Działalność non profit | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność non profit. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
18
sty

Istota:

W zakresie uznania Fundacji za podatnika w myśl art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Zdaniem WSA w Gliwicach są to m.in. fundacje, które przy okazji prowadzenia działalności statutowej dokonują czynności za wynagrodzeniem. Wnioskowanie a contrario prowadzi do następującego wniosku: jeśli Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową – charytatywną i działalność ta jest bez wyjątku bezpłatna, to nie można jej uznać za działalność gospodarczą, a fundacji za podatnika VAT. W świetle powyższych rozważań, Fundacja jest zdania, iż dopóki zajmuje się wyłącznie działalnością statutową nieodpłatną, nie może być uznana za „podmiot prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT”. Art. 28a Ustawy o VAT stanowi jednak, iż podatnikiem jest również podmiot wykonujący „działalność gospodarczą odpowiadającą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT”. Należy zatem przeanalizować, czy Fundacja takim podmiotem nie jest. Ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez sformułowanie „działalności gospodarczej odpowiadającej ...”. Ustawa o VAT zawiera definicję legalną działalności gospodarczej, w przypadku posłużenia się tą definicją jednakże pojęcie „działalności gospodarczej odpowiadającej działalności gospodarczej” straciłoby sens, to byłoby tautologią, a jego wprowadzenie do Ustawy o VAT pozbawione byłoby sensu, gdyż niczym nie różniłoby się ono od pojęcia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT.

2011
1
maj

Istota:

Czy w chwili gdy wartość obrotu z działalności statutowej odpłatnej przekroczy kwotę wyrażoną w złotych, odpowiadającą kwocie 10 000 euro Stowarzyszenie nie stanie się płatnikiem podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, iż działa w celu realizacji zadań statutowych po kosztach, a nie w celu osiągnięcia zysku?

Fragment:

Stosownie do art. 113 ust. 1 zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Natomiast Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub ust. 8 (art. 113 ust. 9). Zgodnie z art. 113 ust.5 ustawy, jeśli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy kwotę 10 000 euro zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tego limitu, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Zatem stanowisko Strony w zakresie zadanego pytania, czy po przekroczeniu 10.000 euro Podatnik staje się „płatnikiem VAT” należy uznać za nieprawidłowe. Jednakże należy zaznaczyć, iż do sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 nie wlicza się:- kwoty podatku ( art. 113 ust. 1),- odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku (art. 113 ust.2),- towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji ( art. 113 ust.2).