ITPB4/4511-245/15/MT | Interpretacja indywidualna

Możliwość wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez podatnika, który rozpoczyna działalność gospodarczą w roku podatkowym, w którym zakończył prowadzenie innej działalności gospodarczej
ITPB4/4511-245/15/MTinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. forma opodatkowania
  3. opodatkowanie
  4. podatek liniowy
  5. rozpoczęcie działalności gospodarczej
  6. zaprzestanie działalności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że Pana stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2015 r. (data wpływu 7 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W okresie od października 2013 r. do czerwca 2015 r. Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem był detaliczny handel odzieżą. Działalność ta opodatkowana była podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – według skali podatkowej z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z dniem 1 lipca 2015 r. w związku ze zgłoszeniem likwidacji tej działalności w Urzędzie Miasta M. wpis Wnioskodawcy został wykreślony z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zgodnie z obowiązującymi przepisami organ który dokonał wykreślenia wpisu do CEIDG obwiązany jest poinformować o fakcie likwidacji działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę takie organy jak: Urząd Statystyczny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Aktualnie – jeszcze w 2015 roku – Wnioskodawca ma zamiar uruchomić nową jednoosobową działalność gospodarczą, której zakres będzie odmienny od uprzednio wykonywanej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z otwarciem nowej działalności w 2015 roku Wnioskodawcy przysługuje możliwość wyboru sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób liniowy...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że rozpoczynając nową działalność gospodarczą w 2015 r. ma prawo do wyboru sposobu opodatkowania podatkiem linowym na mocy art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poprzednio prowadzoną działalność zlikwidował i jako podmiot gospodarczy został wykreślony z rejestru w CEIDG. Likwidacja dotychczas prowadzonej działalności nastąpiła w sposób trwały. Rejestrując nową działalność – firmę o innej nazwie, w ramach której będzie wykonywał czynności nie pokrywające się z zakresem czynności wykonywanych w ramach zlikwidowanej działalności – będzie podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności w ciągu roku podatkowego.

Jak argumentuje Wnioskodawca, obowiązujące w 2015 r. przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają unormowań dotyczących ograniczeń czasowych pomiędzy zakończeniem jednej działalności a rozpoczęciem innej, które uniemożliwiałyby dokonanie wyboru omawianego sposobu opodatkowania w przypadku zakończenia i rozpoczęcia działalności w ciągu jednego roku podatkowego.

Zgodnie zatem z powołanym przepisem art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu rejestracji nowej działalności przysługuje mu prawo do złożenia oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c tej ustawy (podatek liniowy) – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu.

Wnioskodawca podnosi, że poprawność powyższego stanowiska znajduje potwierdzenie w orzecznictwie (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 18 marca 2008 r. sygn. akt I SA/Rz 975/07) oraz w interpretacjach wydawanych w indywidualnych sprawach (np. interpretacja indywidualna z dnia 12 maja 2014 r. znak IPTPB1/415-89/14-2/AG wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Niezależnie od oceny stanowiska Wnioskodawcy co do samej możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy wskazać że twierdzenie Wnioskodawcy odnośnie terminu złożenia oświadczenia o takim wyborze („do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż do dnia uzyskania pierwszego przychodu”) zostało oparte na treści art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu tego przepisu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2011 r.

Stosownie natomiast do aktualnego – i właściwego dla oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego – brzmienia art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej:

  • oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (przy czym, zgodnie z art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm., żądanie przyjęcia omawianego oświadczenia jest integralną częścią wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);
  • jeżeli nie złożył oświadczenia na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, może złożyć pisemne oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jednocześnie, na mocy art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą już w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z powyższym, cytowany fragment twierdzenia Wnioskodawcy o terminie złożenia oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację indywidualną może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.