Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
17
lis

Istota:

Czy przychody z tytułu opłat za wędkowanie, przy czym wędkarz zabiera złowione ryby, są dochodami z działalności rolniczej, czy też przychody z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z działalności pozarolniczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się bowiem przychody pochodzące (a nie „ związane ”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1476), za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania produkcji ryb, a za hodowlę - chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że jest Pan rolnikiem (nie prowadzi Pan działalności gospodarczej). Posiada Pan stawy, w których hoduje różnego rodzaju ryby słodkowodne, dzierżawi również jeziora. Z tego tytułu jest Pan zobowiązany corocznie wnieść opłatę za użytkowanie obwodu rybackiego.

2018
4
paź

Istota:

Sposób opodatkowania działalności gospodarczej polegającej na hodowli i sprzedaży roślin.

Fragment:

Od podatku zwolniona jest wyłącznie – po pierwsze: dostawa produktów rolnych oraz usług rolniczych, po drugie: realizowana przez rolnika ryczałtowego, po trzecie: produkty lub usługi muszą pochodzić z działalności rolniczej tego rolnika ryczałtowego. Świadczenie usług rolniczych oraz dostawa produktów rolnych przez podmioty inne niż rolnicy ryczałtowi podlega opodatkowaniu. Stosownie do art. 117 ustawy rolnik ryczałtowy w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dostarczający produkty rolne jest zwolniony z obowiązku: wystawiania faktur; prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług; składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 99 ust. 1; dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96. Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskujący rozlicza się na zasadach właściwych dla rolników ryczałtowych. Jednym z podstawowych rodzajów działalności rolniczej prowadzonej przez Wnioskującego jest działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej miesiąc. Jednocześnie należy zaznaczyć, że Wnioskujący składa deklaracje VAT-7 dotyczące dochodów uzyskanych tytułem dzierżawy gruntów i obiektów podmiotom komercyjnym, przy czym jest to działalność pozarolnicza.

2018
13
sie

Istota:

Świadczone przez Zainteresowanych usługi załadunku padłych zwierząt, we własnym gospodarstwie rolnym na rzecz firmy utylizacyjnej, będą miały bezpośredni związek z prowadzoną przez nich działalnością rolniczą. W konsekwencji, dochody uzyskane z tego tytułu, jako mające bezpośredni związek z działalnością rolniczą - zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów należy uznać wszystkie przychody z tego źródła za ich integralną część. Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo iż uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ww. ustawie. Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, bez działów specjalnych produkcji rolnej. Jednym z obszarów działalności rolniczej Wnioskodawcy jest hodowla trzody chlewnej, której pochodną jest powstanie odpadów w postaci padłych zwierząt, umieszczanych w specjalnie do tego przeznaczonych kontenerach.

2018
14
lip

Istota:

W zakresie kwalifikacji otrzymanej z Agencji Rynku Rolnego dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego do przychodów z działalności rolniczej.

Fragment:

W związku z powyższym po stronie Wnioskodawcy powstała wątpliwość czy przychody otrzymane z Agencji Rynku Rolnego w ramach ww. dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego stanowią przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej ? Mając na względzie przytoczone powyżej przepisy prawa oraz stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę, należy wskazać, że przyjmując działalność rolniczą za źródło przychodów, uzasadnione jest uznanie środków pomocowych w postaci dopłat od Agencji Rynku Rolnego z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wspierających działalność rolniczą w gospodarstwach rolniczych, za przychody z tej właśnie działalności rolniczej. W istocie bowiem są one dopłatami do bieżącej działalności rolniczej. Środki te są kierowane do gospodarstw rolnych i mają ścisły związek z działalnością prowadzoną w gospodarstwie rolnym, a tym samym wpływają na przychody z działalności rolniczej gospodarstwa rolnego. Tak więc, otrzymane przychody, z tytułu otrzymanej z Agencji Rynku Rolnego dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany należy traktować jako przychody z działalności rolniczej gospodarstwa rolnego. Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2018
7
lip

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku związanego z działalnością rolniczą, dla której mąż Wnioskodawcy jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Fragment:

Natomiast w myśl art. 15 ust. 5 ustawy, przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób fizycznych prowadzących wyłącznie działalność rolniczą w innych niż wymienione w ust. 4 przypadkach. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Przez produkty rolne, zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Stosownie do art. 2 pkt 21 ustawy, przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Natomiast zgodnie z art. 43 ust. 3, rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych lub świadczący usługi rolnicze, które są zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 2.

2018
23
cze

Istota:

Określenie czy przychody z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowią przychody z działalności rolniczej

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku otrzymania dopłat do paliwa rolniczego (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) uzyskane przychody są przychodami z działalności rolniczej, do których przepisy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowanie - art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że interpretacja rozstrzyga tylko w zakresie objętym pytaniem Wnioskodawcy tj. ustalenia czy przychody uzyskiwane z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej stanowią przychody z działalności rolniczej, czy pozarolniczej. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, dalej: „ updop ”), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Definicja działalności rolniczej dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zawarta została w art. 2 ust. 2 updop. Zgodnie z tym przepisem działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów (...)

2018
3
maj

Istota:

Opodatkowanie przychodów z działalności rolniczej

Fragment:

(...) działalność rolniczą nie podlegającą Ustawie o podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (Ustawa o CIT)? Zdaniem Wnioskodawcy będzie wykonywał w opisanym zakresie działalność rolniczą i do przychodów z tej działalności nie stosuje się przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 1. Działalność rolnicza na gruncie Ustawy o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm., zwana dalej: ustawą o CIT), definiuje działalność rolniczą w art. 2 ust. 2 Ustawy o CIT jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

Fragment:

Wskazać należy, że w przypadku gdy sprzedaży gruntu należącego do przedsiębiorstwa rolnego dokonuje rolnik będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT (od momentu rejestracji do VAT wszelka bowiem sprzedaż produktów rolnych pochodząca z własnej działalności rolniczej Wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem VAT), to należy uznać, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą podejmowaną już przez podatnika VAT czynnego. Jak wskazał Zainteresowany, przedmiotowy grunt był i jest nadal wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – działalności rolniczej. Będąca przedmiotem wniosku nieruchomość nabyta w 2004 r. na podstawie umowy darowizny, była i jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT od 2011 r. – od kiedy to Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia działalności rolniczej (gospodarstwa rolnego). Z nieruchomości tej były i są dokonywane dostawy produktów rolnych. Okoliczność ta wskazuje na ścisły związek gruntu z prowadzoną działalnością rolniczą Wnioskodawcy. Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że Wnioskodawca posiada już status podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, wskazaną w art. 15 ust. 2 ustawy. Jeśli więc Zainteresowany będzie wykonywał inne czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług, brak jest podstaw prawnych do uznania, że nie będą one podlegały opodatkowaniu.

2018
15
kwi

Istota:

Ustalenie czy Wnioskodawca podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym jest zobowiązany do przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Fragment:

Jednakże procentowy udział tych przychodów jest niewielki i nie przekracza 3% ogółu przychodów z działalności rolniczej. Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z przytoczonego przepisu wynika, że do przychodów z działalności rolniczej zalicza się tylko i wyłącznie przychody określone w art. 2 ust. 2, a nie wszystkie przychody związane z działalnością rolniczą. Wobec tego do przychodów wyżej wymienionych uzyskiwanych w związku z działalnością rolniczą (działalność rolnicza jest źródłem tych przychodów), lecz nie wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jest zobowiązany płacić zaliczki i składać zeznanie roczne CIT-8 o wysokości tych dochodów (stracie). Zatem jedynym (dla Wnioskodawcy) obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowy o osiągniętych dochodach (stratach) dotyczących przychodów, które uzyskuje w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, a nie są przychodami z działalności rolniczej wymienionymi w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca oświadcza, że dokumentację rachunkową i obowiązki wynikające z formy prawnej prowadzonej działalności (spółka kapitałowa) spełnia według ustawy o rachunkowości.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zasad i możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

(...) działalności rolniczej, różnic kursowych powstających w związku z ponoszeniem kosztów związanych z działalnością rolniczą i osiąganiem przychodów z tej działalności w walutach obcych, odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym wykorzystywanym do bieżącego finansowania działalności rolniczej Spółki, odsetek uzyskanych z lokowania nadwyżek środków z rachunku bieżącego na lokatach krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok), różnic kursowych powstających w związku z posiadaniem przez Spółkę środków w walutach obcych na rachunku bieżącym wykorzystywanym do bieżącego finansowania działalności rolniczej Spółki, różnic kursowych powstających w związku z lokowaniem przez Spółkę nadwyżek finansowych z rachunku bieżącego prowadzonego w walucie obcej na lokatach walutowych krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok) - będą stanowić odpowiednio: i. przychody z działalności rolniczej podlegające wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz ii. koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej niestanowiące dla Spółki kosztów uzyskania przychodów? Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie pytania oznaczonego numerem 2 we wniosku.