ITPB1/4511-412/15/KW | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej może zostać przez Wnioskodawcę zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przy założeniu, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawnianiu sportu?
ITPB1/4511-412/15/KWinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. klub sportowy
 3. kontrakt
 4. sport
 5. umowa zlecenia
 6. źródła przychodu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 maja 2015 r. (data wpływu 3 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów otrzymywanych w związku z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 3 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji przychodów otrzymywanych w związku z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest sportowcem trudniącym się zawodowo grą w piłkę nożną, którą to grę realizuje na podstawie zawartych z klubami sportowymi kontraktów na profesjonalne uprawianie piłki nożnej. W ramach tychże kontraktów Wnioskodawca świadczy usługi polegające na profesjonalnym uprawnianiu sportu tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Umowy te stanowią umowy o świadczenie usług, do których stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, tj. umowy, o których mowa w art. 750 Kodeksu cywilnego. Obecnie Wnioskodawca uprawia sport w wykonaniu umowy łączącej go ze Spółką Akcyjną, która to umowa również jest umową z art. 750 Kodeksu cywilnego.

Przychody Wnioskodawcy jako zawodnika z tytułu kontraktów na profesjonalne uprawianie piłki nożnej są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwaną dalej ustawą o PIT).

Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie na własny rachunek działalności gospodarczej obejmującej świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawnianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Wraz z podjęciem tej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wniosek o wpis oraz zamierza zawierać umowy zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej w ramach prowadzenia tejże działalności gospodarczej. W konsekwencji, Wnioskodawca zamierza dochody uzyskane z tychże umów rozliczać jako osiągnięte ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że ww. czynności zamierza realizować w ramach zarobkowej działalności usługowej wykonywanej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Wnioskodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec osób trzecich za rezultat i wykonywanie czynności objętych umowami zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej. Część czynności wynikających z umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej Wnioskodawca będzie wykonywał pod kierownictwem zlecającego, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, natomiast znaczna część czynności będzie wykonywana przez Wnioskodawcę bez pozostawania pod kierownictwem zlecającego, w czasie i miejscu dowolnie przez Wnioskodawcę wybranym.

Na podstawie umowy o profesjonalne uprawianie sportu Wnioskodawca zobowiąże się między innymi do przestrzegania sportowego trybu życia i utrzymania kondycji fizycznej na poziomie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania usług na rzecz zlecającego. Szereg czynności realizowanych w tym zakresie (np. dobór odpowiednich ćwiczeń fizycznych, rehabilitacji, sposobu odżywiania oraz konsekwentne ich realizowanie) będą wykonywane przez Wnioskodawcę we własnym zakresie, w czasie i miejscu przez Wnioskodawcę dowolnie wybranym. Wnioskodawca będzie zatem posiadał w tym zakresie całkowitą dowolność, nie podlegając tym samym poleceniom i normom zlecającego, jednak pozostając wobec zlecającego odpowiedzialnym za rezultat przedsięwziętych czynności, albowiem Wnioskodawca z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku przestrzegania sportowego trybu życia i utrzymywania kondycji fizycznej na stosownym poziomie będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą wobec zlecającego, w tym również będzie istniała możliwość nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej z tego tytułu. Ponadto Wnioskodawca będzie ponosił ryzyko gospodarcze związane z ww. działalnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej może zostać przez Wnioskodawcę zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przy założeniu, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawnianiu sportu...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych z klubami piłkarskimi umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT przy założeniu, iż Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawianiu sportu.

Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na analizie następujących przepisów prawa podatkowego.

Przychody uzyskiwane z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 2 ustawy o PIT są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, podobnie jak działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, a także przychody uzyskiwane z umów zlecenia czy umów o dzieło. Jednocześnie za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o PIT uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 4. - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o PIT.

Dodatkowo, zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o PIT przychód nie może być uznany za uzyskany z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są warunki:

 1. za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy okoliczność, iż przychody uzyskiwane z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT nie wyklucza uznania takich przychodów jako uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nie zachodzą negatywne przesłanki wyszczególnione powyżej.

Warto wskazać, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych występuje stanowisko, iż niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście np. przychód pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychód sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł przychodu z działalności gospodarczej jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (uchwała NSA w składzie całej Izby Finansowej z dnia 21 października 2013 r., sygn. II FPS 1/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1455/11). Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest także interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2013 r., zgodnie z którą kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów - działalność gospodarcza, pomimo iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Powyższą interpretację potwierdza także brzmienie art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy o PIT. Z art. 13 pkt 8 ustawy o PIT wynika wprost, iż ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 ustawy o PIT przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze będą zakwalifikowane do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. Jednakże podobnego zastrzeżenia brak w odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 Ustawy o PIT, w związku z czym wnioskować należy, iż takie przychody mogą być zaliczane do uzyskanych w ramach działalności gospodarczej co do zasady.

Ponadto, art. 41 ust. 2 ustawy o PIT przewiduje, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Zauważyć zatem należy, iż wskazany przepis prawa wprost wskazuje, że możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko zostało wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014r. Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426. Prawidłowość powyższych zapatrywań wydaje się potwierdzać również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 października 2014r. Nr ITPB1/415-774/14/MR.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.