Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy uzyskiwane przez Spółkę rolną potencjalne „różnice" w przychodach pomiędzy kwotą uzyskaną z zawartych umów kontraktacji na zboże, w sytuacji w której fizyczna cena za zboże w okresie jej dostawy jest odpowiednio niższa lub wyższa, niż cena umówiona w roku poprzedzającym w ramach umowy kontraktacji, stanowią odpowiednio przychody z działalności rolniczej oraz koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej?
Fragment:
Tym samym przykładowe koszty z tytułu ewentualnych różnic kursowych powstających w związku z lokowaniem przez Spółkę rolną nadwyżek finansowych z rachunku bieżącego prowadzonego w walucie obcej na lokatach walutowych krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok) nie są działalnością rolniczą. Tym samym kryterium decydującym o kwalifikacji ewentualnych przychodów i kosztów jest powstanie ich w ramach działalności rolniczej. W ocenie Spółki rolnej, nie powinno ulegać żadnej wątpliwości, że przychody z zawartych umów kontraktacji, w których celem zabezpieczenia potencjalnego spadku cen, w roku poprzedzającym rok, w którym ma zostać dostarczone zboże, Spółka rolna umawia się na stałą i sztywną cenę za zboże, w momencie w których dochodzi do fizycznej sprzedaży zboża, Spółka osiąga przychód, który powstaje w ramach działalności rolniczej. Taki przychód nie jest przychodem, który jest li tylko związany z działalnością rolniczą, ale jest przychodem stricte z tej działalności rolniczej pochodzącym. Jakkolwiek „ teoretyczna ” różnica, którą Spółka rolna osiąga w związku z otrzymaniem ceny wskazanej w umowie kontraktami, a średnią ceną rynkową zboża w sytuacji, w której Spółka rolna nie miałaby zawartej wcześniej umowy kontraktami, nie ma znaczenia z punktu widzenia przychodów osiągniętych z działalności rolniczej. Przychodem jest bowiem cena określona w umowie, a zatem jest to cena, która wskazana jest w umowie kontraktacji, która może być zawarta przez Spółkę rolną.
2017
29
wrz

Istota:
Sprzedaż kontraktów terminowych na zboże, a przychody i koszty działalności rolniczej.
Fragment:
Umowa kontraktu terminowego nie należy do zakresu czynności podejmowanych przez spółkę w ramach działalności rolniczej. Przeciwnie, zawieranie umów na kontrakty terminowe jest odrębną od działalności rolniczej dziedziną aktywności przedsiębiorcy. Przedmiotem obrotu nie są bowiem same aktywa (zboże), lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w ściśle określonym terminie w przyszłości. Oczywiście kontrakty terminowe służące zabezpieczeniu wahań cen zboża, związane są z działalnością rolniczą, ponieważ instrumentem bazowym jest zboże, pochodzące z upraw Spółki i w przypadku realizacji kontraktu, jest ono fizycznie przekazywane kupującemu. Przychody i koszty wynikające z samej sprzedaży kontraktów terminowych nie będą więc przychodami i kosztami z działalności rolniczej, tylko z dokonania niezależnych operacji finansowych związanych z działalnością rolniczą. Jedynie w przypadku realizacji praw wynikających z kontaktu terminowego – rzeczywistej dostawy zboża – Spółka rozpozna przychód z działalności rolniczej w wartości instrumentu bazowego - ustalonej w kontrakcie terminowym. Nie można również podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że niezgodna z elementarnymi zasadami równości wobec prawa, czy rozstrzygania (...)
2017
29
wrz

Istota:
Skutki podatkowe użyczenia maszyn rolniczych synowi
Fragment:
W piśmie z dnia 1 czerwca 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że osiąga przychody jedynie z działalność rolniczej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest jedynym właścicielem maszyn, o których mowa we wniosku. Syn Wnioskodawcy osiąga przychody jedynie z tytułu działalności rolniczej. Wnioskodawca użycza przedmiotowe maszyny jedynie synowi, za co nie otrzymuje żadnej zapłaty. Wnioskodawca nie zawarł pisemnej umowy użyczenia maszyn z synem - jedynie zawarł umowę ustną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy działalność, opisana we wniosku, zalicza się do działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów z działalności rolniczej, lub czynności, o których mowa w stanie faktycznym, należy zaliczyć do czynności wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), działalność, którą prowadzi, nie jest działalnością gospodarczą i co za tym idzie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność (...)
2017
25
lip

Istota:
Czy jeżeli wyłącznym dochodem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie działalność rolnicza, opisana wcześniej spółka ma obowiązek składania deklaracji podatkowych na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego związanych z osiąganym dochodem z działalności rolniczej?
Fragment:
Czy jeżeli wyłącznym dochodem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie działalność rolnicza, opisana wcześniej spółka ma obowiązek składania deklaracji podatkowych na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego związanych z osiąganym dochodem z działalności rolniczej? Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli spółka osiągać będzie wyłącznie dochody z działalności rolniczej, które nie podlegają podatkowi od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - to taka spółka nie musi składać deklaracji na podatek dochodowy (np. CIT-8) ze względu na to, że dochody z działalności rolniczej nie są opodatkowane. Jeżeli dochody z działalności rolniczej będą wyłącznymi przychodami spółki, to nie musi ona składać żadnych deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy.
2017
6
cze

Istota:
Skutki podatkowe związane z prowadzeniem działalności polegającej na produkcji, rozmnażaniu i uprawie sadzonek roślin
Fragment:
Żona Wnioskodawcy również będzie prowadziła działalność rolniczą, w tym samym zakresie co Wnioskodawca. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wartość sprzedawanych roślin (opisanych w zdarzeniu przyszłym), Wnioskodawca może traktować jako dochód z działalności rolniczej, od którego nie będzie odprowadzał podatku dochodowego, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., 2032)? Czy w związku z tym, że podatnik posiada status podatnika VAT czynnego, działalność rolnicza (pomimo zwolnienia z podatku dochodowego) również podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak sprzedaż z prowadzonej działalności gospodarczej? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 (co oznacza konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej) prawidłowym będzie ewidencjonowanie sprzedaży w celu rozdzielenia wartości sprzedaży roślin z działalności rolniczej, od pozostałej sprzedaży produktów z działalności gospodarczej w taki sposób, że kasa fiskalna drukowałaby na każdym paragonie i raportach fiskalnych dwa razy stawkę VAT 8%, gdzie sprzedaż roślin z działalności rolniczej przypisana (...)
2017
18
maj

Istota:
Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą sokołów mogą być uznane za przychody z działalności rolniczej niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą sokołów mogą być uznane za przychody z działalności rolniczej niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, zapłaty otrzymywane przez Niego w związku ze sprzedażą sokołów winny być uznane za przychody z działalności rolniczej niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, działalnością rolniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.
2017
17
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę przychodów z działalności rolniczej oraz przychodów ze spółki komandytowej
Fragment:
(...) działalnością rolniczą były objęte w 2011 r. opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca, który nie uzyskał w 2010 żadnych przychodów i nie poniósł żadnych kosztów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2011 r. uzyskał wyłącznie w/w przychody (dochody), powinien złożyć jakiekolwiek zeznania roczne za 2010 i 2011 r. na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 1 Przychody z działalności rolniczej osiągane przez osoby fizyczne nie były opodatkowane w 2011 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 w/w ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów w/w ustawy nie stosowało się do przychodów z działalności rolniczej, natomiast według w/w ustawy „działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 była działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, (...)
2017
14
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży uprawianych pieczarek oraz zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskiwanych z działalności pozarolniczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą.
Fragment:
Pozostałe dochody Wnioskodawcy uzyskiwane z działalności pozarolniczej są w całości przeznaczane na działalność rolniczą (produkcję pieczarek). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy w przedstawionym stanie faktycznym przychody Wnioskodawcy uzyskiwane ze sprzedaży uprawianych pieczarek podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy w przedstawionym stanie faktycznym wolne są od podatku dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z działalności pozarolniczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą (produkcję pieczarek)? Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e. Definicja działalności rolniczej - dla potrzeb ww. ustawy - została zawarta w art. 2 ust. 2. W myśl tej definicji, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność (...)
2017
11
maj

Istota:
W zakresie wyłączenia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych uprawy topoli szybkorosnącej.
Fragment:
(...) działalności rolniczej, różnic kursowych powstających w związku z ponoszeniem kosztów związanych z działalnością rolniczą i osiąganiem przychodów z tej działalności w walutach obcych, odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym wykorzystywanym do bieżącego finansowania działalności rolniczej Spółki, odsetek uzyskanych z lokowania nadwyżek środków z rachunku bieżącego na lokatach krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok), różnic kursowych powstających w związku z posiadaniem przez Spółkę środków w walutach obcych na rachunku bieżącym wykorzystywanym do bieżącego finansowania działalności rolniczej Spółki, różnic kursowych powstających w związku z lokowaniem przez Spółkę nadwyżek finansowych z rachunku bieżącego prowadzonego w walucie obcej na lokatach walutowych krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok) - będą stanowić odpowiednio: i. przychody z działalności rolniczej podlegające wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz ii. koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej niestanowiące dla Spółki kosztów uzyskania przychodów? Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie pytania oznaczonego numerem 1 we wniosku.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie opodatkowania przez Wnioskodawcę przychodów z działalności rolniczej oraz przychodów ze spółki komandytowej
Fragment:
(...) działalnością rolniczą były objęte w 2011 r. opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy Wnioskodawca, który nie uzyskał w 2010 żadnych przychodów i nie poniósł żadnych kosztów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2011 r. uzyskał wyłącznie w/w przychody (dochody), powinien złożyć jakiekolwiek zeznania roczne za 2010 i 2011 r. na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 1 Przychody z działalności rolniczej osiągane przez osoby fizyczne nie były opodatkowane w 2011 r. podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 w/w ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów w/w ustawy nie stosowało się do przychodów z działalności rolniczej, natomiast według w/w ustawy „działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 była działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, (...)
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.