Działalność oświatowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność oświatowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
6
mar

Istota:

Jeżeli II część zakupionej hali jest przeznaczona na działalność oświatową związaną z kształceniem praktycznym i teoretycznym młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Wnioskodawcę, to czy od faktur zakupu dotyczących wykonanych prac remontowo-budowlanych, zakupu wyposażenia w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne przysługuje odliczenie podatku VAT?

Fragment:

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (wynajem pomieszczeń) oraz zwolnioną z podatku VAT (przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, szkolenia BHP, działalność oświatowa – jako organ prowadzący szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej). Wnioskodawca w 2010 roku zakupił budynek – halę warsztatową, która została zmodernizowana, przeprowadzono prace remontowo-budowlane. I część hali przeznaczona jest na działalność oświatową, na sale lekcyjne oraz biurowe. II część hali przeznaczona zostanie wyłącznie na działalność oświatową (warsztaty szkolne), która ściśle będzie związana z kształceniem uczniów w zawodach motoryzacyjnych, szkoleniach, bezpłatnych kursach dla pracodawców gdyż nauka pracownika młodocianego jest związana z zakładem zatrudniającym tego pracownika młodocianego i nauczycieli kształcących w tych zawodach. W tym celu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe. Warsztaty zostaną wyposażone w stanowiska warsztatowe w zakresie motoryzacyjnym, zakup pomocy dydaktycznych obejmujący pełne wyposażenie stanowisk w niezbędne pomoce. Po oddaniu II części hali budynku do użytku, który wyłącznie będzie przeznaczany na działalność oświatową, wszelkie wykonane prace oraz zakupione wyposażenie będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania art. 43 ust. 1 podatku VAT.

2011
1
lip

Istota:

1. Czy ponoszone przez Spółdzielnię koszty działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
2. Czy ponoszone przez Spółdzielnię koszty działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej wpływają na dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Fragment:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w zakresie pytania 1, uznaje się za prawidłowe. Podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 tej ustawy, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. u. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) prowadzi działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

2011
1
maj

Istota:

Czy dotacje otrzymane w ramach projektu „Rolnik potrafi! - rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu pabianickiego i łódzkiego wschodniego” w ramach Priorytetu 2 - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.stanowią przychód podatkowy a poniesione w ramach projektu koszty są kosztami podatkowymi ?

Fragment:

Zatem pomimo, iż Spółka prowadzi działalność oświatową, nie ma prawa do zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy, ponieważ jest podmiotem określonym w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, Jednostka nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957 ze zm.) obowiązywał do dnia 31.12.2006r. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku były dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły. Ponieważ prowadzona przez Spółkę placówka jest placówką kształcenia ustawicznego (zaświadczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.09.2002r. nr ew. EKF-p.n.70/00), a nie szkołą w rozumieniu art. 2 pkt 2 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Spółka nie jest uprawniona do wyżej wymienionego zwolnienia. Wobec powyższego rozliczenie dokonane przez Jednostkę w deklaracji CIT-2 i CIT-2/0 za listopad 2006r. jest nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy przychody z tytułu prowadzenia przedszkola niepublicznego bez posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można opodatkować podatkiem liniowym i jakie są zasady księgowania przychodów i wydatków związanych z tą działalnością

Fragment:

O tym czy mamy do czynienia, czy też nie z działalnością gospodarczą, nie może decydować jedynie krąg odbiorców świadczonych przez podatnika usług, lecz cechy charakterystyczne działalności, takie jak - obok celów zarobkowych - prowadzenie jej na własny rachunek, jej zawodowy (stały) charakter, powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania, uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Przy kwalifikowaniu konkretnej działalności do pozarolniczej działalności gospodarczej należy również uwzględnić zamiar podmiotu wykonującego czynności, a diagnoza co do tego czy danej działalności można przypisywać cechy działalności gospodarczej zależy od konkretnych okoliczności oraz kontekstu prawnego; nie zaliczenie przychodów uzyskanych przez podatnika do przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4 – 9 ustawy. Opodatkowanie dochodu osoby prowadzącej działalność gospodarczą na zasadach określonych w art. 30c wynika z treści art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. stanowiącego, iż podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

2011
1
maj

Istota:

Czy dochody uzyskiwane przez Spółdzielnię m.in. w ramach prowadzonej działalności społeczno-wychowawczej, pochodzące z wynajmu pomieszczeń klubowych na zajęcia kulturalno-oświatowe, oraz z wynajmu pomieszczeń na imprezy rodzinne zwolnione są od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy ?

Fragment:

Jak wynika z art. 4 w/w ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. W związku z tym, że wszelkie opłaty (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji), należy więc stwierdzić, że na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. Ponieważ na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podlegać będą: 1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi należy odnieść się do tego, co należy rozumieć pod pojęciem "zasoby mieszkaniowe".

2011
1
kwi

Istota:

Czy działania polegające na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w dziedzinie informatyki, w tym szkoleń i egzaminów zakończonych wydaniem certyfikatu ECDL, organizowanie kongresów, konferencji, narad, wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych oraz organizowanie dla swoich członków wyjazdów naukowych, podejmowane w związku z realizacją celów statutowych należy zakwalifikować jako działalność oświatową, edukacyjną i naukową oraz czy w związku z tym dochody Stowarzyszenia (zarówno te pochodzące z działalności w zakresie nauki, edukacji i oświaty, jak i te z działalności gospodarczej w zakresie wydawania ekspertyz i opinii) mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia ich na realizację celów w dziedzinie oświaty, edukacji i nauki?

Fragment:

(...) działalność oświatową, edukacyjną i naukową. W związku z tym dochody Stowarzyszenia (zarówno te pochodzące z działalności w zakresie nauki, edukacji i oświaty, jak i te z działalności gospodarczej w zakresie wydawania ekspertyz i opinii) mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia ich na realizację celów w dziedzinie oświaty, edukacji i nauki. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: W myśl przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

2011
1
mar

Istota:

„czy dochód uzyskany przez Stowarzyszenie z tytułu otrzymanej darowizny, a następnie wydatkowany na stypendium doktoranckie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?”

Fragment:

Pozostałe cele statutowe m.in. kształtowanie wizerunku absolwenta Uczelni w środowiskach pracodawców i w mediach, wspieranie absolwentów Uczelni w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i rozwoju karier zawodowych, tworzenie więzi koleżeńskiej pomiędzy absolwentami Uczelni, pomoc członkom Stowarzyszenia będącym w trudnej sytuacji życiowej, nie są działalnością oświatową. Reasumując sfinansowanie studiów doktoranckich przez Stowarzyszenie jako wydatkowanie dochodu na cele oświatowe będzie podlegało zwolnieniu przewidzianemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do pisma z dnia 16.08.2005 r. stwierdzić należy, że zdaniem organu II instancji wnoszący zażalenie nie czynił tego we własnym imieniu, lecz w imieniu strony postępowania podatkowego (Stowarzyszenia), która jedynie działa przez Pełnomocnika . Wobec czego niezłożenie przez Pełnomocnika stosownego upoważnienia skutkowało wezwaniem Strony do złożenia pełnomocnictwa. Stwierdzić także należy, że upoważnieniem z dnia 13.05.2005 r. Stowarzyszenie upoważniło Pana Jarosława „J” do wystąpienia w imieniu Stowarzyszenia do Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z prośbą o interpretację prawną w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej w dotyczącej go sprawie darowizny i stypendium. Zatem było to upoważnienie do reprezentowania Stowarzyszenia w bardzo wąskim zakresie i zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nie było wystarczające do występowania w imieniu Stowarzyszenia przed Izbą Skarbową w Warszawie. Na zakończenie wyjaśnić należy, że rozpatrując sprawę organ II instancji kierował się złożonymi pismami Strony, Statutem Stowarzyszenia oraz przepisami prawa i ich wykładnią. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

2011
1
mar

Istota:

Podatnik pyta o zwolnienie od podatku dochodów uzyskanych ze składek członkowskich Stowarzyszenia oraz z prowadzonej działalności gospodarczej (reklamowanie artykułów branży fryzjersko-kosmetycznej w katalogu P) a przeznaczonych na organizowanie kursów i pokazów mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej w zakresie branży fryzjersko – kosmetycznej

Fragment:

Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno – wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych. Organizowanie kursów i pokazów mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej w zakresie branży fryzjersko – kosmetycznej nosi znamiona działalności oświatowej, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie. Wobec powyższego dochód przeznaczony na ten cel objęty jest zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.