ILPB3/423-431/09-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
1.Czy w przypadku, gdy na działalności związanej z dochodami pochodzącymi z działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi na jednym rodzaju działalności (np. wynajmie lokali użytkowych) Spółka uzyskuje dodatni wynik finansowy (zysk), a na innym (np. usługach budowlanych) Spółka poniesie stratę, to zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od zysku na wynajmie, a rozliczenia straty w latach przyszłych jedynie z zyskami na usługach budowlanych, czy też zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od wyniku na całej działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi (łącznej sumy strat i zysków na tej działalności)?
2.Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wystarczy wyodrębnienie w ewidencji księgowej Spółki dochodu z działalności mieszkaniowej oraz pozostałej działalności Spółki, czy też na pozostałej działalności winien być ustalony odrębnie dochód (strata) dla każdego rodzaju przychodów w skład tej działalności wchodzących (np. wynajem lokali, zarządzanie nieruchomościami itp.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedstawione we wniosku z dnia 08 czerwca 2009 r. (data wpływu 10 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz prowadzenia ewidencji rachunkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi oraz prowadzenia ewidencji rachunkowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach działalności gospodarczej, Spółka zajmuje się m.in. wynajmem nieruchomości na własny rachunek, zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie, kupnem i sprzedażą nieruchomości i lokali na własny rachunek, a także całym szeregiem usług budowlanych.

W ramach wynajmu nieruchomości na własny rachunek, Spółka wynajmuje lokale mieszkalne i lokale użytkowe. Tak więc, Spółka uzyskuje przychody zarówno z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, jak i innej wyżej wymienionej.

Wnioskodawca, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczonych na cele związane z ich utrzymaniem.

Ustalając podstawę opodatkowania Spółka sumowała przychody i koszty dotyczące działalności opodatkowanej, nie uwzględniając osobno każdego rodzaju działalności (np. wynajem lokali użytkowych, zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy, budowa mieszkań i garaży z przeznaczeniem na sprzedaż, zarząd budynkami stanowiącymi własność innych podmiotów i inne rodzaje działalności).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy w przypadku, gdy na działalności związanej z dochodami pochodzącymi z działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi na jednym rodzaju działalności (np. wynajmie lokali użytkowych) Spółka uzyskuje dodatni wynik finansowy (zysk), a na innym (np. usługach budowlanych) Spółka poniesie stratę, to zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od zysku na wynajmie, a rozliczenia straty w latach przyszłych jedynie z zyskami na usługach budowlanych, czy też zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od wyniku na całej działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi (łącznej sumy strat i zysków na tej działalności)...
  2. Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wystarczy wyodrębnienie w ewidencji księgowej Spółki dochodu z działalności mieszkaniowej oraz pozostałej działalności Spółki, czy też na pozostałej działalności winien być ustalony odrębnie dochód (strata) dla każdego rodzaju przychodów w skład tej działalności wchodzących (np. wynajem lokali, zarządzanie nieruchomościami itp.)...

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że pozostałe dochody w/w podmiotów podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Wskazany wyżej przepis nie rozróżnia więc dochodu i straty na poszczególnych kierunkach działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W tej sytuacji, zdaniem Spółki, opodatkowaniu podlega cały dochód (po potrąceniu ewentualnych strat) uzyskany łącznie na tej działalności.

Wg zapisów art. 9 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy. Nie ma więc obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej pozwalającej na ustalenie dochodu na każdym z rodzajów usług świadczonych przez Spółkę.

Podsumowując powyższe rozważania stwierdzić należy, że:

  1. Opodatkowaniu podlega dochód łączny z wszystkich rodzajów działalności poza dochodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczonymi na cele związane z ich utrzymaniem.
  2. Dla celów podatku dochodowego nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej pozwalającej na ustalenie wyniku (dochodu) na każdym z rodzajów działalności prowadzonej przez Spółkę.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest – z zastrzeżeniem art. 21 i 22 – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 tej ustawy).

W myśl art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ww. ustawy, przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

  • przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku
  • kosztów uzyskania ww. przychodów.

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Punkt 44 tego przepisu stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m.

Powyższe przepisy nie nakładają na podatnika obowiązku ustalania odrębnych wyników finansowych powstałych na poszczególnych rodzajach innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się m.in. wynajmem lokali mieszkalnych i użytkowych na własny rachunek, zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie, kupnem i sprzedażą nieruchomości i lokali na własny rachunek, a także całym szeregiem usług budowlanych.

Spółka uzyskuje zatem dochody zarówno z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które są wolne od podatku dochodowego pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, jak i dochody z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, iż uzyskany przez Spółkę dochód z całej działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi (po uwzględnieniu ewentualnych strat) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ponadto Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji rachunkowej spełniającej wymogi cytowanego wyżej art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w sposób umożliwiający rozróżnienie kwoty dochodów (strat) pochodzących z gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz dochodów (strat) z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez wyodrębniania każdego rodzaju działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, prowadzonej przez Spółkę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.