Działalność kulturalna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność kulturalna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
31
maj

Istota:

Czy, po dokonaniu planowanej zmiany charakteru działalności Kina z gospodarczej na statutową, dochód Stowarzyszenia, w części przeznaczonej i wydatkowanej na prowadzenie tego Kina, będzie mógł zostać uznany za wydatkowany na cele wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o PDOP, a tym samym, czy dochód ten będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w tym przepisie?

Fragment:

Warto także zwrócić uwagę na definicję działalności kulturalnej zawartą w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.), gdzie stwierdza się, że działalność kulturalna to działalność polegająca na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Natomiast art. 2 tej ustawy stanowi, że „ Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury ” (wyróżnienie S.). Zatem, działalność kulturalną można zdefiniować jako podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności mające na celu kształtowanie, rozwijanie potrzeb kulturalnych odbiorcy (jednostki, grup społecznych itp.). Termin „ oświata ” jest natomiast definiowany jako proces kształcenia, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie ( http://sjp.pwn.pl ). Będą to zatem działania ukierunkowane na edukację odbiorcy, podnoszenie poziomu jego wykształcenia oraz umiejętności a także uzupełnianie wiedzy.

2015
10
mar

Istota:

Usługi świadczone przez Fundację jako instytucję o charakterze kulturalnym, polegające na organizowaniu imprez kulturalnych, które są finansowane ze środków publicznych, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy

Fragment:

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 2013 r. poz. 406 ze zm.) działalność kulturalną mogą prowadzić osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. Do działalności, o której mowa w ust. 1 i 2, w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy dotyczącymi organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosuje się przepisy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 4 w. w. ustawy osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, których podstawowym celem statutowym nie jest prowadzenie działalności kulturalnej, mogą prowadzić taką działalność w szczególności w formie klubów, świetlic, domów kultury i bibliotek. Zgodnie z art. 5 ustawy, podmioty prowadzące działalność kulturalną na zasadach określonych w art. 3 mogą otrzymywać dotacje celowe na realizację zadań państwowych. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na zadania objęte mecenatem państwa, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

2015
28
sty

Istota:

Dotyczy zwolnienia od podatku VAT warsztatów teatralnych organizowanych dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a i pkt 33 ustawy o VAT.

Fragment:

W przepisach ogólnych (Rozdziału I) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) ustawodawca wskazał – w art. 1 ust. 1, że działalność kulturalna w rozumieniu tej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Zgodnie zaś z przepisem art. 3 ust. 2 działalność kulturalna określona w art. 1 ust. 1 nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu odrębnych przepisów. W myśl art. 8 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ministrowie oraz kierownicy urzędów centralnych organizują działalność kulturalną, tworząc państwowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym (art. 9 ust. 1 ww. ustawy).

2013
13
gru

Istota:

Czy samorządowa instytucja kultury, która obok działalności kulturalnej, będzie prowadzić działalność dodatkową, gospodarczą, będzie miała prawo skorzystać z przedmiotowego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Z przedmiotowego wniosku wynika jednoznacznie, że celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność kulturalna, a zatem jest celem preferowanym przez ustawodawcę w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Reasumując, jeżeli dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę zarówno z działalności statutowej jak i działalności gospodarczej zostaną w istocie wydatkowane na działania mieszczące się w ww. celu statutowym z zakresu działalności kulturalnej, to będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego przy spełnieniu wymogu z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przeznaczeniu dochodu z działalności kulturalnej oraz dodatkowej działalności gospodarczej na działalność statutową, spełnione będą przesłanki do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, uznać należy za prawidłowe. Podkreślić także należy, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

2011
1
sie

Istota:

„1. Czy przychody i koszty prowadzenia działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej są związane z działalnością gospodarki zasobami mieszkaniowymi i korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, czy też są traktowane jako pozostała działalność opodatkowana?”

Fragment:

Nr 188, poz. 1848 ze zm.). Zatem zastosowanie znajdzie m.in. art. 1 § 2 Prawa spółdzielczego, który stanowi, iż Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich rodzin. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – zwanej dalej „ updop ”), wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. W świetle powyższego opodatkowaniu podlegać będą: dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Przez „ zasoby mieszkaniowe ”, o których mowa w art. 17 (...)

2011
1
cze

Istota:

„Czy działalność społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię w ramach działalności statutowej, której koszty spółdzielnia pokrywa z opłat wnoszonych przez jej członków zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych można uznać za działalność prowadzoną w ramach gospodarki zasobami mieszkaniowymi, z której dochody objęte są zwolnieniem na mocy art. 17 ust 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod warunkiem przeznaczenia ich na cele związane z utrzymaniem tych zasobów?”

Fragment:

(...) zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Ponieważ wszelkie opłaty (czynsze) kalkulowane są w takiej wysokości, aby pokrywały zarówno utrzymanie lokali mieszkalnych, jak i pozostałych pomieszczeń przynależnych do nich oraz koszty ich zarządzania (administracji), należy więc stwierdzić, że na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi, prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składają się wpływy z opłat (czynszów) pobieranych od lokatorów oraz pokrywane z nich koszty. W związku z tym opodatkowaniu podlegać będą: dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, dochody uzyskane z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Tylko opłaty, jako czynsze związane z zasobami mieszkaniowymi oraz sfinansowane z nich koszty stanowić będą przychody i koszty związane z gospodarowaniem tymi zasobami. Dochód powstały z nadwyżki takich przychodów nad kosztami ich uzyskania wolny będzie od podatku dochodowego, pod warunkiem oczywiście, że zostanie przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

2011
1
cze

Istota:

Jakie zobowiązanie podatkowe wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ciążyć będzie na Gminie i Miejskim Centrum Kultury w związku z podpisaniem takiej umowy?

Fragment:

Gmina X pragnie przekazać Miejskiemu Centrum Kultury (osoba prawna) nieruchomość dla celów prowadzenia działalności kulturalnej. Przekazanie ma nastąpić na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia. Nieodpłatne przekazanie nieruchomości związane będzie z realizacją zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu o charakterze obowiązkowym. Art. 12 ww. ustawy stanowi, iż organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Ustawodawca nie określa jednak formy wyposażenia instytucji w obiekt będący jej siedzibą. Miejskie Centrum Kultury jest samorządową instytucją kultury (osobą prawną) działającą w oparciu o statut i ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. Instytucja z mocy ustawy podlega wpisowi do gminnego rejestru instytucji kultury, który odkreśla osoby uprawnione do reprezentowania instytucji.

2011
1
maj

Istota:

Czy ponoszone przez Spółdzielnię koszty działalności społecznej i oświatowo - kulturalnej wpływają na dochód zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Spółdzielnia Mieszkaniowa stoi na stanowisku, że ponoszone koszty działalności społecznej i oświatowo – kulturalnej są kosztem uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), gdyż związane są z działalnością Spółdzielni i są częścią jej zadań statutowych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Podstawę prawną kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów stanowi przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 tej ustawy, stanowić mogą koszty uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że Spółdzielnia Mieszkaniowa zgodnie z art. 1 § 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r.

2011
1
kwi

Istota:

Prosimy o odpowiedz potwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu przebudowy parku.

Fragment:

(...) zadań,- wykonują czynności mieszczące się ramach ich zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.Przez organa administracji publicznej należy rozumieć organa rządowej administracji centralnej, administracji terenowej ( zarówno zespolonej, jak i nie zespolonej ) oraz organy jednostek samorządu terytorialnego oraz inne organy państwowe. Urzędami administracji publicznej są natomiast urzędy obsługujące organy administracji publicznej. W odniesieniu do administracji samorządowej będą to urzędy miasta (gminy), starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie. Status danego urzędu -jako urzędu administracji publicznej - można będzie określić na podstawie aktu prawnego powołującego dany urząd.Rozstrzygnięcie, czy dana czynność stanowi realizację zadania nałożonego przepisami prawa, dla wypełnienia których organ czy też urząd zostały powołane, będzie następować przede wszystkim w oparciu o prawo ustrojowe, tj. przepisy powołujące dany organ ( urząd ) i określające zakres jego działania. Nie ulega wątpliwości, że takim aktem ustrojowym określającym zadania organów gminy jest ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Czy należności czeskiego teatru wypłacone przez Wnioskodawcę w związku z działalnością artystyczną wykonaną w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce ?Czy słowo "może" w kontekście art. 17. ust. 2 umowy o upo między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej oznacza "musi" pobrać podatek?

Fragment:

Działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. X posiada numer statystyczny w systemie REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP i jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody X, której celem statutowym jest działalność kulturalna wolne są od podatku dochodowego w części przeznaczonej na te cele. X jest jednostką sektora finansów publicznych (art. 4 ust. 8 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r.). Przedmiot działalności X kwalifikuje się do grupy EKD Nr 92.34.10 -działalność rozrywkowa estradowa. Realizacja podstawowego celu określonego w Statucie następuje m.in. poprzez przygotowanie i prezentację imprez artystycznych. Organizując imprezę kulturalną X zapewnia m.in. realizację programu artystycznego, nagłośnienie, oświetlenie, obsługę organizacyjną i inne czynności niezbędne do zrealizowania imprezy. Program artystyczny imprezy kulturalnej stanowią m.in. występy artystyczne wykonawców polskich i zagranicznych (zarówno osób fizycznych i prawnych). Działalność kulturalna jest finansowana z przychodów własnych oraz dotacji Urzędu Miasta. Na początku czerwca 2006 r. X zorganizowała imprezę kulturalną.