Działalność na imię obojga małżonków | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność na imię obojga małżonków. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy prowadząc działalność gospodarczą na imię obojga małżonków po przekształceniu wpisu w dwa odrębne, małżonkowie mogą kontynuować dotychczasowy sposób rozliczania w zakresie podatku VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r., Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 2 września 2005 r. (wpływ 21.09.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza,iż stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.09.2005 r. do tut. organu podatkowego wpłynął Pana wniosek dotyczący interpretacji prawa podatkowego w sprawie obowiązków w zakresie podatku od towarów i usług, wynikających ze zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w odniesieniu do małżonków prowadzących działalność gospodarczą w ramach tzw. firmy małżeńskiej i posiadających dotychczas wspólny wpis. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie, będącej przedmiotem (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy likwidacja działalności - wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej wpisu Podatniczki- spowoduje opodatkowanie podatkiem VAT przypadającego jej remanentu likwidacyjnego?

Fragment:

(...) W dniu 30.11.2005r. Pani Renata ........ wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 22.12.2005r. Wnioskodawca złożył do tut. organu podatkowego uzupełnienie do w/w wniosku. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług. Z przedstawionego we wniosku stany faktycznego wynika, że Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą wspólnie z mężem w formie spółki małżeńskiej od dnia 01.02.2003r. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej widnieją pod dwoma osobnymi numerami z dopiskiem: " działalność wspólnie z mężem". Powyższe nastąpiło po przekształceniu, zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, z jednego numeru ewidencyjnego na imię obojga małżonków. Działalność (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy posiadając dwa odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej możemy nadal prowadzić firmę bez zawiązywania spółki cywilnej?

Fragment:

(...) dochody z działalności gospodarczej rozliczając się jako indywidualny podatnik posiadający własny numer identyfikacji podatkowej (NIP). Czy posiadając dwa odrębne wpisy do ewidencji działalności gospodarczej możemy podatek od towarów i usług (VAT) rozliczać tak jak do chwili obecnej (zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez żonę)." Wg pisma z dnia 20.02.2006r. (złożonym w tut. Urzędzie w dniu 21.02.2006r.) stanowiącego uzupełnienie wniosku: " Wspólną działalność na imię obojga małżonków tzn. firmę małżeńską prowadzimy od 1997r.Od początku działalności do 2005r. posiadaliśmy jeden wspólny wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W podatku dochodowym rozliczaliśmy się indywidualnie po 50 % przychodów każde z nas na odrębnej deklaracji PIT-5 i wspólny VAT-7 z nr NIP żony. Od 05.08.2005r.dokonaliśmy przekształcenia wspólnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej na dwa odrębne wpisy zgodnie z wymogami ustawy o (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy możliwe jest rozliczanie zobowiązań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w ten sam sposób w 2006r?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. / Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez wnioskodawców. U Z A S A D N I E N I E Wnioskiem z dnia 06.01.2006r. / data wpływu do Urzędu Skarbowego 11.01.2006r./ zwrócili się Państwo, na podstawie przepisu art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jesteście Państwo małżonkami, między którymi istnieje wspólnota majątkowa. Wspólnie prowadzicie państwo działalność gospodarczą pod firmą "XXX". Posiadacie dwa odrębne wpisy do ewidencji (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy po uzyskaniu oddzielnych wpisów do ewidencji działalności gospodarczej nadal możemy prowadzić działalność gospodarczą na dotychczasowych zasadach?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 4, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) art. 15, art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany- postanowił uznać przedstawione stanowisko Strony w zapytaniu z dnia 29.12.2005r. w zakresie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na imię obojga małżonków /na podstawie dwóch odrębnych wpisów do ewidencji/ za nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż prowadzą państwo działalność gospodarczą na imię obojga małżonków na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Dla celów podatku od towarów i usług zarejestrowana jest żona. W oparciu o ustawę o swobodzie działalności gospodarczej uzyskali państwo dwa odrębne wpisy do ewidencji działalności (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy istnieje obowiązek sporządzania remanentu likwidacyjnego w przypadku zmiany formy organizacyjnej - ze wspólnej działalności gospodarczej małżonków na spółkę cywilną?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku (...) z dnia 10 października 2005 roku (data wpływu do tut. organu podatkowego: 19 października 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku sporządzenia remanentu likwidacyjnego w przypadku przekształcenia wspólnej działalności małżonków, prowadzonej na podstawie jednego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w spółkę cywilną małżonków stwierdzam, że stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Państwo (...) prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną wg zasad określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości amortyzowania środków trwałych w ciężar kosztów działalności nowopowstałej firmy podatnika ("od cen zakupu netto wg obowiązujących stawek") pomimo, iż w firmie prowadzonej poprzednio na imię obojga małżonków środki te zostały w 100 % umorzone

Fragment:

(...) dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuuje metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej. Z przedstawionego stanu prawnego wynika zatem, że o ile składniki majątku uprzednio były wprowadzone do ewidencji (wykazu) w działalności prowadzonej na imię obojga małżonków, to w przypadku zmiany działalności na działalność wykonywaną przez jednego z nich ma on prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych na zasadach przyjętych przez podmiot działalność na imię obojga małżonków z uwzględnieniem jednakże dotychczasowej amortyzacji. Biorąc jednak pod uwagę zaprezentowany stan faktyczny i prawny, a w szczególności na zapis powołanego powyżej art. 22h ust. 1 pkt 1, w myśl którego odpisów amortyzacyjnych dokonuje się do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego oraz fakt, że w firmie prowadzonej na imię obojga małżonków środki trwałe (...)

2011
1
kwi

Istota:

Fragment:

(...) wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe". Z treści tych przepisów wynika, że małżonkowie prowadzący działalność na imię obojga małżonków podlegali odrębnemu opodatkowaniu od osiągniętych przez nich dochodów, a przychody z udziału w ze wspólnego przedsięwzięcia, u każdego z małżonków określało się proporcjonalnie do prawa w udziale z zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a łączyło się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlegał opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku przeciwnego dowodu przyjmowało się, że prawa (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy dotychczas przyjęty sposób rozliczenia podatku od towarów i usług, przyjęty przez spółkę małżeńską, można stosować po rejestracji małżonków jako dwóch odrębnych przedsiębiorców ?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.09.2005 r., uzupełnionego pismem z dnia 21.11.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 30.09.2005 r. w tut. Organie podatkowym został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia 21.11.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług. W pismach zawarto pytanie: „ czy dotychczas przyjęty przez nas sposób rozliczania się z zakresu podatku od towarów i usług jest prawidłowy ?„. Z treści pisma wynika, że kiedy w 1999 r. rozpoczynaliście Państwo jako małżeństwo (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy prawidłowo w myśl przepisów ustawy VAT została zorganizowana działalność małżonków?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8 z 2005r., poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.11.2005r., uzupełnionego pismem z dnia 10.01.2006r. (data wpływu 13.01.2006r.), pismem z dnia 19.01.2006r. i pismem z dnia 30.01.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie rozliczania podatku VAT od działalności prowadzonej przez oboje małżonków, stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Podaniem z dnia 28.11.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 10.01.2006r. (data wpływu 13.01.2006r.), pismem z dnia 19.01.2006r. i pismem z dnia 30.01.2006r., wnioskodawcy zwrócili się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe i kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem (...)