Działalność poza strefą ekonomiczną | Interpretacje podatkowe

Działalność poza strefą ekonomiczną | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność poza strefą ekonomiczną. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy cały dochód uzyskiwany przez Spółkę z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej zgodnie z posiadanym Zezwoleniem, polegającej na produkcji, regeneracji form i stempli służących do produkcji płytek ceramicznych, który oprócz czynności wykonywanych na terenie strefy wymaga również fizycznego wykonania części usług u nabywcy, w tym także poza granicami kraju (np. montaż formy na prasie, uruchomienie formy w trybie testowym, uruchomienie formy z właściwie zadanymi parametrami technicznymi, rozruch technologiczny) czyli poza terenem strefy, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż podstawowym zakresem działalności to produkcja i regeneracja form służących do produkcji płytek ceramicznych. Spółka uzyskała Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, rozumianej jako działalność usługowa, handlowa, produkcyjna w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy określonych w następujących pozycjach PKWiU GUS: Sekcja D Podsekcja DH Dział 25, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych. W zakresie tego punktu Spółka dokonuje następujących operacji: pokrywanie powierzchni metalu cienką warstwą gumy/żywicy w celu odciśnięcia w procesie produkcyjnym docelowego wzoru płytki. Sekcja D, Podsekcja DJ Dział 28, wyroby metalowe gotowe, oprócz maszyn i urządzeń. Produkcja form i stempli do produkcji płytek ceramicznych. Regeneracja form i stempli - przywracanie pierwotnych parametrów technicznych w celu ponownego wykorzystania istniejącego, a zużytego oprzyrządowania. Spółka wskazała też, iż nie prowadzi działalności gospodarczej poza granicami SSE. Nie posiada oddziałów, zakładów, biur położonych poza terenem SSE. Wszyscy pracownicy Spółki zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę, a miejscem świadczenia pracy jest teren SSE.
2012
18
wrz

Istota:
Czy koszty nabycia specjalistycznych usług np. usług księgowych czy prawnych świadczonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą poza specjalną strefą ekonomiczną, na potrzeby działalności gospodarczej Wnioskodawcy prowadzonej w K. mogą stanowić koszty uzyskania przychodu uzyskiwanego przez Wnioskodawcę w ramach jego działalności w K.? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
Fragment:
Wnioskodawca korzysta jednocześnie ze zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji oraz z tytułu kosztów tworzenia nowych miejsc pracy, z tym, że założył, iż nie może łącznie w ramach tych zwolnień przekroczyć limitu wyższego z nich. W odpowiedzi na wezwanie z dnia 13 grudnia 2010 r. Znak IBPBI/2/423-1287/10/AK do uzupełnienia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Spółka wskazała, że nie jest przedsiębiorcą, którego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część objęto granicami strefy w związku z realizacją nowej inwestycji tj. Spółka rozbudowała istniejące przedsiębiorstwo przenosząc je w całości na teren K. zatem nie doszło do objęcia istniejącego przedsiębiorstwa spółki granicami (poszerzeniem) specjalnej strefy ekonomicznej. Spółka poinformowała, również, że umowy leasingu, o których mowa w pytaniu Nr 3 (tj. te zawarte przez Spółkę) są umowami leasingu operacyjnego. Spółka prowadzi działalność wyłącznie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej i działalność ta obejmuje swoim przedmiotem wyłącznie zakres przewidziany zezwoleniem na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. W związku (...)
2011
1
wrz

Istota:
Przeniesienie Działu Ofertowania do budynków wynajętych poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej, nie będzie stanowić złamania warunku zwolnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej. Nie spowoduje tym samym utraty prawa do zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia.
Fragment:
Nr 188, poz. 1840), tj. nie wystąpiła z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o zmianę zezwolenia, polegającą na zastosowaniu do niej przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 w miejsce przepisów art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm.) w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. Wobec braku wniesienia stosowanego wniosku, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej, Jednostka zachowała prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. - w okresie wskazanym tym przepisem ustawy zmieniającej. Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r., dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą być, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, całkowicie zwolnione odpowiednio od podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie równym połowie okresu, na jaki ustanowiona została strefa. Na mocy ust. 2 tego artykułu, dochody, o których mowa w ust. 1, uzyskane w latach podatkowych następujących po roku podatkowym, w którym zgodnie z ust. 1 wygasło całkowite zwolnienie od podatku dochodowego, mogą być, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwolnione od podatku dochodowego w pozostałym okresie, na jaki ustanowiona została strefa, w części nie przekraczającej 50% takich dochodów.
2011
1
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.