ILPB2/415-838/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Prawidłowość dokumentowania darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2011 r. (data wpływu 16 sierpnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości dokumentowania darowizn – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie prawidłowości dokumentowania darowizn.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest jednostką organizacyjną Spółki. Jest pracodawcą w rozumieniu przepisu art. 3 Kodeksu Pracy oraz płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w zrozumieniu przepisu art. 8 Ordynacji podatkowej.

Wnioskodawca zamierza zawrzeć ze stowarzyszeniem (dalej: Stowarzyszenie), które otrzymało status organizacji pożytku publicznego pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego, porozumienie dotyczące potrącania z wynagrodzeń pracowników darowizn na rzecz Stowarzyszenia i przekazywania ich na jego rachunek bankowy. Organizacyjnie cały proces związany z potrącaniem i przekazywaniem dobrowolnych darowizn pracowników na rzecz Stowarzyszenia będzie wyglądał następująco:

 1. Każdy pracownik dobrowolnie będzie mógł upoważnić Wnioskodawcę do potrącania co miesiąc z jego wynagrodzenia określonej kwoty darowizny i przekazywania jej na rachunek bankowy Stowarzyszenia. Upoważnienie będzie składane na piśmie i zawierać będzie dane darczyńcy, kwotę miesięcznej darowizny, nazwę Stowarzyszenia oraz cel darowizny.
 2. Kwota zrealizowanego przez Wnioskodawcę potrącenia z tytułu darowizny będzie pokazana w odrębnej pozycji na pasku płacowym, tzw. „fiszce”, wydawanym pracownikowi każdego miesiąca po naliczeniu wynagrodzeń.
 3. Pracodawca raz w miesiącu będzie przelewał na rachunek bankowy Stowarzyszenia kwoty darowizn potrącone z wynagrodzeń pracowników, którzy złożyli mu pisemne upoważnienie, o którym mowa w punkcie 1. Przelew będzie realizowany z rachunku bankowego należącego do Wnioskodawcy w kwocie zbiorczej za wszystkich pracowników i nie będzie zawierał danych pracowników.

W celu umożliwienia pracownikom odliczenia od dochodu na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PDOF kwot potrąconych przez Wnioskodawcę darowizn, Zainteresowany po zakończeniu roku podatkowego wyda pracownikom indywidualne (imienne) zaświadczenia zawierające dane darczyńcy, kwotę potrąconych z wynagrodzenia w roku podatkowym darowizn na rzecz Stowarzyszenia oraz dołączy do nich kopie potwierdzeń przelewów, o których mowa w punkcie 3.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy darowizny przekazane za pośrednictwem Wnioskodawcy na rzecz Stowarzyszenia, udokumentowane kopią złożonego Wnioskodawcy upoważnienia i zaświadczeniem otrzymanym od Wnioskodawcy oraz kopiami dokonanych przez Wnioskodawcę przelewów na rachunek bankowy Stowarzyszenia, będą mogły być przez nich odliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PDOF...

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o PDOF podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu między innymi darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. Jednocześnie ustawodawca określił sposób udokumentowania darowizny warunkujący możliwość dokonania przedmiotowego odliczenia. Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o PDOF odliczenie z tytułu darowizny pieniężnej przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego stosuje się, jeżeli wysokość tej darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

W ocenie Wnioskodawcy, bez wątpienia pozostaje fakt, iż faktycznym darczyńcą będzie pracownik, natomiast Wnioskodawca będzie tylko pośredniczył w przekazaniu darowizny na rzecz Stowarzyszenia. Dlatego też przekazanie pracownikowi dokumentów w postaci:

 • kopii złożonego Wnioskodawcy upoważnienia do potrącania z wynagrodzenia miesięcznej kwoty darowizny i przekazywania jej na rachunek bankowy Stowarzyszenia, zawierającego imię i nazwisko pracownika, kwotę miesięcznej darowizny i jej cel oraz nazwę obdarowanego,
 • zaświadczenia wystawionego przez Wnioskodawcę, zawierającego imię i nazwisko pracownika, kwotę potrąconych z jego wynagrodzenia w roku podatkowym darowizn na rzecz obdarowanego Stowarzyszenia,
 • kopii potwierdzeń przelewów dokonanych na rachunek bankowy obdarowanego Stowarzyszenia przez Wnioskodawcę w kwotach zbiorczych za każdy miesiąc roku podatkowego,

potwierdzi dokonanie przez pracownika darowizny pieniężnej, uprawniając go jednocześnie do skorzystania z odliczenia darowizny od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak wskazał Zainteresowany, powyższe potwierdzają również stanowiska innych organów podatkowych, przykładowo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja z dnia 9 lutego 2011 r., IPPB4/415-883/10-4/JS), który wyjaśnił, iż „(...) dokonanie darowizny z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu obdarowanym środków finansowych nie pozbawia prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny” oraz „Istnieją jednak sytuacje, w których pracodawcy pośredniczą w przekazywaniu obdarowanym (np. fundacjom), środków finansowych pochodzących od podatników, rzeczywistych darczyńców. W takich przypadkach, podatnik, który chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny, w celach dowodowych powinien dysponować kopią deklaracji darczyńcy, zawierającej co najmniej następujące dane: nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny, jej cel oraz nazwę obdarowanego. Dodatkowo darczyńca powinien gromadzić paski płacowe, z których jednoznacznie musi wynikać kwota przekazanej darowizny oraz dysponować kopią przelewu zbiorczego, którą sporządza pracodawca dla obdarowanego”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

 1. określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e,
 2. kultu religijnego,
 3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.), w wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew określonego przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy

– w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji darowizny, wobec czego należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W myśl art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:

 • musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego,
 • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 1. osób fizycznych;
 2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Co więcej, zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Stąd też, korzystanie z każdej preferencji podatkowej, wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach je konstytuujących. Tak więc, przepisy regulujące prawo do ulgi winny być interpretowane ściśle; niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca.

Zasadniczą wagę w kwestii możliwości odliczenia darowizny ma właściwy sposób jej udokumentowania. Należy w tym miejscu odwołać się do treści przepisu art. 26 ust. 7 ww. ustawy, który odnosi się do sposobu dokumentowania wydatków na cele wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się – w przypadku darowizny pieniężnej – na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Tym samym, właściwym dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny pieniężnej uprawniającym do skorzystania z ulgi, jest w oparciu o ww. przepis, dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Należy zauważyć, iż użyte pojęcie „dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego” jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek bankowy. Dlatego też, wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku, jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, jak również na jaki cel ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie.

Istnieją jednak sytuacje – jak ta w przedstawionym w niniejszej sprawie opisie zdarzenia przyszłego – w których pracodawcy pośredniczą w przekazywaniu obdarowanym (np. stowarzyszeniom), środków finansowych pochodzących od podatników, rzeczywistych darczyńców. W takich przypadkach, podatnik, który chciałby skorzystać z przysługującego mu prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny, w celach dowodowych powinien dysponować kopią deklaracji darczyńcy, zawierającej co najmniej następujące dane: nazwisko darczyńcy, kwotę darowizny, jej cel oraz nazwę obdarowanego. Dodatkowo darczyńca powinien gromadzić paski płacowe, z których jednoznacznie musi wynikać kwota przekazanej darowizny oraz dysponować kopią przelewu zbiorczego, którą sporządza pracodawca dla obdarowanego.

Dokonanie darowizny z konta należącego do pracodawcy, który pośredniczy w przekazywaniu obdarowanym środków finansowych, nie pozbawia zatem prawa do odliczenia od dochodu przekazanej darowizny.

Reasumując, stwierdzić należy, iż na gruncie opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego, darowizny przekazane za pośrednictwem Wnioskodawcy (pracodawcy) na rzecz Stowarzyszenia, udokumentowane kopią złożonego Wnioskodawcy upoważnienia i zaświadczeniem wystawionym przez Zainteresowanego oraz kopiami dokonanych przez Niego przelewów na rachunek bankowy Stowarzyszenia, będą mogły być odliczone od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do regulowań art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż pomimo powołania się przez Zainteresowanego w zadanym we wniosku pytaniu podatkowym na art. 26 ust. 1 pkt 9a ustawy o PDOF, tut. Organ przyjął, iż intencją Wnioskodawcy było powołanie się na art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie, w odniesieniu do przywołanego przez Zainteresowanego rozstrzygnięcia organu podatkowego, tut. Organ informuje, że wydana została ona w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania, ani konsekwencji wiążących, w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.