Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów.
Fragment:
W związku z powyższym, stwierdzić należy, że ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzącym z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa więc w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując zatem tę działalność za źródło przychodów, wszystkie przychody z tego źródła uznać należy za ich integralną część. Do przychodów z działalności rolniczej zaliczyć również należy wszystkie świadczenia, które mają na celu pokrycie strat w prowadzonych uprawach. Natomiast wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo że uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.
2016
18
lut

Istota:
Działalność rolnicza – brak obowiązku dokonania rejestracji, odprowadzania podatku VAT, składania deklaracji, prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz wystawiania faktur.
Fragment:
Należy także wskazać że prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie praktyki dentystycznej, mieszczącej się pod symbolem PKWiU 86.23.19.0 i niespełniającej definicji działalności rolniczej, i/lub jednoczesne zatrudnienie na umowę o pracę, niespełniające definicji samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej, pozostaje bez wpływu na zwolnienie Wnioskodawcy z obowiązku wystawiania faktur, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania deklaracji podatkowych oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, a także zwolnienie od podatku do towarów i usług – w zakresie wykonywanej działalności rolniczej, tj. w przedmiotowej sprawie sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych. Reasumując, w przypadku prowadzenia przez Wnioskodawcę jednocześnie pozarolniczej działalności gospodarczej, której przedmiotem są pozostałe usługi w zakresie praktyki dentystycznej i/lub zatrudnienia Wnioskodawcy na umowę o pracę niezwiązanej z rolnictwem, to w zakresie sprzedaży roślin ozdobnych pokojowych Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonać rejestracji, odprowadzać podatku VAT, składać deklaracji, prowadzić ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług oraz wystawiać faktur. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2016
4
lut

Istota:
Wnioskodawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy w takiej sytuacji jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli tak, to na jakich zasadach i w jakiej formie rozliczać się z urzędem skarbowym?
Fragment:
Przychody uzyskane ze sprzedaży zajęcy nie stanowią także przychodów z działalności gospodarczej, o ile prowadzona działalność nie utraci charakteru działalności rolniczej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzn. przedmiotem sprzedaży nie będą zwierzęta, których okres przetrzymywania, w trakcie którego nastąpi ich biologiczny wzrost, będzie krótszy niż 2 miesiące od dnia ich nabycia. Zauważyć przy tym należy, iż ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 ww. ustawy ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem gospodarstwa rolnego oraz płatnikiem podatku rolnego. W dniu 10 lipca 2013 otrzymał zezwolenie Ministra Środowiska na chów i hodowlę zamkniętą zająca szaraka (Lepus europaeus) do 150 sztuk, do celów zasiedleń i eksportu w stanie żywym. Ponadto, Wnioskodawca wskazał, że zające nadające się do zasiedleń i eksportu w stanie żywym muszą być hodowane około sześć miesięcy, natomiast w praktyce realizacji sprzedaży średnia wieku zająca wynosi około 1 rok.
2016
24
sty

Istota:
Czy uprawa roślin energetycznych w celu pozyskania surowca do produkcji zrębek i peletu jest działalnością rolniczą?
Fragment:
(...) działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 1987 r. W 2015 r. Wnioskodawca zakupił grunty rolne częściowo zadrzewione, zakrzewione, na których zamierza prowadzić działalność rolniczą związaną z uprawą roślin energetycznych np. wierzby energetycznej, topoli. W świetle powyższych przepisów stwierdzić należy, że działalność polegająca na uprawie roślin energetycznych w celu pozyskania surowca do produkcji zrębek i peletu, jeżeli okres przetrzymywania roślin przekracza miesiąc, stanowi działalność rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
1
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia opłat za amatorski połów ryb do przychodów z działalności rolniczej.
Fragment:
Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się bowiem przychody pochodzące (a nie „ związane ”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Powyższy pogląd potwierdził także m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w prawomocnym wyroku z 21 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Go 20/13, w którym stwierdzono, że: „(...) regulacja art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Taki pogląd wynika zm użytego przez ustawodawcę zwrotu „ przychodów z działalności rolniczej ” który odwołuje się do efektów działalności rolniczej (jej przychodów).
2015
24
gru

Istota:
Czy sprzedaż bydła, które Wnioskodawca kupuje i chowa w swoim gospodarstwie rolnym zazwyczaj przez okres 24 miesięcy i które są w stanie nieprzetworzonym – jest działalnością rolniczą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób, fizycznych?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Podstawową cechą działalności rolniczej jest to, że prowadzi ona do uzyskiwania produktów w stanie nieprzetworzonym. Oznacza to, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu (co nie wyklucza wspomagania ich przez człowieka, np. podawanie pasz itp.). Produkcja w tym przypadku przyjmuje postać uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przykładowo wymienia, jakie w szczególności rodzaje uprawy, chowu lub hodowli uznaje się za działalność rolniczą. Także inne niewymienione w ustawie rodzaje działalności mogą być uznane za działalność rolniczą, o ile ich istotą jest wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Działalnością rolniczą jest również działalność polegająca na przetrzymywaniu zakupionych produktów roślinnych lub zwierzęcych przez co najmniej wskazany w przepisie okres czasu, podczas którego następuje ich biologiczny wzrost.
2015
23
gru

Istota:
Przychody uzyskane ze wskazanej uprawy i sprzedaży truskawek będą stanowiły przychody z działalności rolniczej i będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym również w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym, sprzedaż roślin z działalności rolniczej (własnej uprawy) nie będzie podlegać ewidencjonowaniu, a przychody z tej sprzedaży nie będą podlegały łączeniu z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej.
Fragment:
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż przychody uzyskane z uprawy truskawek w nieogrzewanym tunelu foliowym, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowią przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym. Reasumując, przychody uzyskane ze wskazanej uprawy i sprzedaży truskawek będą stanowiły przychody z działalności rolniczej i będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym również w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym, sprzedaż roślin z działalności rolniczej (własnej uprawy) nie będzie podlegać ewidencjonowaniu, a przychody z tej sprzedaży nie będą podlegały łączeniu z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2015
11
gru

Istota:
Przychody uzyskane ze wskazanej uprawy i sprzedaży truskawek będą stanowiły przychody z działalności rolniczej i będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym również w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym, sprzedaż roślin z działalności rolniczej (własnej uprawy) nie będzie podlegać ewidencjonowaniu, a przychody z tej sprzedaży nie będą podlegały łączeniu z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej.
Fragment:
Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż przychody uzyskane z uprawy truskawek w nieogrzewanym tunelu foliowym, których okres przetrzymywania, w którym następuje ich biologiczny wzrost, wynosi co najmniej miesiąc, stanowią przychody z działalności rolniczej. W takim przypadku, na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody uzyskane ze sprzedaży ww. roślin wyłączone są z opodatkowania podatkiem dochodowym. Reasumując, przychody uzyskane ze wskazanej uprawy i sprzedaży truskawek będą stanowiły przychody z działalności rolniczej i będą wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym, w tym również w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Tym samym, sprzedaż roślin z działalności rolniczej (własnej uprawy) nie będzie podlegać ewidencjonowaniu, a przychody z tej sprzedaży nie będą podlegały łączeniu z przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2015
10
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Spółka zadeklaruje równocześnie w tym samym zeznaniu podatkowym CIT-8 wydatkowanie tego przychodu na cele działalności rolniczej, stanowiącej główny i jedyny przedmiot działalności Spółki. Wydatkowanie przychodów na działalność rolniczą Spółka zamierza udokumentować, prowadząc oddzielną ewidencję dla działalności rolniczej oraz działalności pozarolniczej. Spółka w księgach rachunkowych wyodrębni przychody dotyczące działalności rolniczej oraz przychody dotyczące pozarolniczej działalności, a także koszty związane z działalnością rolniczą i odrębnie koszty uzyskania przychodu działalności pozarolniczej. W związku z tym, także wynik bilansowy za dany rok obrotowy obejmie sumę wyniku bilansowego uzyskanego z działalności rolniczej i wyniku bilansowego z działalności pozarolniczej za ten sam okres. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy przychód z tytułu umorzenia pożyczki przez pożyczkodawcę, udzielonej na nabycie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej przez Spółkę wraz z odsetkami, przeznaczony i wydatkowany w całości na działalność rolniczą, będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...
2015
3
gru

Istota:
Czy w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzą grunty rolne i budynki związane z działalnością rolniczą (gmina Y), grunty te i budynki korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
W przypadku nabycia przez podatnika roślin lub zwierząt od innych producentów, okresy ich przetrzymywania, w których następuje ich biologiczny wzrost (tzn. czas liczony od dnia nabycia do dnia zbycia) – nie mogą być krótsze niż określone w ww. art. 2 ust. 2 ustawy, by można uznać tą działalność za działalność rolniczą. Ponieważ ustawodawca zdefiniował pojęcie działalności rolniczej, to tylko w granicach wyznaczonych zakresem owej definicji można mówić o przychodzie z tego tytułu. Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się natomiast do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a nie „ związane ”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Wyłączenie nie ma więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z działalności przetwórczej płodów rolnych czy świadczenia usług związanych z działalnością rolniczą. Przychody z takich rodzajów działalności, jako przychody pochodzące z innej niż rolnicza działalności, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Do przychodów z działalności rolniczej nie zalicza się również przychodów ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego mogą podlegać, po spełnieniu określonych warunków, zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
2015
25
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.