ITPB1/4511-1127/15/AK | Interpretacja indywidualna

Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za pracę wykonywaną osobiście w ramach projektu badawczo-rozwojowego mieści się w kategorii kosztów Wnioskodawcy, w kategorii przychodu jako osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą i czy przychód taki będzie dla Wnioskodawcy wiązał się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego?
ITPB1/4511-1127/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. projekt
 4. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 23 listopada 2015 r. (data wpływu 24 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 stycznia 2016 r. (data wpływu 4 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania dofinansowania w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza osiągane dochody wg. stawki 19%. Otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako NCBR) dofinansowanie w ramach projektu nr Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 01.01.01-00-0014/15. Dofinansowanie to obejmuje pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem Wnioskodawcy z tytułu wykonanych prac badawczo-rozwojowych w projekcie oraz zakup materiałów i sprzętu do badań. Dofinansowanie to Wnioskodawca otrzymuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach określonego powyżej projektu Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie za pracę własną związaną z realizacją tego projektu. Aby wynagrodzenie to zostało wypłacone musi stanowić tzw. koszt kwalifikowany projektu. W treści „Katalogu kosztów kwalifikowanych w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych”, który to dokument jest podstawą do kwalifikowania takiego wydatku po stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jest zapis, że „osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonywaną pracę wynagrodzenia (są finansowani z zysku), mogą rozliczać koszty swojej pracy przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych w ramach projektu zgodnie z poniższymi zasadami:

1. Koszty pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą należy rozliczać według stawki godzinowej.

(...)

6. Podatnik, przed rozliczeniem w projekcie kosztów pracy właściciela spółki lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, zwróci się do właściwego Urzędu Skarbowego z zapytaniem czy pobieranie wynagrodzenia w ramach realizowanego projektu jest zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i może stanowić jego wynagrodzenie/dodatkowe źródło przychodu oraz czy istnieje możliwość wykazania/ zaewidencjonowania przedmiotowego wynagrodzenia jako kosztu w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca wyjaśnił ponadto, że przyznanie dofinansowania nastąpiło 4 sierpnia 2015 r., ale do dnia dzisiejszego nie podpisał umowy o dofinansowanie projektu i tym samym nie otrzymał środków finansowych, ze względu na konieczność rozstrzygnięcia dotyczącego istnienia kosztów uzyskania przychodu po stronie Wnioskodawcy w związku z wypłaconą kwota dofinansowania. Ponadto nadmienia, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach przeznaczonych na finansowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach dofinansowania Wnioskodawca otrzyma płatności na realizację projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020), które wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego. Pomoc zostanie udzielona ze środków finansowych otrzymanych przez Wnioskodawcę jako uczestnika projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie otrzymane przez Wnioskodawcę od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju za pracę wykonywaną osobiście w ramach projektu badawczo-rozwojowego mieści się w kategorii kosztów Wnioskodawcy, w kategorii przychodu jako osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą i czy przychód taki będzie dla Wnioskodawcy wiązał się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane dofinansowanie nie będzie kosztem w podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymane dofinansowanie dla Podatnika jako osoby fizycznej prowadzącej jednoosobowo działalność gospodarczą będzie przychodem, od którego po pomniejszeniu o koszty jego uzyskania, zobowiązany będzie on zapłacić podatek dochodowy. Nie będzie ono stanowiło kosztu w podatku dochodowym od osób fizycznych . Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika (...). Jako, że dofinansowanie obejmowałoby wynagrodzenie za pracę własną Wnioskodawcy, nie będzie ono mogło stanowić kosztu podatkowego. Jednocześnie, zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie wytworzenia ich we własnym zakresie – koszt wytworzenia. Z kolei zgodnie z art. 2g ust. 4 ww. ustawy do kosztu wytworzenia nie zalicza się wartości własnej pracy podatnika. W konsekwencji wartość odpisów amortyzacyjnych od tak wytworzonych wartości niematerialnych i prawnych nie może stanowić kosztu podatkowego Podatnika.

Treść art. 14 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że za przychody uważa się m.in. kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Artykuł 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy wskazuje, że przychodem są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem które w niniejszej sprawie można pominąć, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W konsekwencji otrzymane przez Podatnika dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju stanowić będzie dla niego przychód w rozumieniu wskazanych przepisów.

Przychód w postaci sfinansowanego wynagrodzenia bezpośrednio otrzymanego przez Podatnika od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pomniejszony o koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowić będzie dochód ze źródła „pozarolniczą działalność gospodarcza”, który ze względu na wybraną przez podatnika stawkę podatku w wysokości 19% podlegał będzie opodatkowaniu. W konsekwencji to nie przychód, a dochód uzyskany przez podatnika podlegał będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg. stawki 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika, że co do zasady, wszelkie przysporzenia majątkowe uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią przychód z tej działalności, chyba że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy (obwiązującego od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Z powyższych przepisów wynika, że jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą uzyska dofinansowanie do projektu realizowanego w ramach tej działalności, np. w postaci dotacji, otrzymane środki stanowią przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, chyba że przeznaczone zostaną na nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bądź gdy dofinansowanie otrzyma po 1 stycznia 2015 r. od agencji wykonawczych, które środki pieniężne na ten cel otrzymują z budżetu państwa. Bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że środki te zostaną wypłacone tytułem wynagrodzenia należnego podatnikowi z tytułu osobistej realizacji (samodzielnego wykonywania określonych czynności przy realizacji projektu), czy też nadzoru nad projektem, czy na pokrycie wydatków innych niż nabycie, bądź wytworzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Zaznaczyć także należy, że niektóre środki finansowe korzystają ze zwolnienia. I tak zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 136 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.: środki przeznaczone na realizację:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz. UE L 310 z 9 listopada 2006, str. 1) oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zgodnie z art. 117 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej (...).

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 • dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 • wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 omawianej ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, że w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki z Unii Europejskiej pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym uprzednio przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem jednofunduszowym, finansowanym w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. EFRR jest jednym z funduszy strukturalnych, które to fundusze są instrumentami finansowymi polityki regionalnej Unii Europejskiej i mają pomóc władzom centralnym i regionalnym (słabiej rozwiniętych regionów Unii) w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki, co ma wpłynąć na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej krajów Unii. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

Zgodnie z art. 9 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, sektor finansów publicznych tworzą agencje wykonawcze. Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa (art. 18 ww. ustawy). W myśl natomiast art. 127 ust. 1 lit. d) ww. ustawy, dotacje celowe są to środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1788), Centrum jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 – 3 ww. ustawy, przychodami Centrum są środki finansowe otrzymywane w formie:

 • dotacji celowej na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, innych zadań Centrum oraz na realizację badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, przekazywanej na wniosek Dyrektora,
 • dotacji podmiotowej na pokrycie bieżących kosztów zarządzania realizowanymi przez Centrum zadaniami, o których mowa w pkt 1, w tym kosztów wynagradzania ekspertów i zespołów ekspertów, o których mowa w art. 38 ust. 1,
 • dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji dotyczących obsługi realizacji zadań, o których mowa w pkt 1.

Stosownie do art. 46 ust. 2 ww. ustawy, przychodami Centrum mogą być środki finansowe pochodzące z innych źródeł, w szczególności z:

 1. tytułu realizacji innych zadań Centrum oraz zadań, o których mowa w art. 27 ust. 3,
 2. budżetu Unii Europejskiej,
 3. międzynarodowych programów badawczych,
 4. komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych,
 5. odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
 6. zapisów i darowizn.

W myśl art. 35 ww. ustawy, realizacja zadań Centrum obejmuje w szczególności:

 1. określanie zakresów tematycznych programów, terminów i warunków ich realizacji,
 2. ogłaszanie konkursów na wykonanie projektów w ramach realizowanych programów,
 3. ocenę i wybór wniosków dotyczących wykonania projektów, zwanych dalej „wnioskami”,
 4. zawieranie umów o wykonanie projektów i ich finansowanie,
 5. nadzór nad wykonaniem projektów, ich odbiór, ocenę i rozliczenie finansowe.

W myśl art. 40 ust. 1 ww. ustawy, przyznawanie przez Centrum środków finansowych na wykonanie projektów następuje w drodze decyzji Dyrektora wydawanej na podstawie listy rankingowej pozytywnie zaopiniowanych wniosków. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy, Dyrektor zawiera z wykonawcą projektu, wybranym w drodze konkursu, umowę o wykonanie i finansowanie projektu. W umowie określa się m.in. wysokość środków finansowych i tryb ich przekazywania przez Centrum (art. 41 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza osiągane dochody wg. stawki 19%. Otrzymał od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako NCBR) dofinansowanie w ramach projektu nr Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 01.01.01-00-0014/15. Dofinansowanie to obejmuje pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem Wnioskodawcy z tytułu wykonanych prac badawczo-rozwojowych w projekcie oraz zakup materiałów i sprzętu do badań. Dofinansowanie to Wnioskodawca otrzymuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach określonego powyżej projektu Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie za pracę własną związaną z realizacją tego projektu. Aby wynagrodzenie to zostało wypłacone musi stanowić tzw. koszt kwalifikowany projektu.

Wnioskodawca ponadto nadmienił, że środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach przeznaczonych na finansowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W ramach dofinansowania Wnioskodawca otrzyma płatności na realizację projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich (Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020), które wypłaca Bank Gospodarstwa Krajowego. Pomoc zostanie udzielona ze środków finansowych otrzymanych przez Wnioskodawcę jako uczestnika projektu w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

Mając powyższe na względzie, zważywszy, że Wnioskodawca w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzyma środki finansowe (wynagrodzenie) za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, będącego państwową agencją wykonawczą, stwierdzić należy, że ta część przyznanego Wnioskodawcy od ww. agencji wykonawczej wynagrodzenia, która pochodzić będzie ze środków otrzymanych przez Agencję na ten cel z budżetu państwa, na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączona będzie z przychodów podatkowych. Natomiast w pozostałej części wynagrodzenie to będzie podlegało zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie cytowanych uprzednio przepisów art. 21 ust. 1 pkt 129 (w części stanowiącej dotację z budżetu państwa) i pkt 136 (w części sfinansowanej ze środków europejskich) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencją zwolnienia z opodatkowania otrzymanych przez Wnioskodawcę ww. środków, jest brak możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, wydatków z nich pokrytych (sfinansowanych), w myśl bowiem art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Również wydatki sfinansowane ze środków wyłączonych z przychodów podatkowych na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, nie będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, należy wskazać, że wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa nie będzie stanowiło wynagrodzenia za pracę, lecz przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), jednakże tylko w tej części, która nie podlega wyłączeniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13. Przychód ten będzie zwolniony z opodatkowania w części pochodzącej ze środków europejskich wypłacanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast w części pochodzącej z budżetu państwa – na postawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Ponadto wynagrodzenie otrzymywane przez Wnioskodawcę w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa nie może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Za nieprawidłowe zatem należy uznać stanowisko zaprezentowane we wniosku, że wynagrodzenie otrzymane w związku z realizacją projektu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać przy tym należy, że stosownie do zadanego pytania (wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku) oraz zakresu przedmiotowego interpretacji indywidualnej prawa podatkowego przedmiotem niniejszej interpretacji była wyłącznie kwestia skutków podatkowych otrzymania przez Wnioskodawcę wskazanych we wniosku środków finansowych. Nie były natomiast przedmiotem interpretacji zagadnienia dotyczące prawa bilansowego (powołane we własnym stanowisku Wnioskodawcy).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.