ITPB1/4511-190/15/AD | Interpretacja indywidualna

Czy przychody uzyskiwane na podstawie wyżej wskazanej umowy o świadczenie usług marketingowo-reklamowych zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
ITPB1/4511-190/15/ADinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. działalność sportowa
  3. wizerunek
  4. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2015 r. (data wpływu 3 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowo-marketingowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowo-marketingowych z wykorzystaniem prawa do własnego wizerunku.

W ww. wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest profesjonalnym zawodnikiem piłki nożnej i zamierza prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza zajmować się profesjonalnym świadczeniem usług reklamowo - marketingowych z wykorzystaniem własnego wizerunku. Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej zamierza m.in. zawrzeć umowę o świadczenie usług marketingowo-reklamowych, na mocy której jako Zleceniobiorca świadczyć będzie ww. usługi na rzecz zleceniodawcy - spółki z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz podmiotów, z którymi zleceniodawca zawrze umowy o organizowanie akcji promocyjnych, marketingowych, a także reklamowych i ich sponsorów, zwanych dalej „Zleceniodawcą i jego kontrahentami”. Świadczenie usług marketingowo-reklamowych obejmować będzie promowanie i reklamy produktów zleceniodawcy i jego kontrahentów z wykorzystaniem własnego wizerunku, w tym promowanie i reklamy w środkach masowego przekazu, uczestniczenie w akcjach promocyjnych i reklamowych oraz podejmowanie działań mających na celu popularyzację marki zleceniodawcy i jego kontrahentów za pomocą wykorzystania własnego wizerunku, uczestniczenie w meczach, treningach, sesjach zdjęciowych, nagraniach telewizyjnych, konferencjach prasowych, innych wydarzeniach i imprezach masowych oraz udzielanie wywiadów w prasie i telewizji z wyeksponowaniem i wykorzystywaniem materiałów reklamowo -marketingowych celem prowadzenia działalności promocyjnej i reklamowej oraz popularyzacji określonej marki zleceniodawcy i jego kontrahentów za pomocą wykorzystania własnego wizerunku, współpracę w tworzeniu materiałów reklamowych i promocyjnych promujących markę produktów zleceniodawcy i jego kontrahentów, wspieranie marki zleceniodawcy i jego kontrahentów w punktach sprzedaży. W ramach zawartej umowy Wnioskodawca wyrazi zgodę na wykorzystywanie, utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku, sylwetki, głosu i wzoru autografu w ramach wyżej opisanych działań. Ścisłe określenie zakresu działań, ich czasu i miejsca oraz produktów i marek, które mają być przedmiotem usług marketingowo - reklamowych świadczonych przez zleceniobiorcę, sposobu rozpowszechniania wizerunku, sylwetki, głosu i wzoru autografu Wnioskodawcy, nastąpi w drodze odrębnych wzajemnych ustaleń zleceniodawcy i Wnioskodawcy. Zgodnie z warunkami przedmiotowej umowy Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł świadczyć usługi marketingowo - reklamowe na rzecz podmiotów innych aniżeli zleceniodawca i jego kontrahenci na podstawie odrębnych umów. Wnioskodawca realizując przedmiotową umowę zobowiązany będzie do dołożenia należytej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru jego działalności, w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu prowadzonych działań marketingowo - reklamowych. Wnioskodawca ponosić będzie ryzyko gospodarcze wynikające z świadczenia na rzecz zleceniodawcy usług marketingowo - reklamowych objętych niniejszą umową. W ramach ponoszonego ryzyka, Wnioskodawca ponosić będzie nieograniczoną odpowiedzialność osobistą wobec zleceniodawcy, kontrahentów zleceniodawcy i osób trzecich za zobowiązania wynikające z wykonania niniejszej umowy, w szczególności za sposób ich wykonania i ich rezultat, w tym Wnioskodawca ponosić będzie odpowiedzialność za to by prowadzone przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania niniejszej umowy działania marketingowo - reklamowe: były zgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, nie miały charakteru obraźliwego, obscenicznego, nie obrażały uczuć religijnych osób trzecich, nie wprowadzały odbiorcy w błąd, nie kreowały negatywnego wizerunku zleceniodawcy i jego kontrahentów, ich marek i produktów. W razie wykonywania przez Wnioskodawcę umowy w sposób sprzeczny z wyżej opisanym bądź czasowej niezdolności Wnioskodawcy do świadczenia usług, zleceniodawca uprawniony będzie, stosownie do okoliczności, do obniżenia wynagrodzenia określonego w umowie. W razie wystąpienia po stronie Wnioskodawcy jakichkolwiek przeszkód w wykonaniu obowiązków objętych niniejszą umową, Wnioskodawca obowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania zleceniodawcy. Za wykonywanie czynności objętych niniejszą umową zleceniobiorcy przysługiwać będzie ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne powiększone każdorazowo o aktualnie obowiązującą stawkę VAT określoną w stosownych przepisach. Nadto w przypadku, gdy działalność marketingowo - reklamowa Wnioskodawcy w szczególnym stopniu przyczyni się do osiągnięcia zakładanych celów w zakresie działalności promocyjnej, reklamowej, czy popularyzacji danej marki, Wnioskodawcy może być przyznana premia na podstawie odrębnych wzajemnych ustaleń zleceniodawcy i Wnioskodawcy. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wnioskodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody uzyskiwane na podstawie wyżej wskazanej umowy o świadczenie usług marketingowo-reklamowych zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane na podstawie wyżej wskazanej umowy należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uzasadniając powyższe podnosi, że w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, odrębnie wskazując m.in. działalność wykonywaną osobiście (pkt 2) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (pkt 3). W myśl art. 13 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych (pkt 2), a także przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Z kolei według definicji działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6 ustawy), działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza oznacza działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł. Uzupełnieniem wyżej wskazanej definicji są przesłanki negatywne określone w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, których łączne spełnienie uniemożliwia zakwalifikowanie określonych przychodów do przychodów z działalności gospodarczej: odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności; wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Uwzględniając powyższe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przychody uzyskiwane na podstawie wyżej wskazanej umowy należy kwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przytoczonych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, że w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej można zaliczyć tylko i wyłącznie te przychody, które nie mogą być zgodnie z ustawą zaliczone do innych źródeł (art. 5a pkt 6 ustawy), a taka sytuacja ma miejsce w rozpatrywanym zdarzeniu przyszłym. Należy wskazać, że przychodów uzyskiwanych przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług marketingowo-reklamowych nie można zaliczyć do przychodów z uprawiania sportu (wykonując umowę Wnioskodawca nie wykonuje czynności sportowych a jedynie wykorzystuje wizerunek powszechnie znany z uwagi na wykonywaną odrębnie, na podstawie odrębnych umów działalność sportową). Idąc dalej, podnieść należy, że przychodów tych nie można zaliczyć także do przychodów z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwanych wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, bowiem w przedmiotowym stanie faktycznym zachodzi przesłanka wykluczająca taką kwalifikację w postaci uzyskiwania przychodów na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W tym miejscu warto przytoczyć interpretację ogólną Ministra Finansów ............ (...) podatnik uzyskujący przychody z tytułów wymienionych w art. 13 pkt 2-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może dla celów podatku dochodowego zaliczyć te przychody do działalności gospodarczej, pod warunkiem, że uzyskuje je w ramach działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i jednocześnie nie zachodzą łącznie przesłanki negatywne, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. W konsekwencji przychody uzyskiwane z umowy o dzieło lub umowy zlecenia stanowić będą przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spełniającej wymagania określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Bezsprzecznie przepisy o umowie zlecenia stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie usług, które nie zostały uregulowane innymi przepisami (art. 750 Kodeksu cywilnego). Umową o zlecenie w rozumieniu wyżej wskazanego przepisu będzie zatem także przedmiotowa umowa o świadczenie usług reklamowo - marketingowych. Wnioskodawca wykonując przedstawioną we wniosku umowę prowadzić będzie działalność, która spełnia przesłanki ujęte w art. 5a pkt 6 - jest działalnością prowadzoną we własnym imieniu, w sposób zorganizowany (zaplanowany, uporządkowany, w określonej formie organizacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu w CEIDG), ciągły (zaplanowany i nie mający jedynie okazjonalnego charakteru) oraz zarobkowy (mający na celu osiągnięcie zysku). Nadto nie zachodzą przesłanki negatywne ujęte w art. 5b ust. 1 przedmiotowej ustawy. Wnioskodawca w wyniku przedmiotowej umowy samodzielnie ponosić będzie odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie i rezultat wykonywanych czynności i ponosić ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalność gospodarczą (m.in. Wnioskodawca ponosić będzie nieograniczoną odpowiedzialność wobec zleceniodawcy, kontrahentów zleceniodawcy i osób trzecich za zobowiązania wynikające z wykonania niniejszej umowy, w szczególności za sposób ich wykonania i ich rezultat, w tym Wnioskodawca ponosić będzie odpowiedzialność za to by prowadzone przez wykonawcę w ramach wykonywania niniejszej umowy działania marketingowo - reklamowe: były zgodne z prawem oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, nie miały charakteru obraźliwego, obscenicznego, nie obrażały uczuć religijnych osób trzecich, nie wprowadzały odbiorcy w błąd, nie kreowały negatywnego wizerunku zleceniodawcy i jego kontrahentów. W razie wykonywania przez Wnioskodawcę umowy w sposób sprzeczny z wyżej opisanym bądź czasowej niezdolności Wnioskodawcy do świadczenia usług, zleceniodawca uprawniony będzie, stosownie do okoliczności, do obniżenia wynagrodzenia określonego w umowie). Nadto nie będzie podlegać kierownictwu osoby zlecającej - ścisłe określenie zakresu działań, ich czasu i miejsca oraz produktów i marek, które mają być przedmiotem usług marketingowo - reklamowych świadczonych przez Wnioskodawcę, sposobu rozpowszechniania wizerunku, sylwetki, głosu i wzoru autografu Wnioskodawcy, nastąpi w drodze odrębnych wzajemnych ustaleń zleceniodawcy i Wnioskodawcy, nie będą natomiast jednostronnie wyznaczane przez zlecającego. Co więcej, jedynie zakres działań, ich czas i miejsce oraz produkty i marki będą ustalane obustronnie natomiast sposób wykonania wyżej wskazanych czynności zależny będzie jedynie od Wnioskodawcy, przy czym Wnioskodawca ponosić będzie odpowiedzialność za sposób wykonania. W świetle powyższego, uwzględniwszy, iż przedstawiona umowa zlecenia tj. o świadczenie usług marketingowo-reklamowych wykonywana będzie w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawcy, to Wnioskodawca ponosić będzie osobistą odpowiedzialność wobec zleceniobiorcy i osób trzecich za wykonywane czynności, ponosić będzie ryzyko tej działalności i w zakresie wykonywania wskazanych usług nie będzie podporządkowany zleceniodawcy, a nadto spełnione będą warunki wskazane w art. 5a pkt 6 ustawy, zachodzą przesłanki do uznania osiąganych z tytułu takiej umowy przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie sposób natomiast uznać tych przychodów za przychody z działalności wykonywanej osobiście ujętej w art. 13 pkt 8 z uwagi na wykonywanie usług w ramach działalności gospodarczej, jak również niemożliwym jest zakwalifikowanie takich przychodów jako przychodów z innego rodzaju działalności wykonywanej osobiście wskazanej w art. 13 pkt 1- 7 i 9.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.