PO I-415/19/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Czy wykonując działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych mogę opłacac od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Według klasyfikacji PKD wykonywana przeze mnie działalność zaliczona została przez GUS w Lublinie do grupowania oznaczonego symbolem 5248G.

PO I-415/19/2004

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. działalność handlowa
  2. działalność opodatkowana
  3. forma opodatkowania
  4. pozarolnicza działalność gospodarcza
  5. ryczałt ewidencjonowany
  6. zakres działalności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 24.09.2004r. (data wpływu 19.10.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiąganych przez Pana przychodów z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zamościu wyjaśnia:

1. Według przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, na podstawie umowy podpisanej z operatorem sieci telefonii komórkowej prowadzi Pan na jego rzecz sprzedaż detaliczną powierzonych Panu przez tego operatora telefonów komórkowych. Według zawartej umowy Pana wynagrodzenie z tytułu wykonywania tej działalności stanowi prowizja należna od operatora z tytułu wykonania zawartej z nim umowy. W ramach prowadzonej działalności nie sprzedaje Pan telefonów w ilościach hurtowych. Wykonywana przez Pana działalność gospodarcza, zgodnie z wydanym Panu zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON, została zaliczona na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) do podklasy tej klasyfikacji oznaczonej symbolem 52.48.G. W powyższym stanie sprawy wątpliwości Pana budzi to, czy osiągane z tej działalności przychody mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W Pana ocenie przychody osiągane przez Pana z opisanej we wniosku działalności mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

2. Rozpatrując przedstawiony w Pana wniosku stan faktyczny z uwzględnieniem mających w nim zastosowanie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że zgodnie z przepisami art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Przepisów o opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Powyższe wyłączenie dotyczy w szczególności wymienionych w tym załączniku usług, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług ( PKWiU ), do zdefiniowanych w niej klas oznaczonych symbolami 51,12, 51.14, 51.18 i 51.19. Należą do nich usługi pośrednictwa handlu hurtowym obejmującym sprzedaż paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych ( klasa PKWiU oznaczona symbolem 51.12), maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających ( klasa PKWiU oznaczona symbolem 51.14), hurtową sprzedaż określonego towaru lub grupy towarów gdzie indziej niesklasyfikowaną (klasa PKWiU oznaczona symbolem 51.18) i hurtową sprzedaż towarów różnego rodzaju ( klasa PKWiU oznaczona symbolem 51.19). Ponadto wskazać należy, że zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.01.2004r. (Dz.U. Nr 165 poz 1727 z późn. zm.) do zdefiniowanej według zasad tej klasyfikacji podklasy oznaczonej symbolem 52.48.G zalicza się działalność polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Usługi wykonywane w ramach tej działalności obejmują zaś według PKWiU w szczególności usługi w zakresie handlu detalicznego sprzętem telekomunikacyjnym zaliczone do wyodrębnionej według zasad tej klasyfikacji podkategorii oznaczonej symbolem 52.48.15.

3. Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wskazać należy iż prowadzona przez Pana na rzecz operatora sieci telefonii komórkowej sprzedaż detaliczna powierzonych Panu przez niego telefonów komórkowych nie należy do usług wymienionych w załączniku numer 2 do cytowanej ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Osiąganie przychodów z tego tytułu nie wyłącza też możliwości ich opodatkowania u Pana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w rozdziale 2 tej ustawy.

4. Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że stanowisko zajęte przez Pana w powyższej sprawie w powołanym na wstępie wniosku jest zgodne z przepisami prawa podatkowego.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.