ITPB1/4511-428/15/DP | Interpretacja indywidualna

Przychody sportowców.
ITPB1/4511-428/15/DPinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. kontrakt
  3. płatnik
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność między innymi związaną ze sportem, działalność klubów sportowych, rozrywkową i rekreacyjną oraz działalność agencji reklamowych. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zawierać z zawodnikami umowy, których przedmiotem będzie świadczenie przez zawodników usług profesjonalnej gry w koszykówkę oraz usług promocyjno-reklamowych. Umowy takie będą zawierane z zawodnikami, którzy:

  1. wyrażą wolę realizowania takich usług w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej,
  2. będą prowadzili działalność gospodarczą zgodną z definicją zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zarobkową działalność usługową, co najmniej w zakresie objętym umową zawartą z wnioskodawcą również, choć niekoniecznie, z wykorzystaniem rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły,
  3. złożą oświadczenie w trybie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Wnioskodawca zamierza zawierać opisane powyżej umowy zarówno z zawodnikami, którzy świadczyli przed złożeniem niniejszego wniosku usługi na rzecz wnioskodawcy ale usługi te nie były świadczone w ramach prowadzonej przez zawodników działalności gospodarczej, jak również z zawodnikami, którzy przed dniem złożenia niniejszego wniosku nie świadczyli na rzecz wnioskodawcy usług.

W ramach wyżej opisanych umów będą wykonywane czynności nie powodujące łącznego spełnienia warunków o jakich mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
  1. Czy przychód uzyskiwany przez zawodników na podstawie zawartych z Wnioskodawcą umów – opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku – może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy w przypadku wypłacania przez Wnioskodawcę zawodnikom wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez zawodników usług w wykonaniu umów – opisanym w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku – Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania i pobierania od zawodników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu...

Zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskiwany przez zawodników na podstawie zawartych z Wnioskodawcą umów – opisanych w zdarzeniu przyszłym niniejszego wniosku – może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a w związku z tym w przypadku wypłacania przez Wnioskodawcę zawodnikom wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez zawodników usług w wykonaniu umów Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania i pobierania od zawodników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Wprawdzie przychody z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednak zdaniem Wnioskodawcy podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 tej ustawy może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy.

Działalność wykonywana osobiście oraz działalność gospodarcza stanowią odrębne źródła przychodów, a dochody uzyskiwane przez podatników z tych źródeł podlegają odmiennym zasadom opodatkowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza stanowi, że do tego źródła zaliczane są przychody podatnika, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą w warunkach określonych w tej ustawie, tj. zgodnie z definicją działalności gospodarczej zawartą w art. 5a pkt 6 o ile nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne określone w art. 5b. W opisie zdarzenia przyszłego przedstawionego w niniejszym wniosku wskazano, że działalność gospodarcza realizowana przez zawodników będzie zgodna z definicją działalności gospodarczej zawartą w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz, że w ramach czynności wykonywanych w ramach umów jakie mają być zawarte nie zajdą łącznie przesłanki negatywne wymienione w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdza przepis art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wykładnia a contrario art. 13 pkt 9 tej ustawy a także dyspozycja przepisu art. 41 ust. 2 omawianej ustawy. Z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, że ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze będą zakwalifikowane do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. A contrario przychody wymienione w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych inne niż wymienione w art. 13 pkt 9 mogą być zaliczone do przychodów otrzymywanych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Mając na uwadze brak podobnego do zawartego w art. 13 pkt 9 zastrzeżenia w odniesieniu do czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać, że wymienione w tym przepisie przychody (w tym przychody z uprawiania sportu) mogą być zaliczane do przychodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej.

Dodatkowym uzasadnieniem stanowiska Wnioskodawcy jest art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który przewiduje, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. A zatem wskazany przepis prawa wprost wskazuje, iż możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że umowy jakie mają być zawierane z zawodnikami (opisane w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku) mają charakter umów mieszanych, ich przedmiotem będzie świadczenie przez zawodników zarówno usług sportowych jak i usług promocyjnych i reklamowych. Przychody z tytułu świadczenia usług promocyjnych i reklamowych nie zostały wskazane w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe argumenty świadczące o tym, że stanowisko prezentowane przez Wnioskodawcę jest prawidłowe, zostały przedstawione przez Ministra Finansów w interpretacjach ogólnych z dnia 27 maja 2014 r. nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426 oraz wcześniejszej z dnia 21 listopada 2013 r. nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13 oraz w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2014 r. nr ITPB1/415-774/14/MR wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

W powyższych interpretacjach potwierdzono możliwość kwalifikacji, w podatku dochodowym od osób fizycznych, do źródła przychodów z działalności gospodarczej wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu jak również wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług przez zawodowych piłkarzy i trenerów piłkarskich, jak i zawodowych sportowców w ogóle. Wnioskodawca prezentuje stanowisko, cytując Ministra Finansów, iż: z uwagi na powyższą argumentację, nie znajdując uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych przepisów wobec różnych grup zawodowych, stwierdzam, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.

W odniesieniu do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej, tutejszy organ informuje, że została ona wydana w indywidualnej sprawie i nie ma zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni

od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.