ITPB1/415-903/11/PSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, czy też są przychodami z działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 23 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25 sierpnia 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych przez sędziego sportowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2011 roku został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych przez sędziego sportowego.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 listopada 2011 r. (data wpływu 18 listopada 2011 r.).

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan sędzią sportowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł Pan z PZPN umowę, w której zobowiązał się m.in. do:

 • prowadzenia wyznaczonych zawodów sportowych;
 • przygotowywania zleconych materiałów szkoleniowych;
 • prowadzenia wyznaczonych szkoleń w macierzystym Kolegium Sędziów;
 • przeprowadzania wyznaczonych wykładów na kursach dla kandydatów na sędziów piłki nożnej;
 • przeprowadzania szkoleń dla zawodników, klubów i innych podmiotów i wskazanych osób;
 • bycia stale w pełnej gotowości do udziału w zawodach piłki nożnej.

Ponadto zgodnie z ww. umową jest Pan zobowiązany do zachowania nieposzlakowanej opinii, posiadania aktualnych badań lekarskich, własnej polisy ubezpieczeniowej, stałego utrzymywania wysokiej sprawności psychofizycznej (przy współpracy z trenerem lekkoatletycznym) a także do ustawicznego podnoszenia wiedzy teoretycznej, w szczególności w zakresie znajomości przepisów gry.

Dodatkowo w ramach zawartego kontraktu wykonuje Pan tłumaczenia materiałów szkoleniowych, zajmuje się opieką nad zagranicznymi gośćmi Związku, szczególnie sędziami sportowymi podczas meczów reprezentacji oraz drużyn krajowych biorących udział w rozgrywkach międzynarodowych.

Wykonywanie wskazanych powyżej obowiązków wiąże się z ponoszeniem licznych nakładów - poza wskazanymi powyżej kosztami badań lekarskich i polisy ubezpieczeniowej - takich jak koszty podróży, zakwaterowania, specjalistycznej sportowej diety, odnowy biologicznej, odzieży sportowej, specjalistycznego sprzętu (system elektronicznych chorągiewek z sygnalizatorem - koszt ok. 500 euro, system komunikacji głosowej - koszt około 5.000 euro). Koszty te są pokrywane przez Pana, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podkreśla Pan, że wykonywane czynności są związane z funkcjonowaniem profesjonalnej ligi sportowej.

W opisywanej umowie przewidziano stałe wynagrodzenie za realizację obowiązków w niej określonych (kwota netto + VAT) oraz dodatkowo wynagrodzenie (kwota netto + VAT) za każdy przeprowadzony mecz. Podkreśla Pan, że stałe wynagrodzenie jest wypłacane również w miesiącach, w których nie toczą się rozgrywki i jako sędzia fizycznie nie sędziuje meczy.

Nadmienia Pan, że prowadzi działalność gospodarczą, przedmiotem której jest m.in. pozostała działalność związana ze sportem. Jest pan czynnym podatnikiem VAT.

W uzupełnieniu wniosku wyjaśnił Pan, iż za prowadzenie zawodów sportowych otrzymuje odrębne wynagrodzenie, uzależnione od liczby przeprowadzonych zawodów sportowych.

Czynności wymienione powyżej (poza prowadzeniem zawodów sportowych) wykonywane są w ramach zarobkowej działalności usługowej wykonywanej we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Wskazuje Pan, iż nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za decyzje podjęte w trakcie sędziowania meczów. Natomiast ponosi Pan odpowiedzialność za rezultat i wykonanie pozostałych czynności objętych umową.

Czynności wynikające z umowy nie są wykonywane pod kierownictwem zlecającego. Miejsce i czas wykonywania czynności w większości wyznacza zlecający (wynika to z istoty prowadzonych czynności).

Ponosi Pan ryzyko gospodarcze związane z zawartą umową - ryzyko związane jest z ewentualną niewypłacalnością zleceniodawcy. Poza tym umowa ulega rozwiązaniu, w przypadku utraty uprawnień, popełnienia przestępstwa. W umowie przewidziano również kary umowne (w przypadku korupcji).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy przychody z tytułu wykonywania obowiązków wynikających z opisanej wyżej umowy stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, czy też są przychodami z działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I tak, źródłami przychodów są m.in.:

 • stosunek pracy (pkt 1),
 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Na podstawie art. 13 pkt 2 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Wskazuje Pan, że zakres obowiązków wskazanych w umowie znacznie wykracza poza prowadzenie zawodów sportowych. Stałe wynagrodzenie jest wypłacane, niezależnie od tego, czy fizycznie sędziuje Pan mecze, czy nie. Uważa Pan, iż przychodów uzyskiwanych w ramach ww. umowy nie można w całości uznać za przychody z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Uważa Pan, że przychodem z tytułu prowadzenia zawodów sportowych jest jedynie dodatkowe wynagrodzenie, jakie otrzymuje za każdy przeprowadzony mecz.

Natomiast przychody uzyskiwane z tytułu realizacji umowy, której zakres został przedstawiony w opisie stanu faktycznego, obejmującej szkolenia, przygotowywanie (w tym tłumaczenie) materiałów szkoleniowych, utrzymywanie odpowiedniego poziomu sprawności psychofizycznej, opiekę nad gośćmi związku, posiadanie wiedzy teoretycznej nie są przychodami uzyskiwanymi za prowadzenie zawodów sportowych. Zatem stały przychód za realizację ww. umowy nie stanowi przychodu za prowadzenie zawodów sportowych.

Wskazuje Pan, iż analizowaną umowę zawarł w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Definicję działalności gospodarczej zawiera art. 5a pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, pod warunkiem, że uzyskane z niej przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Usługi wymienione w umowie z PZPN wykonywane są w sposób zorganizowany i ciągły. Zaznacza Pan, iż nie stanowią one przychodu wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy (przychody z prowadzenia zawodów sportowych), nie są też przychodem z innych źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Uważa Pan, że stały przychód, jaki otrzymuje na podstawie umowy przedstawionej w opisie stanu faktycznego, stanowi przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), ustawodawca dokonał rozróżnienia źródeł przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. I tak, źródłami przychodów są m.in.:

 • działalność wykonywana osobiście (pkt 2),
 • pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3).

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jej treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9. Wyłączenie to obejmuje więc m.in. działalność wykonywaną osobiście, zdefiniowaną jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej powyżej ustawy, której poszczególne kategorie wymieniono w art. 13 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 5b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Dla stwierdzenia, że podatnik nie wykonuje pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ww. ustawy konieczne jest wystąpienie łącznie wszystkich przesłanek określonych w art. 5b ust. 1 pkt 1 do 3. Zatem niespełnienie chociażby jednej z nich powoduje, że wykonywanie czynności należy uznać za działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na postawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Zatem, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, fakt iż art. 13 pkt 2 ustawy wymienia przychody sędziego z tytułu prowadzenia zawodów sportowych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyklucza zakwalifikowanie przychodów uzyskanych przez niego z tego tytułu do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, nawet wówczas gdyby przychody te uzyskane były w ramach zarejestrowanej przez sędziego działalności gospodarczej.

Wskazać również należy na osobisty charakter czynności wykonywanych przez sędziego polegających na prowadzeniu zawodów sportowych. Przychód ten może uzyskać jedynie konkretna osoba z uwagi na swoje zdolności czy umiejętności. Ta właśnie okoliczność odróżnia w istotny sposób przychody z działalności wykonywanej osobiście od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może bowiem powierzyć wykonywanie świadczeń pracownikowi lub zlecić podwykonawcy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że otrzymywane przez Pana wynagrodzenie z tytułu prowadzenia zawodów sportowych kwalifikuje się do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy - działalności wykonywanej osobiście.

Natomiast, pozostałe dochody uzyskane w ramach wykonywanej działalności z tytułu czynności przewidzianych umową z PZPN, t.j. m.in. przygotowywania zleconych materiałów szkoleniowych, prowadzenia wyznaczonych szkoleń w macierzystym Kolegium Sędziów, przeprowadzania wyznaczonych wykładów na kursach dla kandydatów na sędziów piłki nożnej, przeprowadzania szkoleń dla zawodników, klubów i innych podmiotów i wskazanych osób, należy kwalifikować do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Za zakwalifikowaniem tych czynności do pozarolniczej działalności gospodarczej przemawia to, że czynności te są wykonywane w ramach zarobkowej działalności usługowej wykonywanej we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły. Ponadto ponosi Pan ryzyko gospodarcze związane z zawartą umową oraz odpowiedzialność za rezultat i wykonanie tych czynności, a przy tym czynności te nie są wykonywane pod kierownictwem zlecającego.

Opisane czynności są zatem podjęte w warunkach wynikających z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a jednocześnie nie spełniają wszystkich przesłanek z art. 5b ust. 1 ustawy.

Reasumując, prawidłowo stwierdził Pan we wniosku, że w opisanej sytuacji wynagrodzenie otrzymywane z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, stanowiące przychód z działalności wykonywanej osobiście należy – w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - traktować odrębnie od wynagrodzenia za wykonywanie pozostałych czynności wymienionych w umowie. Stałe wynagrodzenie, nie będące wynagrodzeniem za prowadzenie zawodów sportowych, należy uznać za przychód z działalności gospodarczej.

Końcowo należy zauważyć, iż niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska w zakresie przedstawionym w pytaniu (poz. 69 wniosku ORD-IN). Kwestia kosztów (wydatków) wskazana przez Pana w stanie faktycznym, nie została objęta pytaniem ani stanowiskiem w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego, wobec czego nie została poddana analizie w niniejszej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.