ITPB1/4511-659/15/WM | Interpretacja indywidualna

Czy wobec złożenia w trakcie roku 2014 oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, przysługuje Wnioskodawczyni prawo do korzystania z tego sposobu opodatkowania w roku 2015?
ITPB1/4511-659/15/WMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. oświadczenia
 3. podatek liniowy
 4. wyłączenie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia25 maja 2015 r. (data wpływu 27 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni w trakcie roku 2014 zarejestrowała działalność gospodarczą dokonując wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób liniowy - poprzez złożenie oświadczenia we wniosku do CEIDG.

Za lata poprzedzające rok 2014 naczelnik urzędu skarbowego wszczął wobec Wnioskodawczyni postępowanie kontrolne. Po analizie materiału dowodowego zebranego w wyniku tego postępowania naczelnik urzędu skarbowego uznał, że działalność gospodarczą Wnioskodawczyni prowadziła już w latach 2012-2013. Zaistniała sytuacja skutkowała opodatkowaniem uzyskiwanych w latach 2012-2013 dochodów podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, wg skali z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako, że nie złożyła oświadczenia o którym mowa w art. 9a ust. 2 ww. ustawy w wymaganym terminie. Protokół z ustaleń tej kontroli - gdzie zostało zawarte ww. stanowisko naczelnika urzędu skarbowego Wnioskodawczyni otrzymała po dniu 20 stycznia 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wobec złożenia w trakcie roku 2014 oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, przysługuje Wnioskodawczyni prawo do korzystania z tego sposobu opodatkowania w roku 2015...

Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje Jej prawo do opodatkowania dochodów podatkiem liniowym w roku 2015. Składając przy rejestracji działalności w 2014 r. oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, w sposób jednoznaczny Wnioskodawczyni wyraziła swoją wolę skorzystania z opodatkowania podatkiem wg 19% stawki z tytułu prowadzonej działalności. Żadnych innych oświadczeń w tym zakresie Wnioskodawczyni nie składała.

Przyjmując, że ww. oświadczenie było prawnie nieskuteczne w roku 2014 - jako złożone po 20 stycznia 2014 r. - to ma jednak moc obowiązującą w następnych latach podatkowych, czyli począwszy od roku 2015 - do czasu poinformowania organu o rezygnacji z wybranego sposobu opodatkowania. Tym samym zasadne jest przyjęcie, że w 2015 r. Wnioskodawczyni spełniła określony w art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunek poinformowania organu do 20 stycznia roku podatkowego o wyborze tego sposobu opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Podatnicy podejmujący działalność gospodarczą wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym mogą złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (ust. 2).

W myśl natomiast art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, są zasady ogólne według progresywnej skali podatkowej. Wymieniona forma opodatkowania przysługuje z mocy ustawy i podatnik nie musi składać oświadczenia o jej wyborze.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni w trakcie roku 2014 zarejestrowała działalność gospodarczą dokonując wyboru opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób liniowy - poprzez złożenie oświadczenia we wniosku do CEIDG. Naczelnik urzędu skarbowego wszczął wobec Wnioskodawczyni postępowanie kontrolne za lata poprzedzające rok 2014. Po analizie materiału dowodowego zebranego w wyniku tego postępowania naczelnik urzędu skarbowego uznał, że działalność gospodarczą Wnioskodawczyni prowadziła już w latach 2012-2013. Zaistniała sytuacja skutkowała opodatkowaniem uzyskiwanych w latach 2012-2013 dochodów podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, wg skali z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jako, że nie złożyła oświadczenia o którym mowa w art. 9a ust. 2 ww. ustawy w wymaganym terminie.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Natomiast w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Ustawodawca przyjął uniwersalną definicję pozarolniczej działalności gospodarczej. Dla uzyskiwania przychodów z tego źródła nie jest konieczne, aby podatnik miał status przedsiębiorcy, tj. dopełnił wszystkich formalności związanych z rejestracją pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli okaże się, że przychód z określonej aktywności zarobkowej podatnika nie jest osiągany w sposób incydentalny, ale powstał w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, wówczas przychód będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej.

Istotne jest również dla aktywności zarobkowej podatnika - mieszczącej się w zakresie zdefiniowanym w art. 5a pkt 6 ww. ustawy - nieistnienie przeszkód określonych w art. 5b ust. 1 ustawy. Aby dana aktywność nie została uznana za działalność gospodarczą, konieczne jest łączne spełnienie tych przesłanek.

Jeżeli zatem, zgodnie z treścią wniosku - aktywność zarobkowa Wnioskodawczyni spełniała w latach 2012 i 2013 kryteria określone w art. 5a pkt 6 oraz nie spełniała przesłanek negatywnych określonych w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to niezależnie od faktu, że Wnioskodawczyni nie zgłosiła w 2012 r. prowadzenia działalności gospodarczej (którą de facto prowadziła), czynności te stanowiły działalność gospodarczą.

Zatem Wnioskodawczyni, przed dniem dopełnienia formalności związanych z rejestracją działalności gospodarczej i złożenia w trakcie roku 2014 oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w sposób liniowy prowadziła działalność gospodarczą. Oświadczenie złożone w trakcie roku podatkowego 2014, nie wywołało więc zamierzonych przez Wnioskodawczynię skutków prawnych, bowiem Wnioskodawczyni w dniu jego złożenia nie posiadała statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że uregulowanie prawne zawarte w art. 9 ust. 4 w sposób niewątpliwy statuuje prawo podatnika do kontynuacji opodatkowania w sposób liniowy, bez potrzeby ponawiania oświadczenia w tym zakresie w kolejnych latach podatkowych.

Kontynuować jednak można tylko uprawnienie uprzednio nabyte. Analizowany przepis ma zastosowanie tylko do takich sytuacji, gdy w roku poprzednim podatnik korzystał z opodatkowania tzw. podatkiem liniowym. Nieskuteczność wcześniejszego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania przesądza o braku podstaw do korzystania z tego sposobu opodatkowania w latach następnych, gdyż niemożliwe jest kontynuowanie nienabytego prawa. Przypomnieć trzeba, że oświadczenie składane w oparciu o ust. 2 art. 9a dotyczy wyboru sposobu opodatkowania tylko w danym roku podatkowym. Sposób ten może być stosowany w kolejnych latach (na mocy art. 9a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), ale tylko pod warunkiem, że uprawnienie takie powstało po stronie podatnika na skutek jego pierwszego zgłoszenia.

Skoro zatem Wnioskodawczyni nie złożyła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia 2015 r. pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania dochodówz pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c, zobowiązana jest do opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie, tut. organ stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawczyni wyrażone we wniosku jest nieprawidłowe.

Wskazać należy, iż z opodatkowania „podatkiem liniowym” Wnioskodawczyni może skorzystać dopiero w następnym roku podatkowym, pod warunkiem złożenia właściwemu miejscowo naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego, pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.