ILPB2/415-368/13-2/TR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej przez Wnioskodawcę

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2013 r. (data wpływu: 15 kwietnia 2013 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu darowizn przez Wnioskodawcę – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu darowizn przez Wnioskodawcę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Przez cały rok 2012 Wnioskodawca pozostawał z żoną w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej. Oboje podlegają obowiązkowi podatkowemu, w związku z czym planują złożyć wspólne zeznanie podatkowe za rok 2012. W roku podatkowym dokonali wspólnie 7 darowizn w równych kwotach na rzecz Polskiego Związku Głuchych i. Zaznaczyć należy, iż jednym ze źródeł dochodów żony Wnioskodawcy w roku 2012 było wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z tą instytucją. Zawarcie umowy zlecenia oraz dokonanie darowizn były jednak od siebie niezależne (żadne z ww. zdarzeń nie było warunkowane drugim z nich).

Jak podał Wnioskodawca, dokumentacja darowizn wygląda następująco:

 1. 7 umów darowizn pomiędzy Wnioskodawcą i żoną jako darczyńcami oraz Polskim Związkiem Głuchych jako obdarowanym; każda z umów określa kwotę darowizny, konto bankowe obdarowanego oraz cel („z przeznaczeniem na działalność statutową, zgodną z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”),
 2. pisemne potwierdzenie ze strony Polskiego Związku Głuchych z dnia 2 stycznia 2013 r. o otrzymaniu od małżonków w roku 2012 darowizn pieniędzy, wskazujące łączną ich wartość, cel (z przeznaczeniem na działalność statutową, zgodną z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) oraz nr konta obdarowanego, na które zostały przekazane,
 3. 7 przelewów bankowych dokonanych z rachunku wspólnego (Wnioskodawcy i Jego żony) na rzecz Polskiego Związku Głuchych tytułem „darowizna z przeznaczeniem na działalność statutową”, przy czym:
  1. umowa rachunku bankowego, z którego dokonano przelewów wskazuje Wnioskodawcę i Jego żonę jako współwłaścicieli rachunku,
  2. system transakcyjny banku wymusza dokonanie przelewów przez jednego z małżonków (do systemu może zalogować się Wnioskodawca lub Jego żona; nie ma możliwości aby zalogowali się wspólnie),
  3. wszystkie potwierdzenia przelewów wskazują żonę Wnioskodawcy jako nadawcę przelewu (przelewów dokonywaliśmy logując się na jej nr klienta w banku),
  4. wszystkie wyciągi z rachunku, z którego dokonano przelewów, wygenerowane z systemu transakcyjnego wskazują na Wnioskodawcę jako właściciela rachunku,
  5. historia rachunku, z którego dokonano przelewów, wygenerowana z systemu transakcyjnego wskazuje oboje małżonków (Wnioskodawcę i Jego żonę) jako właścicieli rachunku, ale przy poszczególnych przelewach podaje jako nadawcę 6-krotnie żonę Wnioskodawcy, a 1-krotnie Wnioskodawcę.

Informacje ze statutu Polskiego Związku Głuchych zawierają następujące treści:

 1. par. 2 „Stowarzyszenie Polski Związek Głuchych (PZG), zwane dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem oraz osób słyszących, którym są bliskie problemy rehabilitacji tej grupy osób”,
 2. par. 6 ust. 1 „związek powołuje oddziały oraz określa zasięg terytorialny ich działania”,
 3. par. 7 ust. 1 „Związek i jego oddziały posiadają osobowość prawną”,
 4. par. 11 ust. 2 „Związek, oddziały oraz koła terenowe posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych związku”.
 5. par. 10 (początek) „Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiązywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, w szczególności:”.
W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy opisane darowizny mogą podlegać (w kwocie nie większej niż 6% dochodu) odliczeniu od dochodu, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Jeżeli tak – komu przysługuje odliczenie (Wnioskodawcy, Jego żonie, obojgu małżonkom)...
 3. Jeżeli odliczenie przysługuje obojgu małżonkom – w jaki sposób należy „podzielić” kwotę darowizn między Wnioskodawcę a żonę (w jaki sposób wypełnić pola nr 10 i 11 w sekcji D formularza PIT/O... W konsekwencji – jaką kwotę można odpisać od dochodu Wnioskodawcy, a jaką od dochodu żony...

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Opisane darowizny mogą podlegać (w kwocie nie większej niż 6% dochodu) odliczeniu od dochodu. Dokonana przez małżonków operacja stanowiła przekazanie bezpłatnego świadczenia (kwoty pieniędzy) na rzecz Polskiego Związku Głuchych kosztem ich majątku (wypełnienie definicji darowizny ujętej w Kodeksie Cywilnym w art. 888). Darowizny zostały przekazane przez małżonków na rzecz organizacji pozarządowej, zgodnie z definicją z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polski Związek Głuchych, zgodnie z przedstawionymi zapisami statutu, nie jest jednostką sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), z przeznaczeniem na działalność określoną w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Polski Związek Głuchych, zgodnie z przedstawionymi zapisami statutu, prowadzi działalność na rzecz osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, tj. na rzecz osób niepełnosprawnych - art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ponadto zawarte umowy darowizn i potwierdzenie ich otrzymania ze strony Polskiego Związku Głuchych wskazują jako ich cel działalność określoną w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Dokonanie darowizn odbyło się za pośrednictwem rachunku bankowego, a darczyńcy posiadają stosowne dowody wpłaty (potwierdzenia przelewów, historię rachunku, wyciągi z rachunku). Polski Związek Głuchych nie prowadzi przy tym działalności wskazanej w art. 26 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ten sposób zostały wypełnione przesłanki zawarte zarówno w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a, jak i w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Odliczenie od dochodu przysługuje zarówno Wnioskodawcy, jak i Jego żonie. Są oni współwłaścicielami rachunku bankowego, z którego dokonano przelewów. Posiadają dokumenty, z których część potwierdza dokonanie przelewów przez Wnioskodawcę (np. wyciągi z rachunku), część – przez żonę Wnioskodawcy (np. potwierdzenia przelewów), przy czym opisana powyżej sytuacja dokumentacyjna jest wymuszona konstrukcją systemu transakcyjnego banku. Oznacza to, iż zarówno Zainteresowany, jak i Jego żona, wypełniają przesłanki dokumentacyjne wskazane w art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. posiadają dowody wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.
 3. Sposób „podziału” łącznej kwoty darowizn pomiędzy Zainteresowanego i Jego żonę jest dowolny. W polach nr 10 i 11 sekcji D formularza PIT/O mogą zostać wpisane dowolne kwoty, byle ich suma nie przekraczała łącznej kwoty przekazanych przez małżonków darowizn. Brak jest bowiem przepisów regulujących podział darowizn między małżonków dokonanych przez nich wspólnie. Oznacza to jednocześnie, iż możliwe jest dokonanie odpisów od dochodów małżonków w kwotach, które nie przekraczają 6% tych dochodów, pod warunkiem iż łączna wartość tych odpisów nie przekracza łącznej wartości dokonanych przez nich darowizn.

Tut. Organ informuje, iż przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia jest odpowiedź na zadane we wniosku pytania w części dotyczącej możliwości odliczenia od dochodu darowizn przez Wnioskodawcę. Odnośnie natomiast zadanych we wniosku pytań w części dotyczącej możliwości skorzystania z odliczenia od dochodu darowizn przez żonę Wnioskodawcy w dniu 12 lipca 2013 r. wydano odrębne rozstrzygnięcie nr ILPB2/415-368/13-3/TR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy mogą być, z zastrzeżeniem ust. 8, na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów określonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrębnie przez każdego z małżonków, kwot określonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Zasada wyrażona w ust. 2 ma zastosowanie również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze źródeł, z których dochód jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku uiszczenia podatku (art. 6 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) cyt. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu.

W myśl z art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 1. osób fizycznych;
 2. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Podatnicy korzystający z odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz wynikającego z odrębnych ustaw, są obowiązani wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres (art. 26 ust. 6b ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 26 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy, wysokość wydatków na cele określone w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7c, ustala się – w przypadku darowizny pieniężnej – na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki:

 • być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych
 • i wreszcie – musi być właściwie udokumentowana.

Katalog zawarty w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zawiera różne cele pożytku publicznego, wśród których w punkcie 6 wymieniono zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Jak wynika z analizowanego wniosku, przedmiotowe darowizny zostały przekazane na rzecz stowarzyszenia Polski Związek Głuchych z przeznaczeniem na działalność statutową, zgodną z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kolejnym, niezbędnym do zachowania warunkiem uprawniającym do skorzystania z odliczenia od dochodu przekazanej darowizny są wymogi co do statusu beneficjenta, a mianowicie organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie zaś z treścią art. 3 ust. 2 tejże ustawy, wymóg taki spełniają m.in. stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zatem, zakres ulgi przewidzianej w przepisie art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, związanej z darowiznami na rzecz organizacji pozarządowych nie uzależnia dokonania odliczenia od posiadania przez obdarowaną organizację formalnego statusu organizacji pożytku publicznego. Istotne jest, aby jednostka obdarowana była jednostką prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku (tj. nieprowadzącą działalności gospodarczej).

Jednakże, zasadniczą wagę w kwestii możliwości odliczenia darowizny ma również właściwy sposób jej udokumentowania. Należy w tym miejscu odwołać się do treści przepisu art. 26 ust. 7 ww. ustawy, który odnosi się do sposobu dokumentowania wydatków na cele wymienione w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, właściwym dokumentem potwierdzającym dokonanie darowizny pieniężnej uprawniającym do skorzystania z ulgi, jest w oparciu o ww. przepis, dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Jak wskazał natomiast Zainteresowany przedstawiając opis stanu faktycznego, wszystkie potwierdzenia przelewów wskazują żonę Wnioskodawcy jako nadawcę przelewu.

Tym samym – nie kwestionując twierdzenia Wnioskodawcy, iż badana darowizna pochodziła ze środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym małżonków – należy zauważyć, iż z powyższego dowodu nie wynika, że to Wnioskodawca jest darczyńcą, a zatem brak jest dokumentu warunkującego prawo do odliczenia. Okoliczności tej nie zmienia fakt wspólnego rozliczenia z małżonką oraz fakt, iż między małżonkami nie ma rozdzielności majątkowej – bowiem te przesłanki nie spełniają wymogów przewidzianych przez ustawodawcę, a określonych w art. 26 ust. 7 pkt 1 wyżej powołanej ustawy podatkowej. W tym miejscu należy zauważyć, iż użyte pojęcie „dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego” jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek bankowy. Jednakże, dla darczyńcy dowód, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie, stanowią wyłącznie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku, kwoty darowizny, jak również celu na jaki daną darowizną przekazano, jednoznacznie musi wynikać nazwisko darczyńcy.

Z treści powołanych przepisów jednoznacznie wynika, iż darczyńca – aby móc skorzystać z odliczenia – musi legitymować się dowodem ściśle przez ustawodawcę określonym.

Reasumując, stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do skorzystania z analizowanej ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem nie został spełniony warunek dokumentacyjny, od którego zostało ustawowo uzależnione skorzystanie z tejże ulgi.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.