PD3.1-415-3/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

PD3.1-415-3/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. działalność gospodarcza
  2. najem
  3. podatek dochodowy od osób fizycznych
  4. podatek liniowy
  5. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

Postanowienie

Na podstawie: - art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana …, z dnia 20 stycznia 2005r., o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawiam

uznać stanowisko Podatnika, iż przychody z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za prawidłowe.

Uzasadnienie

Z treści złożonego w dniu 20 stycznia 2005r. wniosku wynika, że od 2000r. na podstawie zaświadczenia w dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nr 79337 z dnia 23.03.2001r. wydanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy prowadzi Pan działalność jako wspólnik s. c. “…” polegającą na wynajmowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych będących współwłasnością wspólników. Wnioskodawca stwierdza, że przychody z tego tytułu mogą być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej.

Tut. Organ podatkowy udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14 poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są między innymi:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza
  • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy nie każdy wynajem może być traktowany jako działalność gospodarcza. Decyduje o tym bowiem nie tylko rozmiar działalności ale przede wszystkim zamiar podmiotu wynajmującego aby czynności wynajmowania wykonywać w sposób częstotliwy.

Podkreślić należy, iż w myśl art. 5a ust. 6 ww. ustawy pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

Oznacza to, że cechą działalności gospodarczej jest jej zawodowy, stały charakter, powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie gospodarowania i uczestnictwa w obrocie gospodarczym

Art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera podział zbiorów źródeł przychodu , jednym z warunków prawidłowości podziału jest warunek rozłączności (wzajemne wykluczanie się podzbiorów).

W związku z powyższym w ramach art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy nie może mieścić się taki rodzaj najmu, który jest już objęty pojęciem z art. 10 ust. 1 pkt 3 czyli działalnością gospodarczą.

Reasumując, jeżeli intencją Pana jest wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych w ramach prowadzonej w spółce cywilnej “…” działalności gospodarczej uwidocznionej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z uwzględnieniem kryteriów opisanych powyżej to uzyskane przychody należy zakwalifikować do pozarolniczej działalności gospodarczej i w związku z tym mogą one być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 c ww. ustawy.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji. Zaznacza się, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

W myśl art. 14b § 1 i § 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 236 Ordynacji Podatkowej na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Organu podatkowego, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.