IBPBI/1/415-79/12/WRz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy produkcja brykietów ze słomy pochodzącej z własnej uprawy jest działalnością rolniczą?

class="dchn">INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 stycznia 2012r. (data wpływu do tut. Biura 23 stycznia 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów dla dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży zbrykietowanej słomy pochodzącej z własnego gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2012r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodów dla dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży zbrykietowanej słomy pochodzącej z własnego gospodarstwa rolnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest rolnikiem, będącym podatnikiem podatku VAT. Jako osoba fizyczna prowadzi 40 hektarowe gospodarstwo rolne. Wnioskodawca zamierza sprzedawać wytworzoną we własnym gospodarstwie rolnym słomę w postaci brykietu. Brykiet to słoma z pola prasowana za pomocą urządzenia zwanego prasą brykietującą bez użycia żadnych dodatków (typu klej, sznurek, folia, siatka, itp).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód (dochód) ze sprzedaży brykietu może być zakwalifikowany do źródła przychodów jakim jest działalność rolnicza (opodatkowana podatkiem rolnym), czy też ww. dochód należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż pochodzącej z własnego gospodarstwa słomy w postaci brykietu, stanowi działalność rolniczą. Z przepisu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 361), wynika, że działalnością rolniczą jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Działanie polegające na poddaniu słomy prasowaniu za pomocą urządzenia zwanego brykieciarką bez użycia dodatków typu klej, sznurek, folia, itp. – pozostawia ją nadal w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) – i nie wykracza poza zakres działalności rolniczej, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji użycie prasy brykietującej, czy też poddanie słomy czynnikom naturalnym powodującym ususzenie słomy, pochodzącej wyłącznie z własnych upraw, pozostaje bez znaczenia przy kwalifikowaniu tego rodzaju czynności do działalności rolniczej. Z tej też przyczyny nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na potwierdzenie przedstawionego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 5 maja 2011r. Znak: IPPB1/415-165/11-2/KS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienić należy, iż w przypadku zakupu przez Wnioskodawcę słomy do wytwarzania brykietów lub przetwarzania słomy sposobem przemysłowym, przychód uzyskany z tej działalności nie będzie zaliczany do źródła przychodów jakim jest działalność rolnicza, lecz do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, z której uzyskane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.