Działalność handlowa | Interpretacje podatkowe

Działalność handlowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność handlowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polegająca na sprzedaży wirtualnych postaci jest działalnością handlową czy usługową? Czy do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego Wnioskodawca może zastosować formę opodatkowania wg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i do rozliczenia zastosować 3% stawkę ryczałtu?
Fragment:
Czy działalność Wnioskodawcy polegająca na sprzedaży wirtualnych przedmiotów podlega pod działalność handlową czy usługową... Czy Wnioskodawca może zastosować do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego 3% stawkę ryczałtu... Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) jego działalność podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych gdyż jest to przychód od osoby fizycznej z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ze względu na art. 4 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy wg którego działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów i towarów oraz pkt 6 lit. a tego artykułu, który mówi, że towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym uważa, że jego działalność podlega pod działalność handlową. Chcąc uzasadnić zastosowanie do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego 3% stawkę ryczałtu, korzysta z art. 12 pkt 5, lit. b, wg którego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów.
2014
13
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca może opodatkować prowadzoną działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%?
Fragment:
Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa „ przetworzone ”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% z działalności usługowej w zakresie handlu. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą. Wnioskodawca zakupuje towary bezpośrednio u producentów, a następnie sprzedaje je w stanie nieprzetworzonym do placówek handlowych. Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionej uprzednio odzieży – to należy uznać, iż przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.
2014
13
mar

Istota:
Czy Wnioskodawczyni jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną oraz wykorzystująca w tej działalności zakupiony wspólnie z mężem ciągnik rolniczy (ujęty w ewidencji środków trwałych w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności) może opodatkować prowadzoną działalność zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
Fragment:
(...) formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach, rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, t.j. „ Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ”. W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
2014
12
mar

Istota:
Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest ujmowanie prowizji będącej równowartością nieodpłatnych świadczeń na rzecz działalności handlowej jako przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach działalności handlowej?
Fragment:
(...) działalności handlowej i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód w równowartości nieodpłatnych świadczeń na rzecz działalności rolniczej polegających na korzystaniu z pomieszczeń działalności handlowej oraz usług handlowych świadczonych przez pracowników działalności handlowej. Przy takiej organizacji sprzedaży, zarówno towarów handlowych (działalność handlowa), jak i drzew i krzewów (działalność rolnicza) nie jest możliwe przyporządkowanie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów handlowych bezpośrednio do działalności rolniczej, stąd wysokość prowizji odzwierciedla poziom wydatków dotyczących świadczeń na rzecz działalności rolniczej. Prowizja ta dokumentowana jest fakturami wewnętrznymi wystawionymi przez działalność handlową (gospodarczą) a do wartości netto prowizji doliczany jest podatek należny VAT i odprowadzany przez działalność gospodarczą (handlową). Od wartości nabywanych w ramach działalności handlowej usług najmu, energii i innych związanych z utrzymaniem punktów sprzedaży odliczany jest podatek naliczony VAT w całości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
2011
1
sie

Istota:
Czy opisaną działalność gospodarczą można opodatkować stawką 3% podatku zryczałtowanego?
Fragment:
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym (Dz.U z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych- art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z wniosku wynika, że działalność, którą Pan prowadzi zakwalifikowano według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 52.45.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych. Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) w/w. ustawy działalność usługowa w zakresie handlu opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% przychodu uzyskanego z tego tytułu. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 działalność usługowa w zakresie handlu polega na sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Prowadzony przez Pana rodzaj działalności nie mieści się ponadto w grupie wymienionej w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, świadczenie których zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b) wyłącza podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
2011
1
maj

Istota:
Czy od prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów podatnik może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 5,5%?
Fragment:
W art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b) powołanej ustawy z dnia 20.11.1998r. ustawodawca wskazał, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Wprawdzie z cytowanych przepisów wynika, że przychody z działalności usługowej w zakresie handlu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3,0%, jednakże dla przychodów z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów ustawodawca wprowadził odrębny przepis normujący wysokość ryczałtu. I tak w powołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20.11.1998r. ustawodawca wyraźnie wskazał, że aby obliczyć kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów należy ustalić kwotę prowizji uzyskanej przez sprzedawcę i zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 5,5 % tej prowizji.
2011
1
kwi

Istota:
Jaka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie obowiązywała w stosunku do planowanej działalności?
Fragment:
Zdaniem Pana od przychodów z działalności handlowej należy zastosować stawkę podatku w wysokości 3 %. Wraz z wnioskiem złożył Pan oświadczenie, że w stosunku do Pana osoby nie toczy się żadne postępowanie podatkowe, kontrolne lub postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. /. działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów ( wyrobów ) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Dlatego rodzaju działalności w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3 % przychodów. W tym stanie faktycznym i prawnym uznać należy, iż przychody uzyskiwane z tytuły prowadzenia przez Pana działalności usługowej w zakresie handlu opodatkowane będą stawką 3 %.
2011
1
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług płodów rolnych.
Fragment:
W myśl art.2 pkt.19 ustawy o podatku od towarów i usług rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art.43 ust.1 pkt.3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Produktami rolnymi nazywa się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim - art.2 pkt.20 ustawy o VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług (poza dwoma wyjątkami) nie nakazuje rolnikowi ryczałtowemu, prowadzącemu inną działalność gospodarczą rozliczaną w systemie podatku od towarów i usług, opodatkować również tym podatkiem dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Jednym z ograniczeń uniemożliwiającym podatnikowi korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Innym natomiast jest fakt dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, na mocy art.43 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług. W sytuacji, gdy nie zachodzi żaden z tych warunków, dokonywana przez rolnika sprzedaż własnych produktów rolnych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, mimo że w części działalności wykraczającej poza produkcję i sprzedaż produktów rolnych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.
2011
1
mar

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem o opodatkowanie prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy oraz prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.
Fragment:
Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Wyrażając własne stanowisko w sprawie, stosownie do treści art. 14 a § 2 Ordynacji podatkowej, podatnik wywodzi, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. h) i pkt 4 lit. b) cytowanej ustawy prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy zgodnie z umową zawartą z "RUCH" S.A. oddział w Zielonej Górze Nr 27/04 zał. Nr 2 - opodatkowana jest stawką 8,5%, natomiast prowizja z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej zgodnie z umową zawartą z PKS Nowa Sól opodatkowana jest stawką 5,5%. Mając na uwadze treść oraz zakres zapytania a także przytoczone przepisy prawa tutejszy organ podatkowy wyraża następującą opinię prawną stanowiska pytającego: Opisana w przedmiotowym wniosku działalność nie jest usługową działalnością w zakresie handlu. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pod pojęciem działalność usługowa w zakresie handlu rozumie się sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które nie zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.
2011
1
lut

Istota:
Czy podlega w Polsce opodatkowaniu VAT działalność handlowa wykonywana na terenie Irlandii.
Fragment:
Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 30.03.2005r uzupełnione pismem z dnia 06.05.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności handlowej wykonywanej na terenie Irlandii. U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art.14a §1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do art.14a §4 Ordynacji podatkowej - następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Pismem z dnia 30.03.2005r, wystąpił Pan z zapytaniem czy podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność handlowa wykonywana na terenie Irlandii. W przesłanym piśmie informuje Pan, że pomimo posiadania stałego meldunku w Polsce przebywa Pan od roku w Irlandii, w której znajduje się ośrodek interesów życiowych i z którą łączą Pana silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Dodatkowo nadmienia Pan, że w Polsce nie osiąga żadnych dochodów a wszystkie podatki z osiągniętych dochodów płacone są w Irlandii.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.