IBPP3/443-445/09/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Podatek od towarów i usług od zakupu środków trwałych (np. maszyn) ze środków pomocowych będzie podlegał odliczeniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2009r. (data wpływu 21 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego od zakupionych środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

Wnioskodawca podpisał umowę z kontrahentem polskim sp. z o.o. W przyszłości bowiem, będzie realizowany projekt odnośnie inwestycji związanych z ochroną środowiska. W związku z tym, ze środków pomocowych zostaną zakupione środki trwałe.

Wnioskodawca już na tym etapie otrzymuje faktury za usługi doradcze związane z przygotowaniem wniosków o wsparcie finansowe w ramach funduszy europejskich.

Przedstawione dotacje nie podlegają opodatkowaniu, ponieważ nie są dotacjami otrzymywanymi w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług - nie stanowią dopłaty do ceny towarów lub usług, są to tzw. dotacje podmiotowe. Celem ich jest dotowanie ogólnie działalności podmiotu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek od towarów i usług od zakupu środków trwałych (np. maszyn) ze środków pomocowych będzie podlegał odliczeniu...

Zdaniem Wnioskodawcy w przyszłości, w ramach projektu związanego z ochroną środowiska będzie kupował środki trwałe. Planowane przedsięwzięcie zostało zaprojektowane w celu obniżenia uciążliwości środowiskowych. Zakup robotów trawersowych, taśmociągów nie tylko zautomatyzuje proces produkcji ale i również przyczyni się do polepszenia warunków środowiskowych (redukcja odpadów związków chemicznych nieprzyjaznych dla środowiska).

Kupno ww. środków trwałych ma ścisły związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT. W związku z powyższym Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku VAT z faktur VAT za zakupione środki trwałe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

 1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
  a) z tytułu nabycia towarów i usług,
  b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 2. w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 5. kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Warto też zauważyć, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego w żaden sposób nie jest warunkowane źródłem pochodzenia środków z których są nabywane przedmiotowe usługi i towary.

Jak wynika z wniosku nabywa (będzie nabywał) roboty trawersowe oraz taśmociągi, które zostaną zaliczone do środków trwałych. Nabywane towary będą służyć wykonywaniu działalności opodatkowanej jaką wykonuje Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności w konsekwencji Wnioskodawca, z tytułu nabycia przedmiotowych środków trwałych, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.