ITPP3/4512-199/16/APR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak zwolnienia od podatku czynności dostawy działki wykorzystywanej w prowadzonej działalności rolniczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 12 kwietnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności dostawy działki wykorzystywanej w prowadzonej działalności rolniczej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności dostawy działki wykorzystywanej w prowadzonej działalności rolniczej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Tomasz i Marzena małżonkowie Ż. otrzymali od rodziców, na podstawie umowy o dożywocie - akt notarialny z dnia 16 września 1994 r. rep. A .....- zabudowane gospodarstwo rolne, w tym niezabudowaną działkę stanowiącą grunty orne położone w obrębie ewidencyjnym nr .... S. gm. Ś. o powierzchni 2.700 m2. Zgodnie z informacją z rejestru gruntów Starosty z dnia 14 grudnia 2015 r., działka ta oznaczona jest jako JR-G16 użytek lub klasa - RV. Tomasz Ż. w tym gospodarstwie rolnym prowadzi od wielu lat działalność rolniczą zarejestrowaną na potrzeby podatku VAT. Rodzice, którzy przekazali tą działkę w ramach umowy dożywocia, zmarli: Edward Ż. – 22 marca 2008 r. i Marianna Ż. – 12 kwietnia 2012 r. Małżonkowie sprzedali tą działkę 8 marca 2016 r. za kwotę brutto i netto zł 50.000,00 bez naliczania podatku VAT, oznaczoną w akcie notarialnym tak samo jak w umowie o dożywocie, tj. grunty orne - dla kupującego Agaty K. Przed sprzedażą działki, w dniu 27 lipca 2015 r. Tomasz Ż. wystąpił, na wniosek kupującego, do Wójta Gminy z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji, której przedmiotem jest budowa budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie sprzętu ogrodniczego z niezbędną infrastrukturą. Wójt Gminy w dniu 15 września 2015 r. wydał decyzję o warunkach zabudowy. Starosta, na wniosek przyszłej właścicielki z dnia 30 listopada 2015 r., wydał dla niej w dniu 15 grudnia 2015 r. decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielił pozwolenia na budowę – również na nazwisko Agaty K. Przy sprzedaży tej działki nie naliczono podatku VAT ze względu na zwolnienie od podatku VAT terenów niezabudowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż tej działki niezabudowanej wykorzystywanej dotychczas w działalności rolniczej rolnika zarejestrowanego jako podatnika VAT jest zwolniona z podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż tej działki jest zwolniona od podatku VAT, ponieważ jest to działka niezabudowana i była (do momentu sprzedaży) wykorzystywana jak działka rolna w ramach gospodarstwa rolnego. W momencie sprzedaży była zarejestrowana w rejestrze gruntów (prowadzonym przez Starostę Powiatowego) jako działka rolna, ponadto była to sprzedaż sporadyczna i przy nabyciu, ani też później, sprzedaż ta nie była planowana. Wydana decyzja o warunkach zabudowy nastąpiła na prośbę kupującego, który po zakupie postawił budynki, sporządził inwentaryzację geodezyjną z zaznaczonymi budynkami itp. Ten nowy wyrys geodezyjny z nowym stanem faktycznym stanowił podstawę do zmiany zapisów w rejestrze gruntów z grupy R na grupę B i faktycznie zmienił charakter użytkowy działki. Reasumując, przy sprzedaży nie nastąpiła zmiana klasyfikacji gruntów. Kupujący po zakupie i nowym zagospodarowaniu (budowa, itp.) faktycznie zmienił klasyfikację tego gruntu z R na B.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

Przepis art. 2 pkt 15 ustawy stanowi, że przez działalność rolniczą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42 00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

Stosownie do art. 2 pkt 16 ustawy, przez gospodarstwo rolne rozumie się gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Powołane przepisy jednoznacznie wskazują, że prowadzenie działalności rolniczej stanowi prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Stawka podatku – zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże stosownie do treści art. 146a pkt 1, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Artykuł 43 ust. 1 pkt 9 ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Przez tereny budowlane – na podstawie art. 2 pkt 33 ustawy – rozumie się grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz treści powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że sprzedaż działki opisanej we wniosku podlegała opodatkowaniu według stawki podatku 23%. Wbrew Pana stanowisku, dostawa ta nie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku jako grunt rolny (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy), ponieważ działka nie spełniała kryteriów do uznania ją za teren inny niż budowlany – z uwagi na fakt wydania dla niej decyzji o warunkach zabudowy. Okoliczność ta spowodowała, że działka przed jej sprzedażą stanowiła teren budowlany, o którym mowa w definicji zawartej w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, a dla dostawy takiego terenu przepisy nie przewidują zwolnienia od podatku.

Ponadto należy dodać, że dostawa działki również nie mogła być zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy, gdyż z wniosku wynika, że była przez Pana wykorzystywana w działalności rolniczej, w związku z którą jest Pan podatnikiem VAT. Działka nie służyła więc wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku – tym samym nie był spełniony warunek określony w powyższym przepisie.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.