Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że Wnioskodawca w tym zakresie prowadzi działalność rolniczą i to ona stanowi źródło uzyskiwanych przychodów. Wnioskodawca dokonuje bowiem sprzedaży wyhodowanych w gospodarstwie rolnym Rozsad bezpośrednio z hartownika, który służy wzrostowi roślin i zahartowaniu Rozsad przed ich sprzedażą i wysadzeniem ich do gruntu przez nabywców, bowiem Rozsady muszą być przed sprzedażą zahartowane, czyli przygotowane do warunków atmosferycznych panujących na polu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Końcowo tut. Organ zauważa, że zadając pytanie Wnioskodawca wskazał: „ (...) stanowi działalność rolniczą korzystającą ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (...) ”, jednakże z opisu sprawy oraz własnego stanowiska wynika, że prowadzi On w opisanym zakresie działalność rolniczą, która nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, a nie jak twierdzi Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia.
2017
15
lut

Istota:
Czy opisana przez Wnioskodawcę działalność polegającej na produkcji trawy w rolkach wchodzi w zakres działalności rolniczej i na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przedstawiony proces produkcji pozwala na stwierdzenie, że działalność gospodarcza polegająca na produkcji darni stanowi działalność rolniczą. W takim przypadku – na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychody uzyskane ze sprzedaży darni są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2009 r. nr IBPBI/1/415-796/09/KB , z której wynika, że „ (...) produkcja trawy rolowanej będzie stanowiła działalność rolniczą, w rozumieniu ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji przychody uzyskane z jej sprzedaży, jako przychody uzyskiwane z działalności rolniczej, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ”. Organ precyzuje, że „ przychód uzyskany (...) ze sprzedaży trawy, jako uzyskany z działalności rolniczej, nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Opodatkowaniu tym podatkiem, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegać będzie jedynie ta część uzyskanego przychodu, jaka odpowiada przychodowi uzyskanemu ze świadczenia usługi układania trawy ”. W myśl art. 2 ust. 3 ustawy (...)
2016
3
gru

Istota:
W zakresie opodatkowania sprzedaży węży (pytonów) jako działalności rolniczej;
Fragment:
W związku z tym w rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawca, który prowadzi amatorską hodowlę pytonów wykonuje ją w ramach działalności rolniczej i tym samym będzie spełniać definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. W konsekwencji Wnioskodawca w zakresie sprzedaży węży – pytonów jako rolnik ryczałtowy będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Zatem należy stwierdzić, że Wnioskodawca dokonując dostawy produktów rolnych wskazanych w art. 2 pkt 20 ustawy w zw. z poz. 17 zał. nr 2 do ustawy (tj. węży sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 01.49.13.0) pochodzących z własnej działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym (z wniosku nie wynika, aby przychody netto ze sprzedaży pytonów w ilości kilka – kilkanaście sztuk rocznie - przekroczyły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro), korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
2016
29
lis

Istota:
Czy do ustalenia wskaźnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, czyli dla celów ustalenia wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ze wszystkich rodzajów działalności (ogółem) Wnioskodawca prawidłowo zamierza wziąć pod uwagę również otrzymane wskazane poniżej dotacje (dopłaty):
Program Operacyjny Ryby Środek 2.1 - Inwestycje w chów i hodowlę (dotacja do działalności rolniczej),
Program Operacyjny Ryby Działanie 2.2 - Rekompensaty wodno-środowiskowe (dotacja do działalności rolniczej),
pomoc rządowa de minimis tytułem suszy na stawach w 2015 r. (dotacja do działalności rolniczej),
zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym (dotacja do działalności rolniczej)?Czy w przypadku dotacji dotyczącej działalności pozarolniczej - Program Operacyjny Ryby Środek 2.5 - Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu - Wnioskodawca w celu prawidłowego określenia udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem jest zobowiązany do przyporządkowania otrzymanej dotacji do przychodów z działalności pozarolniczej?
Czy Wnioskodawca dotacje wymienione w pkt 1 i 2, zapytania czyli dotyczące działalności rolniczej oraz działalności pozarolniczej powinien wykazać w zeznaniu rocznym ClT-8 oraz informacji CIT-8/O?
Fragment:
Wnioskodawca otrzymał poniżej wskazane środki pomocowe w formie dopłat i dotacji: Program Operacyjny Ryby Środek 2.1 - Inwestycje w chów i hodowlę (dotacja do działalności rolniczej), Program Operacyjny Ryby Działanie 2.2 - Rekompensaty wodno-środowiskowe (dotacja do działalności rolniczej), pomoc rządowa de minimis tytułem suszy na stawach (dotacja do działalności rolniczej), zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym (dotacja do działalności rolniczej). Wskazane powyżej środki pomocowe z wymienionych tytułów kierowane są do gospodarstw rolnych i mają ścisły związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym, a więc wpływają bezpośrednio na przychody z działalności rolniczej. Jak już wskazano Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie hodowli ryb słodkowodnych, to właśnie w związku z prowadzoną działalnością jest beneficjentem wskazanych powyżej dotacji (dopłat). Art. 2 ust. 2 ustawy o CIT, definiuje działalność rolniczą. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów, uzasadnione jest uznanie wszystkich przychodów z tego źródła, a więc również uzyskanych przychodów ze środków pomocowych wspierających bezpośrednio działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych, za przychody z działalności rolniczej. Jeśli zatem otrzymywane płatności stanowią przysporzenia z działalności rolniczej, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przepisy tej ustawy nie znajdą do nich zastosowania.
2016
28
lis

Istota:
Stwierdzenie:
-czy planowana przez Wnioskodawcę (rolnika ryczałtowego) sprzedaż paszy właścicielom koni, które przetrzymywane będą na terenie jego gospodarstwa będzie podlegała zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT,
-czy planowane przetrzymywanie koni na terenie gospodarstwa Wnioskodawcy oraz pozyskiwanie obornika będzie podlegało opodatkowaniu na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.
Fragment:
Biorąc pod uwagę przytoczoną definicję działalności gospodarczej (art. 15 ust. 2 ustawy) uznać należy, że działalność rolnicza (art. 2 pkt 15 ustawy) mieści się w pojęciu działalności gospodarczej. W myśl art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Przez rolnika ryczałtowego rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych – art. 2 pkt 19 ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 20 ustawy, przez produkty rolne rozumie się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim. Natomiast przez usługi rolnicze, w myśl art. 2 pkt 21 ustawy, rozumie się usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy. W załączniku (...)
2016
28
lis

Istota:
Czy w związku z prowadzeniem opisanej działalności rolniczej Wnioskodawca będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie określa, co dla celów opodatkowania tym podatkiem, rozumie się pod pojęciem działalności rolniczej. Przy czym, przepisów ww. ustawy nie stosuje się (co do zasady) do przychodów uzyskiwanych z tej działalności. Zauważyć przy tym należy, że wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ww. ustawy, ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej - nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo że uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ww. ustawie. Działalności rolniczej nie stanowią m.in. przychody uzyskane ze świadczenia podmiotom trzecim usług z wykorzystaniem gospodarstwa rolnego lub jego składników. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, m.in., że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
2016
27
lis

Istota:
Czy sprzedaż ryb świeżych poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze obwodów rybackich, której to potwierdzeniem jest zezwolenie na połów ryb stanowi przychód z działalności rolniczej oraz czy w związku z tym przychody uzyskane ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Czy sprzedaż ryb świeżych poprzez odpłatne zawarcie umowy zezwalającej na samodzielny połów ryb na obszarze obwodów rybackich, której to potwierdzeniem jest zezwolenie na połów ryb stanowi przychód z działalności rolniczej oraz czy w związku z tym przychody uzyskane ze sprzedaży w ten sposób ryb świeżych są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy przychody uzyskane ze sprzedaży ryb z tytułu samodzielnego połowu są przychodami z działalności rolniczej wyłączonymi od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, (...)
2016
15
maj

Istota:
Wnioskodawca, jako osoba zamierzająca prowadzić działalność rolniczą polegającą na hodowli ślimaków afrykańskich będzie spełniać definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT.
Fragment:
W rozpatrywanej sprawie należy stwierdzić, że Wnioskodawca, jako osoba zamierzająca prowadzić działalność rolniczą polegającą na hodowli ślimaków będzie spełniać definicję rolnika ryczałtowego dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej i jako rolnik ryczałtowy będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Oznacza to, że Wnioskodawca dokonując dostawy produktów rolnych wskazanych w art. 2 pkt 20 ustawy w zw. z poz. 17 zał. nr 2 do ustawy (tj. ślimaków sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 01.49.23.0) pochodzących z własnej działalności rolniczej, będzie rolnikiem ryczałtowym (gdyż przychody netto ze sprzedaży ślimaków jak wskazał Wnioskodawca nie przekroczą równowartości w walucie polskiej 1.200.000 euro), korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest prowadzenie tylko działalności jako rolnik ryczałtowy, czyli dokonywanie dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
11
maj

Istota:
Czy sprzedaż sadzonej z tuneli foliowych opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jaka jest możliwość wystawiania rachunków dokumentujących tę sprzedaż?
Fragment:
Biorąc pod uwagę cytowane wyżej przepisy stwierdzić należy, iż powyższa działalność stanowi działalność rolniczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji dochody uzyskane z tej działalności, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nadmienić przy tym należy, iż prowadzenie działalności rolniczej nie wymaga rejestracji w urzędzie skarbowym. W myśl art. 87 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi. Obowiązek wystawienia rachunku, o którym mowa w § 1, nie dotyczy rolników sprzedających produkty roślinne i zwierzęce pochodzące z własnej uprawy lub hodowli, nieprzerobione sposobem przemysłowym, chyba że sprzedaż jest dokonywana w ich odrębnych, stałych miejscach sprzedaży, poza obrębem uprawy lub hodowli (art. 87 § 2 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 87 § 3 ww. ustawy, podatnicy wymienieni w § 1, od których zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru, wystawiają rachunek nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru.
2016
5
maj

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
Fragment:
W związku z powyższym, stwierdzić należy, że ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując zatem tę działalność za źródło przychodów, wszystkie przychody z tego źródła uznać należy za ich integralną część. Do przychodów z działalności rolniczej zaliczyć również należy wszystkie świadczenia, które mają na celu pokrycie strat w prowadzonych uprawach. Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo że uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.
2016
18
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.