Działalność pożytku publicznego | Interpretacje podatkowe

Działalność pożytku publicznego | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność pożytku publicznego. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu darowizny na rzecz Stowarzyszenia?
Fragment:
Istotne jest, aby jednostka obdarowana prowadziła działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, nie była jednostką sektora finansów publicznych i nie działała w celu osiągnięcia zysku. Z wniosku wynika, że Stowarzyszenie nie jest organizacją pożytku publicznego, ale prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizując w tym zakresie swoje zadania statutowe. Z wniosku nie wynika także, iżby Stowarzyszenie działało w celu osiągania zysku. Zatem biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy prawa i przyjmując za Wnioskodawczynią, że darowizna została przekazana przelewem na cele pożytku publicznego zgodne ze statutem Stowarzyszenia – należy uznać, że Wnioskodawczyni może skorzystać z odliczenia od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2015 r. darowizny na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika bowiem, że obdarowane Stowarzyszenie w swoim statucie wymienia cele, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za prawidłowe.
2016
19
maj

Istota:
Czy otrzymana pożyczka, udzielona przez członków zarządu, zostanie zwolniona z podatku na podstawie art. 8 pkt 2a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych?
Fragment:
Jednakże, jak wynika z art. 8 pkt 2a ww. ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwalnia się od podatku organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Z zacytowanego przepisu wynika, że zwolnieniem podmiotowym określonym w tym przepisie objęte są organizacje w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o ile: posiadają status organizacji pożytku publicznego oraz dokonują czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Wyjaśnić przy tym należy, że za działalność nieodpłatną pożytku publicznego, stosownie do art. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) uznać należy działalność prowadzoną przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 tej ustawy, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Z kolei jak stanowi art. 8 ust. 1 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego działalnością odpłatną pożytku publicznego jest: działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań (...)
2014
13
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi podatkowej przez Wnioskodawcę
Fragment:
Z przytoczonego wyżej przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych i wreszcie – musi być właściwie udokumentowana. Katalog zawarty w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zawiera różne cele pożytku publicznego, wśród których w punkcie 6 wymieniono zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Jak wynika z analizowanego wniosku, przedmiotowe darowizny zostały przekazane na rzecz stowarzyszenia Polski Związek Głuchych z przeznaczeniem na działalność statutową, zgodną z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kolejnym, niezbędnym do zachowania warunkiem uprawniającym do skorzystania z odliczenia od dochodu przekazanej darowizny są wymogi co do statusu beneficjenta, a mianowicie organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 cyt. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie zaś z treścią art. 3 ust. 2 tejże ustawy, wymóg taki spełniają m.in. stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
2013
5
wrz

Istota:
Darowizna którą Wnioskodawczyni zamierza przekazać przez na rzecz wskazanej Fundacji podlega odliczeniu od dochodu, gdyż – jak wskazano we wniosku – Fundacja ta jest organizacją, o której mowa w ww. przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, niedziałającą w celu osiągnięcia zysku oraz darowizna zostanie przekazana na cel określony w art. 4 tej ustawy. Ponadto darowizna pieniężna musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego i nie może przekroczyć 6 % dochodu darczyńcy.
Fragment:
Z przytoczonego wyżej przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Katalog zawarty w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zawiera różne cele pożytku publicznego, wśród których w punkcie 14 wymieniono zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Jak wynika z wniosku, Fundacja, na rzecz której Wnioskodawczyni zamierza przekazać darowiznę prowadzi działalność pożytku publicznego m. in. w zakresie działalności edukacyjnej, opiekuńczo- wychowawczej, a zatem mieści się w zakresie art. 4 ust. 1 pkt 14 powołanej ustawy. Kolejnym, niezbędnym do zachowania warunkiem uprawniającym do skorzystania z odliczenia od dochodu przekazanej darowizny są wymogi co do statusu beneficjenta, a mianowicie organizacji, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ww. ustawy organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
2013
8
lut

Istota:
Stowarzyszenie nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku ze wsparciem prawnym i informacyjnym osób szczególnej troski.
Fragment:
Przywołać w tym miejscu wypada ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). W myśl art. 6 tej ustawy, działalność pożytku publicznego nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 1, działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Art. 7 powołanej ustawy stanowi, że działalnością nieodpłatną pożytku publicznego jest działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, za które nie pobierają one wynagrodzenia. Rozpatrując możliwość odliczenia podatku VAT przez Wnioskodawcę w związku ze wskazanym we wniosku projektem, należy zatem przyjąć, iż Wnioskodawca będący pozarządową organizacją pożytku publicznego, realizując w ramach zadań statutowych program „ ... Wsparcie prawne i informacyjne osób szczególnej troski ... ” mający na celu udzielenie cudzoziemcom bezpłatnej informacji i pomocy prawnej, nie prowadzi działalności mającej charakter działalności gospodarczej.
2012
26
sie

Istota:
Prawidłowość dokumentowania darowizn.
Fragment:
Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
2012
21
sty

Istota:
Prawidłowość dokumentowania darowizn.
Fragment:
Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
2012
21
sty

Istota:
Prawidłowość dokumentowania darowizn.
Fragment:
Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
2012
21
sty

Istota:
Prawidłowość dokumentowania darowizn.
Fragment:
Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
2012
21
sty

Istota:
Prawidłowość dokumentowania darowizn.
Fragment:
Natomiast z przytoczonego przepisu art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż aby można było dokonać odliczenia od dochodu darowizny, musi ona spełniać następujące warunki: musi być przekazana na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, obdarowanym musi być organizacja określona w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważna organizacja, określona w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadząca działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Stosownie do art. 26 ust. 5 ww. ustawy, łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu, z tym że odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz: osób fizycznych; osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Rozpatrując wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe należy jednak jednoznacznie podkreślić, że nie stanowią one standardu prawnego, lecz są odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania, wynikającej z art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.
2012
21
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.