ITPB1/4511-950/15-3/PSZ | Interpretacja indywidualna

Czy ewentualny przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze sprzedaży wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej lokalu mieszkalnego będącego odrębną własnością kwalifikuje się do źródła przychodów, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 updof) i czy kwalifikacji tej nie zmieni nawet fakt zaliczenia ww. nieruchomości do środków trwałych w prowadzonej działalności (art. 14 ust. 2c updof)?
Czy kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano nabycia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
ITPB1/4511-950/15-3/PSZinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. lokal mieszkalny
 3. przychód z działalności gospodarczej
 4. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży odzieży wierzchniej. W związku ze znacznym rozwojem firmy zaistniała konieczność przeniesienia działalności do większego lokalu. Podjęła więc Pani decyzję o zakupie na własność lokalu mieszkalnego, który w całości przeznaczy dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Zakup mieszkania został sfinansowany kredytem hipotecznym. Kredyt został udzielony Pani i mężowi, jako osobom fizycznym. Mąż nie prowadzi działalności gospodarczej.

Mieszkanie znajduje się w kamienicy wybudowanej na początku XIX wieku. Przedmiotowy lokal mieszkalny stanowi wspólną własność Pani i męża. Małżonek wyraził zgodę na przeznaczenie zakupionego mieszkania w 100% dla celów prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. Zakupione mieszkanie zamierza Pani wprowadzić do ewidencji środków trwałych firmy i amortyzować. Odpisy amortyzacyjne oraz odsetki od kredytu będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone we wniosku nr 3 i 4).
 1. Czy ewentualny przychód osiągnięty przez Wnioskodawcę ze sprzedaży wykorzystywanego do celów działalności gospodarczej lokalu mieszkalnego będącego odrębną własnością kwalifikuje się do źródła przychodów, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 updof) i czy kwalifikacji tej nie zmieni nawet fakt zaliczenia ww. nieruchomości do środków trwałych w prowadzonej działalności (art. 14 ust. 2c updof)...
 2. Czy kwota uzyskana ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano nabycia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody ze sprzedaży wykorzystywanego do celów prowadzonej działalności gospodarczej lokalu mieszkalnego będącego odrębną własnością kwalifikują się zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do źródła przychodów, jakim jest odpłatne zbycie nieruchomości. Odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego służącego do celów działalności gospodarczej nie powoduje powstania przychodu z tej działalności i nie zmienia tego fakt, że lokal był amortyzowany.

Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Kwalifikacji tej zgodnie z art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmienia nawet fakt zaliczenia ww. nieruchomości do środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie bowiem z dyspozycją art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Zatem uważa Pani, że ewentualne odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego pomimo jego wykorzystania w działalności gospodarczej i amortyzacji nie będzie rodzić przychodu z tej działalności. W takim przypadku, jeżeli do sprzedaży dojdzie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie to zgodnie z dyspozycją art. 30e ww. ustawy, podatek wynosi 19% osiągniętego dochodu, stanowiącego różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży nieruchomości określonym zgodnie z art. 19, a kosztami jego uzyskania ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych dokonanych od zbywanej nieruchomości. Uważa Pani również, że skoro przychód ze sprzedaży takiego mieszkania nie jest zaliczany do przychodów z działalności gospodarczej, to nieumorzone odpisy amortyzacyjne nie będą kosztem uzyskania przychodów z tej działalności.

Mając na względzie przywołane wyżej przepisy, Pani zdaniem kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dana nieruchomość została nabyta lub wybudowana, w ogóle nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W myśl art. 14 ust. 2c ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy ust. 1 pkt 8 mają zastosowanie do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

W myśl przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a–c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Podkreślić należy, że o zaliczeniu lokalu do właściwej podgrupy i rodzaju Klasyfikacji Środków Trwałych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz. 1317 ze zm.), decyduje jego przeznaczenie oraz związana z tym konstrukcja i wyposażenie, a nie sposób użytkowania, który w praktyce bywa czasem niezgodny z przeznaczeniem.

Jak wskazuje Pani we wniosku, zakupiony lokal, który zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w prowadzonej działalności gospodarczej, jest lokalem mieszkalnym.

Wobec tego w przedmiotowej sprawie, kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu nie stanowi przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy zatem ocenić, czy sprzedaż skutkuje powstaniem przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla ustalenia, czy z tytułu sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego powstanie przychód z tego źródła istotne jest, czy sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpiła po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano nabycia.

Mając na względzie przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy stwierdzić należy, że jeżeli sprzedaż lokalu mieszkalnego wykorzystywanego przez Panią w prowadzonej działalności gospodarczej nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym lokal ten nabyto, kwota uzyskana z jego sprzedaży, nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zbycie lokalu mieszkalnego po upływie pięciu lat - licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto nieruchomość – nie stanowi bowiem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ww. ustawy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Pani w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

działalność gospodarcza
ITPP3/4512-292/15/MD | Interpretacja indywidualna

lokal mieszkalny
ITPB2/4511-860/15/IL | Interpretacja indywidualna

przychód z działalności gospodarczej
DD9.8220.2.27.2015.KCT | Interpretacja indywidualna

sprzedaż nieruchomości
ILPB1/4511-1-1181/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.