Działalność pożytku publicznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność pożytku publicznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
19
maj

Istota:

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu darowizny na rzecz Stowarzyszenia?

Fragment:

Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, nie była jednostką sektora finansów publicznych i nie działała w celu osiągnięcia zysku. Z wniosku wynika, że Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego, ale prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizując w tym zakresie swoje zadania statutowe. Z wniosku nie wynika także, iżby Stowarzyszenie działało w celu osiągania zysku. Zatem biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa i przyjmując za Wnioskodawczynią, że darowizna została przekazana przelewem na cele pożytku publicznego zgodne ze statutem Stowarzyszenia – należy uznać, że Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2015 r. darowizny na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że obdarowane Stowarzyszenie w swoim statucie wymienia cele, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.

2014
13
lis

Istota:

Czy otrzymana pożyczka, udzielona przez członków zarządu, zostanie zwolniona z podatku na podstawie art. 8 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Jednakże, jak wynika z art. 8 pkt 2a ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z zacytowanego przepisu wynika, że zwolnieniem podmiotowym określonym w tym przepisie objęte są organizacje w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o ile: posiadają status organizacji pożytku publicznego oraz dokonują czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Wyjaśnić przy tym należy, że za działalność nieodpłatną pożytku publicznego, stosownie do art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uznać należy działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 tej ustawy, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Z kolei jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań (...)

2013
5
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej przez Wnioskodawcę

Fragment:

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i wreszcie – musi być właściwie udokumentowana. Katalog zawarty w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zawiera różne cele pożytku publicznego, wśród których w punkcie 6 wymieniono zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Jak wynika z analizowanego wniosku, przedmiotowe darowizny zostały przekazane na rzecz stowarzyszenia Polski Związek Głuchych z przeznaczeniem na działalność statutową, zgodną z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kolejnym, niezbędnym do zachowania warunkiem uprawniającym do skorzystania z odliczenia od dochodu przekazanej darowizny są wymogi co do statusu beneficjenta, a mianowicie organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie zaś z treścią art. 3 ust. 2 tejże ustawy, wymóg taki spełniają m.in. stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

2013
8
lut

Istota:

Darowizna którą Wnioskodawczyni zamierza przekazać przez na rzecz wskazanej Fundacji podlega odliczeniu od dochodu, gdyż – jak wskazano we wniosku – Fundacja ta jest organizacją, o której mowa w ww. przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz darowizna zostanie przekazana na cel określony w art. 4 tej ustawy. Ponadto darowizna pieniężna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego i nie może przekroczyć 6 % dochodu darczyńcy.

Fragment:

Z przytoczonego wyżej przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Katalog zawarty w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zawiera różne cele pożytku publicznego, wśród których w punkcie 14 wymieniono zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Jak wynika z wniosku, Fundacja, na rzecz której Wnioskodawczyni zamierza przekazać darowiznę prowadzi działalność pożytku publicznego m. in. w zakresie działalności edukacyjnej, opiekuńczo- wychowawczej, a zatem mieści się w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 14 powołanej ustawy. Kolejnym, niezbędnym do zachowania warunkiem uprawniającym do skorzystania z odliczenia od dochodu przekazanej darowizny są wymogi co do statusu beneficjenta, a mianowicie organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ww. ustawy organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

2012
26
sie

Istota:

Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze wsparciem prawnym i informacyjnym osób szczególnej troski.

Fragment:

Przywołać w tym miejscu wypada ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). W myśl art. 6 tej ustawy, działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Art. 7 powołanej ustawy stanowi, że działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Rozpatrując możliwość odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę w związku ze wskazanym we wniosku projektem, należy zatem przyjąć, iż Wnioskodawca będący pozarządową organizacją pożytku publicznego, realizując w ramach zadań statutowych program „ ... Wsparcie prawne i informacyjne osób szczególnej troski ... ” mający na celu udzielenie cudzoziemcom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej, nie prowadzi działalności mającej charakter działalności gospodarczej.

2012
21
sty

Istota:

Prawidłowość dokumentowania darowizn.

Fragment:

Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.

2012
21
sty

Istota:

Prawidłowość dokumentowania darowizn.

Fragment:

Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.

2012
21
sty

Istota:

Prawidłowość dokumentowania darowizn.

Fragment:

Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.

2012
21
sty

Istota:

Prawidłowość dokumentowania darowizn.

Fragment:

Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.

2012
21
sty

Istota:

Prawidłowość dokumentowania darowizn.

Fragment:

Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.