Działalność oświatowa | Interpretacje podatkowe

Działalność oświatowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność oświatowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Jeżeli II część zakupionej hali jest przeznaczona na działalność oświatową związaną z kształceniem praktycznym i teoretycznym młodzieży uczącej się w szkołach prowadzonych przez Wnioskodawcę, to czy od faktur zakupu dotyczących wykonanych prac remontowo-budowlanych, zakupu wyposażenia w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne przysługuje odliczenie podatku VAT?
Fragment:
Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT (wynajem pomieszczeń) oraz zwolnioną z podatku VAT (przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, szkolenia BHP, działalność oświatowa – jako organ prowadzący szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej). Wnioskodawca w 2010 roku zakupił budynek – halę warsztatową, która została zmodernizowana, przeprowadzono prace remontowo-budowlane. I część hali przeznaczona jest na działalność oświatową, na sale lekcyjne oraz biurowe. II część hali przeznaczona zostanie wyłącznie na działalność oświatową (warsztaty szkolne), która ściśle będzie związana z kształceniem uczniów w zawodach motoryzacyjnych, szkoleniach, bezpłatnych kursach dla pracodawców gdyż nauka pracownika młodocianego jest związana z zakładem zatrudniającym tego pracownika młodocianego i nauczycieli kształcących w tych zawodach. W tym celu zostaną przeprowadzone prace remontowo-budowlane, instalacyjne oraz wykończeniowe. Warsztaty zostaną wyposażone w stanowiska warsztatowe w zakresie motoryzacyjnym, zakup pomocy dydaktycznych obejmujący pełne wyposażenie stanowisk w niezbędne pomoce. Po oddaniu II części hali budynku do użytku, który wyłącznie będzie przeznaczany na działalność oświatową, wszelkie wykonane prace oraz zakupione wyposażenie będą służyły do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania art. 43 ust. 1 podatku VAT.
2014
6
mar

Istota:
1. Czy ponoszone przez Spółdzielnię koszty działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
2. Czy ponoszone przez Spółdzielnię koszty działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej wpływają na dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w zakresie pytania 1, uznaje się za prawidłowe. Podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. u. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 tej ustawy, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. u. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) prowadzi działalność społeczną i oświatowo - kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.
2011
1
lip

Istota:
Czy dotacje otrzymane w ramach projektu „Rolnik potrafi! - rozwój zawodowy i podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców powiatu pabianickiego i łódzkiego wschodniego” w ramach Priorytetu 2 - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.stanowią przychód podatkowy a poniesione w ramach projektu koszty są kosztami podatkowymi ?
Fragment:
Zatem pomimo, iż Spółka prowadzi działalność oświatową, nie ma prawa do zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy, ponieważ jest podmiotem określonym w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto, Jednostka nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia zawartego w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1957 ze zm.) obowiązywał do dnia 31.12.2006r. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku były dochody z tytułu prowadzenia szkół w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - w części przeznaczonej na cele szkoły. Ponieważ prowadzona przez Spółkę placówka jest placówką kształcenia ustawicznego (zaświadczenie Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13.09.2002r. nr ew. EKF-p.n.70/00), a nie szkołą w rozumieniu art. 2 pkt 2 i art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Spółka nie jest uprawniona do wyżej wymienionego zwolnienia. Wobec powyższego rozliczenie dokonane przez Jednostkę w deklaracji CIT-2 i CIT-2/0 za listopad 2006r. jest nieprawidłowe.
2011
1
maj

Istota:
Czy przychody z tytułu prowadzenia przedszkola niepublicznego bez posiadania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej można opodatkować podatkiem liniowym i jakie są zasady księgowania przychodów i wydatków związanych z tą działalnością
Fragment:
O tym czy mamy do czynienia, czy też nie z działalnością gospodarczą, nie może decydować jedynie krąg odbiorców świadczonych przez podatnika usług, lecz cechy charakterystyczne działalności, takie jak - obok celów zarobkowych - prowadzenie jej na własny rachunek, jej zawodowy (stały) charakter, powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania, uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Przy kwalifikowaniu konkretnej działalności do pozarolniczej działalności gospodarczej należy również uwzględnić zamiar podmiotu wykonującego czynności, a diagnoza co do tego czy danej działalności można przypisywać cechy działalności gospodarczej zależy od konkretnych okoliczności oraz kontekstu prawnego; nie zaliczenie przychodów uzyskanych przez podatnika do przychodów z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4 – 9 ustawy. Opodatkowanie dochodu osoby prowadzącej działalność gospodarczą na zasadach określonych w art. 30c wynika z treści art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. stanowiącego, iż podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
2011
1
maj

Istota:
Czy dochody uzyskiwane przez Spółdzielnię m.in. w ramach prowadzonej działalności społeczno-wychowawczej, pochodzące z wynajmu pomieszczeń klubowych na zajęcia kulturalno-oświatowe, oraz z wynajmu pomieszczeń na imprezy rodzinne zwolnione są od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy ?
Fragment:
Jak wynika z art. 4 w/w ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. W związku z tym, że wszelkie opłaty (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji), należy więc stwierdzić, że na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. Ponieważ na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opodatkowaniu podlegać będą: 1. dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych 2. dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi należy odnieść się do tego, co należy rozumieć pod pojęciem "zasoby mieszkaniowe".
2011
1
maj

Istota:
Czy działania polegające na organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w dziedzinie informatyki, w tym szkoleń i egzaminów zakończonych wydaniem certyfikatu ECDL, organizowanie kongresów, konferencji, narad, wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych oraz organizowanie dla swoich członków wyjazdów naukowych, podejmowane w związku z realizacją celów statutowych należy zakwalifikować jako działalność oświatową, edukacyjną i naukową oraz czy w związku z tym dochody Stowarzyszenia (zarówno te pochodzące z działalności w zakresie nauki, edukacji i oświaty, jak i te z działalności gospodarczej w zakresie wydawania ekspertyz i opinii) mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia ich na realizację celów w dziedzinie oświaty, edukacji i nauki?
Fragment:
(...) działalność oświatową, edukacyjną i naukową. W związku z tym dochody Stowarzyszenia (zarówno te pochodzące z działalności w zakresie nauki, edukacji i oświaty, jak i te z działalności gospodarczej w zakresie wydawania ekspertyz i opinii) mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia ich na realizację celów w dziedzinie oświaty, edukacji i nauki. Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: W myśl przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.
2011
1
kwi

Istota:
„czy dochód uzyskany przez Stowarzyszenie z tytułu otrzymanej darowizny, a następnie wydatkowany na stypendium doktoranckie jest zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych?”
Fragment:
Pozostałe cele statutowe m.in. kształtowanie wizerunku absolwenta Uczelni w środowiskach pracodawców i w mediach, wspieranie absolwentów Uczelni w uzyskiwaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i rozwoju karier zawodowych, tworzenie więzi koleżeńskiej pomiędzy absolwentami Uczelni, pomoc członkom Stowarzyszenia będącym w trudnej sytuacji życiowej, nie są działalnością oświatową. Reasumując sfinansowanie studiów doktoranckich przez Stowarzyszenie jako wydatkowanie dochodu na cele oświatowe będzie podlegało zwolnieniu przewidzianemu w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odnosząc się do pisma z dnia 16.08.2005 r. stwierdzić należy, że zdaniem organu II instancji wnoszący zażalenie nie czynił tego we własnym imieniu, lecz w imieniu strony postępowania podatkowego (Stowarzyszenia), która jedynie działa przez Pełnomocnika . Wobec czego niezłożenie przez Pełnomocnika stosownego upoważnienia skutkowało wezwaniem Strony do złożenia pełnomocnictwa. Stwierdzić także należy, że upoważnieniem z dnia 13.05.2005 r. Stowarzyszenie upoważniło Pana Jarosława „J” do wystąpienia w imieniu Stowarzyszenia do Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z prośbą o interpretację prawną w trybie art. 14 Ordynacji podatkowej w dotyczącej go sprawie darowizny i stypendium. Zatem było to upoważnienie do reprezentowania Stowarzyszenia w bardzo wąskim zakresie i zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nie było wystarczające do występowania w imieniu Stowarzyszenia przed Izbą Skarbową w Warszawie. Na zakończenie wyjaśnić należy, że rozpatrując sprawę organ II instancji kierował się złożonymi pismami Strony, Statutem Stowarzyszenia oraz przepisami prawa i ich wykładnią. W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.
2011
1
mar

Istota:
Podatnik pyta o zwolnienie od podatku dochodów uzyskanych ze składek członkowskich Stowarzyszenia oraz z prowadzonej działalności gospodarczej (reklamowanie artykułów branży fryzjersko-kosmetycznej w katalogu P) a przeznaczonych na organizowanie kursów i pokazów mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej w zakresie branży fryzjersko – kosmetycznej
Fragment:
Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno – wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych. Organizowanie kursów i pokazów mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej w zakresie branży fryzjersko – kosmetycznej nosi znamiona działalności oświatowej, o której mowa w cytowanym wyżej przepisie. Wobec powyższego dochód przeznaczony na ten cel objęty jest zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.