Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia czy Wnioskodawca dokonując dostawy wyhodowanych owadów karmowych w ramach prowadzonej działalności jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym przedmiotowo z podatku od towarów i usług
Fragment:
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnikiem ryczałtowym, w myśl art. 2 pkt 19 ustawy, jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Natomiast produkty rolne – zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy – to towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Jak stanowi art. 2 pkt 21 ustawy, przez usługi rolnicze rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku nr 2 do ustawy stanowiącym „ Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług ”, pod pozycją 17, zostały wymienione usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU (...)
2017
16
gru

Istota:
W zakresie ustalenia czy opisana we wniosku działalność jest działalnością rolniczą i w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy prawa stwierdzić należy, że opisana we wniosku hodowla zwierząt karmowych (karaczanów argentyńskich) stanowić będzie działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód uzyskany z działalności rolniczej nie podlega regulacjom ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy wyłączenia przewidzianego w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Reasumując, działalność jaką zamierza prowadzić Wnioskodawca będzie działalnością rolniczą, a przychód, jaki uzyska z tej działalności nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będący przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność. Nadmienić należy, że w zakresie podatku od towarów i usług wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń wypłacanych osobom prowadzącym działalność rolniczą i związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą szkody wyrządzone przez zwierzęta wpływają na zmniejszenie przychodów z działalności rolniczej. Odszkodowanie ma na celu rekompensatę tych strat. Odszkodowanie to powoduje, że osoba je otrzymująca ma możliwość uzyskania przychodów z działalności rolniczej w takiej wysokości, w jakiej uzyskałaby te przychody, gdyby zwierzęta szkody nie wyrządziły. W takiej sytuacji otrzymane odszkodowania uznać należy za przychód uzyskany z działalności rolniczej, niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wystawiania informacji PIT-8C dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, którym są wypłacane przedmiotowe odszkodowania.” Interpretacji indywidualnej z dnia 14 stycznia 2015 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, sygn. IPTPB1/415-581/14-5/MR : „Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego jak również powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w przypadku rolników indywidualnych szkody wyrządzone przez gatunki zwierząt chronionych skutkują zmniejszeniem przychodów z działalności rolniczej.
2017
6
gru

Istota:
Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych Wnioskodawcy stanowią przychody z działalności rolniczej, w wysokości odpowiadającej kwocie dopłaty ze środków budżetu Państwa, a zatem są wyłączone z podstawy opodatkowania jako przychody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1?
Fragment:
Powyższe oznacza, że dla ww. celów przedmiotowe przychody powiększają przychody z działalności rolniczej, których udział określa się w ogólnych przychodach podatnika, obliczając wskaźnik, o którym mowa w przywołanym przepisie. Zatem, wyłącznie do celów ustalenia wskaźnika, przychody z działalności rolniczej powinny być ustalone według takich samych zasad jak przychody z pozostałej działalności podlegającej opodatkowaniu. Wobec powyższego, przedmiotowe dopłaty z budżetu Państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych Wnioskodawcy, wspierają prowadzoną przez niego działalność rolniczą i stanowią przychody z działalności rolniczej. W celu ustalenia wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej do przychodów uzyskanych ze wszystkich źródeł, należy uwzględnić przedmiotowe dopłaty - do przychodów ogółem oraz do przychodów z działalności rolniczej. Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy, powyższe dopłaty z budżetu Państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych, powinny być rozpoznane jako przychód z działalności rolniczej. Jak wskazano na wstępie, przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego.
2017
14
lis

Istota:
Czy uzyskiwane przez Spółkę rolną potencjalne „różnice" w przychodach pomiędzy kwotą uzyskaną z zawartych umów kontraktacji na zboże, w sytuacji w której fizyczna cena za zboże w okresie jej dostawy jest odpowiednio niższa lub wyższa, niż cena umówiona w roku poprzedzającym w ramach umowy kontraktacji, stanowią odpowiednio przychody z działalności rolniczej oraz koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej?
Fragment:
Tym samym przykładowe koszty z tytułu ewentualnych różnic kursowych powstających w związku z lokowaniem przez Spółkę rolną nadwyżek finansowych z rachunku bieżącego prowadzonego w walucie obcej na lokatach walutowych krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok) nie są działalnością rolniczą. Tym samym kryterium decydującym o kwalifikacji ewentualnych przychodów i kosztów jest powstanie ich w ramach działalności rolniczej. W ocenie Spółki rolnej, nie powinno ulegać żadnej wątpliwości, że przychody z zawartych umów kontraktacji, w których celem zabezpieczenia potencjalnego spadku cen, w roku poprzedzającym rok, w którym ma zostać dostarczone zboże, Spółka rolna umawia się na stałą i sztywną cenę za zboże, w momencie w których dochodzi do fizycznej sprzedaży zboża, Spółka osiąga przychód, który powstaje w ramach działalności rolniczej. Taki przychód nie jest przychodem, który jest li tylko związany z działalnością rolniczą, ale jest przychodem stricte z tej działalności rolniczej pochodzącym. Jakkolwiek „ teoretyczna ” różnica, którą Spółka rolna osiąga w związku z otrzymaniem ceny wskazanej w umowie kontraktami, a średnią ceną rynkową zboża w sytuacji, w której Spółka rolna nie miałaby zawartej wcześniej umowy kontraktami, nie ma znaczenia z punktu widzenia przychodów osiągniętych z działalności rolniczej. Przychodem jest bowiem cena określona w umowie, a zatem jest to cena, która wskazana jest w umowie kontraktacji, która może być zawarta przez Spółkę rolną.
2017
29
wrz

Istota:
Sprzedaż kontraktów terminowych na zboże, a przychody i koszty działalności rolniczej.
Fragment:
Umowa kontraktu terminowego nie należy do zakresu czynności podejmowanych przez spółkę w ramach działalności rolniczej. Przeciwnie, zawieranie umów na kontrakty terminowe jest odrębną od działalności rolniczej dziedziną aktywności przedsiębiorcy. Przedmiotem obrotu nie są bowiem same aktywa (zboże), lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w ściśle określonym terminie w przyszłości. Oczywiście kontrakty terminowe służące zabezpieczeniu wahań cen zboża, związane są z działalnością rolniczą, ponieważ instrumentem bazowym jest zboże, pochodzące z upraw Spółki i w przypadku realizacji kontraktu, jest ono fizycznie przekazywane kupującemu. Przychody i koszty wynikające z samej sprzedaży kontraktów terminowych nie będą więc przychodami i kosztami z działalności rolniczej, tylko z dokonania niezależnych operacji finansowych związanych z działalnością rolniczą. Jedynie w przypadku realizacji praw wynikających z kontaktu terminowego – rzeczywistej dostawy zboża – Spółka rozpozna przychód z działalności rolniczej w wartości instrumentu bazowego - ustalonej w kontrakcie terminowym. Nie można również podzielić stanowiska Wnioskodawcy, że niezgodna z elementarnymi zasadami równości wobec prawa, czy rozstrzygania (...)
2017
29
wrz

Istota:
Skutki podatkowe użyczenia maszyn rolniczych synowi
Fragment:
W piśmie z dnia 1 czerwca 2017 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca wskazał, że osiąga przychody jedynie z działalność rolniczej. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Wnioskodawca jest jedynym właścicielem maszyn, o których mowa we wniosku. Syn Wnioskodawcy osiąga przychody jedynie z tytułu działalności rolniczej. Wnioskodawca użycza przedmiotowe maszyny jedynie synowi, za co nie otrzymuje żadnej zapłaty. Wnioskodawca nie zawarł pisemnej umowy użyczenia maszyn z synem - jedynie zawarł umowę ustną. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy działalność, opisana we wniosku, zalicza się do działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychodów z działalności rolniczej, lub czynności, o których mowa w stanie faktycznym, należy zaliczyć do czynności wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej? Zdaniem Wnioskodawcy (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), działalność, którą prowadzi, nie jest działalnością gospodarczą i co za tym idzie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność (...)
2017
25
lip

Istota:
Czy jeżeli wyłącznym dochodem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie działalność rolnicza, opisana wcześniej spółka ma obowiązek składania deklaracji podatkowych na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego związanych z osiąganym dochodem z działalności rolniczej?
Fragment:
Czy jeżeli wyłącznym dochodem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie działalność rolnicza, opisana wcześniej spółka ma obowiązek składania deklaracji podatkowych na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego związanych z osiąganym dochodem z działalności rolniczej? Zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli spółka osiągać będzie wyłącznie dochody z działalności rolniczej, które nie podlegają podatkowi od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - to taka spółka nie musi składać deklaracji na podatek dochodowy (np. CIT-8) ze względu na to, że dochody z działalności rolniczej nie są opodatkowane. Jeżeli dochody z działalności rolniczej będą wyłącznymi przychodami spółki, to nie musi ona składać żadnych deklaracji na podatek dochodowy od osób prawnych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy.
2017
6
cze

Istota:
Skutki podatkowe związane z prowadzeniem działalności polegającej na produkcji, rozmnażaniu i uprawie sadzonek roślin
Fragment:
Żona Wnioskodawcy również będzie prowadziła działalność rolniczą, w tym samym zakresie co Wnioskodawca. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy wartość sprzedawanych roślin (opisanych w zdarzeniu przyszłym), Wnioskodawca może traktować jako dochód z działalności rolniczej, od którego nie będzie odprowadzał podatku dochodowego, w myśl art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., 2032)? Czy w związku z tym, że podatnik posiada status podatnika VAT czynnego, działalność rolnicza (pomimo zwolnienia z podatku dochodowego) również podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jak sprzedaż z prowadzonej działalności gospodarczej? Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 2 (co oznacza konieczność ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej) prawidłowym będzie ewidencjonowanie sprzedaży w celu rozdzielenia wartości sprzedaży roślin z działalności rolniczej, od pozostałej sprzedaży produktów z działalności gospodarczej w taki sposób, że kasa fiskalna drukowałaby na każdym paragonie i raportach fiskalnych dwa razy stawkę VAT 8%, gdzie sprzedaż roślin z działalności rolniczej przypisana (...)
2017
18
maj

Istota:
Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą sokołów mogą być uznane za przychody z działalności rolniczej niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy przychody otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku ze sprzedażą sokołów mogą być uznane za przychody z działalności rolniczej niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, zapłaty otrzymywane przez Niego w związku ze sprzedażą sokołów winny być uznane za przychody z działalności rolniczej niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Przy czym, działalnością rolniczą, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.
2017
17
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.