IBPP3/443-325/09/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Podatek od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z Projektem "Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji kluczowego personelu Grupy" będzie podlegał odliczeniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2009r. (data wpływu 21 kwietnia 2009r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2009r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług odnośnie możliwości odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Na mocy tej Umowy Wnioskodawca otrzyma dotację rozwojową oraz pomoc publiczną na realizację projektu "Zintegrowany rozwój strategicznych kompetancji kluczowego personelu Grupy S.A."

W związku z realizacją Projektu Wnioskodawca ponosi następujące wydatki udokumentowane fakturami VAT:

 • za usługi szkoleniowe, w tym wynajem sal szkoleniowych,
 • za zakup materiałów biurowych,
 • za zarządzanie i nadzór nad projektem,
 • za zakup mebli biurowych, notebooków (środki trwałe),
 • za przygotowanie materiałów promocyjnych.

W przyszłości poniesione zostaną kolejne wydatki, również udokumentowane fakturami: np. na utworzenie strony internetowej i jej aktualizację,

Wszystkie poniesione wydatki są lub będą realizowane ze środków uzyskanych na dofinansowanie Projektu, zakup towarów i usług w ramach Projektu jest dokonywany w celu wykorzystania ich do osiągnięcia przychodów w prowadzonej działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy podatek od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z Projektem "Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji kluczowego personelu Grupy" będzie podlegał odliczeniu...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony jedynie w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, o ile nie wystąpią ograniczenia z art. 88 ustawy o VAT. Aby podatnik miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z otrzymanych faktur VAT, zakupy dokumentowane tymi fakturami muszą być w sposób bezpośredni i bezsporny związane z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika, czyli z działalnością podatnika uprawniającą do odliczenia podatku. W przypadku odliczalności VAT od wydatków poczynionych ze środków pomocowych ważnym jest to, na co wydatki zostały poniesione.

Szkolenia, które prowadzone są w ramach realizowanego Projektu skierowane są do pracowników Wnioskodawcy i mają one na celu poprawienie jakości wykonywanej pracy, co znajduje np. przełożenie na wysokości przychodów Spółki.

Zakupione środki trwałe (meble biurowe, notebooki) będą wykorzystywane między innymi podczas przeprowadzanych szkoleń a tym samym są związane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług i mają bezpośredni związek z działalnością gospodarczą Spółki.

Podsumowując: dokonywany przez Wnioskodawcę zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu ma związek ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym VAT poniesiony na przedstawione w stanie faktycznym wydatki podlega odliczeniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

 1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
  a) z tytułu nabycia towarów i usług,
  b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 2. w przypadku importu towarów - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 5. kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Warto też zauważyć, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego w żaden sposób nie jest warunkowane źródłem pochodzenia środków z których finansowane jest nabycie przedmiotowych towary i usługi.

Jak wynika z wniosku nabywane towary i usługi są związane z wykonywaniem działalności opodatkowanej jaką wykonuje Wnioskodawca w konsekwencji Wnioskodawcy, z tytułu nabycia przedmiotowych towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.