ITPB1/415-836a/12/HD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy Wnioskodawczyni może prowadzić działalność gospodarczą o tym samym profilu co jej mąż (usługi szklarskie), z której przychody opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 1 sierpnia 2012 r. (data wpływu 2 sierpnia 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne m.in. w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Od 1982 r. małżonek Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług szklarskich, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Wnioskodawczyni planuje rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług szklarskich, czyli w tym samym zakresie, co działalność gospodarcza prowadzona przez jej małżonka.

Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy Wnioskodawczyni może prowadzić działalność gospodarczą o tym samym profilu co jej mąż (usługi szklarskie), z której przychody opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych...
 2. Czy małżonek Wnioskodawczyni nie utraci prawa do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie możliwości opodatkowania przez Wnioskodawczynię przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zakresie skutków podatkowych dla małżonka Wnioskodawczyni rozpoczęcia przez nią działalności gospodarczej – wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawczyni, może rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług szklarskich w tym samym zakresie, co działalność gospodarcza prowadzona przez jej małżonka, z której przychody opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy, podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”.

Stosownie do treści art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.

Natomiast art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu. (...).

Możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest m.in. uzależniona od niewystąpienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 8 cytowanej ustawy. Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
  1. prowadzenia aptek,
  2. działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  3. działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  4. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
  5. świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
  6. działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,
 4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
  1. samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
  2. w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
  3. samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
  1. jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,
 6. rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć pisemne oświadczenie o wyborze tej formy.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa w ust. 1 lub w art. 29 ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym – o czym stanowi art. 9 ust. 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni planuje rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie usług szklarskich, czyli w tym samym zakresie, co działalność gospodarcza prowadzona przez jej małżonka. Działalność gospodarcza małżonka opodatkowana jest zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zamierza opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odnosząc zatem treść cytowanych powyżej przepisów do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, iż w przypadku małżonków – w myśl art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ustawodawca wyłącza opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podatników podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem lub w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków albo samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeżeli natomiast żadna z wymienionych powyżej okoliczności, wyłączających możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie występuje, możliwe jest opłacanie podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie podano żadnej z przesłanek określonych w cytowanym art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które przemawiałyby za niemożliwością rozpoczęcia przez Wnioskodawczynię działalności gospodarczej w zakresie usług szklarskich, tj. w tym samym zakresie, co działalność gospodarcza prowadzona przez jej małżonka, z której przychody opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni, rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie usług szklarskich, ma prawo opodatkować uzyskiwane z tego tytułu przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Na powyższe nie ma bowiem wpływu prowadzenie przez małżonka Wnioskodawczyni działalności gospodarczej w takim samym zakresie.

Jednocześnie tutejszy organ podkreśla, że niniejsza interpretacja nie odnosi się do skutków podatkowych podjęcia ww. działalności przez Wnioskodawczynię i opodatkowania jej zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – dla małżonka Wnioskodawczyni, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług szklarskich, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.