0112-KDIL1-3.4012.613.2018.2.KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Opodatkowanie stawką w wysokości 8% wykonywanych przez Wnioskodawcę usług w ramach umowy o pielęgnacji roślin i koszenia terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady oraz prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Wnioskodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 września 2018 r. (data wpływu 1 października 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 15 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką w wysokości 8% wykonywanych przez Wnioskodawcę usług w ramach umowy o pielęgnacji roślin i koszenia terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania stawką w wysokości 8% wykonywanych przez Wnioskodawcę usług w ramach umowy o pielęgnacji roślin i koszenia terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady oraz prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Wnioskodawcy. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania nr 2 i stanowisko do przeformułowanego pytania.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

1. stan faktyczny:

Wnioskodawca podpisał umowę o pielęgnację roślin i koszenie terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady. W ramach pielęgnacji roślin Wnioskodawca wykonuje następujące czynności: cięcie formujące i sanitarne całego materiału roślinnego, w tym drzew o wysokości powyżej 4 m; usuwanie odrostów korzeniowych, odrostów na pniach i pod miejscami szczepienia form piennych drzew; usuwanie chwastów dla całego materiału roślinnego w obrębie zgodnym ze specyfikacją w projekcie powykonawczym zieleni; wymiana palików i naciągów w związku ze zużywaniem się tych materiałów przy drzewach form piennych; poprawa palików i naciągów przy drzewach form piennych; nawożenie wiosenne nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi całego materiału roślinnego z zastosowaniem rodzajów nawozów dostosowanych do wymogów roślin; ściółkowanie drzew, krzewów i pnączy ściółką z kory sosnowej, mieszanki kory sosnowej ze zrębkami drzew lub zrąbkowanym materiałem pozyskanym podczas pielęgnacji roślin w obrębie autostrady (z wyłączeniem materiału podlegającego utylizacji z powodu chorób i pasożytów); opryski prewencyjne i interwencyjne zgodnie z zaleceniami dla gatunków i odmian; inne prace wymienione w specyfikacji technicznej.

Koszenie terenów trawiastych obejmuje: koszenie trawy do wysokości od 5 do 6 cm (wysokość po skoszeniu), wygrabienie trawy z jej wywozem z następujących miejsc: rowy (wraz ze skarpami rowów), pozostałe miejsca, gdzie trawy zostały skoszone przy użyciu kosiarek bez funkcji mulczowania, a zalegający pokos może powodować gnicie traw pod nim rosnących.

Poza tym Wnioskodawca wykonuje prace ogrodnicze o charakterze interwencyjnym, m.in. usuwa drzewa, krzewy i pnącza w związku z zagrożeniem fitosanitarnym lub bezpieczeństwa korzystania z autostrady.

Dodatkowo Wnioskodawca dopełnia formalności związanych ze zgłaszaniem prac w pasie autostradowym; we własnym zakresie zamawia i organizuje dostarczanie wszystkich niezbędnych do wykonywania prac materiałów i narzędzi; we własnym zakresie utylizuje lub ponownie wykorzystuje materiał popielęgnacyjny do ściółkowania roślin; dokonuje we własnym zakresie mulczowania lub zgrabienia i utylizacji materiału po pokosach traw; szkoli pracowników i podwykonawców w zakresie bezpiecznego poruszania się po terenie autostrady oraz wykonywania prac ogrodniczych; zapewnia odzież roboczą i ochronną odzież odblaskową i kaski ochronne niezbędne do wykonywania czynności w określonych obszarach pasa autostrady.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca poinformował, że w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług stawką w wysokości 8% usług wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pielęgnację roślin i koszenie terenów zielonych wskazuje klasyfikację statystyczną według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. Wszystkie usługi mieszczą się w pozycji:

81.30.10.0 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Natomiast według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. będzie to:

81.30.12.0 – usługi związane z zagospodarowaniem pozostałych terenów zieleni.

2. stan faktyczny:

Dla realizacji ww. umowy o pielęgnację roślin i koszenie terenów zielonych Wnioskodawca posługuje się podwykonawcą. W umowie z podwykonawcą jest zapis o zobowiązaniu się podwykonawcy do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec zleceniodawców Wnioskodawcy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (pytanie nr 2 zostało ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).
 1. Czy usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pielęgnację roślin i koszenie terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady należą do usług opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%?
 2. Czy na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Wnioskodawcy świadczonej w ramach umowy podwykonawczej, której przedmiotem jest pielęgnacja roślin i koszenie terenów zielonych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – czy Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony w wysokości 8%, czy w wysokości 23%?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko do stanu faktycznego nr 1:

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 146a pkt 2 ww. ustawy: dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Załącznik nr 3 do ww. ustawy zawiera szczegółowy wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%. Pod poz. 176 znajdują się usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni o symbolu PKWiU: 81.30.12.0.

Wnioskodawca zwrócił się do Urzędu Statystycznego o wyjaśnienie, jak zaklasyfikować usługi polegające na: koszeniu terenów trawiastych wzdłuż autostrady wraz ze zbieraniem pokosu i jego utylizacją nasadzaniu krzewów i drzew, pielęgnacji drzew i krzewów, posadowieniu i poprawie palików podtrzymujących drzewa, nawożeniu materiału roślinnego, cięciu formującym i sanitarnym materiału roślinnego, usuwaniu chwastów dla materiału roślinnego, opryskach biologicznych materiału roślinnego, obkaszaniu nasadzeń przed koszeniem.

Urząd Statystyczny odpisał, że ww. usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU:

81.30.12.0 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisany we wniosku stan faktyczny podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę składają się z wielu czynności, ale należy je potraktować jako świadczenie kompleksowe, którego głównymi czynnościami są: pielęgnacja nasadzeń, koszenie i grabienie terenów trawiastych oraz wywóz i utylizacja zgrabionej trawy.

Stanowisko do stanu faktycznego nr 2 (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Zdaniem Wnioskodawcy, może on obniżyć podatek należny o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu świadczonej usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej. Według interpretacji indywidualnej, wydanej w dniu 28 lutego 2013 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (nr sygn. IBPP4/443-94/13/EK):

(...) czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej dla spółki w zamian za wynagrodzenie ma charakter odpłatny. Zauważyć należy, że ze stanu faktycznego wynika, iż strony łączy stosunek prawny, ponadto umowa o zakazie konkurencji została zawarta przez Wnioskodawcę, jako podatnika podatku od towarów i usług (a zatem Wnioskodawca nie korzystał w tym zakresie z wyłączenia wynikającego z art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług), zaś otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności, które zostało określone odszkodowaniem, stanowi ekwiwalent za konkretną usługę, którą w niniejszej sprawie jest powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej wobec spółki. Z kolei beneficjentem usługi, z uwagi na uzyskane w ten sposób zobowiązanie (gwarancję) nie prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności konkurencyjnej jest spółka. W konsekwencji uznać należy, iż otrzymywane odszkodowanie, związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą (w ramach bowiem tej działalności została zawarta umowa o zakazie konkurencji), na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, świadczone przez Wnioskodawcę, w oparciu o umowę, usługi o powstrzymywaniu się od prowadzenia działalności konkurencyjnej należy uznać jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o podatku VAT, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. (...)”.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług: podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zdaniem Wnioskodawcy, zakaz konkurencji jest elementem świadczenia kompleksowego polegającego na szeregu czynności składających się na usługę pielęgnacji nasadzeń, koszenia i grabienia terenów trawiastych oraz zgrabionej trawy. Zobowiązanie do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej jest świadczeniem pomocniczym/ubocznym, które podlega takiemu opodatkowaniu, jak świadczenie główne, czyli w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych jest prawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że dla prawidłowości opodatkowania danej czynności istotne jest właściwe jej zaklasyfikowanie wg symbolu PKWiU. Tym samym wydając przedmiotową interpretację organ oparł się na podanej przez Wnioskodawcę klasyfikacji.

Zauważyć należy, że stosownie do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, że organy podatkowe nie są właściwe do klasyfikowania czynności, a dla prawidłowego ich opodatkowania niezbędne jest ich zaklasyfikowanie do prawidłowego grupowania statystycznego, obowiązek ten spoczywa na Wnioskodawcy.

Niniejsza interpretacja nie rozstrzyga prawidłowości klasyfikacji usług świadczonych przez Wnioskodawcę w świetle PKWiU. Wobec tego została ona wydana przy założeniu, że Wnioskodawca poprawnie zakwalifikował usługi będące przedmiotem wniosku do odpowiedniego grupowania PKWiU. Tutejszy organ nie jest bowiem uprawniony, w ramach określonych w art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, do zajmowania stanowiska w zakresie prawidłowości formalnego przyporządkowania danej usługi do grupowania statystycznego.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów opisanego stanu faktycznego (w szczególności w przypadku błędnej klasyfikacji PKWiU świadczonych przez Wnioskodawcę usług) lub zmiany stanu prawnego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy – przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy – przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 5a ustawy – towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Należy wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. dla potrzeb podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Według art. 41 ust. 1 ustawy – stawka podatku, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi.

I tak, art. 41 ust. 2 ustawy określa, że dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy – w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy stanowiącym „Wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%”, pod poz. 176 tego załącznika wymienione zostały – sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 – Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

W tym miejscu wskazać należy, że z wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU wynika, że grupowanie 81.30.10.0 obejmuje:

 • usługi dokonywania zasadzeń, pielęgnację i utrzymanie:
  1. parków i ogrodów:
   • przy domach prywatnych i domach wielomieszkaniowych,
   • przy budynkach użyteczności publicznej i częściowo publicznej (szkoły, szpitale, budynki administracyjne, kościoły itp.), – na terenach miejskich (parki miejskie, strefy zieleni, cmentarze itp.),
   • przy budynkach przemysłowych i handlowych,
  2. zieleni:
   • budynków (zieleń fasad, ogrody na dachach i wewnątrz budynków itp.),
   • autostrad, ulic, dróg kolejowych i tramwajowych, brzegów dróg wodnych, w portach itp.,
   • terenów sportowych, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu i innych terenów rekreacyjnych (np. trawniki przeznaczone do zażywania kąpieli słonecznych, pola golfowe),
   • wód stojących i płynących (zbiorniki wodne, bagna, stawy, baseny kąpielowe, fosy, strumyki, potoki, rzeki, systemy oczyszczania ścieków),
 • zagospodarowanie terenów zieleni i dokonywanie zasadzeń w celu ochrony przed hałasem, wiatrem, erozją, oślepianiem lub dla ułatwienia widoczności,
 • sadzenie i pielęgnację drzew i innych roślin, włączając przycinanie gałęzi i żywopłotów, przesadzanie wieloletnich drzew,
 • pozostałe usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni innych niż rolnicze i leśne: renaturalizacja, rekultywacja, melioracja gruntów, tworzenie obszarów retencyjnych, zbiorników burzowych itp.,
 • usługi projektowe i budowlane w zakresie drobnych prac związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni (kształtowania terenu, budowy ścian oporowych, ścieżek spacerowych itp.).

Natomiast grupowanie to nie obejmuje:

 • produkcji w celach handlowych i dokonywania zasadzeń w celu sprzedaży roślin, drzew, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach działów 01, 02,
 • usług szkółek, włączając szkółkarstwo leśne, sklasyfikowanych w 01.30.10.0, 02.10.20.0,
 • usług w zakresie utrzymania terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, sklasyfikowanych w 01.61.10.0,
 • usług w zakresie architektury i projektowania krajobrazu, sklasyfikowanych w 71.11.4,
 • robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanych w odpowiednich grupowaniach Sekcji F.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca podpisał umowę o pielęgnację roślin i koszenie terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady. W ramach pielęgnacji roślin Wnioskodawca wykonuje następujące czynności: cięcie formujące i sanitarne całego materiału roślinnego, w tym drzew o wysokości powyżej 4 m; usuwanie odrostów korzeniowych, odrostów na pniach i pod miejscami szczepienia form piennych drzew; usuwanie chwastów dla całego materiału roślinnego w obrębie zgodnym ze specyfikacją w projekcie powykonawczym zieleni; wymiana palików i naciągów w związku ze zużywaniem się tych materiałów przy drzewach form piennych; poprawa palików i naciągów przy drzewach form piennych; nawożenie wiosenne nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi całego materiału roślinnego z zastosowaniem rodzajów nawozów dostosowanych do wymogów roślin; ściółkowanie drzew, krzewów i pnączy ściółką z kory sosnowej, mieszanki kory sosnowej ze zrębkami drzew lub zrąbkowanym materiałem pozyskanym podczas pielęgnacji roślin w obrębie autostrady (z wyłączeniem materiału podlegającego utylizacji z powodu chorób i pasożytów); opryski prewencyjne i interwencyjne zgodnie z zaleceniami dla gatunków i odmian; inne prace wymienione w specyfikacji technicznej.

Koszenie terenów trawiastych obejmuje: koszenie trawy do wysokości od 5 do 6 cm (wysokość po skoszeniu), wygrabienie trawy z jej wywozem z następujących miejsc: rowy (wraz ze skarpami rowów), pozostałe miejsca, gdzie trawy zostały skoszone przy użyciu kosiarek bez funkcji mulczowania, a zalegający pokos może powodować gnicie traw pod nim rosnących.

Poza tym Wnioskodawca wykonuje prace ogrodnicze o charakterze interwencyjnym, m.in. usuwa drzewa, krzewy i pnącza w związku z zagrożeniem fitosanitarnym lub bezpieczeństwa korzystania z autostrady.

Dodatkowo Wnioskodawca dopełnia formalności związanych ze zgłaszaniem prac w pasie autostradowym; we własnym zakresie zamawia i organizuje dostarczanie wszystkich niezbędnych do wykonywania prac materiałów i narzędzi; we własnym zakresie utylizuje lub ponownie wykorzystuje materiał popielęgnacyjny do ściółkowania roślin; dokonuje we własnym zakresie mulczowania lub zgrabienia i utylizacji materiału po pokosach traw; szkoli pracowników i podwykonawców w zakresie bezpiecznego poruszania się po terenie autostrady oraz wykonywania prac ogrodniczych; zapewnia odzież roboczą i ochronną odzież odblaskową i kaski ochronne niezbędne do wykonywania czynności w określonych obszarach pasa autostrady.

Wnioskodawca poinformował, że wszystkie usługi wykonywane przez niego w ramach umowy o pielęgnację roślin i koszenie terenów zielonych mieszczą się według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w pozycji: 81.30.10.0 – usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Wskazać należy, że jeżeli przedmiotem sprzedaży ma być konkretna usługa, nie powinno się wyodrębniać poszczególnych elementów, które złożyły się na tę usługę i opodatkować ich osobno, ponieważ usługodawca sprzedaje określoną usługę, a nie jej elementy (koszty).

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dla wskazanych powyżej usług świadczonych przez Wnioskodawcę, sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 jako usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni – zgodnie z art. 41 ust. 2 i art. 146a pkt 2 ustawy w zw. z poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy – zastosowanie ma stawka podatku w wysokości 8%.

Zatem usługi wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach umowy o pielęgnację roślin i koszenie terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady, które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 81.30.10.0 należy opodatkować stawką podatku od towarów i usług w wysokości 8%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą również możliwości odliczenia podatku z faktury wystawionej przez jego podwykonawcę z tytułu świadczenia przez niego usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Wnioskodawcy w ramach umowy podwykonawczej, której przedmiotem jest pielęgnacja roślin i koszenie terenów zielonych.

Należy zauważyć, że pojęcie usługi, zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy, zostało zdefiniowane bardzo szeroko. Taka konstrukcja definicji usług pozwala na objęcie zakresem przedmiotowym podatku VAT wszelkich transakcji wykonywanych w ramach działalności gospodarczej. Powyższa definicja jest niewątpliwie szersza niż zakres tego pojęcia w potocznym jego rozumieniu. Definicja ta obejmuje bowiem nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale również szereg transakcji niewymagających aktywnego działania usługodawcy.

Przez świadczenie należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innego podmiotu. Na zachowanie to składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz usługobiorcy), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

Tak więc czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Jak wynika z opisu sprawy dla realizacji umowy o pielęgnację roślin i koszenie terenów zielonych Wnioskodawca posługuje się podwykonawcą. W umowie z podwykonawcą jest zapis o zobowiązaniu się podwykonawcy do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec zleceniodawców Wnioskodawcy. W związku z tym Wnioskodawca otrzymuje od podwykonawcy fakturę z tytułu wyświadczonej usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej.

Wobec powyższego wskazać należy, że czynność polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej przez podwykonawcę w zamian za wynagrodzenie ma charakter odpłatny, z kolei beneficjentem usługi jest Wnioskodawca. W konsekwencji zachowanie podwykonawcy, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, stanowi świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Jednym z podstawowych warunków, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, które musi spełnić podatnik, aby mógł skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest związek zakupu z czynnością opodatkowaną. Powołany przepis wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, pozbawiających podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak stanowi art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy – nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nabywa usługę nieprowadzenia działalności konkurencyjnej od podwykonawcy w ramach świadczenia usług związanych z pielęgnacją roślin i koszeniem terenów zielonych na odcinku koncesyjnym autostrady, a zatem nabywana usługa ma związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Należy stwierdzić ponadto, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki określone w art. 88 ustawy pozbawiające Wnioskodawcę prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury z tytułu usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej.

Odpowiadając zatem na pytanie Wnioskodawcy należy stwierdzić, że na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy przysługuje mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktury otrzymanej od podwykonawcy z tytułu usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Wnioskodawcy świadczonej w ramach umowy podwykonawczej, której przedmiotem jest pielęgnacja roślin i koszenie terenów zielonych. Wnioskodawca może odliczyć podatek naliczony z otrzymanej faktury w kwocie wskazanej na tej fakturze.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 jest prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytań) Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniami nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. Dotyczy to w szczególności określenia stawki podatku dla świadczonej przez podwykonawcę usługi nieprowadzenia działalności konkurencyjnej. W myśl art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Jak wynika z powołanego przepisu wniosek o wydanie interpretacji może złożyć zainteresowany podmiot w swojej indywidualnej sprawie. Zatem kwestia określenia stawki podatku dla usługi świadczonej przez podwykonawcę dotyczy sytuacji prawnopodatkowej podwykonawcy, ponieważ to on jest zobowiązany do prawidłowego opodatkowania świadczonej przez siebie usługi. Kwestia ta natomiast nie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanów faktycznych podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Odnośnie powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy zauważyć, że interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane są w indywidualnych sprawach podatników i niewątpliwie kształtują sytuację prawną tych podatników w sprawach będących przedmiotem rozstrzygnięć, lecz dotyczą konkretnych stanów faktycznych i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego co oznacza, że należy je traktować indywidualnie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.