ITPB4/4511-29/16/MP | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki, w której obecnie pełni na podstawie powołania funkcję członka zarządu, usług doradczych z zakresu zarządzania nieruchomością mogą być w dalszym ciągu kwalifikowane do źródła przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy przychody te mogą być opodatkowane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB4/4511-29/16/MPinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność wykonywana osobiście
 3. podatek liniowy
 4. usługi doradcze
 5. zarządzanie nieruchomością
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2015 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z tytułu świadczenia usług doradczych podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca - osoba fizyczna prowadzi w ramach spółki cywilnej działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług doradczych obejmujących zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie (PKD 68.32.Z).

Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, Wnioskodawca świadczy usługę zarządzania nieruchomością będącą w posiadaniu Spółki z o.o. - Galerią handlową M. W ramach umowy o świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki nie jest zlecone zarządzanie Spółką, lecz prowadzenie i nadzorowanie bieżącej obsługi nieruchomości - Galerii handlowej M.

Przedmiotem usług doradczych świadczonych na rzecz Spółki są m.in.:

 • bieżące zarządzanie nieruchomością, szczególnie utrzymywanie kontaktów z najemcami i dostawcami, monitoring zawartych umów najmu,
 • współpraca ze specjalistami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, elektryki, wodociągów, systemów wentylacji i klimatyzacji, oraz oddymiania znajdujących się w Galerii,
 • bieżąca współpraca ze służbami państwowymi w tym z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną itd.,
 • wybór i koordynacja nad pracami zleconymi kontrahentom takimi jak: ochrona, sprzątanie, prace techniczne, utrzymanie wind i terenów zielonych oraz innych związanych z zarządzaną nieruchomością,
 • raportowanie podjętych działań, czy rekomendacji dotyczących możliwości rozwiązań problemów wynikających z bieżącego funkcjonowania,
 • przygotowanie raportów dotyczących funkcjonowania nieruchomości, przygotowanie rocznych planów kosztów eksploatacyjnych dla nieruchomości,
 • bieżąca współpraca z najemcami, monitorowanie umów najmu pod kątem regulowania należności, posiadania odpowiednich polis ubezpieczeniowych oraz zabezpieczeń finansowych, przygotowanie zmian do umów najmu w tym przedłużeń, monitorowanie klauzul dotyczących rozwiązania umowy najmu,
 • zapewnienie stałego nadzoru nad wypełnieniem wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, przegląd nieruchomości pod kątem przepisów BHP,
 • koordynacja wprowadzenia planów marketingowych w Galerii,
 • zapewnienie procedur awaryjnych i ich aktualizacja.

Dochody uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności opodatkowane są liniową, 19% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia dwóch pracowników. Za świadczone usługi wystawia faktury VAT.

Niezależnie od prowadzonej działalności gospodarczej, Wnioskodawca został w uchwale powołany na członka zarządu w Spółce i pobiera z tego tytułu wynagrodzenie. Zakres nowych obowiązków obejmuje reprezentowanie Spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością Spółki, tj. obowiązki wynikające z brzmienia stosownych przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw.

Ponadto, Wnioskodawca zaznacza, że:

 • czynności wykonywane w ramach świadczenia usług w żaden sposób nie pokrywają się z jego obowiązkami jako członka zarządu Spółki,
 • usługi doradcze na rzecz Spółki są świadczone osobiście lub przy pomocy pracowników,
 • świadczeniodawca ponosi pełne ryzyko gospodarcze związane z należytym świadczeniem usług doradczych,
 • świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat swoich czynności oraz ich wykonanie,
 • świadczeniodawca posiada swobodę w zakresie wyboru miejsca i czasu wykonywania usług doradczych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz Spółki, w której obecnie pełni na podstawie powołania funkcję członka zarządu, usług doradczych z zakresu zarządzania nieruchomością mogą być w dalszym ciągu kwalifikowane do źródła przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przychody te mogą być opodatkowane zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy działalność w zakresie doradztwa, a w szczególności wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy zawartej ze Spółką z o.o. kwalifikuje się do przychodów z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 wyraźnie rozróżnia źródła przychodów:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 - o czym stanowi art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast, zgodnie treścią art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

-

W świetle art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Oznacza to, że wynagrodzenie otrzymywane przez świadczącego usługi z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i zarządzania w spółce z o.o. kwalifikuje się jako działalność wykonywana osobiście.

Przychody uzyskiwane na podstawie umowy doradczej z tytułu zarządzania nieruchomością, należy traktować inaczej, niż przychody otrzymywane z tytułu powołania na członka zarządu w Spółce z o.o.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości, że w świetle zaprezentowanego stanu faktycznego, świadczone na rzecz Spółki usługi doradcze mieszczą się w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, nie zostają spełnione przesłanki z art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w omawianym przypadku usługi zarządzania nieruchomością są realizowane z uwzględnieniem odpowiedzialności osób trzecich za ich rezultat, nie są wykonywane pod kierownictwem Spółki oraz to Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

O kwalifikacji wykonywanej działalności - na gruncie prawa podatkowego - do poszczególnego źródła przychodu decyduje rzeczywisty charakter wykonywanej działalności (faktyczny zakres świadczonych usług). Zakres usług świadczonych na rzecz Spółki, czyli zarządzanie nieruchomością - Galerią handlową M., w sposób jednoznaczny wskazuje, że umowa ta nie ma charakteru kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub podobnej do nich umowy.

Wykonując obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomością, Wnioskodawca nie podejmuje wiążących decyzji oraz nie wyraża woli Spółki, nie reprezentuje podmiotu na zewnątrz, ani nie występuje w jego imieniu wobec osób trzecich. Zakres usług doradczych nie pokrywa się z ww. czynnościami członka zarządu, a dodatkowo odnosi się wyłącznie do doradztwa w ściśle określonym zakresie, specjalistycznym, odrębnym od czynności wykonywanych jako członek zarządu.

Wnioskodawca wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, przy pomocy swoich pracowników, świadczy usługi zarządzania nieruchomością. W przypadku Spółki jest to zarządzanie Galerią handlową M. W ramach zawartej umowy wykonywane są przede wszystkim czynności takie jak bieżące zarządzanie nieruchomością, koordynacja działań kontrahentów mająca za zadanie utrzymanie nieruchomości w jak najlepszym stanie, monitorowanie zawartych umów najmu i związanych z nimi rozliczeń finansowych. Usługi te w żaden sposób nie łączą się z podejmowanymi działaniami w ramach pełnienia funkcji członka zarządu. Nie dochodzi do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki w związku z wykonywaniem usług doradczych.

W związku z powyższym, należy uznać, że przychody z usług zarządzania nieruchomością należy kwalifikować jako uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a nie kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskiwane wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług na rzecz Spółki stanowi przychód, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w związku z powyższym może być opodatkowany na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydanych przez m.in.: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2013 r., sygn. IPPB1/415-1509/12-4/JB, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. ITPB1/415-1252/12/IG, Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r., sygn., IPTPB1/415-176/14-3/KO, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2014 r., sygn. IPPB1/415-163/14-4/MT, Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 marca 2015 r., sygn. IPPB1/415-1420/14-2/MS1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Wyłączenie, o którym mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obejmuje m.in. przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy. Przy czym, poszczególne kategorie przychodów z działalności wykonywanej osobiście wymieniono w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Do przychodów z art. 13 pkt 7 ww. ustawy zalicza się otrzymane wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji na podstawie samego tylko aktu ustanowienia. W praktyce wynagrodzenie to dość często jest określane jako wynagrodzenie za udział w posiedzeniach spółki. Natomiast, do przychodów z art. 13 pkt 9 ww. ustawy należy zaliczyć otrzymane wynagrodzenia z tytułu m.in. umów o zarządzanie, gdyż osoby zarządzające spółką na podstawie takiej umowy nie pobierają wynagrodzenia wyłącznie z tytułu pełnionej funkcji, lecz z tytułu tej umowy.

Ponadto należy wskazać, że wyodrębnienie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze - przy jednoczesnym zdefiniowaniu na użytek tej ustawy pojęcia pozarolniczej działalności gospodarczej - nie pozostawia wątpliwości, że źródłem tych przychodów nie jest pozarolnicza działalność gospodarcza, lecz zawsze działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Tym samym przychody uzyskane z tytułu tego rodzaju umów stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Czynności zarządcze dotyczą określonej osoby, tym samym mogą być dokonywane bezpośrednio przez tę osobę. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w przypadku zawarcia umowy powierzającej zarząd przedsiębiorstwem występuje duża dowolność nazewnictwa, przepis art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy nie tylko przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie, kontraktu menedżerskiego, lecz wszelkich umów o podobnym charakterze, z których wynika, że podatnikowi, w drodze umowy cywilnoprawnej, zostało zlecone sprawowanie zarządu przedsiębiorstwem, spółką, czy instytucją. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko.

Z przedstawionego we wniosku zakresu czynności, które Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz Spółki, w której będzie również członkiem zarządu, wynika szereg czynności, których istotą są głównie usługi doradcze obejmujące zarządzanie nieruchomościami.

Tut. organ pragnie wskazać, że na gruncie prawa podatkowego o kwalifikacji przychodów uzyskiwanych ramach wykonywanej działalności do określonego źródła przychodu decyduje rzeczywisty, faktyczny zakres świadczonych w ramach tej działalności usług.

Biorąc pod uwagę powyższy kontekst oraz opis usług doradczych, które Wnioskodawca świadczy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy zawartej ze Spółką należy uznać, że przedmiotowych usług nie można zakwalifikować jako uzyskiwanych w ramach kontraktu menedżerskiego, umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, czy też umowy o podobnym charakterze. W ramach zawartej umowy ze Spółką nie zlecono Wnioskodawcy zarządzania przedsiębiorstwem, a więc umowa o świadczenie usług doradczych pozbawiona będzie podstawowego elementu charakterystycznego dla wymienionych umów.

Stwierdzić zatem należy, że usługi doradcze wykonywane przez Wnioskodawcę w zakresie zarządzania nieruchomościami można uznać za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc za przychody ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do możliwości opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze świadczenia wskazanych we wniosku usług doradczych podatkiem liniowym, wskazać należy, że zgodnie z art. 9a ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowaniu form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Stosownie do art. 9a ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy podatkowe oraz przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego stwierdzić należy, że dochody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług doradczych związanych z zarządzaniem nieruchomościami mogą być kwalifikowane do źródła przychodów o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza.

Uzyskiwane dochody z pozarolniczej działalności mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. podatkiem liniowym, pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania w stosownym terminie.

Końcowo tut. organ pragnie podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego i oświadczeniu, że świadczone usługi doradcze nie pokrywają się z obowiązkami Wnioskodawcy jako członka zarządu Spółki. Jednocześnie zauważyć należy, że kwestia ta może zostać zweryfikowana przez uprawniony organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania kontrolnego lub podatkowego. Dokonanie oceny w tym zakresie wykracza bowiem poza ramy postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane interpretacje dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte, są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Ponadto informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.