Działalność pozarolnicza | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność pozarolnicza. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
12
lip

Istota:

Czy dochód pochodzący z działalności pozarolniczej, przeznaczony i wydatkowany na zakup pasz, zakup paliwa, zakup drobnego wyposażenia, zakup części do maszyn rolniczych, remonty i obsługa maszyn, obiektów rolniczych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych tylko przy produkcji rolnej oraz na inne cele wskazane powyżej w stanie faktycznym w latach 2014 -2015 może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, z uwagi na fakt, że poniesienie takich wydatków jest równoznaczne z przeznaczeniem dochodu na działalność rolniczą?

Fragment:

Zgodnie z jednym z oświadczeń składanych do ARiMR Wnioskodawca, zobowiązał się do niewykorzystywania wyposażenia zakupionego z dotacji śr. 2.5 do działalności pozarolniczej innej niż 10.20.Z czyli przetwarzania i konserwowania ryb, skorupików i mięczaków (dotacja do działalności pozarolniczej). Pomoc de minimis dla hodowców ryb na terenach gmin dotkniętych suszą (dotacja do działalności rolniczej). W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochód pochodzący z działalności pozarolniczej, przeznaczony i wydatkowany na zakup pasz, zakup paliwa, zakup drobnego wyposażenia, zakup części do maszyn rolniczych, remonty i obsługa maszyn, obiektów rolniczych, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych tylko przy produkcji rolnej oraz na inne cele wskazane powyżej w stanie faktycznym w latach 2014 -2015 może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, z uwagi na fakt, że poniesienie takich wydatków jest równoznaczne z przeznaczeniem dochodu na działalność rolniczą... Przy czym należy zaznaczyć, że w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12-14, powiększonych o wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej i zwierzęcej, stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

2014
28
maj

Istota:

Czy wypłata dywidendy na rzecz udziałowca z kapitału rezerwowego, pochodzącego w części z zysku bilansowego z działalności pozarolniczej skutkuje utratą zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do tej części dochodu podatkowego w roku podatkowym, w którym osiągnięty został dochód odpowiadający kwocie środków przeznaczonych na kapitał rezerwowy?

Fragment:

Spółka w księgach rachunkowych wyodrębnia przychody dotyczące działalności rolniczej oraz przychody dotyczące pozarolniczej działalności gospodarczej, a także koszty związane z działalnością rolniczą i odrębnie koszty uzyskania przychodu z działalności pozarolniczej. W związku z tym, także wynik bilansowy za dany rok obrotowy obejmuje sumę wyniku bilansowego uzyskanego z działalności rolniczej i wyniku bilansowego z działalności pozarolniczej za ten sam okres. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazuje, że w 2012 r. Spółka osiągnęła zysk bilansowy z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zysk bilansowy z prowadzonej działalności rolniczej. W związku z powyższym, Spółka w ramach całości prowadzonej działalności gospodarczej (działalność rolnicza oraz działalność pozarolnicza) w 2012 r. osiągnęła zysk bilansowy. Dochód podatkowy będący wynikiem działalności Spółki w 2012 r. wystąpił zarówno w przypadku prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i prowadzonej działalności rolniczej. Niemniej jednak, w przyszłości mogą wystąpić sytuacje, że Spółka ponosząc stratę na działalności rolniczej osiągnie dochód podatkowy z działalności pozarolniczej lub osiągnie zysk z działalności rolniczej przy jednoczesnej stracie z działalności pozarolniczej. Co do zasady Spółka w związku z planowaną wypłatą dywidendy na rzecz swojego udziałowca w trakcie roku podatkowego dokonuje wypłat zaliczek na poczet tejże dywidendy.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, wykonywania robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywania robót budowlanych murarskich może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym?

Fragment:

Z treści tego przepisu wynika, iż opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się między innymi do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Wyłączeniem z ryczałtu nie są objęte czynności wykonywane przez wnioskodawcę. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych. Według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 1997 r. Nr. 42, poz. 264 ze zm.) usługi ogólnobudowlane mieszczą się w sekcji F, dziale 45 - roboty budowlane. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wytwórczej w zakresie produkcji chemikaliów organicznych podstawowych PKD 24.14Z wynosi 5.5%. W uzupełnieniu należy dodać, iż przepisy dotyczące stawek podatkowych rozgraniczają stawki ryczałtu z działalności wytwórczej w zależności od tego czy wyroby zostają wykonane z materiałów własnych czy powierzonych. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. f) cytowanej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8.5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie produkcji chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych, wykonywania robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, wykonywania konstrukcji i pokryć dachowych, wykonywania robót budowlanych murarskich może korzystać z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym?

Fragment:

Z treści tego przepisu wynika, iż opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się między innymi do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Wyłączeniem z ryczałtu nie są objęte czynności wykonywane przez wnioskodawcę. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych. Według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. z 1997 r. Nr. 42, poz. 264 ze zm.) usługi ogólnobudowlane mieszczą się w sekcji F, dziale 45 - roboty budowlane. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wytwórczej w zakresie produkcji chemikaliów organicznych podstawowych PKD 24.14Z wynosi 5.5%. W uzupełnieniu należy dodać, iż przepisy dotyczące stawek podatkowych rozgraniczają stawki ryczałtu z działalności wytwórczej w zależności od tego czy wyroby zostają wykonane z materiałów własnych czy powierzonych. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt. 3 lit. f) cytowanej ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8.5% przychodów z działalności polegającej na wytwarzaniu przedmiotów (wyrobów) z materiału powierzonego przez zamawiającego.

2011
1
kwi

Istota:

Sposób opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa

Fragment:

W przedmiotowej sprawie istnieje związek pomiędzy sprzedawanymi składnikami majątku apteki z działalnością Podatnika . W świetle powyższego w myśl powołanych wyżej przepisów przychód ze sprzedaży apteki jako przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 55 1 KC należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej wnioskodawca opodatkowuje wg zasad określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym przyjęte przez podatnika zasady opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wg podatku liniowego należy zastosować również do dochodów uzyskanych ze sprzedaży apteki . Zgodnie z treścią art. 8 ust.1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

2011
1
mar

Istota:

Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach 19 % podatku liniowego. W 2005 r. zamierza rozszerzyć prowadzoną działalność o : - doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 74.14 A, w tym w szczególności bezpośrednią pomoc dla zagranicznych podmiotów zagranicznych w zakresie kontaktów z polskimi podmiotami gospodarczymi, urzędami i środkami masowego przekazu,
- działalność komercyjną pozostałą, w tym pośrednictwo w interesach i działalność doradców gdzie indziej niesklasyfikowaną – PKD 74.87 B wykonywaną na podstawie umów cywilno – prawnych. Do wniosku podatnik dołączył planowany zakres usług tj. :
1. pomoc w kontaktach z odpowiednimi władzami na poziomie ogólnopolskimi regionalnym, tj. z uwzględnieniem władz administracji rządowej i samorządowej
2. pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń na lokalizację inwestycji (uzyskanie pozwolenia na budowę)
3. pomoc w opracowaniu modelu refinansowania inwestycji
4. doprowadzenie – w razie potrzeby – do zawiązania spółki komunalnej, tj. spółkiz organem samorządowym, co pozwoli wykorzystać ewentualne środki pochodzącez funduszy Unii Europejskiej
5. zapewnienie bieżącej opieki prawnej dla realizacji projektu
6. rekrutacja odpowiedniego personelu kierowniczego
7. pomoc w opracowaniu modelu podatkowego
8. pomoc w realizacji projektu w strefie ekonomicznej lub innej dogodnej lokalizacji
9. działania lobbistyczne i marketingowe
10. wyszukanie firmy budowlanej wraz z nadzorem budowlanym
11. pośredni nadzór właścicielski
12. pomoc w uzyskaniu i opracowaniu niezbędnych ekspertyz
Zdaniem podatnika opisane usługi można wykonywać i rozliczać w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować 19 % podatkiem liniowym, ponieważ usług tego rodzaju nie obejmuje art. 13 ustawy o pdof.

Fragment:

Dla zdefiniowania tego pojęcia należy posłużyć się wykładnią literalną, tj. znaczeniem tego pojęcia w języku polskim. Na podstawie definicji ze Słownika Współczesnego Języka Polskiego można stwierdzić, że umowy o zarządzanie, kontrakty menedżerskie i umowy o podobnym charakterze związane są z zarządzaniem firmą lub jej częścią, podejmowaniem decyzji za firmę, braniem odpowiedzialności za skutki podejmowanych decyzji. Z powyższych uregulowań wynika, że w odniesieniu do podmiotów uzyskujących przychody na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze brak jest możliwości zaliczenia uzyskanego przychodu do usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Kontrakty menedżerskie, umowy o podobnym charakterze bez względu na podstawę prawną ich uzyskania uważane są za uzyskane z działalności wykonywanej osobiście i zostały zaliczone do przychodów ze źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, a dochody uzyskane z tych umów podlegają opodatkowaniu według zasad określonych dla tego źródła przychodów czyli na zasadach ogólnych. Załączony do wniosku załącznik opisujący przedmiotowo planowany zakres usług pozwala na stwierdzenie, że są to usługi, które można zaliczyć do pozarolniczej działalności gospodarczej. Żadna z planowanych usług nie ma charakteru imperatywnego, niezależnego od woli zlecającego – co powoduje, że nie mają one charakteru menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze.

2011
1
lut

Istota:

1. Czy przychody uzyskiwane przez podatnika z tytułu świadczenia tych usług powinny być kwali-fikowane jako przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy też należy zakwalifikować je jako uzyskane ze źródła, o którym mowa w treści art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Na jakim druku deklaracji (PIT) należy wykazać te przychody?

Fragment:

(...) lit. b. W myśl art. 41a ustawy z dnia 26.07.1991r. płatnicy ci na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku wyższe za-liczki na podatek dochodowy. W myśl art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy (...) jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-4). Jednocześnie płatnicy ci w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom (...) oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru (obowiązujący w 2004r. druk PIT-11/8B). W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaki obowiązuje podatek dochodowy, w przypadku osiągania dochodów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej za wykonywaną pracę na podstawie zawartej umowy o dzieło z firmą niemiecką?

Fragment:

Stosownie do art. 24(2) powołanej umowy w przypadku osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, podwójnego opodatkowania unikać się będzie w następujący sposób:- jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej osiąga dochód lub posiada majątek, który zgodnie z postanowieniami tej umowy może być opodatkowany w Republice Federalnej Niemiec, wówczas Rzeczpospolita Polska zwolni taki dochód lub majątek od opodatkowania. Rzeczpospolita Polska może przy obliczaniu kwoty podatku pozostałego dochodu lub majątku tej osoby zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby dochód lub majątek zwolniony od opodatkowania nie podlegał takiemu zwolnieniu. Przedmiotowa umowa przewiduje więc unikanie podwójnego opodatkowania metodą wyłączenia z progresją. Zgodnie z tą metodą dochód uzyskany za granicą jest w Polsce zwolniony od podatku - art. 27 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten stanowi, że jeżeli podatnik, oprócz dochodów podlegających opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1 art. 27 tej ustawy, osiągał również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub (...)

2011
1
lut

Istota:

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych i podpisałem umowę z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale Pomocy Doraźnej, zgodnie z którą jestem zobowiązany do osobistego udzielania świadczeń zdrowotnych i nie mogę ich powierzyć osobom trzecim bez zgody SP ZOZ. Rachunek za wykonane usługi wysawiam zleceniodawcy po zakończonym miesiącu w pierwszych dniach miesiąca następnego. Czy za datę powstania przychodu uważa się moment wystawienia faktury?

Fragment:

Zawarł Pan umowę z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej zatytułowaną "Umowa o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne", z której wynika, że usługi ma Pan świadczyć osobiście w godzinach wynikających z miesięcznego grafiku, a wynagrodzenie wyliczane będzie na podstawie faktycznie przepracowanych godzin i ustalonej stawki za jedną godzinę. Za wykonane usługi wystawia Pan fakturę w terminie do 10 dni po zakończeniu miesiąca obliczeniowego. Z postanowień umowy wynika, że czynności te wykonuje Pan w ramach prowadzonej dzialalności gospodarczej. Analizując przedmiotową umowę tut. Organ podatkowy stwierdza, że uzyskane w ramach jej realizacji przychody nie mogą być potraktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie art. 13 pkt 8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług medycznych i umowa ta została zawarta w ramach prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Nie są to również przychody, o których mowa w pkt 9 w/w artykułu, tj. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - w tej sprawie zostało wydane postanowienie z dnia 29.04.2005r. nr 1022 POS 19 20 15, w związku z Pana wnioskiem o wydanie interpretacji prawnej w tym zakresie.Uzyskane w wyniku realizacji przedmiotowej umowy przychody należy traktować jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.