Działalność rolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność rolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
3
maj

Istota:

Opodatkowanie przychodów z działalności rolniczej

Fragment:

(...) działalność rolniczą nie podlegającą Ustawie o podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych (Ustawa o CIT)? Zdaniem Wnioskodawcy będzie wykonywał w opisanym zakresie działalność rolniczą i do przychodów z tej działalności nie stosuje się przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 1. Działalność rolnicza na gruncie Ustawy o CIT Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2343, ze zm., zwana dalej: ustawą o CIT), definiuje działalność rolniczą w art. 2 ust. 2 Ustawy o CIT jako działalność polegającą na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: miesiąc - w przypadku roślin, 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek, 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt -licząc od dnia nabycia.

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

Fragment:

Wskazać należy, że w przypadku gdy sprzedaży gruntu należącego do przedsiębiorstwa rolnego dokonuje rolnik będący czynnym zarejestrowanym podatnikiem VAT (od momentu rejestracji do VAT wszelka bowiem sprzedaż produktów rolnych pochodząca z własnej działalności rolniczej Wnioskodawcy jest opodatkowana podatkiem VAT), to należy uznać, że mamy do czynienia z działalnością gospodarczą podejmowaną już przez podatnika VAT czynnego. Jak wskazał Zainteresowany, przedmiotowy grunt był i jest nadal wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – działalności rolniczej. Będąca przedmiotem wniosku nieruchomość nabyta w 2004 r. na podstawie umowy darowizny, była i jest wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT od 2011 r. – od kiedy to Wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu prowadzenia działalności rolniczej (gospodarstwa rolnego). Z nieruchomości tej były i są dokonywane dostawy produktów rolnych. Okoliczność ta wskazuje na ścisły związek gruntu z prowadzoną działalnością rolniczą Wnioskodawcy. Przedstawione okoliczności sprawy wskazują, że Wnioskodawca posiada już status podatnika podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącego działalność gospodarczą, wskazaną w art. 15 ust. 2 ustawy. Jeśli więc Zainteresowany będzie wykonywał inne czynności mieszczące się w zakresie przedmiotowym opodatkowania podatkiem od towarów i usług, brak jest podstaw prawnych do uznania, że nie będą one podlegały opodatkowaniu.

2018
15
kwi

Istota:

Ustalenie czy Wnioskodawca podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w związku z tym jest zobowiązany do przekazania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Fragment:

Jednakże procentowy udział tych przychodów jest niewielki i nie przekracza 3% ogółu przychodów z działalności rolniczej. Działalność rolnicza została zdefiniowana w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i z przytoczonego przepisu wynika, że do przychodów z działalności rolniczej zalicza się tylko i wyłącznie przychody określone w art. 2 ust. 2, a nie wszystkie przychody związane z działalnością rolniczą. Wobec tego do przychodów wyżej wymienionych uzyskiwanych w związku z działalnością rolniczą (działalność rolnicza jest źródłem tych przychodów), lecz nie wymienionych w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca jest zobowiązany płacić zaliczki i składać zeznanie roczne CIT-8 o wysokości tych dochodów (stracie). Zatem jedynym (dla Wnioskodawcy) obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest złożenie zeznania CIT-8 za rok podatkowy o osiągniętych dochodach (stratach) dotyczących przychodów, które uzyskuje w związku z prowadzoną działalnością rolniczą, a nie są przychodami z działalności rolniczej wymienionymi w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca oświadcza, że dokumentację rachunkową i obowiązki wynikające z formy prawnej prowadzonej działalności (spółka kapitałowa) spełnia według ustawy o rachunkowości.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zasad i możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

(...) działalności rolniczej, różnic kursowych powstających w związku z ponoszeniem kosztów związanych z działalnością rolniczą i osiąganiem przychodów z tej działalności w walutach obcych, odsetek uzyskanych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym wykorzystywanym do bieżącego finansowania działalności rolniczej Spółki, odsetek uzyskanych z lokowania nadwyżek środków z rachunku bieżącego na lokatach krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok), różnic kursowych powstających w związku z posiadaniem przez Spółkę środków w walutach obcych na rachunku bieżącym wykorzystywanym do bieżącego finansowania działalności rolniczej Spółki, różnic kursowych powstających w związku z lokowaniem przez Spółkę nadwyżek finansowych z rachunku bieżącego prowadzonego w walucie obcej na lokatach walutowych krótkoterminowych (o terminie zapadalności nie dłuższym niż jeden rok) - będą stanowić odpowiednio: i. przychody z działalności rolniczej podlegające wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz ii. koszty uzyskania przychodów z działalności rolniczej niestanowiące dla Spółki kosztów uzyskania przychodów? Niniejsza interpretacja rozstrzyga w zakresie pytania oznaczonego numerem 2 we wniosku.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie zasad ustalenia wartości wskaźnika przychodów z działalności rolniczej w przychodach z działalności ogółem.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, (w odniesieniu do pytania nr 3) w celu ustalenia udziału przychodów z działalności rolniczej w przychodach ogółem, tj. ustalenia wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy uwzględniać dopłaty bezpośrednie z Unii Europejskiej wliczając je do przychodów ogółem oraz do przychodów z działalności rolniczej. Zdaniem Spółki dopłaty bezpośrednie do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego oraz do określonych upraw produkcji rolniczej są dopłatami do bieżącej działalności rolniczej. Środki pomocowe z tego tytułu są kierowane do gospodarstw rolnych w każdym roku i mają ścisły związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym, a więc bezpośrednio wpływają na przychody z działalności rolniczej. Wobec powyższego, uzasadnione jest uznanie przychodów ze środków pomocowych wspierających bezpośrednio działalność rolniczą w gospodarstwach rolnych, za przychody z działalności rolniczej. W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, w celu ustalenia procentowego wskaźnika udziału przychodów z działalności rolniczej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów uzyskanych ze wszystkich źródeł należy również uwzględnić przedmiotowe dopłaty wliczając je do przychodów ogółem oraz do przychodów z działalności rolniczej. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w treści Odpowiedzi podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 13 stycznia (...)

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasad ustalenia wartości wskaźnika przychodów z działalności rolniczej w przychodach z działalności ogółem.

Fragment:

(...) działalności rolniczej, różnic kursowych powstających w związku z ponoszeniem kosztów związanych z działalnością rolniczą i osiąganiem przychodów z tej działalności w walutach obcych, które są kosztem odpowiednio przychodem z działalności rolniczej. Zakresu wyłączenia przedmiotowego określonego w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do przychodów wynikających z działalności związanej z działalnością rolniczą lub produkcją rolniczą. Do przychodów z działalności rolniczej zalicza się przychody pochodzące (a niezwiązane”) z działalności wymienionej w art. 2 ust. 2 ww. ustawy. Wyłączenie nie ma, więc zastosowania do przychodów pochodzących, np. z lokat bankowych, odsetek na rachunkach czy też dodatnich różnic kursowych powstałych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym lub powstałych w związku z lokowaniem przez Wnioskodawcę nadwyżek finansowych. Tego rodzaju przychody nie są działalnością rolniczą, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Analogicznie ma to miejsce w przypadku kosztów podatkowych. Koszty, jako element dotyczący działalności rolniczej są wyłączone poprzez art. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
30
mar

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłatą świadczeń pomocowych dla rolników.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie pomocowe jako świadczenie quasi odszkodowawcze, wynikające bezpośrednio z faktu zawarcia przez Plantatora umowy kontraktacyjnej ze Spółką, jest przychodem z działalności rolniczej. Stanowisko to potwierdzają wyjaśnienia nr 4711/K Ministra Finansów, w których czytamy, iż „ definicja działalności rolniczej określa w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów należy uznać wszystkie przychody z tego źródła za ich integralną część. ” W dalszej części Minister Finansów wyjaśnia, iż „ do przychodów z działalności rolniczej zalicza się m.in.: odszkodowania w uprawach rolnych lub środkach trwałych służących działalności rolniczej ” (por. wyrok WSA w Białymstoku z dnia 2 grudnia 2015 r., I SA/Bk 565/15). Wyjaśnienia Ministra Finansów wprowadzają porządek do linii interpretacyjnej administracji skarbowej odnośnie przychodów z działalności rolniczej potwierdzając, że „ przychody z działalności rolniczej ” jako zwrot normatywny oznaczają odwołanie się ustawodawcy do efektów działalności rolniczej (jej przychodów), a nie do działalności rolniczej jako takiej. Zakres definicji legalnej nie może być interpretowany rozszerzająco, z drugiej jednak strony „ przychody z działalności rolniczej ” wyznaczają cezurę wskazując przychody, które są wyłączone na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z opodatkowania.

2018
26
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zaliczenia przychodów z tytułu sprzedaży piskląt indyczych do przychodów z działalności rolniczej.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 11 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zaliczenia przychodów z tytułu sprzedaży piskląt indyczych do przychodów z działalności rolniczej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej i nie prowadzi ksiąg rachunkowych. Działalność spółki polega na odchowalni piskląt indyczych. Spółka posiada własną odchowalnię, do której kupowane są pisklęta indycze 1-dniowe i odchowywane do 30 dni. Następnie są odsprzedawane do dalszego chowu. Wnioskodawca traktuje to jako działalność rolniczą zgodnie z art. 2 ust. 2 updof, a przychody ze sprzedaży piskląt indyczych 30-dniowych do dalszego chowu traktuje jako przychody nieopodatkowane. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował odchowalnię piskląt indyczych od 1 dnia do 30 dni jako działalność rolniczą nieopodatkowaną? Czy być może działalność ta kwalifikuje się do Działów Specjalnych produkcji rolnej, a przychód powinien być ustalany na podstawie norm szacunkowych – pomimo braku pozycji odchowalni piskląt do 30 dni w tabeli norm szacunkowych dochodu rocznego? Zdaniem Wnioskodawcy traktuje on to jako działalność rolniczą zgodnie z art. 2 ust. 2 updof, a przychody ze sprzedaży piskląt indyczych 30-dniowych do dalszego chowu traktuje jako przychody nieopodatkowane.

2018
15
lut

Istota:

Wyłączenie z opodatkowania przychodów z działalności rolniczej.

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka komandytowa w której Wnioskodawca jest wspólnikiem prowadzi działalność w zakresie uprawy borówki amerykańskiej. Grunty, na których prowadzona jest uprawa są dzierżawione od osób trzecich, niebędących wspólnikami spółki. Łączna powierzchnia gruntów to 27,43 ha. Borówka będzie sprzedawana w stanie nieprzetworzonym. Uprawa nie będzie prowadzona w szklarniach i ogrzewanych pomieszczeniach. Borówka sprzedawana będzie w stanie nieprzetworzonym. Reasumując, mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy, że jako wspólnik Spółki komandytowej Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie dochodów osiąganych z działalności prowadzonej w Spółce komandytowej – zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2018
15
lut

Istota:

Czy prowadzoną działalność można zakwalifikować jako działalność rolniczą niepodlegającą podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z powyższych przepisów wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest wytwarzanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Powyższe oznacza, że wszelkie produkty działalności rolniczej powstają wyłącznie na skutek działania normalnych biologicznych procesów wzrostu. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka komandytowa, w której jest Pani wspólnikiem, prowadzi działalność w zakresie uprawy borówki amerykańskiej. Grunty, na których prowadzona jest uprawa są dzierżawione od osób trzecich, niebędących wspólnikami spółki. Łączna powierzchnia gruntów to 27,43 ha. Borówka będzie sprzedawana w stanie nieprzetworzonym. Uprawa nie będzie prowadzona w szklarniach i ogrzewanych pomieszczeniach. Borówka sprzedawana będzie w stanie nieprzetworzonym. Mając na uwadze powołane powyżej przepisy, stwierdzić należy że jako wspólnik Spółki komandytowej prowadzi Pani działalność rolniczą (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w formie tej Spółki.