PP/443/46/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na remont lokalu, będącego inwestycją w obcym środku trwałym?

PP/443/46/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność opodatkowana
  2. remonty
  3. wydatek
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle działając na podstawie art. 14a § 1 §3 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 86 ust. 1 art. 88 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług z 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku własne stanowisko w sprawie prawa do odliczenia podatku od towarów i usług od dokonywanych zakupów jest prawidłowe.

W dniu 1108.2006 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14a Ordynacji podatkowej.Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że jest Pani czynnym i zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym działalność gospodarczą i dla potrzeb tej działalności zakupiła Pani spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dokonując przebudowy lokalu mieszkalnego, stosownie do decyzji Starosty Jasielskiego nr A.B.I.1 z dnia 04.07.2006 r. ponosi Pani wydatki związane z jego przebudową. Ponoszone wydatki będą służyły działalności opodatkowanej. Faktury dotyczące tych zakupów są wystawiane na Pani imię i nazwisko. Mąż nie prowadzi działalności gospodarczej. Sformułowano w związku z tym pytanie: Czy przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na remont przedmiotowego lokalu.W ocenie Wnioskodawcy : Mając prawomocną decyzję na przebudowę lokalu mieszkalnego na użytkowy powinna Pani mieć prawo odliczania podatku VAT na bieżąco od faktur na materiały potrzebne do przebudowy i remontu.

W oparciu o wyżej opisany, przyjęty stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako prawidłowe na podstawie następujących przepisów prawa: Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. cyt. w sentencji (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 88 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. Z ust. 3 pkt. 1 cyt. artykułu wynika, że przepis ust. 1 pkt. 2 nie dotyczy m.in. wydatków związanych z nabyciem towarów i usług, o których mowa w art. 87 ust. 3, a więc towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle dokonując oceny prawnej przedstawionego w przedmiotowym wniosku stanu faktycznego w postanowieniu nr PD z dnia 08.09.2006 r. stwierdził na podstawie przepisów o podatku dochodowym, że ponoszone wydatki, które zmierzają do przebudowy lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy są inwestycją w obcym środku trwałym podlegającą amortyzacji, a odpisy amortyzacyjne będą stanowić dla Podatnika koszt uzyskania przychodów.Tym samym, na podstawie wyżej cyt. przepisów przysługuje Pani prawo odliczenia podatku naliczonego dotyczącego zakupów towarów i usług związanych z inwestycją, o której mowa w piśmie. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja: dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku, nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 ustawy- Ordynacja podatkowa).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.