Działalność non profit | Interpretacje podatkowe

Działalność non profit | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność non profit. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania Fundacji za podatnika w myśl art. 28a ustawy o podatku od towarów i usług
Fragment:
Zdaniem WSA w Gliwicach są to m.in. fundacje, które przy okazji prowadzenia działalności statutowej dokonują czynności za wynagrodzeniem. Wnioskowanie a contrario prowadzi do następującego wniosku: jeśli Fundacja prowadzi wyłącznie działalność statutową – charytatywną i działalność ta jest bez wyjątku bezpłatna, to nie można jej uznać za działalność gospodarczą, a fundacji za podatnika VAT. W świetle powyższych rozważań, Fundacja jest zdania, iż dopóki zajmuje się wyłącznie działalnością statutową nieodpłatną, nie może być uznana za „podmiot prowadzący działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT”. Art. 28a Ustawy o VAT stanowi jednak, iż podatnikiem jest również podmiot wykonujący „działalność gospodarczą odpowiadającą działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT”. Należy zatem przeanalizować, czy Fundacja takim podmiotem nie jest. Ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez sformułowanie „działalności gospodarczej odpowiadającej ...”. Ustawa o VAT zawiera definicję legalną działalności gospodarczej, w przypadku posłużenia się tą definicją jednakże pojęcie „działalności gospodarczej odpowiadającej działalności gospodarczej” straciłoby sens, to byłoby tautologią, a jego wprowadzenie do Ustawy o VAT pozbawione byłoby sensu, gdyż niczym nie różniłoby się ono od pojęcia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 Ustawy o VAT.
2013
18
sty

Istota:
Czy w chwili gdy wartość obrotu z działalności statutowej odpłatnej przekroczy kwotę wyrażoną w złotych, odpowiadającą kwocie 10 000 euro Stowarzyszenie nie stanie się płatnikiem podatku od towarów i usług z uwagi na fakt, iż działa w celu realizacji zadań statutowych po kosztach, a nie w celu osiągnięcia zysku?
Fragment:
Stosownie do art. 113 ust. 1 zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Natomiast Podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty określonej w ust. 1 lub ust. 8 (art. 113 ust. 9). Zgodnie z art. 113 ust.5 ustawy, jeśli wartość sprzedaży u podatników zwolnionych od podatku przekroczy kwotę 10 000 euro zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przekroczenia tego limitu, a opodatkowaniu podlega nadwyżka sprzedaży ponad tę kwotę. Zatem stanowisko Strony w zakresie zadanego pytania, czy po przekroczeniu 10.000 euro Podatnik staje się „płatnikiem VAT” należy uznać za nieprawidłowe. Jednakże należy zaznaczyć, iż do sprzedaży o której mowa w art. 113 ust. 1 nie wlicza się:- kwoty podatku ( art. 113 ust. 1),- odpłatnej dostawy towarów oraz odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku (art. 113 ust.2),- towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji ( art. 113 ust.2).
2011
1
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.