PP.443/56-2/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wynagrodzenie syndyka otrzymywane za wykonywanie funkcji w postępowaniu upadłościowym, powierzonej na podstawie postanowienia sądu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 czerwca 2005r.?

PP.443/56-2/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność opodatkowana
  2. syndycy
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. nr 8, poz. 60) oraz art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 3 i art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2005 r. uzupełnionego pismem z dnia 29.07.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) do czynności świadczonych przez syndyka w okresie po dniu 1.06.2005 r. stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

Pan K M, na podstawie postanowień sądu, wykonuje funkcję syndyka w postępowaniach upadłościowych w oparciu ustawę z dnia 28.0.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 ze zm.). Za wykonywaną funkcję otrzymuje wynagrodzenie, które w trakcie postępowania upadłościowego wypłacane jest zaliczkowo. Wypłata wynagrodzeń oraz zaliczek dokonywana jest na podstawie postanowień sądu.Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy wynagrodzenie syndyka otrzymywane za wykonywanie funkcji w postępowaniu upadłościowym, powierzonej na podstawie postanowienia sądu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym po dniu 1.06.2005 r.Zdaniem Podatnika wynagrodzenie syndyka otrzymywane za wykonywanie funkcji w postępowaniu upadłościowym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. w brzmieniu obowiązującym w okresie od dnia 1.06.2005 r. Syndyk wykonując bowiem swoje czynności w ramach postępowania upadłościowego nie czyni tego w formie usługi w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Ponadto syndyk pełniąc swoją funkcję nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów tej ustawy a w konsekwencji nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Po przeanalizowaniu niniejszej kwestii tut. organ podatkowy nie podziela - przedstawionego we wniosku - stanowiska Podatnika.Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązującej po dniu 1.06.2005 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju Przez odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa Wynika to z przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o VAT

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności W świetle obowiązującego po dniu 1.06.2005 r. art. 15 ust. 3 pkt 3 cyt. ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm. ), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich

Na gruncie przepisu art. 13 pkt 6 cyt. ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody syndyka są kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd, prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.Działalność prowadzoną przez syndyka należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. O zamiarze wykonywania działalności gospodarczej przez syndyków w sposób częstotliwy świadczy chociażby fakt posiadania przez syndyka odpowiedniej licencji uprawniającej do wykonywania powierzonej funkcji, czy stała gotowość do podjęcia czynności. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60, poz. 535 ze zm.) wyznaczenie syndyka następuje w postanowieniu sądu o ogłoszeniu upadłości Stosownym postanowieniem sąd powierza zatem syndykowi pełnienie określonych funkcji w postępowaniu upadłościowym, których zakres precyzuje ustawa. Wysokość wynagrodzenia za czynności syndyka odpowiadającego wykonywanej pracy określona jest w art. 162 cyt. ustawy z dnia 28.02.2003 r. O wynagrodzeniu i zwrocie poniesionych wydatków orzeka sad na wniosek zainteresowanych Wynagrodzenie pokrywane jest z masy upadłości. Wydając stosowne postanowienie w powyższym zakresie sąd działa jako organ władzy.

Pomiędzy sądem upadłościowym a syndykiem nie istnieje również stosunek prawny, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym po dniu 1.06.2005 r. w zakresie odpowiedzialności za powierzone funkcje wobec osób trzecich.

W myśl art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 28.0.2003 r., w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności na rachunek upadłego, lecz w imieniu własnym. Ryzyko gospodarcze wszelkich czynności prawnych (które jest jednym z podstawowych kryteriów ustalenia czy działalność ma charakter samodzielny czy nie) w tym także czynności zobowiązaniowych syndyka ponosi zatem zawsze masa upadłości Syndyk nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach dotyczących masy upadłości (art. 160 ust. 2 cyt. ustawy). Odpowiedzialności za ww. czynności nie ponosi również sąd. Sąd nie odpowiada też za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonania obowiązków przez syndyka. Jak wynika z art. 160 ust. 3 ww. ustawy, za szkodę odpowiada syndyk masy upadłościowej.Niewątpliwie przy wykonywaniu swojej funkcji syndyk podlega ustawie i najważniejsze decyzje musi konsultować z sędzią komisarzem i radą wierzycieli, jednakże w podstawowym i zasadniczym zakresie wykonywania swoich obowiązków jest w pełni samodzielny. Sąd nie jest zatem związany z syndykiem więzami tworzącymi stosunek prawny jaki istnieje pomiędzy zlecającym a zleceniobiorcą w zakresie wynagrodzenia, warunków pracy oraz odpowiedzialności zleceniodawcy wobec osób trzecich, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. obowiązującym w okresie po dniu 1.06.2005 r. Sąd - jako organ władzy - powołuje syndyka i określa jego wynagrodzenie. Nie pokrywa jednak kosztów wynagrodzenia (o którym również mowa w ww. przepisie ustawy o VAT) i nie ponosi odpowiedzialności ani za działania, ani za szkodę wynikającą z czynności podejmowanych przez syndyka.

Uznać zatem należy, że czynności syndyka wykonującego powierzone funkcje w postępowaniu upadłościowym na podstawie postanowienia sądu wypełniają dyspozycje art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.W brzmieniu tej ustawy obowiązującym po dniu 1.06.2005 r. wynagrodzenie syndyka otrzymywane za wykonywanie funkcji w postępowaniu upadłościowym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji

Interpretacja dotyczy stanu prawnego obowiązującego od dnia 01.06.2005r. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.