ITPB1/415-774/14/MR | Interpretacja indywidualna

Przychody sportowców i trenerów.
ITPB1/415-774/14/MRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kontrakt
 3. płatnik
 4. sport
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2014 r. (data wpływu 22 lipca 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

(1)

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera kontrakty na profesjonalne uprawnianie piłki nożnej z zawodnikami trudniącymi się zawodowo grą w piłkę nożną. Zawierane umowy są umowami zlecenia w myśl art. 734 kodeksu cywilnego. Na podstawie ww. umów Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia zawodników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonuje obowiązki płatnika określone w art. 8 Ordynacji podatkowej, tj. oblicza i pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przychody podatników (zawodników) z tytułu umów zlecenia określonych powyżej są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym os osób fizycznych. Dotychczas zawodnicy nie prowadzili samodzielnie działalności gospodarczej.

Część zawodników zamierza rozpocząć prowadzenie, na własny rachunek, działalności gospodarczej obejmującej przede wszystkim świadczenie usług polegających na profesjonalnym uprawnianiu sportu, tj. grze w piłkę nożną na rzecz drużyn piłkarskich. Umowy zlecenia na profesjonalne uprawnianie piłki nożnej będą zawierane przez zawodników z Wnioskodawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca:

 1. z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez zawodników, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy zlecenia, o których mowa powyżej oraz
 2. po złożeniu przez zawodników (podatników) oświadczenia, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

zamierza rozpoznawać przychód uzyskiwany przez podatników z tytułu uprawniania sportu (na podstawie ww. umów zlecenia) jako przychód uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie wykonywać obowiązków płatnika polegających na obliczaniu i pobieraniu podatku od zawartych z zawodnikami umów. Obowiązki podatkowe związane z zawartymi umowami wykonywać będą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

(2)

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera kontrakty na świadczenie usług trenerskich z osobami posiadającymi odpowiednie kompetencje i przygotowanie do pełnienia funkcji trenera zawodowej drużyny piłkarskiej. Zawierane umowy są umowami zlecenia w myśl art. 734 kodeksu cywilnego. Na podstawie ww. umów Wnioskodawca dokonuje zgłoszenia trenerów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wykonuje obowiązki płatnika określone w art. 8 Ordynacji podatkowej, tj. oblicza i pobiera od podatników podatek oraz wpłaca go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Przychody podatników (trenerów) z tytułu umów zlecenia określonych powyżej są traktowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotychczas trenerzy nie prowadzili samodzielnie działalności gospodarczej.

Trenerzy świadczący usługi na rzecz Wnioskodawcy zamierzają rozpocząć prowadzenie, na własny rachunek, działalności gospodarczej obejmującej przede wszystkim świadczenie usług trenerskich drużyn piłkarskich. Umowy zlecenia na świadczenie usług trenerskich będą zawierane przez trenerów z Wnioskodawcą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Wnioskodawca:

 1. z dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej przez trenerów, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy zlecenia, o których mowa powyżej oraz
 2. po złożeniu przez trenerów (podatników) oświadczenia, że wykonywane przez nich usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

zamierza rozpoznawać przychód uzyskiwany przez podatników z tytułu wykonywania działalności trenerskiej (na podstawie ww. umów zlecenia) jako przychód uzyskiwany z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym Wnioskodawca nie będzie wykonywać obowiązków płatnika polegających na obliczaniu i pobieraniu podatku od zawartych z trenerami umów. Obowiązki podatkowe związane z zawartymi umowami wykonywać będą podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy przychód uzyskiwany przez piłkarzy na podstawie zawartych z Wnioskodawcą umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu, iż zawodnicy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawnianiu sportu...
 2. Czy w przypadku rozpoczęcia przez zawodników, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej, prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której zawodnicy ci będą zawodowo świadczyć usługi polegające na profesjonalnym uprawnianiu sportu, a ponadto złożą Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania i pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu...
 3. Czy przychód uzyskiwany przez trenerów na podstawie zawartych z Wnioskodawcą umów zlecenia na świadczenie usług trenerskich może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu, iż trenerzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług trenerskich...
 4. Czy w przypadku rozpoczęcia przez trenerów, z którymi Wnioskodawca zawarł umowy zlecenia na świadczenie usług trenerskich, prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której trenerzy będą zawodowo świadczyć usługi polegające na trenowaniu profesjonalnych drużyn piłkarskich, a ponadto złożą Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do obliczania i pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu...

Ad. 1

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez piłkarzy na podstawie zawartych z Wnioskodawcą umów zlecenia na profesjonalne uprawianie piłki nożnej może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu, iż zawodnicy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na profesjonalnym uprawnianiu sportu.

Stanowisko Wnioskodawcy oparte jest na analizie następujących przepisów prawa podatkowego.

Przychody uzyskiwane z uprawiania sportu w myśl art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są uważane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, podobnie jak działalność artystyczna, literacka, naukowa, trenerska, oświatowa i publicystyczna, a także przychody uzyskiwane z umów zlecenia czy umów o dzieło. Zaś za działalność gospodarczą na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uważa się działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
 4. - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo, przychód nie może być uznany za uzyskany z działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są warunki:

 1. za rezultat zleconych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
 2. czynności są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności;
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ocenie Wnioskodawcy okoliczność, iż przychody uzyskiwane z uprawiania sportu są wymienione w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyklucza uznania takich przychodów jako uzyskanych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli nie zachodzą negatywne przesłanki wyszczególnione powyżej. Warto wskazać, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych występuje stanowisko, iż niektóre przychody z działalności wykonywanej osobiście np. przychód pełnomocników świadczących obronę z urzędu oraz przychód sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, mogą stanowić przychód zaliczany do źródeł przychodu z działalności gospodarczej jeżeli uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej (uchwała NSA w składzie całej Izby Finansowej z dnia 21 października 2013 r., sygn. II FPS 1/13, wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 lutego 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 1455/11). Potwierdzeniem powyższego stanowiska jest także interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 21 listopada 2013 r., zgodnie z którą kwalifikacja przychodu do odpowiedniego źródła jest zależna od formy prawnej wykonywania przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu zawodu adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, czy rzecznika patentowego. Zatem przychody uzyskiwane z tego tytułu mogą zostać zaliczone do źródła przychodów - działalność gospodarcza, pomimo iż są wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Powyższą interpretację potwierdza także brzmienie art. 13 pkt 8 i 9 oraz art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, iż ustawodawca dopuszcza możliwość zaliczenia przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło do przychodów z działalności gospodarczej, jeżeli są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej. Zgodnie zaś z art. 13 pkt 9 przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, nawet jeżeli umowy te będą zawierane w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, zawsze będą zakwalifikowane do źródła przychodów - działalność wykonywana osobiście. Jednakże podobnego zastrzeżenia brak w odniesieniu do pozostałych czynności wymienionych w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wnioskować należy, iż takie przychody mogą być zaliczane do uzyskanych w ramach działalności gospodarczej co do zasady.

Ponadto, art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje, iż że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i pkt 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. A zatem wskazany przepis prawa wprost wskazuje, iż możliwe jest uzyskiwanie przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Powyższe stanowisko zostało wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014r. Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rozpoczęcia przez zawodników prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której zawodnicy będą zawierać umowy zlecenia z Wnioskodawcą oraz przy założeniu, iż zawodnicy złożą Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczania i pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi spoczywać będą na zawodnikach jako przedsiębiorcach.

Jak zostało wskazane powyżej, Wnioskodawca uważa, iż przychód z tytułu uprawniania sportu może być uznany za przychód z działalności gospodarczej. Kierując się powyższym stanowiskiem uznać należy, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu zawartych z zawodnikami umów zlecenia, jeżeli zawodnicy tacy są przedsiębiorcami oraz oświadczą, iż umowy zlecenia zawarli w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wniosek taki wynika wprost z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 3

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskiwany przez trenerów na podstawie zawartych z Wnioskodawcą umów zlecenia na świadczenie usług trenerskich może zostać zaliczony do przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy założeniu, iż trenerzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług trenerskich drużyn piłkarskich.

W ocenie Wnioskodawcy przychody uzyskiwane z działalności trenerskiej powinny być traktowane analogicznie jak przychody uzyskiwane z działalności sportowej polegającej na profesjonalnym uprawianiu piłki nożnej. Z tego powodu działalność taka może być wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej a przychody z jej prowadzenia mogą być rozliczane jako przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Argumentacja prawna odnosząca się do przedmiotowej kwestii jest analogiczna do przedstawionej przez Wnioskodawcę w punkcie Ad. 1.

Ad. 4

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku rozpoczęcia przez trenerów prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której trenerzy będą zawierać umowy zlecenia z Wnioskodawcą oraz przy założeniu, iż trenerzy złożą Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do obliczania i pobierania od podatników zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Obowiązki związane z rozliczeniami podatkowymi spoczywać będą na trenerach jako przedsiębiorcach.

Jak zostało wskazane powyżej, Wnioskodawca uważa, iż przychód z tytułu działalności trenerskiej może być uznany za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kierując się powyższym stanowiskiem uznać należy, iż Wnioskodawca nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy z tytułu zawartych z trenerami umów zlecenia, jeżeli trenerzy są przedsiębiorcami oraz oświadczą, iż umowy zlecenia zawarli w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Wniosek taki wynika wprost z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie informuje się, że stosownie do art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Oznacza to, że niniejsza interpretacja została wydana wyłącznie w indywidualnej sprawie Wnioskodawcy w zakresie obowiązków płatnika i nie wywołuje skutków prawnych dla innych podmiotów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.