ITPB1/4511-402/16/HD | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy zwolnienie to będzie obowiązywało w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej prowadzonej wraz z żoną w formie spółki cywilnej?
ITPB1/4511-402/16/HDinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. działy specjalne produkcji rolnej
 3. gospodarstwo rolne
 4. hodowla
 5. mleko
 6. spółka cywilna
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu 27 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 14 czerwca 2016 r. i 1 lipca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rolnikiem, który wraz z żoną prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mleka pozyskanego z własnej hodowli krów.

Wnioskodawca wraz z żoną nie mają zgłoszonej w CEIDG działalności gospodarczej. Zamierzają zgłosić w CEIDG prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa mleka jako wspólnicy spółki cywilnej.

Obecnie Wnioskodawca wraz z żoną posiadają 16,05 ha użytków rolnych, w tym 4 ha łąk i pastwisk. Hodują 11 krów dojnych oraz, zależnie od roku, cielaki z wycielenia ich krów.

Mleko pozyskane z uboju przerabiają na ser podpuszczkowy. Prace w trakcie przetwórstwa mleka wykonują wyłącznie osobiście, bez korzystania z pomocy osób trzecich. Produkt w postaci sera podpuszczkowego sprzedawany jest do dalszej odsprzedaży w sklepach, restauracjach. Prowadzona jest także sprzedaż detaliczna podczas festynów w wynajmowanym okazjonalnie lokalu.

Proces produkcji sera wygląda następująco: do mleka poddanego obróbce wstępnej dodawane są bakterie, odpowiednie dla danego typu sera, a następnie mleko mieszane jest z podpuszczką (kompleksem enzymów, występujących w tylnej części trawieńca cieląt). Następuje koagulacja kazeiny – głównego białka mleka – i jej przejście w żel, zwany skrzepem. Skrzep tnie się ostrzami w niewielkie kostki o określonych wymiarach, aby ułatwić wyciek serwatki. W skrzepie namnażają się bakterie wytwarzające kwas mlekowy. Masę miesza się i ogrzewa zgodnie z recepturą. Wzrost bakterii oraz obróbka mechaniczna i cieplna ziarna prowadzą do oddzielenia serwatki od ziarna serowego. Uzyskaną gęstwę serową umieszcza się w foremkach, które nadają serowi odpowiedni kształt. Następnie ser jest prasowany grawitacyjnie lub częściej z użyciem nacisku. Tak powstaje twaróg. Jeśli ma się uzyskać sery dojrzewające, proces technologiczny jest kontynuowany, a uformowaną masę serową soli się, czasem podbarwia, dodaje dodatki ziołowe i odstawia do dojrzewalni, gdzie nabiera potrzebnych cech sensorycznych – smaku i zapachu.

Podstawowym surowcem zwierzęcym do otrzymywania enzymów, w tym wykorzystywanych przy produkcji serów, były do niedawna gruczoły wydzielania wewnętrznego, stanowiące uboczny produkt w rzeźniach. Ściany żołądka młodych ssaków zawierają znaczne ilości enzymu proteolitycznego – podpuszczki, która jest wykorzystywana w przemyśle serowarskim do wytrącania skrzepu kazeiny. Jednakże obecnie podstawowym źródłem enzymów są drobnoustroje, ze względu na różnorodność produkowanych enzymów i na niską cenę procesów biotechnologicznych ich otrzymywania, a także ze względu na powstały deficyt stosowanych wcześniej surowców naturalnych.

Sery otrzymuje się przez obróbkę skrzepu uzyskanego przez koagulację kazeiny, głównego białka mleka. Zawartość poszczególnych składników w serach jest bardzo zróżnicowana i zależy w dużym stopniu od gatunku oraz zawartości tłuszczu w mleku.

Proces technologiczny produkcji serów miękkich dojrzewających można podzielić na następujące etapy:

 • przygotowanie mleka serowarskiego,
 • zaprawianie podpuszczką i krzepnięcie mleka,
 • obróbka skrzepu i gęstwy serowej,
 • formowanie i ociekanie masy serowej,
 • solenie serów, dodawanie dodatków smakowych (zioła, przyprawy, warzywa),
 • dojrzewanie i pielęgnacja serów,
 • wykańczanie i przechowywanie dojrzałych serów.

Wnioskodawca wskazuje, że przetwórstwo mleka prowadzone jest sposobem przemysłowym.

Wielkość prowadzonej przez Wnioskodawcę i jego małżonkę produkcji to ok. 500 kg sera miesięcznie. Produkcja odbywa się według metody i technologii zatwierdzonej decyzją przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Zakład Wnioskodawcy i jego małżonki został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz został im nadany numer identyfikacyjny. Zakład zobowiązany jest do okresowych badań mikrobiologicznych wytworzonych serów oraz okresowych badań mleka. Pomieszczenie serowarni zostało dostosowane do wymagań przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. nr 59, poz. 415 z późn. zm.). Sery po wyprodukowaniu dostarczane są odbiorcom własnym transportem. Sprzedaż jest dokumentowana fakturą VAT-RR wystawianą przez odbiorcę sera.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym dochody korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy zwolnienie to będzie obowiązywało w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej prowadzonej wraz z żoną w formie spółki cywilnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Wobec powyższego, w przypadku produkcji sera polegającej na przetwórstwie mleka pochodzącego z własnego gospodarstwa, niezależnie od faktu zarejestrowania bądź niezarejestrowania działalności gospodarczej – do uzyskiwanych przychodów zastosowanie będzie miało zwolnienie podatkowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie warunki wymienione w ustawie są spełnione:

 • mleko pochodzi z własnej hodowli;
 • przetwórstwo mleka prowadzone jest sposobem przemysłowym – zastosowanie sztucznej podpuszczki w celu inicjacji procesu wytrącania skrzepu serowego z mleka słodkiego,
 • produkty pochodzące z przetwórstwa mleka są wymienione w ww. przepisie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zauważyć należy, że przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 – nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Konsekwencją uregulowań zawartych w powołanym przepisie jest wprowadzona – dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zawarta w art. 2 ust. 2 definicja działalności rolniczej oraz w art. 2 ust. 3 – definicja działów specjalnych produkcji rolnej, z których uzyskiwane dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt
  1. licząc od dnia nabycia.

Z powyższego przepisu wynika, że ustawodawca dla celów podatku dochodowego precyzuje wyraźnie co należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w przepisie art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter wyczerpujący. Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej, podstawową jej cechą jest uzyskanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkcja roślinna), chowu lub hodowli (produkcja zwierzęca). Stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu. A zatem zastosowanie wobec produktu określonych procesów technologicznych, na skutek czego nabrał on nowych cech czy właściwości, wyklucza uznanie produktu za nieprzetworzony.

Z kolei działami specjalnymi produkcji rolnej – w myśl art. 2 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – są uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Ponadto, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1:

 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza;
 • pkt 4 – działy specjalne produkcji rolnej;
 • pkt 9 – inne źródła.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
  1. prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 699) – dodany został art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się również przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli:

 1. sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 2. przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze;
 3. sprzedaż następuje wyłącznie:
  1. w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone,
  2. na targowiskach, przez które rozumie się wszelkie miejsca przeznaczone do prowadzenia handlu, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej w budynkach lub w ich częściach,
  3. prowadzona jest ewidencja sprzedaży, o której mowa w ust.1e,
  4. podatnik nie uzyskał innych przychodów, ze źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Na marginesie wskazać należy, że konsekwencją klasyfikacji uzyskiwanych przychodów do przychodów ze źródła przychodów określonych w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest możliwość ich opodatkowania w formie zryczałtowanej przewidzianej w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., Nr 144, poz. 930 z późn zm.). Jak wynika z art. 6d ww. ustawy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 2% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1d.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa.

Z treści ww. przepisu wynika, że do dochodów ze sprzedaży m.in., produktów zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli, niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na przetwórstwie mleka zastosowanie będzie miało zwolnienie podatkowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że rolnik produkujący sery będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wyprodukuje ser w sposób przemysłowy, a opodatkowany jeśli wyprodukuje ser w sposób inny niż przemysłowy.

Wyjaśnić należy, że określenie przerób mleka sposobem przemysłowym użyte w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 71 ww. ustawy nie zostało zdefiniowane z ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przy interpretacji tego przepisu należy posłużyć się wykładnią językową.

Według Słownika Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN (Warszawa 1996):

 • przetwórstwo, to przerabianie surowców na gotowe produkty (tom lit. L-P st. 970),
 • przerób, to przerabianie surowca na produkt lub półprodukt (tom lit. L-P str. 954),
 • przemysłowy, to dotyczący przemysłu, związany z przemysłem, mający zastosowanie w przemyśle,
 • sposób, to określona metoda, forma wykonania (Mały Słownik Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 str. 870).

W konsekwencji przerób mleka sposobem przemysłowym należy rozumieć jako przerabianie surowca, jakim jest mleko, na produkty gotowe (np. masło, ser) lub półprodukty z wykorzystaniem metod mających zastosowanie w przemyśle.

Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 z późn. zm.). Stosownie do treści art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Zgodnie natomiast z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Spółka cywilna nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a dochody tej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki cywilnej. Sposób opodatkowania dochodu z udziału w tej spółce uzależniony jest od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba fizyczna, to dochód z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Przy czym, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 tej ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest rolnikiem, który wraz z żoną prowadzi działalność w zakresie przetwórstwa mleka pozyskanego z własnej hodowli krów. Wnioskodawca wraz z żoną nie mają zgłoszonej w CEIDG działalności gospodarczej. Zamierzają zgłosić w CEIDG prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa mleka jako wspólnicy spółki cywilnej. Mleko pozyskane z uboju przerabiają na ser podpuszczkowy. Prace w trakcie przetwórstwa mleka wykonują wyłącznie osobiście, bez korzystania z pomocy osób trzecich. Produkt w postaci sera podpuszczkowego sprzedawany jest do dalszej odsprzedaży w sklepach, restauracjach. Prowadzona jest także sprzedaż detaliczna podczas festynów w wynajmowanym okazjonalnie lokalu. Wnioskodawca wskazuje, że przetwórstwo mleka prowadzone jest sposobem przemysłowym.

Analiza okoliczności opisanego zdarzenia przyszłego w kontekście omówionych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że prowadzona przez Wnioskodawcę produkcja i sprzedaż sera z mleka pozyskanego z własnego gospodarstwa rolnego nie stanowi działalności rolniczej, ponieważ z art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że działalnością rolniczą jest m.in. działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym). Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży produktów zwierzęcych po ich uprzednim przetworzeniu (przychód ze sprzedaży sera) nie podlega wyłączeniu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Innymi słowy nie jest to działalność rolnicza, z której przychody podlegają wyłączeniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody.

Opisana we wniosku produkcja i sprzedaż sera z mleka pozyskanego z własnego gospodarstwa rolnego nie stanowi również działów specjalnych produkcji rolnej.

Do uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodów nie znajdzie także zastosowanie powołany art. 20c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ – jak wskazuje Wnioskodawca – przetwórstwo mleka w jego gospodarstwie prowadzone jest sposobem przemysłowym.

Wobec powyższego przychody ze sprzedaży produktów przetworzonych sposobem przemysłowym stanowią przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (przy spełnieniu warunków wymienionych w art. 5a pkt 6 ustawy), albo przychody z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 tej ustawy.

Ponadto, w opisanym zdarzeniu przyszłym do przychodów ze sprzedaży sera wytwarzanego z mleka krowiego pochodzącego wyłącznie z własnej hodowli krów znajdzie zastosowanie zwolnienie podatkowe zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przyjmując bowiem, że produkowany ser powstaje na skutek przerabiania mleka pochodzącego z własnego gospodarstwa sposobem przemysłowym, stwierdzić należy, że dochody z tytułu sprzedaży sera będą korzystały ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to będzie obowiązywało również w przypadku zarejestrowania działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej Wnioskodawcy i jego małżonki.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Tym samym stanowisko organu oparte zostało na oświadczeniu Wnioskodawcy, że przetwórstwo mleka prowadzone jest sposobem przemysłowym.

Jeżeli więc opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie będzie zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.