Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia przychodów z tytułu sprzedaży piskląt indyczych do przychodów z działalności rolniczej.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia przychodów z tytułu sprzedaży piskląt indyczych do przychodów z działalności rolniczej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej i nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Działalność spółki polega na odchowalni piskląt indyczych. Spółka posiada własną odchowalnię, do której kupowane są pisklęta indycze 1-dniowe i odchowywane do 30 dni. Następnie są odsprzedawane do dalszego chowu. Wnioskodawca traktuje to jako działalność rolniczą zgodnie z art. 2 ust. 2 updof, a przychody ze sprzedaży piskląt indyczych 30-dniowych do dalszego chowu traktuje jako przychody nieopodatkowane. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował odchowalnię piskląt indyczych od 1 dnia do 30 dni jako działalność rolniczą nieopodatkowaną? Czy być może działalność ta kwalifikuje się do Działów Specjalnych produkcji rolnej, a przychód powinien być ustalany na podstawie norm szacunkowych – pomimo braku pozycji odchowalni piskląt do 30 dni w tabeli norm szacunkowych dochodu rocznego? Zdaniem Wnioskodawcy traktuje on to jako działalność rolniczą zgodnie z art. 2 ust. 2 updof, a przychody ze sprzedaży piskląt indyczych 30-dniowych do dalszego chowu traktuje jako przychody nieopodatkowane.
2018
26
lut

Istota:
Wyłączenie z opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka komandytowa w której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi działalność w zakresie uprawy borówki amerykańskiej. Grunty, na których prowadzona jest uprawa są dzierżawione od osób trzecich, niebędących wspólnikami spółki. Łączna powierzchnia gruntów to 27,43 ha. Borówka będzie sprzedawana w stanie nieprzetworzonym. Uprawa nie będzie prowadzona w szklarniach i ogrzewanych pomieszczeniach. Borówka sprzedawana będzie w stanie nieprzetworzonym. Reasumując, mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że jako wspólnik Spółki komandytowej Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie dochodów osiąganych z działalności prowadzonej w Spółce komandytowej – zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2018
15
lut

Istota:
Czy prowadzoną działalność można zakwalifikować jako działalność rolniczą niepodlegającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka komandytowa, w której jest Pani wspólnikiem, prowadzi działalność w zakresie uprawy borówki amerykańskiej. Grunty, na których prowadzona jest uprawa są dzierżawione od osób trzecich, niebędących wspólnikami spółki. Łączna powierzchnia gruntów to 27,43 ha. Borówka będzie sprzedawana w stanie nieprzetworzonym. Uprawa nie będzie prowadzona w szklarniach i ogrzewanych pomieszczeniach. Borówka sprzedawana będzie w stanie nieprzetworzonym. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy że jako wspólnik Spółki komandytowej prowadzi Pani działalność rolniczą (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w formie tej Spółki.
2018
15
lut

Istota:
Czy prowadzoną działalność można zakwalifikować jako działalność rolniczą niepodlegającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka komandytowa, w której jest Pani wspólnikiem, prowadzi działalność w zakresie uprawy borówki amerykańskiej. Grunty, na których prowadzona jest uprawa są dzierżawione od osób trzecich, niebędących wspólnikami spółki. Łączna powierzchnia gruntów to 27,43 ha. Borówka będzie sprzedawana w stanie nieprzetworzonym. Uprawa nie będzie prowadzona w szklarniach i ogrzewanych pomieszczeniach. Borówka sprzedawana będzie w stanie nieprzetworzonym. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy że jako wspólnik Spółki komandytowej prowadzi Pani działalność rolniczą (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w formie tej Spółki.
2018
10
lut

Istota:
Czy przychód osiągnięty w 2017 r. z tytułu umorzenia przez Pożyczkodawcę udzielonych Spółce pożyczek wraz z odsetkami przeznaczony i wydatkowany przez Spółkę w całości na działalność rolniczą, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e Ustawy CIT?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 2343, z późn. zm., dalej: „ updop ”), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., wolne od podatku są dochody podatników z działalności pozarolniczej, w tym z działów specjalnych produkcji rolnej – w części przeznaczonej na działalność rolniczą, o której mowa w art. 2 ust. 2, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, a w razie rozpoczęcia działalności – w pierwszym podatkowym roku tej działalności udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14 powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Z treści art. 2 ust. 1 pkt 1 updop wynika natomiast, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e tej ustawy. Wskazaną powyżej działalność rolniczą definiuje przepis art. 2 ust. 2 updop, który stanowi, że działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub (...)
2018
1
lut

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z nieodpłatnym przekazaniem środków do produkcji rolnej członkom grupy producentów rolnych
Fragment:
Jak wskazano powyżej, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przewidują wyłączenie spod ich stosowania przychodów uzyskiwanych z działalności rolniczej. Oznacza to, że przepisy ustaw podatkowych nie mają zastosowania do przychodów członków grup producentów rolnych (osób prawnych i fizycznych), pochodzących z przekazanych im przez grupę nieodpłatnie środków produkcji, jako uznanych za przychody z działalności rolniczej. Zatem, dla członków grupy prowadzących działalność rolniczą, otrzymane nieodpłatnie środki produkcji, należy kwalifikować jako przychody z działalności rolniczej, która normatywnie została wyłączona z opodatkowania. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Zainteresowanych w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r., Nr 88, poz. 983, z późn. zm.), osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne, które w ramach działalności rolniczej prowadzą: gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej – mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania (...)
2018
1
lut

Istota:
Czy działalność uprawy sadzonek drzew jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jeżeli bowiem danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie są wymienione w treści Załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów są działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji – do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca podjął działalność rolniczą w zakresie uprawy świerków i jodeł. Uprawa będzie trwała 3 lata, a następnie w stanie nieprzetworzonym będą one odsprzedawane osobom fizycznym. Sadzonki te nie będą uprawiane w szklarniach ani w ogrzewanych tunelach. Mając zatem na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że działalność, którą Wnioskodawca opisał, mieści się w przytoczonej powyżej definicji działalności rolniczej (okres przechowywania roślin wynosi 3 lata), nie będąc jednocześnie zaliczana do działów specjalnych produkcji rolnej, gdyż produkcja sadzonek drzew typu świerk, jodła w gruncie na otwartej przestrzeni, jako rodzaj upraw i produkcji nie została objęta treścią ww. załącznika, tj. Tabeli rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego. W konsekwencji, do przychodów uzyskanych z tego tytułu – zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
22
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca dokonując dostawy wyhodowanych owadów karmowych w ramach prowadzonej działalności jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym przedmiotowo z podatku od towarów i usług
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnikiem ryczałtowym, w myśl art. 2 pkt 19 ustawy, jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast produkty rolne – zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy – to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Jak stanowi art. 2 pkt 21 ustawy, przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku nr 2 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług ”, pod pozycją 17, zostały wymienione usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU (...)
2017
16
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy opisana we wniosku działalność jest działalnością rolniczą i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że opisana we wniosku hodowla zwierząt karmowych (karaczanów argentyńskich) stanowić będzie działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z działalności rolniczej nie podlega regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy wyłączenia przewidzianego w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Reasumując, działalność jaką zamierza prowadzić Wnioskodawca będzie działalnością rolniczą, a przychód, jaki uzyska z tej działalności nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych osobom prowadzącym działalność rolniczą i związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą szkody wyrządzone przez zwierzęta wpływają na zmniejszenie przychodów z działalności rolniczej. Odszkodowanie ma na celu rekompensatę tych strat. Odszkodowanie to powoduje, że osoba je otrzymująca ma możliwość uzyskania przychodów z działalności rolniczej w takiej wysokości, w jakiej uzyskałaby te przychody, gdyby zwierzęta szkody nie wyrządziły. W takiej sytuacji otrzymane odszkodowania uznać należy za przychód uzyskany z działalności rolniczej, niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania informacji PIT-8C dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, którym są wypłacane przedmiotowe odszkodowania.” Interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB1/415-581/14-5/MR : „Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego jak również powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku rolników indywidualnych szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych skutkują zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej.
2017
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.