Działalność opodatkowana | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność opodatkowana. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
25
lut

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym koszty prac aplikacyjno-inżynieryjnych powinny być alokowane do Działalności zwolnionej i Działalność opodatkowanej w oparciu o tzw. klucz przychodowy, wynikający z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT?

Fragment:

(...) Działalności opodatkowanej (włączając w to zarówno przychody z działalności zewnętrznej, jak i przychody zakładów wynikające z przesunięć międzyzakładowych) - dalej również: „ klucz przychodowy ”. Iloczyn tak skonstruowanego klucza przychodowego oraz części kosztów wspólnych nie podlegających bezpośredniemu przypisaniu do odpowiedniej Działalności, pozwoli na określenie kwoty kosztów, która powinna zostać przypisana do Działalności zwolnionej. Pozostała część kosztów wspólnych wpływać będzie na wynik Działalności opodatkowanej. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym koszty prac aplikacyjno-inżynieryjnych powinny być alokowane do Działalności zwolnionej i Działalność opodatkowanej w oparciu o tzw. klucz przychodowy, wynikający z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 – stan faktyczny) Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym powyżej stanie faktycznym, w celu prawidłowej alokacji kosztów prac aplikacyjno-inżynieryjnych do Działalności zwolnionej bądź Działalności opodatkowanej zasadne jest stosowanie tzw. klucza przychodowego, w odniesieniu do tych kosztów, dla których nie jest możliwe przypisanie ich w wartościach rzeczywistych do jednej z tych działalności.

2015
25
lut

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym koszty prac aplikacyjno-inżynieryjnych powinny być alokowane do Działalności zwolnionej i Działalność opodatkowanej w oparciu o tzw. klucz przychodowy, wynikający z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT?

Fragment:

(...) Działalności opodatkowanej (włączając w to zarówno przychody z działalności zewnętrznej, jak i przychody zakładów wynikające z przesunięć międzyzakładowych) - dalej również: „ klucz przychodowy ”. Iloczyn tak skonstruowanego klucza przychodowego oraz części kosztów wspólnych nie podlegających bezpośredniemu przypisaniu do odpowiedniej Działalności, pozwoli na określenie kwoty kosztów, która powinna zostać przypisana do Działalności zwolnionej. Pozostała część kosztów wspólnych wpływać będzie na wynik Działalności opodatkowanej. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym koszty prac aplikacyjno-inżynieryjnych powinny być alokowane do Działalności zwolnionej i Działalność opodatkowanej w oparciu o tzw. klucz przychodowy, wynikający z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2 – zdarzenie przyszłe) Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, w celu prawidłowej alokacji kosztów prac aplikacyjno-inżynieryjnych do Działalności zwolnionej bądź Działalności opodatkowanej zasadne jest stosowanie tzw. klucza przychodowego, w odniesieniu do tych kosztów, dla których nie jest możliwe przypisanie ich w wartościach rzeczywistych do jednej z tych działalności.

2011
1
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług od wydatków poniesionych w związku z Projektem "Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji kluczowego personelu Grupy" będzie podlegał odliczeniu

Fragment:

Jak wynika z wniosku nabywane towary i usługi są związane z wykonywaniem działalności opodatkowanej jaką wykonuje Wnioskodawca w konsekwencji Wnioskodawcy, z tytułu nabycia przedmiotowych towarów i usług, będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług od zakupu środków trwałych (np. maszyn) ze środków pomocowych będzie podlegał odliczeniu

Fragment:

Nabywane towary będą służyć wykonywaniu działalności opodatkowanej jaką wykonuje Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności w konsekwencji Wnioskodawca, z tytułu nabycia przedmiotowych środków trwałych, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.

2011
1
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług od zakupu usług doradczych w związku z przygotowaniem wniosków o wsparcie finansowe w ramach funduszy unijnych podlega odliczeniu

Fragment:

(...) działalności opodatkowanej Wnioskodawcy. W związku z powyższym Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących usług doradczych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu- z uwzględnieniem rabatów (...)

2011
1
lip

Istota:

1.Czy w przypadku, gdy na działalności związanej z dochodami pochodzącymi z działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi na jednym rodzaju działalności (np. wynajmie lokali użytkowych) Spółka uzyskuje dodatni wynik finansowy (zysk), a na innym (np. usługach budowlanych) Spółka poniesie stratę, to zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od zysku na wynajmie, a rozliczenia straty w latach przyszłych jedynie z zyskami na usługach budowlanych, czy też zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od wyniku na całej działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi (łącznej sumy strat i zysków na tej działalności)?
2.Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wystarczy wyodrębnienie w ewidencji księgowej Spółki dochodu z działalności mieszkaniowej oraz pozostałej działalności Spółki, czy też na pozostałej działalności winien być ustalony odrębnie dochód (strata) dla każdego rodzaju przychodów w skład tej działalności wchodzących (np. wynajem lokali, zarządzanie nieruchomościami itp.)?

Fragment:

Ustalając podstawę opodatkowania Spółka sumowała przychody i koszty dotyczące działalności opodatkowanej, nie uwzględniając osobno każdego rodzaju działalności (np. wynajem lokali użytkowych, zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność gminy, budowa mieszkań i garaży z przeznaczeniem na sprzedaż, zarząd budynkami stanowiącymi własność innych podmiotów i inne rodzaje działalności). W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy w przypadku, gdy na działalności związanej z dochodami pochodzącymi z działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi na jednym rodzaju działalności (np. wynajmie lokali użytkowych) Spółka uzyskuje dodatni wynik finansowy (zysk), a na innym (np. usługach budowlanych) Spółka poniesie stratę, to zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od zysku na wynajmie, a rozliczenia straty w latach przyszłych jedynie z zyskami na usługach budowlanych, czy też zobowiązana jest do zapłaty podatku dochodowego od wyniku na całej działalności poza gospodarką zasobami mieszkaniowymi (łącznej sumy strat i zysków na tej działalności)... Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wystarczy wyodrębnienie w ewidencji księgowej Spółki dochodu z działalności mieszkaniowej oraz pozostałej działalności Spółki, czy też na pozostałej działalności winien być ustalony odrębnie dochód (strata) dla każdego rodzaju przychodów w skład tej działalności wchodzących (np. wynajem lokali, zarządzanie nieruchomościami itp.)...

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na remont lokalu, będącego inwestycją w obcym środku trwałym?

Fragment:

Ponoszone wydatki będą służyły działalności opodatkowanej. Faktury dotyczące tych zakupów są wystawiane na Pani imię i nazwisko. Mąż nie prowadzi działalności gospodarczej. Sformułowano w związku z tym pytanie: Czy przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku od towarów i usług z faktur dokumentujących wydatki ponoszone na remont przedmiotowego lokalu. W ocenie Wnioskodawcy : Mając prawomocną decyzję na przebudowę lokalu mieszkalnego na użytkowy powinna Pani mieć prawo odliczania podatku VAT na bieżąco od faktur na materiały potrzebne do przebudowy i remontu. W oparciu o wyżej opisany, przyjęty stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle ocenia powyższe stanowisko jako prawidłowe na podstawie następujących przepisów prawa: Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. cyt. w sentencji (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 88 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy obniżenia (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wynagrodzenie syndyka otrzymywane za wykonywanie funkcji w postępowaniu upadłościowym, powierzonej na podstawie postanowienia sądu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 czerwca 2005r.?

Fragment:

Zgodnie z brzmieniem tego przepisu za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd, prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.Działalność prowadzoną przez syndyka należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 cyt. ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. O zamiarze wykonywania działalności gospodarczej przez syndyków w sposób częstotliwy świadczy chociażby fakt posiadania przez syndyka odpowiedniej licencji uprawniającej do wykonywania powierzonej funkcji, czy stała gotowość do podjęcia czynności.

2011
1
lut

Istota:

Czy odsetki od zaciągniętego kredytu na spłatę należności z tytułu zakupu udziałów w nieruchomości są dla Pana kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Fragment:

Zdaniem Pana, płacone odsetki od kredytu inwestycyjnego jako bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą winny stanowić koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.. 23 tej ustawy. Z kolei art. 23 ust. 1 pkt 32 powoływanej ustawy stanowi, że w ciężar kosztów można zaliczyć tylko te odsetki, które zostały faktycznie zapłacone. A zatem w ocenie organu podatkowego, spłatę odsetek od środków pochodzących z kredytu bankowego przeznaczonego w całości na zakup udziałów w nieruchomości tj. lokalu użytkowego oraz piwnicy, służących wyłącznie do prowadzenia przez Pana działalności gospodarczej można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, o ile zostały faktycznie poniesione (zapłacone) w celu uzyskania przychodów. Z tym, że kwoty odsetek od kredytu naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania podwyższają wartość początkową środka trwałego ustaloną dla celów amortyzacji.

2011
1
lut

Istota:

Czy wykonując działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych mogę opłacac od tych przychodów zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Według klasyfikacji PKD wykonywana przeze mnie działalność zaliczona została przez GUS w Lublinie do grupowania oznaczonego symbolem 5248G.

Fragment:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym. Przepisów o opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy. Powyższe wyłączenie dotyczy w szczególności wymienionych w tym załączniku usług, zaliczonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług ( PKWiU ), do zdefiniowanych w niej klas oznaczonych symbolami 51,12, 51.14, 51.18 i 51.19. Należą do nich usługi pośrednictwa handlu hurtowym obejmującym sprzedaż paliw, rud, metali oraz chemikaliów przemysłowych ( klasa PKWiU oznaczona symbolem 51.12), maszyn, urządzeń przemysłowych, statków, samolotów i innych pojazdów latających ( klasa PKWiU oznaczona symbolem 51.14), hurtową sprzedaż określonego towaru lub grupy towarów gdzie indziej niesklasyfikowaną (klasa PKWiU oznaczona symbolem 51.18) i hurtową sprzedaż towarów różnego rodzaju ( klasa PKWiU oznaczona symbolem 51.19). Ponadto wskazać należy, że zgodnie z obowiązującą Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20.01.2004r. (Dz.U.