ITPB1/4511-426/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego ze Spółką Kontraktu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-426/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działalność sportowa
 3. działalność wykonywana osobiście
 4. podatek liniowy
 5. sport
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2015 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania opisanych we wniosku przychodów za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania opisanych we wniosku przychodów za przychody z prowadzonej działalności gospodarczej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą nieograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zajmuje się profesjonalnym uprawianiem kolarstwa i w związku z tym prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą obejmującą w szczególności świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawianiu sportu, tj. występowaniu w wyścigach kolarskich na rzecz drużyny kolarskiej. Wnioskodawca zawarł profesjonalny kontrakt kolarski (dalej jako: „Kontrakt”) ze spółką, która jest właścicielem drużyny kolarskiej („Spółka”). Kontrakt obowiązuje strony w dniu składania wniosku o interpretację indywidualną. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wnioskodawca będzie świadczył usługi na rzecz Spółki polegające w szczególności na uczestniczeniu w wyścigach kolarskich. Wnioskodawca będzie również zobowiązany do odpowiedniego przygotowania fizycznego do zdarzeń sportowych, w których planuje uczestniczyć oraz do przekazywania Spółce okresowych sprawozdań z przygotowań. Wnioskodawca w celu świadczenia usług jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych licencji i pozwoleń niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. W trakcie wykonywania usług na rzecz Spółki, Wnioskodawca ponosi całkowite ryzyko w przypadku naruszenia regulacji Światowej Federacji Kolarskiej (Union Cycliste Internationale) oraz krajowych i międzynarodowych przepisów antydopingowych. Zgodnie z Kontraktem naruszenie jakiegokolwiek z tych regulacji skutkuje możliwością natychmiastowego zerwania Kontraktu bez ponoszenia przez Spółkę odpowiedzialności za wcześniejsze rozwiązanie Kontraktu. Wnioskodawca ponosi również wyłączne ryzyko odniesienia ewentualnych uszczerbków na zdrowiu w trakcie wykonywania usług objętych Kontraktem. Ewentualny uszczerbek na zdrowiu, niezależnie od jego przyczyn, który będzie skutkował niemożliwością świadczenia usług, powoduje odpowiednie zmniejszenie wynagrodzenia Wnioskodawcy za świadczenie usług. Innymi słowy za okres, w którym Wnioskodawca nie będzie świadczył usług na rzecz Spółki, Spółka odmówi wypłaty wynagrodzenia lub też zmniejszy jego wysokość. Analogicznie jeśli skutkiem uszczerbku na zdrowiu będzie zmniejszenie jakości wykonywanych usług, Spółka ma prawo do pomniejszenia należnego Wnioskodawcy zgodnie z kontraktem wynagrodzenia. W związku z powyższym Wnioskodawca zobowiązał się także w Kontrakcie do nieuczestniczenia w sportach lub działaniach, które mogą przysporzyć go o uszczerbek na zdrowiu (np. sporty ekstremalne). Zgodnie z Kontraktem Wnioskodawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za podatki i inne daniny publiczne, które wynikają w związku z wykonywaniem usług przewidzianych w Kontrakcie. Spółka nie zapewnia Wnioskodawcy żadnych ubezpieczeń z tytułu niezdolności do wykonywania usług lub jakichkolwiek innych za których zawarcie odpowiedzialny jest Wnioskodawca wedle własnego uznania poza obowiązkowym ubezpieczeniem wymaganym przy tego rodzaju działalności Spółki wymaganym przez prawo. Wnioskodawca będzie świadczył usługi na sprzęcie dostarczonym przez Spółkę, jest zobowiązany do uczestniczenia w imprezach sportowych wskazanych przez Spółkę i w treningach przez nią organizowanych co jednak nie sprawia, iż nie jest On zobowiązany do podnoszenia swoich kwalifikacji we własnym zakresie. Takie podnoszenie kwalifikacji jest warunkiem prawidłowego wykonywania Kontraktu. Wnioskodawca będzie uprawniony do indywidualnego uczestniczenia w imprezach sportowych po uzyskaniu zgody Spółki i w przypadku niekolidowania tych imprez z tymi, w których uczestniczyć On będzie jako podwykonawca Spółki. Wynagrodzenie Wnioskodawcy obejmuje stałą roczną kwotę (z zastrzeżeniem ewentualnej niemożliwości świadczenia usług lub obniżenia ich jakości, o którym mowa powyżej) oraz premie za określone wyniki we wskazanych imprezach sportowych. Spółka ponosi także koszty dojazdu Wnioskodawcy na imprezy wskazane przez Spółkę a także racjonalne wydatki z tym związane. W przyszłości Wnioskodawca może zawrze kolejne profesjonalne kontrakty kolarskie z podmiotami posiadającymi siedzibę na terytorium Unii Europejskiej. W takim przypadku, kolejne profesjonalne kontrakty będą w stosunku do Wnioskodawcy przewidywały analogiczne prawa i obowiązki jak postanowienia Kontaktu opisane w niniejszym stanie faktycznym. Innymi słowy w przypadku zawarcia przez Wnioskodawcę kolejnego profesjonalnego kontaktu, będzie On miał analogiczną treść do Kontraktu, a jedyną różnicą będą inne strony umowy oraz sposób i wysokość wynagrodzenia. Wnioskodawca zarejestrował w CEiDG działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu profesjonalnych usług sportowych (PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem). Poza świadczeniem usług na rzecz Spółki planuje również oferować na rzecz innych osób usługi polegające na testowaniu sprzętu rowerowego (w tym prototypów rowerów oraz osprzętu) w warunkach wyczynowego uprawiania sportu, a także doradztwa nabywcom sprzętu rowerowego w zakresie jego prawidłowego doboru.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie zawartego ze Spółką Kontraktu może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez Niego jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawianiu sportu na podstawie zawartego ze Spółką Kontraktu może zostać zaliczony do przychodów uzyskiwanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy.

Przychody uzyskiwane z uprawiania sportu, nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, są w myśl art. 13 pkt 2 ww. ustawy uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, podobnie jak działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, a także przychody uzyskiwane z umów zlecenia czy umów o dzieło.

Za działalność gospodarczą na gruncie art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobyciu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartość niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Dodatkowo na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód nie może być uznany za przychód z działalności gospodarczej jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy okoliczność, iż przychody uzyskiwane z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 ww. ustawy nie wyklucza uznania takich przychodów jako uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nie zachodzą negatywne przesłanki wyszczególnione w przepisie art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Należy podkreślić, iż niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście, np. przychód pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychód sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł przychodu z działalności gospodarczej jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 października 2013 r., sygn. 1455/11, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 lutego 2012 r., sygn. III SA/Wa 1455/11). Powyższą interpretację potwierdza także brzmienie art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ww. ustawy. Z art. 13 pkt 8 tej ustawy wynika wprost, że ustawodawca przewidział możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki istnienia działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 przychody uzyskiwane na podstawie umów o zarządzenie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze są kwalifikowane do źródła przychodów – działalność wykonywana osobiście, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Jednakże podobnego zastrzeżenia brak w odniesieniu do pozostałych czynności wskazanych w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. przychody z uprawiania sportu) w związku z czym takie przychody mogą być zaliczane do uzyskanych w ramach działalności gospodarczej podatnika. Ponadto, art. 41 ust. 2 w. ustawy przewiduje, iż płatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez Niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem wskazany przepis wprost wskazuje, iż możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Mając na względzie powyższe przepisy Minister Finansów w dniu 27 maja 2014 r. wydał interpretację ogólną, sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, w której stwierdził, że: „(...) nie znajdując uzasadnienia dla odmiennej wykładni tych samych przepisów wobec różnych grup zawodowych, stwierdzam, iż podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy PIT może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy PIT, i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy PIT.” Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż w analogicznym stanie faktycznym jak w niniejszym wniosku o interpretację, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 marca 2015 r. (sygn. IPPB1/415-1380/14-3/MT) potwierdził prawidłowość stanowiska wnioskodawcy, które uznawało możliwość kwalifikacji przychodu uzyskiwanego przez zawodnika profesjonalnie uprawiającego kolarstwo, w analogicznym stanie faktycznym i prawnym, do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analogiczne stanowisko przedstawił również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2014 r. (sygn. ITPB1/415-774/14/MR), w której Dyrektor Izby Skarbowej potwierdził, że piłkarz lub trener prowadzący działalność gospodarczą może kwalifikować przychody uzyskane z umów zawartych z klubem piłkarskim o świadczenie usług profesjonalnego uprawiania sportu do źródła o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W ocenie Wnioskodawcy, jego sytuacja będzie analogiczna do tej, w której znajduje się profesjonalny piłkarz czy trener, świadczący usługi na rzecz klubu sportowego polegające na uczestnictwie w imprezach sportowych a tym bardziej kolarz, który uzyskał wskazaną wyżej interpretację indywidualną. Jednocześnie w ocenie Wnioskodawcy zawarty kontrakt nie wypełnia negatywnych przesłanek, które dyskwalifikowałyby Wnioskodawcę jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą gdyż: (1) Spółka nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za działania Wnioskodawcy wobec osób trzecich — de facto Spółką nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie działania, (2) czynności te nie są wykonywane wyłącznie pod kierownictwem Spółki, (3) Wnioskodawca ponosi wyłączne ryzyko gospodarcze świadczenia przez siebie usług, które objawia się m.in. w skutkach niemożliwości świadczenia usług czy utraty obowiązkowych licencji czy zezwoleń, a także zależności wynagrodzenia od faktycznego i prawidłowego świadczenia usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.