IBPBI/1/415-390/13/WR | Interpretacja indywidualna

Czy sprzedaż sadzonej z tuneli foliowych opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaka jest możliwość wystawiania rachunków dokumentujących tę sprzedaż?
IBPBI/1/415-390/13/WRinterpretacja indywidualna
  1. działalność rolnicza
  2. pozarolnicza działalność gospodarcza
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia z dnia 11 stycznia 2013 r. (data wpływu do tut. Biura 16 stycznia 2013 r.), uzupełnionym w dniach 2 i 12 kwietnia 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

  • konieczności opodatkowania tym podatkiem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży sadzonek uprawianych w tunelu foliowym,
  • sposobu dokumentowania tej sprzedaży

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2013 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie konieczności opodatkowania tym podatkiem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży sadzonek uprawianych w tunelu foliowym oraz sposobu dokumentowania tej sprzedaży. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismami z dnia 22 marca 2013 r. oraz z dnia 8 kwietnia 2013 r. Znaki: IBPBI/1/415-47/13/WRz, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniach 2 i 12 kwietnia 2013 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest właścicielką działki o powierzchni 9 arów. Chciałaby prowadzić działalność rolniczą, w zakresie produkcji sadzonek pomidorów, warzyw i kwiatów. Do tego celu potrzebne są tunele foliowe nieogrzewane. Czas produkcji ww. roślin trwa powyżej jednego miesiąca. W piśmie z dnia 28 marca 2013 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, iż będzie sprzedawała produkty na terenie, na którym są produkowane, czyli w miejscu zamieszkania, a także na placach targowych w różnych miejscowościach (nie będą to stałe miejsca sprzedaży). Zaznaczyła również, iż nie będzie zarejestrowanym ronikiem ryczałtowym w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy sprzedaż na targu i na własnej posiadłości produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z własnych upraw, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Czy ww. sprzedaż może być dokumentowana rachunkiem wystawionym na żądanie nabywcy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przychody uzyskane z opisanej we wniosku sprzedaży nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa, że ww. sprzedaż może być dokumentowana rachunkiem wystawionym na żądanie nabywcy.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

W myśl z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

-licząc od dnia nabycia.

Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Zgodnie natomiast z art. 2 ust. 3a ww. ustawy, nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2".

Od dnia 1 stycznia 2013 r. ww. rozmiary norm szacunkowych zostały określone w Załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1272), stanowiącym Tabelę rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

Uprawy roślin w nieogrzewanych tunelach foliowych nie zostały wymienione w definicji działów specjalnych produkcji rolnej, jak również ww. Tabeli, co oznacza, że dochody uzyskane z tego tytułu nie stanowią dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawczyni chciałaby prowadzić działalność w zakresie produkcji sadzonek pomidorów, warzyw i kwiatów, w nieogrzewanych tunelach foliowych. Czas produkcji ww. roślin trwa powyżej jednego miesiąca. Wnioskodawczyni wskazała również, iż ww. rośliny będzie sprzedawała na terenie, w którym są produkowane, czyli w miejscu zamieszkania, a także na placach targowych w różnych miejscowościach (nie będą to stałe miejsca sprzedaży).

Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż powyższa działalność stanowi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochody uzyskane z tej działalności, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nadmienić przy tym należy, iż prowadzenie działalności rolniczej nie wymaga rejestracji w urzędzie skarbowym.

W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli (art. 87 § 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 87 § 3 ww. ustawy, podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zostało zgłoszone po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, wystawienie rachunku następuje w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania. Podatnik nie ma obowiązku wystawienia rachunku, jeżeli żądanie zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi (art. 87 § 5 Ordynacji podatkowej).

Zatem z treści przytoczonych przepisów wynika, że Wnioskodawczyni nie jest obowiązana do wystawienia rachunku. Jednakże przepisy te równocześnie nie wskazują na niemożność wystawienia takiego rachunku dokumentującego sprzedaż uprawianych przez Nią sadzonek roślin poza sytuacją, gdy sprzedaż ta jest dokonywana w odrębnym, stałym miejscu sprzedaży, znajdującym się poza obrębem Jej nieruchomości (działki). W tym stanie rzeczy, stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie możliwości wystawienia dowodu sprzedaży - jakim jest rachunek, dokumentujący sprzedaż sadzonek uprawianych roślin, na żądanie ich nabywcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność rolnicza
ILPB1/4511-1-1498/15-2/AMN | Interpretacja indywidualna

pozarolnicza działalność gospodarcza
IPTPB1/4511-821/15-3/KLK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.