Działalność poza strefą ekonomiczną | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność poza strefą ekonomiczną. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
wrz

Istota:

Czy cały dochód uzyskiwany przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z posiadanym Zezwoleniem, polegającej na produkcji, regeneracji form i stempli służących do produkcji płytek ceramicznych, który oprócz czynności wykonywanych na terenie strefy wymaga również fizycznego wykonania części usług u nabywcy, w tym także poza granicami kraju (np. montaż formy na prasie, uruchomienie formy w trybie testowym, uruchomienie formy z właściwie zadanymi parametrami technicznymi, rozruch technologiczny) czyli poza terenem strefy, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podstawowym zakresem działalności to produkcja i regeneracja form służących do produkcji płytek ceramicznych. Spółka uzyskała Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozumianej jako działalność usługowa, handlowa, produkcyjna w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy określonych w następujących pozycjach PKWiU GUS: Sekcja D Podsekcja DH Dział 25, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. W zakresie tego punktu Spółka dokonuje następujących operacji: pokrywanie powierzchni metalu cienką warstwą gumy/żywicy w celu odciśnięcia w procesie produkcyjnym docelowego wzoru płytki. Sekcja D, Podsekcja DJ Dział 28, wyroby metalowe gotowe, oprócz maszyn i urządzeń. Produkcja form i stempli do produkcji płytek ceramicznych. Regeneracja form i stempli - przywracanie pierwotnych parametrów technicznych w celu ponownego wykorzystania istniejącego, a zużytego oprzyrządowania. Spółka wskazała też, iż nie prowadzi działalności gospodarczej poza granicami SSE. Nie posiada oddziałów, zakładów, biur położonych poza terenem SSE. Wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest teren SSE.

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszty nabycia specjalistycznych usług np. usług księgowych czy prawnych świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą poza specjalną strefą ekonomiczną, na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzonej w K. mogą stanowić koszty uzyskania przychodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności w K.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)

Fragment:

Wnioskodawca korzysta jednocześnie ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy, z tym, że założył, iż nie może łącznie w ramach tych zwolnień przekroczyć limitu wyższego z nich. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 grudnia 2010 r. Znak IBPBI/2/423-1287/10/AK do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka wskazała, że nie jest przedsiębiorcą, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji tj. Spółka rozbudowała istniejące przedsiębiorstwo przenosząc je w całości na teren K. zatem nie doszło do objęcia istniejącego przedsiębiorstwa spółki granicami (poszerzeniem) specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka poinformowała, również, że umowy leasingu, o których mowa w pytaniu Nr 3 (tj. te zawarte przez Spółkę) są umowami leasingu operacyjnego. Spółka prowadzi działalność wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i działalność ta obejmuje swoim przedmiotem wyłącznie zakres przewidziany zezwoleniem na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. W związku (...)

2011
1
wrz

Istota:

Przeniesienie Działu Ofertowania do budynków wynajętych poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, nie będzie stanowić złamania warunku zwolnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej. Nie spowoduje tym samym utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia.

Fragment:

Nr 188, poz. 1840), tj. nie wystąpiła z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o zmianę zezwolenia, polegającą na zastosowaniu do niej przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 w miejsce przepisów art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. Wobec braku wniesienia stosowanego wniosku, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej, Jednostka zachowała prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. - w okresie wskazanym tym przepisem ustawy zmieniającej. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r., dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą być, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, całkowicie zwolnione odpowiednio od podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie równym połowie okresu, na jaki ustanowiona została strefa. Na mocy ust. 2 tego artykułu, dochody, o których mowa w ust. 1, uzyskane w latach podatkowych następujących po roku podatkowym, w którym zgodnie z ust. 1 wygasło całkowite zwolnienie od podatku dochodowego, mogą być, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwolnione od podatku dochodowego w pozostałym okresie, na jaki ustanowiona została strefa, w części nie przekraczającej 50% takich dochodów.