ITPB1/415-960/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy koszty związane z wynajęciem ww. mieszkania, t.j. czynsz najmu oraz koszty utrzymania (t.j. zryczałtowana opłata „czynszu administracyjnego" oraz koszty zużytej energii i wody) stanowią koszty uzyskania przychodów?
ITPB1/415-960/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. księga przychodów i rozchodów
 3. najem mieszkań
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na wynajem mieszkania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na wynajem mieszkania.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną od 23 lipca 2014 r. w S., w miejscu zamieszkania. Podatek dochodowy rozlicza w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Działalność polega głównie na doradztwie i pomocy podmiotom gospodarczym oraz prowadzeniu szkoleń w zakresie:

 • planowania strategicznego i organizacyjnego,
 • strategii i działalności marketingowej,
 • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
 • tworzenia Biznes Planów
 • zarządzania produkcją,
 • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
 • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
 • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

Wnioskodawca klientów poszukuje na terenie całego kraju. Najbardziej perspektywicznym obszarem poszukiwań klientów jest W. Obecnie głównym klientem (zleceniodawcą) jest firma, której siedziba mieści się w W. Umowa o współpracy z klientem została podpisana w dniu 29 lipca 2014 roku. Realizacja umowy, w zakres której wchodzą takie czynności jak m.in doradztwo w zakresie strategii firmy, tworzenia planów marketingowych, tworzenia Biznes Planów wymaga od Wnioskodawcy częstych, kilkudniowych wizyt w siedzibie firmy celem spotykania się z pracownikami firmy, konsultacji i szkoleń oraz zbierania danych i tworzenia dokumentów oraz materiałów szkoleniowych. Zleceniodawca nie będzie wynajmował Wnioskodawcy biura, ale zobowiązał się do udostępnienia miejsca w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność (np. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, prezentacji wyników pracy).

W związku z faktem, iż charakter realizowanego zlecenia oraz planowanych przyszłych zleceń, a także działań związanych z pozyskiwaniem nowych klientów wymaga i będzie wymagał coraz częstszego pobytu w W., Wnioskodawca zdecydował, kierując się aspektami ekonomicznymi i praktycznymi, na wynajęcie mieszkania w W. Umowa najmu została zawarta w dniu 14 sierpnia 2014 r. pomiędzy Jego firmą, a wynajmującym. W związku z zawartą umową będzie ponosić miesięcznie następujące koszty:

 • kwotę czynszu najmu,
 • zryczałtowaną kwotę czynszu administracyjnego (tj. opłaty związane z utrzymaniem i ogrzaniem nieruchomości),
 • opłaty za energię elektryczną i wodę rozliczane na podstawie faktur od dostawców.

Wynajmowanie hotelu w W., spełniającego wymagane warunki do pracy, byłoby kosztowne. Codzienne lub przynajmniej bardzo częste dojazdy, zważywszy na odległość pomiędzy miastami byłyby bardzo czasochłonne i wyczerpujące. Niemożliwe jest również wykonywanie zlecenia tego typu na odległość. Kierując się ekonomiką kosztów, racjonalnym działaniem było wynajęcie mieszkania w W., które będzie służyło zarówno celom noclegowym jak również będzie stanowiło miejsce pracy Wnioskodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty związane z wynajęciem ww. mieszkania, t.j. czynsz najmu oraz koszty utrzymania (t.j. zryczałtowana opłata „czynszu administracyjnego” oraz koszty zużytej energii i wody) stanowią koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone wydatki związane z wynajęciem mieszkania stanowią na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów. W myśl art. 22 ust. 1 w. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Istotne jest, że wydatki związane z wynajęciem mieszkania nie są wymienione w tzw. negatywnym katalogu kosztów ujętym w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, tak aby to źródło przynosiło przychody także w przyszłości.

W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno wydatki pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście kosztów nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż w sytuacji gdy miejscem zamieszkania Wnioskodawcy jest S. zaś miejscem świadczenia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usług jest W. (a więc miasto znajdujące się w innym województwie), to wydatki jakie będzie ponosić z tytułu wynajmu i używania mieszkania w miejscu świadczenia tych usług, stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą mogły w okresie świadczenia tych usług stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez wątpienia bowiem, pomiędzy ponoszonymi wydatkami z tytułu wynajmu mieszkania a uzyskiwanymi przychodami zachodzi związek przyczynowo-skutkowy. Wydatki te mają swoje racjonalne uzasadnienie, gdyż wynajmując mieszkanie Wnioskodawca ponosi niższe koszty niż w przypadku gdyby zdecydował się na przykład na codziennie podróże czy też pobyt w hotelu. Ponadto wynajęte mieszkanie będzie również spełniać funkcje biura czyli miejsca do pracy oraz miejsca gromadzenia dokumentów związanych ze zleceniami. Ponoszone wydatki są dokumentowane umową najmu oraz dowodami opłat za czynsz i dowodami wewnętrznymi sporządzanymi na potrzeby ujęcia wydatku w księdze przychodów i rozchodu.

Z uwagi na powyższe, zdaniem Wnioskodawcy, ponoszone wydatki mogą być zaliczone, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do kosztów uzyskania przychodów. Co ważne przedstawione stanowisko jest zgodne z poglądem prezentowanym przez Ministra Finansów (np. interpretacja indywidualna z dnia 7 marca 2012 r., sygn. ITPB1/415-1283/11/AK – Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy; interpretacja Ministra Finansów z 25 listopada 2010 r. nr IBPBI/1/415-966/10/SK; interpretacja Ministra Finansów z 15 czerwca 2010 r. nr IPPP1-443-365/10-4/ISZ).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty. Przy czym związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczyniać się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodu.

Aby wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • być właściwie udokumentowany.

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających powyższe kryteria nie można jednak zaliczyć wydatków osobistych osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Podkreślenia wymaga, że o tym co jest celowe i potrzebne, czyli racjonalnie uzasadnione w prowadzonej działalności decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania, że dany wydatek spełnia ustawowe kryteria uznania go za koszt uzyskania przychodu, tj. w szczególności obowiązek wykazania związku kosztów z działalnością gospodarczą, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną od 23 lipca 2014 r., w miejscu zamieszkania. Podatek dochodowy rozlicza w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Działalność polega głównie na doradztwie i pomocy podmiotom gospodarczym oraz prowadzeniu szkoleń.

Wnioskodawca klientów poszukuje na terenie całego kraju. Najbardziej perspektywicznym obszarem poszukiwań klientów jest W. Obecnie głównym klientem (zleceniodawcą) jest firma, której siedziba mieści się w W. Umowa o współpracy z klientem została podpisana w dniu 29 lipca 2014 r. Realizacja umowy, w zakres której wchodzą takie czynności jak m.in doradztwo w zakresie strategii firmy, tworzenia planów marketingowych, tworzenia Biznes Planów wymaga od Wnioskodawcy częstych, kilkudniowych wizyt w siedzibie firmy celem spotykania się z pracownikami firmy, konsultacji i szkoleń oraz zbierania danych i tworzenia dokumentów oraz materiałów szkoleniowych. Zleceniodawca nie będzie wynajmował Wnioskodawcy biura, ale zobowiązał się do udostępnienia miejsca w przypadku, gdy zajdzie taka konieczność.

W związku z faktem, iż charakter realizowanego zlecenia oraz planowanych przyszłych zleceń, a także działań związanych z pozyskiwaniem nowych klientów wymaga i będzie wymagał coraz częstszego pobytu w W., z tym Wnioskodawca zdecydował, kierując się aspektami ekonomicznymi i praktycznymi, na wynajęcie mieszkania w W. Umowa najmu została zawarta w dniu 14 sierpnia 2014 r. pomiędzy Jego firmą, a wynajmującym. W związku z zawartą umową będzie ponosić miesięcznie następujące koszty:

 • kwotę czynszu najmu,
 • zryczałtowaną kwotę czynszu administracyjnego (tj. opłaty związane z utrzymaniem i ogrzaniem nieruchomości),
 • opłaty za energię elektryczną i wodę rozliczane na podstawie faktur od dostawców.

Wynajmowanie hotelu, spełniającego wymagane warunki do pracy, byłoby kosztowne. Codzienne lub przynajmniej bardzo częste dojazdy, zważywszy na odległość pomiędzy miastami byłyby bardzo czasochłonne i wyczerpujące. Niemożliwe jest również wykonywanie zlecenia tego typu na odległość. Kierując się ekonomiką kosztów, racjonalnym działaniem było wynajęcie mieszkania w W., które będzie służyło zarówno celom noclegowym jak również będzie stanowiło miejsce pracy wnioskodawcy.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż do wydatków na wynajem mieszkania dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej znajdują zastosowanie postanowienia art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro zatem wydatki z tego tytułu spełniają kryterium celowości, o którym mowa w tym przepisie to mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zwraca się jednakże uwagę na konieczność właściwego udokumentowania wskazanych we wniosku wydatków. Należy zaznaczyć, że zgromadzone dowody nie mogą się ograniczać wyłącznie do faktur lub rachunków wystawionych przez właściciela przedmiotowego mieszkania, stwierdzających jedynie wysokość poniesionych przez niego wydatków z tytułu wynajmu tego mieszkania.

Niezbędnym jest bowiem posiadanie dowodów, świadczących o wykonanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej usługach wymagających pobytu w miejscowości, w której Wnioskodawca wynajął mieszkanie, umożliwiających w sposób bezsporny ustalenie związku przyczynowo-skutkowego poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami, a ponadto potwierdzających racjonalność poniesionych wydatków.

Reasumując stwierdzić należy, że jeżeli poniesione wydatki będą spełniać wszystkie wymienione powyżej warunki, to będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej. Przy tym, obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczności, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów (lub na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów) obciąża Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.