ITPB1/4511-660/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-660/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. lekarze
 3. opodatkowanie
 4. podatek liniowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2015 r. (data wpływu 28 maja 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 7 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku Ordynatora w U. . Do głównych obowiązków Wnioskodawczyni zatrudnionej na stanowisku Ordynatora należą:

 • Zarządzanie i kierowanie Kliniką/Oddziałem.
 • Nadzór nad zapewnieniem odpowiedniego do aktualnych wymagań medycyny, obowiązujących standardów i możliwości U., poziomu merytorycznego udzielanych świadczeń.
 • Nadzór nad prawidłową organizacją procesu diagnostyczno - leczniczego z zapewnieniem przestrzegania zasad etycznego wykorzystania zasobów.
 • Nadzór nad podejmowaniem działań w celu zapewnienia zasobów wymaganych do realizacji zadań Kliniki/Oddziału.
 • Przestrzeganie obowiązujących norm etycznych i praw pacjentów związanych z prowadzoną działalnością.
 • Analizowanie potrzeb Kliniki/Oddziału i przedkładanie ich przełożonemu.
 • Racjonalna, dostosowana do stawianych zadań polityka kadrowa, w tym związana z doskonaleniem umiejętności, aktualizacją wiedzy i rozwojem zawodowym.
 • Przedkładanie do zaopiniowania i zatwierdzenia przez Głównego Księgowego wszystkich decyzji mogących wpłynąć na realizację planu finansowego.
 • Nadzór nad podejmowaniem skutecznych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w trakcie realizacji procesu diagnostyczno - leczniczego.
 • Nadzór nad skutecznym i efektywnym realizowaniem umów zawartych przez U., w części mającej zastosowanie do działalności Kliniki/Oddziału.
 • Przygotowanie informacji niezbędnych do zawierania umów, realizowania i rozliczania świadczeń oraz procedur medycznych.
 • Analiza i planowanie działalności dla celów kontraktowania świadczeń zdrowotnych i analiza realizacji umów.
 • Współpraca z Naczelną Pielęgniarką w zakresie wszystkich zagadnień związanych z zapewnieniem prawidłowej opieki pielęgniarskiej i położniczej oraz działań niższego personelu medycznego podejmowanych w obszarze działań Kliniki/Oddziału.
 • Współpraca z kadrą kierowniczą U. i Uczelni w zakresie wszystkich zagadnień dotyczących zadań i celów realizowanych przez te podmioty.
 • Współpraca z kadrą kierowniczą innych podmiotów medycznych, konsultantami i kadrą kierowniczą organów samorządu terytorialnego i państwowych, w zakresie dotyczącym Kliniki.
 • Realizacja decyzji i poleceń przełożonych lub innych kompetentnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, klęską żywiołową, katastrofą, wypadkiem masowym, atakiem terrorystycznym lub innymi zdarzeniami o podobnym charakterze.
 • Udzielanie wyjaśnień dotyczących skarg i zażaleń na działalność Klinik/Oddziału/Poradni.
 • Współpraca przy tworzeniu rocznego planu finansowego i zapewnienie jego realizacji.
 • Zorganizowanie pracy podległego personelu w sposób umożliwiający powstawanie tylko uzasadnionych działalnością statutową szpitala kosztów, ich identyfikację i rozliczanie w ramach przyznanego planu.
 • Uczestniczenie osobiste lub przez kompetentnych i uprawomocnionych przedstawicieli Kliniki/Oddziału we wszystkich działaniach U. związanych z planowaniem, tworzeniem, wdrożeniem i rozliczeniem planu finansowego.
 • Prowadzenie odpraw lekarskich i obchodów ordynatorskich.
 • Inspirowanie nowatorskich rozwiązań w podległej Klinice/Oddziale oraz w U..
 • Budowanie i utrwalanie spójnego systemu wartości wdrażanego w U. przez Kierownictwo.
 • Udzielanie pomocy nowoprzyjętym pracownikom w procesie adaptacji społeczno-zawodowej.
 • Nadzór nad dokumentacją medyczną i jej formą zapisania (prowadzenia) i archiwizacją.

A zatem wskazać należy, iż jako Ordynator, Wnioskodawczyni wykonuje głównie czynności administracyjne, koordynacyjne oraz nadzorcze.

Wnioskodawczyni od dnia 24 lutego 2005 r. jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawczyni działa pod firmą: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska X, prowadzi swój indywidualny gabinet medyczny.

Dodatkowo, Wnioskodawczyni w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarła w dniu 25 marca 2014 r. umowę o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z U. w X. W ramach zawartej umowy Wnioskodawczyni zobowiązała się do wykonywania usług medycznych polegających na świadczeniu odpłatnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych oraz wykonywania procedur wysokospecjalistycznych w zakresie pediatrii, endokrynologii i diabetologii w systemie całodobowego zabezpieczenia opieki medycznej w ramach świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów, zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi, zasadami etyki zawodowej i obowiązującymi przepisami prawa. Zakres wykonywanych czynności w ramach indywidualnej praktyki medycznej (działalność gospodarcza) wykonywanej na rzecz obecnego pracodawcy jest rozłączny – nie pokrywa się. Czynności wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej są całkowicie odmienne od czynności wykonywanych przez Wnioskodawczynię w ramach umowy o pracę. Z zachowaniem ustawowego terminu, o którym mowa w przepisach art. 9a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. w dniu 15 stycznia 2014 r. Wnioskodawczyni złożyła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem liniowym (art. 30c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) dochodów uzyskanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni nadmienia, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w postaci Indywidualnej Praktyki Lekarskiej nie uzyskuje, ani też nie będzie uzyskiwała przychodów ze świadczenia usług odpowiadających czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy. Katalog czynności wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest rozłączny od katalogu czynności wykonywanych w ramach stosunku pracy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni ma prawo do opodatkowania uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma Ona prawo do opodatkowania uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem wykonywane na rzecz obecnego pracodawcy czynności w ramach działalności gospodarczej (indywidualna praktyka medyczna) są całkowicie inne (odmienne) aniżeli czynności wykonywane w ramach stosunku pracy (zatrudnienie na stanowisku Ordynatora).

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Powoływana powyżej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3:

 1. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 2. pozarolniczą działalność gospodarcza.

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość. Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy – w myśl art. 12 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została natomiast w postanowieniach art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie natomiast do art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Na podstawie art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 9a ust. 3 powoływanej powyżej ustawy, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym – w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Możliwość opodatkowania podatkiem liniowym jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jeżeli te usługi odpowiadają czynnościom, które podatnik, lub przynajmniej jeden ze wspólników (w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki osobowej), wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym, bądź wykonywał w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

W analizowanej sprawie Wnioskodawczyni uzyskuje przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego pracodawcy, jednakże czynności te nie odpowiadają czynnościom, które podatnik wykonuje w ramach stosunku pracy.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię stanie faktycznym nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ – jak wskazano we wniosku – charakter świadczonej pracy na podstawie umowy o pracę różni się całkowicie od świadczonych usług z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle powyższego Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, iż ma prawo do opodatkowania uzyskanych dochodów z działalności gospodarczej 19% podatkiem liniowym, zgodnie z przepisami art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni podkreśla, że Jej stanowisko potwierdza również Minister Finansów w licznych interpretacjach indywidualnych, np.: Interpretacja indywidualna Ministra Finansów, w imieniu którego z upoważnienia działał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 stycznia 2014 r. (znak: IPTPB1/415-659/13-2/MD), jak również literatura przedmiotu – A. Bartosiewicz, PIT, Komentarz, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Wyd. 3, Warszawa 2013 r., str. 148 i nast. oraz sądownictwo administracyjne – Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 1036/13, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Wskazać należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej tutejszy organ informuje, że wydana została ona w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.