ITPB1/4511-351/15-2/AK | Interpretacja indywidualna

Czy po wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajęciu całej nieruchomości jednemu podmiotowi, przychody Wnioskodawcy z tego tytułu mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne?
ITPB1/4511-351/15-2/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. najem
 3. nieruchomości
 4. spółki
 5. wycofanie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 12 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Podstawowym przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. W roku 2014 Wnioskodawca został właścicielem budynku niemieszkalnego z ok. 20 wyodrębnionymi lokalami oddanymi w najem innym podmiotom. Budynek ten został przekazany Wnioskodawcy jako składnik majątku rozwiązanej spółki osobowej, w której Wnioskodawca był wspólnikiem. Po jego nabyciu w sposób opisany powyżej, budynek został ujęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Aktualnie przychody z wynajmu lokali w przedmiotowym budynku Wnioskodawca zalicza do przychodów z działalności gospodarczej. Wnioskodawca wcześniej nie prowadził działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, dopiero po przejęciu nieruchomości w związku z rozwiązaniem spółki Wnioskodawca kontynuował umowy zawarte z najemcami lokali w przedmiotowym budynku, na podstawie art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego.

Wnioskodawca w ciągu roku podatkowego planuje wycofać budynek z działalności gospodarczej, rozwiązać umowy z dotychczasowymi najemcami i oddać cały budynek w najem jednemu najemcy (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), w ramach najmu prywatnego (poza działalnością gospodarczą Wnioskodawcy). Od tego momentu to nowy najemca – spółka będzie oddawać w podnajem lokale w nieruchomości ostatecznym najemcom oraz prowadzić działalność związaną z zarządzaniem tą nieruchomością i umowami najmu.

Natomiast z punktu widzenia Wnioskodawcy będzie on oddawał cały budynek w najem jednemu podmiotowi na podstawie jednej umowy.

Przed uzyskaniem pierwszego dochodu z umowy najmu zawartej z nowym jedynym najemcą Wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone nr 1).

Czy, po wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej i wynajęciu całej nieruchomości jednemu podmiotowi, przychody Wnioskodawcy z tego tytułu mogą podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne...

Zdaniem Wnioskodawcy, (w zakresie pytania oznaczonego nr 1) zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza oraz
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Zgodnie też z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Z powyższych przepisów wynika zatem, iż na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z najmu mogą być kwalifikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, albo jako odrębne źródło przychodów, wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, przy czym zasadniczo wybór kwalifikacji najmu jako konkretnego źródła przychodów ustawodawca pozostawia podatnikowi oddającemu daną rzecz w najem. Jednakże w dwóch przypadkach przychody z najmu z mocy prawa traktowane będą jako przychody z działalności gospodarczej:

 • gdy przedmiotem umowy najmu są składniki majątku podatnika związane z działalnością gospodarczą,
 • gdy najem jako taki jest przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika.

Takie stanowisko potwierdzają interpretacje podatkowe wydane na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej: „najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 pdofiz), choć może istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10. ust 1 pkt 3 pdofiz). Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z treścią <...> art. 14 ust. 2 pkt 11 pdofiz, wynajmowanie nieruchomości zaliczane jest do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie o sygn. IBPBII/1/415-121/10/ASz; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. IPTPB1/415-279/14-4/MD; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 września 2014 r. w sprawie o sygn. ITPB1/415-710/14/MP).

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiocie kwalifikacji najmu jako określonego źródła przychodu wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny wskazując jako właściwy następujący sposób postępowania: „Ustalając, czy dany przychód pochodzi z działalności gospodarczej, należy w pierwszym rzędzie podjąć próbę przypisania go do jednego z pozostałych wymienionych w ustawie źródeł. Jeżeli okaże się to niemożliwe, a przychód powstał w wyniku działalności zarobkowej wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły, która prowadzona jest we własnym imieniu, wówczas przychód będzie stanowił przychód z działalności gospodarczej. Jeśli podmiot osiągać będzie w sposób stały i zorganizowany przychody, które można będzie zaklasyfikować do innego źródła przychodów, niż gdyby były osiągane w sposób incydentalny, wówczas ta stałość i zorganizowanie mogą mieć rozstrzygające znaczenie dla uznania, iż dany przychód pochodzi z działalności gospodarczej” (wyrok z dnia 4 kwietnia 2014 r. sygn. II FSK 1092/12, zob. również pkt 22 komentarza do art. 5a u.p.d.o.f. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, PIT. Komentarz, Lex Omega 2013). Jak wynika z powyższego orzeczenia, przychody z wynajmu danej rzeczy należy w pierwszej kolejności kwalifikować jako przychody ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopiero w przypadku, gdy z okoliczności konkretnej sprawy wynika, że najem jest wykonywany w warunkach wskazujących na profesjonalny charakter, przychody z tego najmu należy kwalifikować jako przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc powyższe wnioski do planowanego działania Wnioskodawcy należy zauważyć, co następuje:

Nieruchomość zostanie przez Wnioskodawcę wycofana z działalności gospodarczej, a następnie oddana w najem jednemu najemcy. W takich okolicznościach dla kwalifikacji przychodów Wnioskodawcy po pierwsze nie będzie miał zastosowania art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem po jej wycofaniu z działalności przedmiotowa nieruchomość nie będzie już stanowić składnika majątkowego związanego z działalnością gospodarczą. Oddanie tej nieruchomości w najem nowemu najemcy nie będzie już wynajmem składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Po drugie oddanie nieruchomości w najem spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie miało cech działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Abstrahując od oceny aktualnej sytuacji, oddanie w przyszłości nieruchomości w najem jednemu podmiotowi na warunkach przewidzianych przez Wnioskodawcę nie będzie nosić cech „zorganizowania i ciągłości”, o których mowa w przywołanej powyżej definicji działalności gospodarczej. Oddanie nieruchomości w najem jednemu podmiotowi nie jest związane ze szczególnym stopniem zorganizowania, właściwym dla działalności gospodarczej – nie mamy tutaj do czynienia z bieżącym administrowaniem usługami świadczonymi dla szeregu klientów (procesu fakturowania, windykacji, obsługi klientów czy też poszukiwania nowych najemców w miejsce kontrahentów, z którymi umowy wygasły). Taki najem nie ma profesjonalnego charakteru. Z powyższych powodów najem świadczony w przyszłości przez Wnioskodawcę będzie kwalifikowany jako źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak rozumiany najem może być opodatkowany na warunkach ogólnych uregulowanych przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w szczególności dochód wraz z innymi dochodami będzie opodatkowany stawką podatkową 18% albo 32% zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy), bądź też może być opodatkowany odrębnie zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy (najem, podnajem ...) są opodatkowane na zasadach określonych w tejże ustawie chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: „ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym”) podatnicy osiągający przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit „a” ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1 tej ustawy. Warunkiem skorzystania z tej formy opodatkowania jest złożenie w terminie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Organy podatkowe wielokrotnie wskazywały, że warunkiem zryczałtowanego opodatkowania dochodów uzyskiwanych na podstawie umowy najmu jest zawarcie ich poza prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy przy tym zauważyć, że nie ma przeszkód, aby opodatkować na zasadzie ryczałtu dochód z najmu składnika majątku wykorzystywanego wcześniej w ramach działalności gospodarczej, a następnie z niej wycofanego. Jedynym warunkiem wyboru opodatkowania przychodów z najmu podatkiem zryczałtowanym (oprócz samego złożenia zawiadomienia o wyborze tej formy opodatkowania), jest okoliczność, iż najem nie jest wykonywany w warunkach wskazujących na prowadzenie go w ramach działalności gospodarczej danego podatnika. Jak wykazano powyżej, po wycofaniu przez Wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości ze składników związanych z działalnością gospodarczą i oddanie jej w najem jednemu podmiotowi, wynajem ten nie będzie świadczony w ramach działalności gospodarczej (nie będzie miał profesjonalnego charakteru) — będzie on po stronie Wnioskodawcy kwalifikowany jako źródło przychodów wskazane w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem po złożeniu przez Wnioskodawcę stosownego oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania, przychody te będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki 8,5%.

Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, w przypadku osiągania przychodów z najmu, podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego. Złożenie przez Wnioskodawcę stosownego oświadczenia w powyższym terminie będzie skutkować wyborem opodatkowania przychodów z najmu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, albowiem w ciągu roku podatkowego rozpocznie on osiąganie przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Prawidłowość takiej wykładni przepisów prawa podatkowego potwierdzają interpretacje podatkowe wydane w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej przez Dyrektorów Izb Skarbowych działających w imieniu Ministra Finansów:

W związku z tym, iż dokona Pan wycofania z działalności gospodarczej i ewidencji środków trwałych lokale, które są przedmiotem najmu, nie będą składnikami majątku związanego z działalnością gospodarczą – najem nieruchomości stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 pdofiz. Przychody uzyskiwane z najmu mogą być opodatkowane zgodnie z wolą podatnika na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie o sygn. IPPB1/415-596/12-2/AM).

Wnioskodawca może w dowolnie przez siebie wybranym terminie zakończyć działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości, wówczas przychody uzyskiwane z tego tytułu będą stanowić źródło przychodu, określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie o sygn. IPPB1/415-1143/10-2/EC).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361) wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 6:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Pojęcie pozarolniczej działalności gospodarczej użyte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opiera się na trzech przesłankach:

 1. zarobkowym celu działalności,
 2. wykonywaniu działalności w sposób zorganizowany i ciągły,
 3. prowadzeniu działalności we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 11 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

Wyżej wymieniony przepis koreluje z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącym źródła przychodu jakim jest najem, wykluczając z tego katalogu składniki majątku związane z działalnością gospodarczą.

Na tle przedstawionych regulacji prawnych stwierdzić należy, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 9a ust. 6 tejże ustawy dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, – o czym stanowi art. 2 ust. 1a tej ustawy.

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów, stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

W myśl art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a) ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5%.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stosownie natomiast do art. 9 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio, z tym że podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w 2014 r. został właścicielem budynku niemieszkalnego z ok. 20 wyodrębnionymi lokalami oddanymi w najem innym podmiotom. Budynek ten został przekazany Wnioskodawcy jako składnik majątku rozwiązanej spółki osobowej, w której Wnioskodawca był wspólnikiem. Po jego nabyciu budynek został ujęty w ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy. Aktualnie przychody z wynajmu lokali w przedmiotowym budynku Wnioskodawca zalicza do przychodów z działalności gospodarczej. Wnioskodawca wcześniej nie prowadził działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali.

Wnioskodawca w ciągu roku podatkowego planuje wycofać budynek z działalności gospodarczej, rozwiązać umowy z dotychczasowymi najemcami i oddać cały budynek w najem jednemu najemcy (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), w ramach najmu prywatnego (poza działalnością gospodarczą Wnioskodawcy). Od tego momentu to nowy najemca – spółka będzie oddawać w podnajem lokale w nieruchomości ostatecznym najemcom oraz prowadzić działalność związaną z zarządzaniem tą nieruchomością i umowami najmu. Wnioskodawca będzie oddawał cały budynek w najem jednemu podmiotowi na podstawie jednej umowy.

Przed uzyskaniem pierwszego dochodu z umowy najmu zawartej z nowym jedynym najemcą Wnioskodawca złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Biorąc pod uwagę zaprezentowany we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przepisy prawne w tym zakresie należy stwierdzić, że w związku z tym, iż Wnioskodawca dokona wycofania wynajmowanej nieruchomości z działalności gospodarczej i z ewidencji środków trwałych, to przedmiotem najmu nie będą składniki majątku związane z działalnością gospodarczą. W opisanym zdarzeniu przyszłym najem nie będzie prowadzony w sposób zorganizowany i ciągły. W tych warunkach – w świetle przytoczonych przepisów – najem nieruchomości będzie stanowił źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody uzyskiwane z tego najmu będą mogły być opodatkowane na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego, jeśli w terminie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym Wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania, to Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawką 8,5% z tytułu najmu.

Ponadto należy wyraźnie zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli w wyniku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego organy podatkowe ustalą, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny/zdarzenie przyszłe różni się od rzeczywistego, to Wnioskodawca nie będzie mógł powołać się na wydaną niniejszą interpretację indywidualną, gdyż dotyczyła ona wyłącznie przychodu z najmu, który nie jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.