ITPB1/4511-962/15/DP | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka wydając w ramach Programu nieodpłatnie Nagrodę osobie fizycznej: prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawna, komandytowa), ma obowiązek pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do art. 41 ust. 4 i 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z organizacją Programu i wydawaniem Nagród na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ww. ustawy?
Czy Spółka wydając w ramach Przyszłych Akcji nieodpłatnie Prezent osobie fizycznej: prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawna, komandytowa), będzie miała obowiązek pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do art. 41 ust. 4 i 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z organizacją Przyszłych Akcji i wydawaniem Prezentów na Spółce będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ww. ustawy?
ITPB1/4511-962/15/DPinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. programy
 3. płatnik
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Termin przekazywania zryczałtowanych zaliczek i podatków
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2015 r. (data wpływu 24 września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 września 2015 r. (data wpływu 29 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika wobec osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ciążących na Wnioskodawcy w związku z planowaną sprzedażą premiową.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Opis zaistniałego stanu faktycznego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wnioskodawca lub Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym. Spółka zajmuje się projektowaniem, produkcją i sprzedażą urządzeń elektronicznych, w tym central alarmowych, sygnalizatorów, czujek, stacji monitorujących itp. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

Spółka w celu sprzedaży swych produktów korzysta z autoryzowanych dystrybutorów Spółki (Punkty dystrybucyjne) jak i firm zajmujących się redystrybucją produktów Spółki (Punkty redystrybucyjne). W tak prowadzonej sprzedaży Spółka wprowadza różnego rodzaju promocje, które są ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

W dniu 14 września 2015 r. Wnioskodawca wprowadził program promocyjny (Program), którego celem jest premiowanie nabywców za zakupy nowych produktów Spółki (Produkty Promocyjne) dokonywane w Punktach dystrybucyjnych i Punktach redystrybucyjnych poprzez możliwość nieodpłatnego otrzymania innego produktu Spółki służącego do pełnego korzystania z Produktu Promocyjnego (Nagroda) . W opakowaniach Produktów Promocyjnych znajdują się kupony oznaczone numerem, kodem kreskowym oraz symbolem Produktu Promocyjnego (Kupony Promocyjne), których posiadanie wraz ze spełnieniem warunków uczestnictwa w Programie, określonych w regulaminie (Regulamin) uprawnia do otrzymania Nagrody.

Program skierowany jest do wyłącznie przedsiębiorców, tj. osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą (Przedsiębiorcy). Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Program trwać będzie od dnia 14 września 2015 r. do wyczerpania zapasów Kuponów Promocyjnych (Czas trwania Programu), zaś o zakończeniu Programu Spółka powiadomi Przedsiębiorców przez ogłoszenie na swej stronie internetowej.

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu, warunkiem uczestnictwa w Programie jest dokonanie przez Przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zakupu w Czasie trwania Programu w Punkcie dystrybucyjnym, bądź w Punkcie redystrybucyjnym dowolnej liczby sztuk Produktu Promocyjnego na podstawie faktury VAT. Ponadto, aby uzyskać Nagrodę Przedsiębiorca powinien posiadać lub założyć konto użytkownika na stronie Spółki, zawierające aktualne i zgodne ze stanem faktycznym dane osobowe, dane firmy i dane kontaktowe Przedsiębiorcy (Konto użytkownika), a następnie zalogować się na swym Koncie użytkownika i wprowadzić w formularzu na stronie internetowej Spółki wymagane dane zawarte na Kuponie Promocyjnym, a także zaakceptować regulamin Programu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Nagroda będzie przyznawana Przedsiębiorcom nieodpłatnie i jednorazowo, niezależnie od liczby zakupionych Produktów Promocyjnych. Wartość Nagrody dla jednego Przedsiębiorcy nie będzie przekraczać 100 zł w danym roku podatkowym.

Wnioskodawca będzie prowadził ewidencję na potrzeby podatku VAT pozwalającą na ustalenie tożsamości osób (Przedsiębiorców), którym przekazano Nagrody. Nagroda będzie wysłana na adres pocztowy Przedsiębiorcy. Przy odbiorze Nagrody Przedsiębiorca podpisze potwierdzenie jej otrzymania, który następnie odeśle na adres Spółki nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty odebrania Nagrody. W razie braku odesłania przez nagrodzonego Przedsiębiorcę potwierdzenia przekazania Nagrody, dla celów ewidencyjnych Spółka posłuży się innymi dostępnymi dowodami doręczenia Nagrody (np. potwierdzenie doręczenia przesyłki poleconej pocztą, listem przewozowym, informacją o doręczeniu, dostępną na stronie internetowej poczty lub kuriera itp.).

Opis zdarzenia przyszłego

Ponadto, w przyszłości Wnioskodawca planuje przeprowadzenie akcji promocyjnych podobnych do Programu, opartych na mechanizmie sprzedaży premiowej, które będą skierowane do Przedsiębiorców (Przyszłe Akcje). Przewiduje się następujące rodzaje promocji, w których Przedsiębiorca otrzyma za darmo produkt Spółki, lub też zakupione w tym celu przez Spółkę towary innych producentów, gadżety, karty podarunkowe itp. (Prezenty), w związku z dokonaniem przez Przedsiębiorcę zakupu produktów Spółki:

 1. określonej wartości;
 2. wyłącznie bezpośrednio od Spółki lub od jej autoryzowanych dystrybutorów, albo innych wskazanych przez Spółkę podmiotów lub też niezależnie od statusu podmiotu u którego Przedsiębiorca dokona zakupu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka wydając w ramach Programu nieodpłatnie Nagrodę osobie fizycznej: prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawna, komandytowa), ma obowiązek pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do art. 41 ust. 4 i 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z organizacją Programu i wydawaniem Nagród na Spółce ciążą jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ww. ustawy...
 2. Czy Spółka wydając w ramach Przyszłych Akcji nieodpłatnie Prezent osobie fizycznej: prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawna, komandytowa), będzie miała obowiązek pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, stosownie do art. 41 ust. 4 i 7 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy w związku z organizacją Przyszłych Akcji i wydawaniem Prezentów na Spółce będą ciążyć jakiekolwiek obowiązki płatnika w rozumieniu ww. ustawy...

Ad. 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, Nagrody wydawane nieodpłatnie w ramach Programu osobie fizycznej: prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawna, komandytowa) nie podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z przyznaniem Nagrody na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka nie będzie również zobowiązana do sporządzenia i przesłania Przedsiębiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8AR, PIT-8C ani PIT-11.

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, Prezenty które Spółka wydawałaby nieodpłatnie w ramach Przyszłych Akcji osobie fizycznej: prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą lub prowadzącej działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawna, komandytowa) nie będą podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym w myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z przyznaniem Prezentów na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka nie będzie również zobowiązana do sporządzenia i przesłania Przedsiębiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym informacji PIT-8AR, PIT-8C ani PIT-11.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 1

Z treści Regulaminu wynika, że Program ten skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców, tj. osób prowadzących działalność gospodarczą, zaś konsumenci są wyłączeni z udziału w Programie. Przekazanie Nagród Przedsiębiorcom w ramach Programu prowadzi do przysporzenia po stronie Przedsiębiorców.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnym źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej) uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 tej ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów i usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zaś na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zatem, jeżeli po stronie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą samodzielnie lub w formie spółki osobowej powstanie przychód w związku z otrzymaniem nagrody z tytułu Programu, to będzie to przychód z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przepisy prawa podatkowego, o których mowa w ww. art. 8 Ordynacji podatkowej zawiera m.in. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której w Rozdziale 7 „Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników”, zawarte są przepisy dotyczące zasad obliczania, poboru i odprowadzania do właściwego urzędu skarbowego podatku lub zaliczek na podatek przez płatników.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

W myśl zaś art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Zdaniem Wnioskodawcy z powyższego wynika, że Przedsiębiorcy - osoby fizyczne uzyskujące dochody ze źródła przychodów jakim jest pozarolniczą działalność gospodarcza, którzy jako Przedsiębiorcy otrzymają Nagrodę w ramach Programu, sami dokonują opodatkowania tych dochodów. Konsekwentnie Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia z tego tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy bowiem osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą muszą dokonać samoopodatkowania uzyskiwanych dochodów.

Stanowisko Spółki w tym zakresie znajduje potwierdzenie w interpretacjach organów podatkowych, w tym m.in. w interpretacjach indywidualnych wydanych przez:

 • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 września 2015 r. nr IBPB-1-1/4511-315/15/ZK,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2012 r., nr ITPB1/415-976/12/MR,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2011 r., nr ILPB1/415-357/11-4/TW,
 • Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2010 r., nr IPPB4/415-667/10-4/SPW.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy Ad. 2)

W odniesieniu do pytania nr 2 uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy jest takie samo jak w odniesieniu do pytania nr 1.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego – jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto wskazać należy, że jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Przy czym organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności. (art. 199a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, tutejszy organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.