Działalność na imię obojga małżonków | Interpretacje podatkowe

Działalność na imię obojga małżonków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność na imię obojga małżonków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prowadząc działalność gospodarczą na imię obojga małżonków po przekształceniu wpisu w dwa odrębne, małżonkowie mogą kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania w zakresie podatku VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2 września 2005 r. (wpływ 21.09.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza,iż stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.09.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął Pana wniosek dotyczący interpretacji prawa podatkowego w sprawie obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług, wynikających ze zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w odniesieniu do małżonków prowadzących działalność gospodarczą w ramach tzw. firmy małżeńskiej i posiadających dotychczas wspólny wpis. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie, będącej przedmiotem (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy likwidacja działalności - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej wpisu Podatniczki- spowoduje opodatkowanie podatkiem VAT przypadającego jej remanentu likwidacyjnego?
Fragment:
(...) W dniu 30.11.2005r. Pani Renata ........ wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 22.12.2005r. Wnioskodawca złożył do tut. organu podatkowego uzupełnienie do w/w wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stany faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą wspólnie z mężem w formie spółki małżeńskiej od dnia 01.02.2003r. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej widnieją pod dwoma osobnymi numerami z dopiskiem: " działalność wspólnie z mężem". Powyższe nastąpiło po przekształceniu, zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z jednego numeru ewidencyjnego na imię obojga małżonków. Działalność (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy posiadając dwa odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej możemy nadal prowadzić firmę bez zawiązywania spółki cywilnej?
Fragment:
(...) dochody z działalności gospodarczej rozliczając się jako indywidualny podatnik posiadający własny numer identyfikacji podatkowej (NIP). Czy posiadając dwa odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej możemy podatek od towarów i usług (VAT) rozliczać tak jak do chwili obecnej (zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez żonę)." Wg pisma z dnia 20.02.2006r. (złożonym w tut. Urzędzie w dniu 21.02.2006r.) stanowiącego uzupełnienie wniosku: " Wspólną działalność na imię obojga małżonków tzn. firmę małżeńską prowadzimy od 1997r.Od początku działalności do 2005r. posiadaliśmy jeden wspólny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W podatku dochodowym rozliczaliśmy się indywidualnie po 50 % przychodów każde z nas na odrębnej deklaracji PIT-5 i wspólny VAT-7 z nr NIP żony. Od 05.08.2005r.dokonaliśmy przekształcenia wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy zgodnie z wymogami ustawy o (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy możliwe jest rozliczanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ten sam sposób w 2006r?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawców. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 06.01.2006r. / data wpływu do Urzędu Skarbowego 11.01.2006r./ zwrócili się Państwo, na podstawie przepisu art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jesteście Państwo małżonkami, między którymi istnieje wspólnota majątkowa. Wspólnie prowadzicie państwo działalność gospodarczą pod firmą "XXX". Posiadacie dwa odrębne wpisy do ewidencji (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy po uzyskaniu oddzielnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej nadal możemy prowadzić działalność gospodarczą na dotychczasowych zasadach?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 15, art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany- postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 29.12.2005r. w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków /na podstawie dwóch odrębnych wpisów do ewidencji/ za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż prowadzą państwo działalność gospodarczą na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dla celów podatku od towarów i usług zarejestrowana jest żona. W oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej uzyskali państwo dwa odrębne wpisy do ewidencji działalności (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje obowiązek sporządzania remanentu likwidacyjnego w przypadku zmiany formy organizacyjnej - ze wspólnej działalności gospodarczej małżonków na spółkę cywilną?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 10 października 2005 roku (data wpływu do tut. organu podatkowego: 19 października 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku przekształcenia wspólnej działalności małżonków, prowadzonej na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w spółkę cywilną małżonków stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Państwo (...) prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną wg zasad określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy możliwości amortyzowania środków trwałych w ciężar kosztów działalności nowopowstałej firmy podatnika ("od cen zakupu netto wg obowiązujących stawek") pomimo, iż w firmie prowadzonej poprzednio na imię obojga małżonków środki te zostały w 100 % umorzone
Fragment:
(...) dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej. Z przedstawionego stanu prawnego wynika zatem, że o ile składniki majątku uprzednio były wprowadzone do ewidencji (wykazu) w działalności prowadzonej na imię obojga małżonków, to w przypadku zmiany działalności na działalność wykonywaną przez jednego z nich ma on prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych na zasadach przyjętych przez podmiot działalność na imię obojga małżonków z uwzględnieniem jednakże dotychczasowej amortyzacji. Biorąc jednak pod uwagę zaprezentowany stan faktyczny i prawny, a w szczególności na zapis powołanego powyżej art. 22h ust. 1 pkt 1, w myśl którego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego oraz fakt, że w firmie prowadzonej na imię obojga małżonków środki trwałe (...)
2011
1
kwi

Istota:
Fragment:
(...) wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe". Z treści tych przepisów wynika, że małżonkowie prowadzący działalność na imię obojga małżonków podlegali odrębnemu opodatkowaniu od osiągniętych przez nich dochodów, a przychody z udziału w ze wspólnego przedsięwzięcia, u każdego z małżonków określało się proporcjonalnie do prawa w udziale z zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a łączyło się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlegał opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku przeciwnego dowodu przyjmowało się, że prawa (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy dotychczas przyjęty sposób rozliczenia podatku od towarów i usług, przyjęty przez spółkę małżeńską, można stosować po rejestracji małżonków jako dwóch odrębnych przedsiębiorców ?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 21.11.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 30.09.2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21.11.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. W pismach zawarto pytanie: „ czy dotychczas przyjęty przez nas sposób rozliczania się z zakresu podatku od towarów i usług jest prawidłowy ?„. Z treści pisma wynika, że kiedy w 1999 r. rozpoczynaliście Państwo jako małżeństwo (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy prawidłowo w myśl przepisów ustawy VAT została zorganizowana działalność małżonków?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 10.01.2006r. (data wpływu 13.01.2006r.), pismem z dnia 19.01.2006r. i pismem z dnia 30.01.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie rozliczania podatku VAT od działalności prowadzonej przez oboje małżonków, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podaniem z dnia 28.11.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 10.01.2006r. (data wpływu 13.01.2006r.), pismem z dnia 19.01.2006r. i pismem z dnia 30.01.2006r., wnioskodawcy zwrócili się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.