IBPBI/1/415-801/14/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Skutki podaktowe sprzedaży gołębi pochodzących z własnej hodowli

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 3 lipca 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 7 lipca 2014 r.), uzupełnionym 29 i 30 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gołębi pochodzących z własnej hodowli – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży gołębi pochodzących z własnej hodowli. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 września 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-801/14/KB, IBPP1/443-686/14/ES wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 29 i 30 września 2014 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest rolnikiem. Posiada gospodarstwo rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha. Z tego tytułu opłaca podatek rolny. Obecnie przebywa na urlopie wychowawczym. Wnioskodawczyni prowadzi działalność rolniczą. Ponadto razem z mężem, w ramach hobby, prowadzi hodowlę gołębi i czasami, jeśli wylęgnie się ich zbyt dużo lub nie spełniają oczekiwań, sprzedaje je na X.. Wnioskodawczyni nie jest ubezpieczona w KRUS.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 30 września 2014 r., wskazano m.in., że:

  1. Gołębie, które sprzedaje Wnioskodawczyni pochodzą z własnej, prowadzonej wspólnie z mężem hodowli. Są to gołębie pochodzące z nadwyżki hodowli, np. te które maścią, czy kolorem powtarzają się lub te które nie spełniają oczekiwań Wnioskodawczyni np. nie mają pary lub posiadają kolor, który jej nie odpowiada.
  2. Wnioskodawczyni nie sprzedaje gołębi nabytych od innych podmiotów.
  3. Sprzedaż gołębi ma charakter incydentalny.
  4. Hodowla gołębi prowadzona jest w gospodarstwie rolnym.
  5. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej. Hodowlą gołębi zajmuje się hobbistycznie i prowadzi ją w ramach działalności rolniczej.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni jest objęta obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego do osób fizycznych z tytułu sprzedaży gołębi...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, ocena obowiązujących przepisów prawa prowadzi do wniosku, że w przedstawionym stanie faktycznym, nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), przepisy tej ustawy nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. ustawy, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. W myśl art. 2 ust. 3 pkt 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

Jak wynika z załącznika nr 2 do ustawy, tj. tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego, hodowla gołębi nie jest działem specjalnym produkcji rolnej, ponieważ nie została wymieniona w specyfice rodzajowej produkcji zwierzęcej. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawczyni, hodowla gołębi, jako działalność polegająca na wytwarzaniu produktów zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym z własnej hodowli, w tym również produkcja materiału hodowlanego i reprodukcyjnego oraz hodowla materiału zarodkowego jest działalnością rolniczą i dochody z niej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.