Działalność handlowa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to działalność handlowa. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2014
13
sie

Istota:

Czy działalność prowadzona przez Wnioskodawcę polegająca na sprzedaży wirtualnych postaci jest działalnością handlową czy usługową? Czy do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego Wnioskodawca może zastosować formę opodatkowania wg ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i do rozliczenia zastosować 3% stawkę ryczałtu?

Fragment:

Czy działalność Wnioskodawcy polegająca na sprzedaży wirtualnych przedmiotów podlega pod działalność handlową czy usługową... Czy Wnioskodawca może zastosować do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego 3% stawkę ryczałtu... Zdaniem Wnioskodawcy, opierając się na art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) jego działalność podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych gdyż jest to przychód od osoby fizycznej z pozarolniczej działalności gospodarczej. Ze względu na art. 4 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy wg którego działalnością usługową w zakresie handlu jest sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów i towarów oraz pkt 6 lit. a tego artykułu, który mówi, że towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym uważa, że jego działalność podlega pod działalność handlową. Chcąc uzasadnić zastosowanie do rozliczenia z tytułu podatku dochodowego 3% stawkę ryczałtu, korzysta z art. 12 pkt 5, lit. b, wg którego ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej w zakresie handlu wynosi 3,0% przychodów.

2014
13
mar

Istota:

Czy Wnioskodawca może opodatkować prowadzoną działalność gospodarczą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%?

Fragment:

Jak stanowi art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ww. ustawy, towary handlowe to towary (wyroby) zakupione w celu dalszej odsprzedaży, w stanie nieprzetworzonym. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie precyzuje znaczenia słowa „ przetworzone ”, zatem aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. Według Słownika języka polskiego PWN (wydanie internetowe) przetwarzać to: przekształcić coś twórczo, zmienić coś, nadając inny kształt, wygląd, opracować zebrane dane, informacje itp., wykorzystując technikę komputerową. W myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3% z działalności usługowej w zakresie handlu. Z opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu odzieżą. Wnioskodawca zakupuje towary bezpośrednio u producentów, a następnie sprzedaje je w stanie nieprzetworzonym do placówek handlowych. Przenosząc uprzednio zanalizowane przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne na grunt zaprezentowanego stanu faktycznego należy stwierdzić, że jeżeli Wnioskodawca nie podejmuje czynności w wyniku których dochodzi do zmiany (przekształcenia) zakupionej uprzednio odzieży – to należy uznać, iż przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę jest działalność usługowa w zakresie handlu, która może być opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3,0% przychodów.

2014
12
mar

Istota:

Czy Wnioskodawczyni jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w zakresie usług wspomagających produkcję roślinną oraz wykorzystująca w tej działalności zakupiony wspólnie z mężem ciągnik rolniczy (ujęty w ewidencji środków trwałych w prowadzonej przez Wnioskodawczynię działalności) może opodatkować prowadzoną działalność zryczałtowanym podatkiem dochodowym stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?

Fragment:

(...) formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach, rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Zgodnie z ww. art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub części przychody ze świadczenia usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy, t.j. „ Wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ”. W załączniku tym wymieniono usługi, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podano jednocześnie oznaczenie tych usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

2011
1
sie

Istota:

Czy w opisanej sytuacji prawidłowe jest ujmowanie prowizji będącej równowartością nieodpłatnych świadczeń na rzecz działalności handlowej jako przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych w ramach działalności handlowej?

Fragment:

(...) działalności handlowej i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód w równowartości nieodpłatnych świadczeń na rzecz działalności rolniczej polegających na korzystaniu z pomieszczeń działalności handlowej oraz usług handlowych świadczonych przez pracowników działalności handlowej. Przy takiej organizacji sprzedaży, zarówno towarów handlowych (działalność handlowa), jak i drzew i krzewów (działalność rolnicza) nie jest możliwe przyporządkowanie kosztów związanych z utrzymaniem obiektów handlowych bezpośrednio do działalności rolniczej, stąd wysokość prowizji odzwierciedla poziom wydatków dotyczących świadczeń na rzecz działalności rolniczej. Prowizja ta dokumentowana jest fakturami wewnętrznymi wystawionymi przez działalność handlową (gospodarczą) a do wartości netto prowizji doliczany jest podatek należny VAT i odprowadzany przez działalność gospodarczą (handlową). Od wartości nabywanych w ramach działalności handlowej usług najmu, energii i innych związanych z utrzymaniem punktów sprzedaży odliczany jest podatek naliczony VAT w całości. W związku z powyższym zadano następujące pytanie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2011
1
maj

Istota:

Czy opisaną działalność gospodarczą można opodatkować stawką 3% podatku zryczałtowanego?

Fragment:

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym (Dz.U z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych- art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Z wniosku wynika, że działalność, którą Pan prowadzi zakwalifikowano według Polskiej Klasyfikacji Działalności jako 52.45.Z - sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych. Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b) w/w. ustawy działalność usługowa w zakresie handlu opodatkowana jest ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3% przychodu uzyskanego z tego tytułu. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 3 działalność usługowa w zakresie handlu polega na sprzedaży w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Prowadzony przez Pana rodzaj działalności nie mieści się ponadto w grupie wymienionej w załączniku Nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, świadczenie których zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b) wyłącza podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy od prowizji uzyskanej z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów podatnik może opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 5,5%?

Fragment:

W art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b) powołanej ustawy z dnia 20.11.1998r. ustawodawca wskazał, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Wprawdzie z cytowanych przepisów wynika, że przychody z działalności usługowej w zakresie handlu podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 3,0%, jednakże dla przychodów z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów ustawodawca wprowadził odrębny przepis normujący wysokość ryczałtu. I tak w powołanym wyżej art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 20.11.1998r. ustawodawca wyraźnie wskazał, że aby obliczyć kwotę należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów należy ustalić kwotę prowizji uzyskanej przez sprzedawcę i zastosować stawkę ryczałtu w wysokości 5,5 % tej prowizji.

2011
1
mar

Istota:

Jaka stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będzie obowiązywała w stosunku do planowanej działalności?

Fragment:

Zdaniem Pana od przychodów z działalności handlowej należy zastosować stawkę podatku w wysokości 3 %. Wraz z wnioskiem złożył Pan oświadczenie, że w stosunku do Pana osoby nie toczy się żadne postępowanie podatkowe, kontrolne lub postępowanie przed sądem administracyjnym w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne / Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm. /. działalność usługowa w zakresie handlu to sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów ( wyrobów ) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Dlatego rodzaju działalności w myśl art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3 % przychodów. W tym stanie faktycznym i prawnym uznać należy, iż przychody uzyskiwane z tytuły prowadzenia przez Pana działalności usługowej w zakresie handlu opodatkowane będą stawką 3 %.

2011
1
mar

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług płodów rolnych.

Fragment:

W myśl art.2 pkt.19 ustawy o podatku od towarów i usług rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art.43 ust.1 pkt.3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Produktami rolnymi nazywa się towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim - art.2 pkt.20 ustawy o VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług (poza dwoma wyjątkami) nie nakazuje rolnikowi ryczałtowemu, prowadzącemu inną działalność gospodarczą rozliczaną w systemie podatku od towarów i usług, opodatkować również tym podatkiem dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej. Jednym z ograniczeń uniemożliwiającym podatnikowi korzystania ze statusu rolnika ryczałtowego jest obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Innym natomiast jest fakt dobrowolnej rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT, na mocy art.43 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług. W sytuacji, gdy nie zachodzi żaden z tych warunków, dokonywana przez rolnika sprzedaż własnych produktów rolnych korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, mimo że w części działalności wykraczającej poza produkcję i sprzedaż produktów rolnych, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT na zasadach ogólnych.

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o opodatkowanie prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy oraz prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej.

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. b) ww. ustawy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 5,5% uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaków opłaty skarbowej, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów. Wyrażając własne stanowisko w sprawie, stosownie do treści art. 14 a § 2 Ordynacji podatkowej, podatnik wywodzi, iż zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. h) i pkt 4 lit. b) cytowanej ustawy prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż prasy zgodnie z umową zawartą z "RUCH" S.A. oddział w Zielonej Górze Nr 27/04 zał. Nr 2 - opodatkowana jest stawką 8,5%, natomiast prowizja z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej zgodnie z umową zawartą z PKS Nowa Sól opodatkowana jest stawką 5,5%. Mając na uwadze treść oraz zakres zapytania a także przytoczone przepisy prawa tutejszy organ podatkowy wyraża następującą opinię prawną stanowiska pytającego: Opisana w przedmiotowym wniosku działalność nie jest usługową działalnością w zakresie handlu. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne pod pojęciem działalność usługowa w zakresie handlu rozumie się sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które nie zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

2011
1
lut

Istota:

Czy podlega w Polsce opodatkowaniu VAT działalność handlowa wykonywana na terenie Irlandii.

Fragment:

Dz.U. nr 8 poz.60 z 2005r), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 30.03.2005r uzupełnione pismem z dnia 06.05.2005r o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług działalności handlowej wykonywanej na terenie Irlandii. U Z A S A D N I E N I E Na podstawie art.14a §1 cytowanej w sentencji ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego stosownie do art.14a §4 Ordynacji podatkowej - następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Pismem z dnia 30.03.2005r, wystąpił Pan z zapytaniem czy podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług działalność handlowa wykonywana na terenie Irlandii. W przesłanym piśmie informuje Pan, że pomimo posiadania stałego meldunku w Polsce przebywa Pan od roku w Irlandii, w której znajduje się ośrodek interesów życiowych i z którą łączą Pana silniejsze powiązania osobiste i gospodarcze. Dodatkowo nadmienia Pan, że w Polsce nie osiąga żadnych dochodów a wszystkie podatki z osiągniętych dochodów płacone są w Irlandii.