ITPB2/4511-748/15/MM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni - Spółka postąpiła prawidłowo kwalifikując nagrody uzyskane przez Uczestników Programu lub Promocji będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB2/4511-748/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. nagrody
 3. sprzedaż premiowa
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2015 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 24 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków jakie ciążą na Spółce w związku z wydaniem nagród w ramach programu sprzedaży premiowej oraz w ramach promocji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków jakie ciążą na Spółce w związku z wydaniem nagród w ramach programu sprzedaży premiowej oraz w ramach promocji.

W przedmiotowym wniosku opisano następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca – Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji środków ochrony roślin oraz doradztwa agronomicznego. Celem promocji Spółki oraz poprawy efektywności sprzedaży przez nią towarów zorganizowała ona dla swoich kontrahentów promocje w postaci:

 1. programu sprzedaży premiowej „XXX”;
 2. promocji YYY.

Program XXX” jest programem sprzedaży premiowej, zwanej dalej „programem”. Program ten realizowany był w trzech kategoriach:

 1. ...,
 2. ...,
 3. ....

Warunkami uprawniającymi do uczestnictwa w Programie było dokonanie przez uczestnika, w okresie trwania Programu, zakupu w placówkach handlowych Organizatora towarów premiowanych oraz osiągnięcie przez niego w przedmiotowym okresie minimalnego obrotu, którego wielkość uzależniona była od kategorii Programu. W momencie zakupu produktów premiowanych Uczestnik otrzymywał punkty uprawniające do ubiegania się o nagrodę, Nabywał on przedmiotowe produkty w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą do określenia zdobytych punktów było rozliczenie zakupu produktów premiowanych. Uczestnik mógł uzyskane punkty zamienić na nagrodę w postaci zakupu za 1 zł plus VAT wyjazdu turystyczno-szkoleniowego, karty płatniczej w postaci karty przedpłaconej, otrzymania upustu na dokonanie zakupu w kolejnym okresie lub przeznaczyć je do zrealizowania w roku następnym. Uczestnik był uprawniony do uzyskania nagrody w swojej kategorii, o ile spełniał łącznie dwa warunki:

 • uzyskał określoną ilość punktów oraz
 • uregulował całość faktur lub podpisał dokument o sposobie i terminie rozliczenia zobowiązania względem Organizatora.

Uczestnik miał prawo przeznaczyć zdobyte punkty na więcej niż jedną nagrodę. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do nagrody przez większą liczbę Uczestników, decydujące znaczenie w kwalifikacji na wyjazd miała kolejność zgłoszeń dokonywanych przez tych Uczestników, którzy spełnili warunki potrzebne do uzyskania nagrody w ramach danej kategorii.

Uczestnikami Programu sprzedaży premiowej były zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i podmioty nieprowadzące takiej działalności.

Promocja „YYY, zwana dalej „Promocją” obejmowała materiał siewny kukurydzy różnych odmian (m.in. .... itd.). Warunkiem udziału w Promocji był zakup określonego w regulaminie minimum odmian kukurydzy objęty Promocją oraz prawidłowe wypełnienie kuponu zgłoszeniowego i przekazanie go Organizatorowi wraz z zamówieniem określającym wartość zakupu nasion kukurydzy. W przypadku spełnienia powyższego warunku, uczestnicy promocji otrzymywali możliwość zakupu promocyjnych sztuk jednostki siewnej kukurydzy za 1 zł netto za sztukę, a niekiedy także prawo do rabatu liczonego od wartości netto zakupu wskazanych odmian kukurydzy dokonanego w ramach Promocji przekazanego w formie karty przedpłaconej. Rodzaj i wysokość otrzymanej od Organizatora nagrody uzależniona była od wielkości zamówienia Uczestnika na zakup kukurydzy.

Nagroda w postaci karty przedpłaconej była przekazywana Uczestnikom, po rozpatrzeniu poprawności nadesłanego kuponu wraz z fakturą lub fakturami zakupu określającymi wartość zakupu oraz sprawdzeniu listy zamówień otrzymanych od przedstawicieli handlowych Spółki. Nagroda w postaci prawa do zakupu promocyjnych jednostek siewnych nasion kukurydzy była przekazywana Uczestnikom wraz z dostawą zakupionego w ramach Promocji materiału siewnego kukurydzy.

Uczestnikami Promocji były zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i podmioty nieprowadzące takiej działalności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni - Spółka postąpiła prawidłowo kwalifikując nagrody uzyskane przez Uczestników Programu lub Promocji będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, postępowała ona prawidłowo kwalifikując przekazywane nagrody na rzecz Uczestników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą jako przychód ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie pobrała ona podatku od przekazywanych Uczestnikom nagród, gdyż osoby te uzyskiwały przedmiotowe nagrody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i tym samym wartość tych nagród stanowiła przychód z takiej działalności, opodatkowany stosownie do wybranej przez Uczestnika Programu lub Promocji formy opodatkowania. W ocenie Wnioskodawczyni nie była ona zatem obowiązana do poboru podatku od przekazywanych w ramach Programu lub Promocji nagród, gdyż nie ciążyły na niej obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni uważa, że nie ciążył na niej także obowiązek sporządzenia informacji podatkowej PIT-8C. Zgodnie bowiem z zasadą powszechności opodatkowania wynikającą z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając w pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą.

W myśl art. 5a pkt 6 przedmiotowej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

prowadzoną we własnym imieniu bez względu na rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, a więc przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej stanowią kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, przychodami z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

W opinii Wnioskodawczyni nieodpłatnie przekazywane Uczestnikom programu nagrody stanowić będą właśnie ww. świadczenia w naturze, ewentualnie inne nieodpłatne świadczenia. Powinny one zatem – stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zostać przez Uczestników doliczone do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W konsekwencji – zdaniem Wnioskodawczyni – nagrody otrzymywane przez Uczestników stanowiły dochód z działalności gospodarczej, wobec czego podlegały opodatkowaniu na zasadach określonych dla tego źródła przychodów stosownie do wybranej przez Uczestnika metody opodatkowania.

Wnioskodawczyni zwraca również uwagę, że w przedstawionym stanie faktycznym nie znalazło zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności. Brak możliwości zastosowania powyższego zwolnienia w analizowanym przypadku ma swoje uzasadnienie w tym, że Uczestnicy Programu lub Promocji nie braliby w nim udziału, gdyby nie prowadzona przez nich działalność gospodarcza. W konsekwencji otrzymywane w związku z tym nagrody stanowiące sprzedaż premiową posiadały bezpośredni związek z tą działalnością.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawczyni uważa, że nie pełniła roli płatnika podatku dochodowego z tytułu przekazywania Uczestnikom nagród, wobec czego nie była zobowiązana do pobrania z tego tytułu podatku dochodowego. Ponadto nie była również zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C. Zgodnie bowiem z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności i świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52a, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobrać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodu i w terminie do końca lutego następującego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik, urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. W art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opisane zostały przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za przychody takie uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14 dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Zgodnie bowiem z tym, że w przedmiotowej sytuacji Uczestnik programu lub Promocji uzyskał przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 14 ww. ustawy, a nie przychód opisany w art. 20 ust. 1, przepis art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znalazł tutaj zastosowania.

W konsekwencji Wnioskodawczyni uważa, że nie ciążyły na niej w powyżej wskazanym zakresie jakiekolwiek obowiązki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując Wnioskodawczyni stwierdza, że postąpiła prawidłowo kwalifikując przekazane Uczestnikom nagrody jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz nie pobierając podatku od ich wartości, ponieważ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i uzyskujące z niej przychody zobowiązane były do samodzielnego opodatkowania tych nagród na zasadach dotyczących przychodów z tego źródła. W związku z tym Wnioskodawczyni nie była zobowiązana do poboru podatku od przekazanych nagród, gdyż nie ciążyły na niej obowiązki płatnika. Wnioskodawczyni nie miała również obowiązku sporządzania informacji podatkowej PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych określono katalog źródeł przychodów, wyszczególniając: w pkt 3 – pozarolniczą działalność gospodarczą.

W świetle art. 5a pkt 6 cytowanej ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Przepis art. 14 ust. 1 ww. ustawy stanowi, iż za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 – tj. pozarolniczej działalności gospodarczej – uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni – Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji środków ochrony roślin oraz doradztwa agronomicznego. Celem promocji Spółki oraz poprawy efektywności sprzedaży przez nią towarów zorganizowała ona dla swoich kontrahentów promocje w postaci:

 1. programu sprzedaży premiowej „XXX”;
 2. promocji YYY.

Program XXX” jest programem sprzedaży premiowej, zwanej dalej „programem”. Program ten realizowany był w trzech kategoriach:

 1. ...,
 2. ...,
 3. ....

Warunkami uprawniającymi do uczestnictwa w Programie było dokonanie przez uczestnika, w okresie trwania Programu, zakupu w placówkach handlowych Organizatora towarów premiowanych oraz osiągnięcie przez niego w przedmiotowym okresie minimalnego obrotu, którego wielkość uzależniona była od kategorii Programu. W momencie zakupu produktów premiowanych Uczestnik otrzymywał punkty uprawniające do ubiegania się o nagrodę, Nabywał on przedmiotowe produkty w ramach i na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawą do określenia zdobytych punktów było rozliczenie zakupu produktów premiowanych. Uczestnik mógł uzyskane punkty zamienić na nagrodę w postaci zakupu za 1 zł plus VAT wyjazdu turystyczno-szkoleniowego, karty płatniczej w postaci karty przedpłaconej, otrzymania upustu na dokonanie zakupu w kolejnym okresie lub przeznaczyć je do zrealizowania w roku następnym. Uczestnik był uprawniony do uzyskania nagrody w swojej kategorii, o ile spełniał łącznie dwa warunki:

 • uzyskał określoną ilość punktów oraz
 • uregulował całość faktur lub podpisał dokument o sposobie i terminie rozliczenia zobowiązania względem Organizatora.

Uczestnik miał prawo przeznaczyć zdobyte punkty na więcej niż jedną nagrodę. W przypadku spełnienia warunków uprawniających do nagrody przez większą liczbę Uczestników, decydujące znaczenie w kwalifikacji na wyjazd miała kolejność zgłoszeń dokonywanych przez tych Uczestników, którzy spełnili warunki potrzebne do uzyskania nagrody w ramach danej kategorii.

Uczestnikami Programu sprzedaży premiowej były zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i podmioty nieprowadzące takiej działalności.

Promocja „YYY”, zwana dalej „Promocją” obejmowała materiał siewny kukurydzy różnych odmian (m.in. ... itd.). Warunkiem udziału w Promocji był zakup określonego w regulaminie minimum odmian kukurydzy objęty Promocją oraz prawidłowe wypełnienie kuponu zgłoszeniowego i przekazanie go Organizatorowi wraz z zamówieniem określającym wartość zakupu nasion kukurydzy. W przypadku spełnienia powyższego warunku, uczestnicy promocji otrzymywali możliwość zakupu promocyjnych sztuk jednostki siewnej kukurydzy za 1 zł netto za sztukę, a niekiedy także prawo do rabatu liczonego od wartości netto zakupu wskazanych odmian kukurydzy dokonanego w ramach Promocji przekazanego w formie karty przedpłaconej. Rodzaj i wysokość otrzymanej od Organizatora nagrody uzależniona była od wielkości zamówienia Uczestnika na zakup kukurydzy.

Nagroda w postaci karty przedpłaconej była przekazywana Uczestnikom, po rozpatrzeniu poprawności nadesłanego kuponu wraz z fakturą lub fakturami zakupu określającymi wartość zakupu oraz sprawdzeniu listy zamówień otrzymanych od przedstawicieli handlowych Spółki. Nagroda w postaci prawa do zakupu promocyjnych jednostek siewnych nasion kukurydzy była przekazywana Uczestnikom wraz z dostawą zakupionego w ramach Promocji materiału siewnego kukurydzy.

Uczestnikami Promocji były zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak i podmioty nieprowadzące takiej działalności.

Mając na uwadze opisany stan faktyczny oraz powołane powyżej przepisy należy zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawczyni, że w przedstawionym stanie faktycznym dla osób, które dokonywały zakupów towarów w ramach działalności gospodarczej wydawane przez nią nagrody pozostające w związku z tą działalnością stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiły przychód z tej działalności.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane były zatem doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania.

Wobec powyższego na Wnioskodawczyni nie ciążył obowiązek poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też obowiązek wynikający z art. 42a tej ustawy – czyli obowiązek wystawienia informacji PIT-8C, albowiem obowiązki te co do zasady znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy dane świadczenie stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy.

Końcowo wyjaśnić należy, że – jak słusznie wskazała Wnioskodawczyni - w przedstawionym stanie faktycznym do nagród związanych ze sprzedażą premiową otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie znalazło zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak możliwości zastosowania powyższego zwolnienia w analizowanym przypadku ma swoje uzasadnienie w tym, że nie brałyby one udziału w ww. promocjach, gdyby nie prowadzona przez nie działalność gospodarcza.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/1 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.