IBPB-1-1/4511-207/15/WRz | Interpretacja indywidualna

Czy przychody z produkcji i sprzedaż miodu można uznać za pochodzące z działalności rolniczej nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
IBPB-1-1/4511-207/15/WRzinterpretacja indywidualna
  1. działalność rolnicza
  2. działy specjalne produkcji rolnej
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Wyłączenia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 8 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży miodu oraz innych produktów pszczelich, z własnej pasieki, za przychody z działalności rolniczej, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie m.in., dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości uznania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży miodu oraz innych produktów pszczelich, z własnej pasieki, za przychody z działalności rolniczej, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi własną pasiekę (na działce swojej lub terenach użyczonych/ wynajętych - nie posiada gospodarstwa rolnego) w rozmiarze nie przekraczającym 80 pszczelich rodzin. W 2015 r. Wnioskodawca zamierza rozpocząć sprzedaż miodu z własnych pasiek w sposób bezpośredni lub do dalszej odsprzedaży. Sprzedażą mogą zostać objęte również tzw. odkłady pszczele, jak i inne produkty pszczelarskie (np. mleczko pszczele, propolis, kit pszczeli, ziołomiód, pyłek pszczeli) z pasieki Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy sprzedaż miodu oraz innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki (do 80 rodzin pszczelich) należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

(pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż miodu i innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychodów tych nie dolicza się do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (gdyby taką Wnioskodawca prowadził).

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Ten sam przepis stanowi jednak, że wyjątkiem są działy specjalne produkcji rolnej, do których przepisy tej ustawy mają zastosowanie. Działami specjalnymi produkcji rolnej, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są m.in. prowadzenie pasiek. Nie stanowią jednakże działów specjalnych produkcji rolnej uprawa i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy (art. 2 ust. 3a ustawy). Z załącznika nr 2 do ustawy (poz. 11) wynika, że do działów specjalnych produkcji rolnej zalicza się posiadanie pasiek w rozmiarze powyżej 80 rodzin. Wobec tego sprzedaż miodu i innych produktów pszczelarskich z własnej pasieki należy zakwalifikować do przychodów z działalności rolniczej, co w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że dochody z tego źródła nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienić należy, że na 2015 r. rodzaje i rozmiary działów specjalnych produkcji rolnej oraz normy szacunkowe dochodu rocznego, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz.U. z 2014 r. poz. 1558).

Ponadto wskazać należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych sprzedaży wymienionych we wniosku produktów w stanie nieprzetworzonym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność rolnicza
ILPB1/415-1258/14-2/AG | Interpretacja indywidualna

działy specjalne produkcji rolnej
ILPB1/415-1383/14-2/AA | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.