PB1/415-13/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na spłatę należności z tytułu zakupu udziałów w nieruchomości są dla Pana kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

PB1/415-13/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność opodatkowana
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. pozarolnicza działalność gospodarcza
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 11 stycznia 2005 roku (wpływ 18 stycznia 2005 roku ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w związku z wątpliwościami powstającymi na tle czy odsetki od zaciągniętego kredytu na spłatę należności z tytułu zakupu udziałów w nieruchomości są dla Pana kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

postanawia

ocenić stanowisko Strony wyrażone w przedmiotowym wniosku jako prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Na podstawie aktu notarialnego Repertorium A nr: …/2004 z dnia 28 października 2004 roku wszedł Pan w posiadanie udziałów w 80/960 części własności zabudowanej nieruchomości położonej w … przy ul. …. Udziały we współwłasności zakupił Pan jako współwłaściciel z żoną Ewą Żurawską za kwotę 390.000 zł. Stanowią one wartość nieruchomości składającej się z lokalu użytkowego oraz piwnicy, służących do prowadzenia w nich działalności gospodarczej. Część należności w kwocie 90.000zł zapłacił Pan z posiadanych własnych środków finansowych a resztę w kwocie 300.000 zł uregulował Pan zaciągniętym na ten cel kredytem bankowym.

W związku z powyższym w złożonym wniosku zawarł Pan pytanie następującej treści: - czy odsetki od zaciągniętego kredytu na spłatę należności z tytułu zakupu udziałów w nieruchomości są dla Pana kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.

Zdaniem Pana, płacone odsetki od kredytu inwestycyjnego jako bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą winny stanowić koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.. 23 tej ustawy. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 32 powoływanej ustawy stanowi, że w ciężar kosztów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone.

A zatem w ocenie organu podatkowego, spłatę odsetek od środków pochodzących z kredytu bankowego przeznaczonego w całości na zakup udziałów w nieruchomości tj. lokalu użytkowego oraz piwnicy, służących wyłącznie do prowadzenia przez Pana działalności gospodarczej można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, o ile zostały faktycznie poniesione (zapłacone) w celu uzyskania przychodów. Z tym, że kwoty odsetek od kredytu naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania podwyższają wartość początkową środka trwałego ustaloną dla celów amortyzacji.

Odpowiedzi udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym w piśmie z dnia 11 stycznia 2005 roku (wpływ 18 stycznia 2005 roku) i stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stosownie do treści art. 14b § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta.

Zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w art. 14b § 5 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14a § 4 i art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w terminie siedmiu dni od daty doręczenia postanowienia Stronie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.