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawczyni, hodowla zwierząt w celu ich późniejszej sprzedaży też jest zwolniona z podatku dochodowego, gdyż chów i hodowla zwierząt pozostałych jest działalnością rolniczą. Wnioskodawczyni uważa, że jako osoba fizyczna powinna mieć możliwość wystawienia rachunku z tyt. sprzedaży wyhodowanych zwierząt.

Na potwierdzenie prezentowanego stanowiska Wnioskodawczyni powołała interpretację z 2004 r. Znak BI/005-0739/04.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Od dnia 1 stycznia 2011 r. ww. rozmiary norm szacunkowych zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. Nr 188, poz. 1264). Załącznikiem tym jest „Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego”.

Hodowla zwierząt karmowych (świerszczy domowych, mączników, drewno jadów itp. – o ile nie są zaliczane do entomofagów) nie została wymieniona w ww. tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni zakłada powiększenie hodowli zwierząt karmowych i będzie chciała je sprzedawać na większą skalę - do sklepów zoologicznych, ogrodów zoologicznych, nie prowadząc w tym zakresie działalności gospodarczej. W każdym z przypadków okres przebywania owadów u Wnioskodawczyni byłby dłuższy niż 2 miesiące.

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż powyższa działalność stanowi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji do dochodów uzyskanych z tej działalności, bez względu na ich wysokość, nie stosuje się przepisów tej ustawy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż przestawione we wniosku stanowisko w zakresie:

  • możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych z prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności rolniczej - jest nieprawidłowe,
  • braku podstaw do opodatkowania tym podatkiem dochodów uzyskanych ze sprzedaży zwierząt karmowych pochodzących z własnej hodowli prowadzonej na większą skale - jest prawidłowe.

Nadmienić przy tym należy, iż prowadzenie działalności rolniczej nie wymaga rejestracji w urzędzie skarbowym.

W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli (art. 87 § 2 Ordynacji podatkowej).

W myśl art. 87 § 3 ww. ustawy, podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 87 § 5 Ordynacji podatkowej).

Zatem z treści przytoczonych przepisów wynika, że Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do wystawienia rachunku. Jednakże przepisy te równocześnie nie wskazują na niemożność wystawienia takiego rachunku dokumentującego sprzedaż wyhodowanych przez Nią zwierząt karmowych poza sytuacją, gdy sprzedaż ta jest dokonywana w odrębnym, stałym miejscu sprzedaży, znajdującym się poza obrębem hodowli. W związku z powyższym, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości wystawienia dowodu sprzedaży jakim jest rachunek dokumentujący sprzedaż zwierząt karmowych pochodzących z własnej hodowli, dla sklepów i ogrodów zoologicznych - jest prawidłowe.

Nadmienić jednocześnie należy, iż na możliwość wystawienia rachunków nie ma wpływu ewentualna rejestracja prowadzonej przez Wnioskodawczynię hodowli w urzędzie statystycznym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, iż w zakresie pozostałych pytań przedstawionych we wniosku wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.