ITPB1/415-584/12/WM | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2012 r. zobowiązany jest do ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych oraz spoczywa na Nim obowiązek uznania, iż uzyskane odsetki bankowe z lokat terminowych są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%?
ITPB1/415-584/12/WMinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. kapitały pieniężne
 3. lokaty
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z kapitałów pieniężnych
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 25 maja 2012 r. (data wpływu 28 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu dla odsetek od lokat terminowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia źródła przychodu dla odsetek od lokat terminowych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest - wraz z żoną wspólnikiem spółki jawnej. Udziały wspólników w przychodach i kosztach oraz dochodach są równe i wynoszą 50%. W roku podatkowym 2012 r. spółka jest zobowiązana do prowadzenia podatkowej księgi przychodów rozchodów. Od udziału w dochodzie spółki, Wnioskodawca zobowiązany jest do opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%. Zaliczki płacone są przez Wnioskodawcę kwartalnie. Do roku podatkowego 2011 włącznie, spółka była zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Aktualnie głównym przedmiotem działalności spółki jest handel artykułami jubilerskimi. Spółka posiada też wolne środki finansowe, które sporadycznie są lokowane na tzw. lokatach terminowych na rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Uzyskane z tego tytułu odsetki bankowe, między innymi za miesiąc kwiecień 2012 r. uzyskano dwie kwoty tj. w dniu 22 kwietnia 2012 r. - 142 zł 85 gr oraz w dniu 17 kwietnia 2012 r. – 155 zł 80 gr., zostały zaewidencjonowane przez spółkę w księdze jako pozostałe przychody, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca w roku podatkowym 2012 r. zobowiązany jest do ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych oraz spoczywa na Nim obowiązek uznania, iż uzyskane odsetki bankowe z lokat terminowych są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%...

Zdaniem Wnioskodawcy, mając za podstawę treść art. 17 ust. 1 - 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy uznać, iż uzyskane przez spółkę odsetki bankowe z lokat terminowych powinny zostać zaliczone do przychodów z kapitałów pieniężnych, o których to przychodach mowa w art. 10 ust.1 pkt 7 ww. ustawy. Reasumując powyższe należy uznać, iż na Wnioskodawcy w roku podatkowym 2012 r. nie spoczywa obowiązek ewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów uzyskanych przez spółkę odsetek z lokat terminowych, co skutkuje także uznaniem, iż nie są to przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według stawki podatkowej w wysokości 19%, tylko są to przychody z kapitałów pieniężnych opodatkowane także podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale taktowane jako odrębne źródło przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, odrębnym źródłem przychodów jest określona w pkt 3 i 7 tego przepisu:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) – c).

Podział ten ma istotny wpływ nie tylko na sposób prowadzenia dokumentacji finansowej, ustalenie podstaw opodatkowania, ale także na sposób opodatkowania i jego wysokość.

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej zawarta została w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie zawarte w ww. art. 5a pkt 6 ww. ustawy obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. przychody z odsetek od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą (art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również odsetki od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością.

Kluczowym dla prawidłowego odczytania normy art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy jest ustalenie co należy rozumieć przez „rachunki bankowe utrzymywane w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą”.

Zdaniem organu, należy przyjąć, że chodzi tu o rachunki za pośrednictwem których przyjmowane są i z których dokonywane są wszelkiego rodzaju płatności. Z faktem tym wiąże się przetrzymywanie środków pieniężnych na tych rachunkach i tylko z faktem uzyskiwania wynagrodzenia w postaci odsetek na takich rachunkach wiąże się obowiązek zaliczenia ich do przychodów z działalności gospodarczej. Wolne zaś środki pieniężne przechowywane na lokatach bankowych nie stanowią środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zatem, odsetek od odrębnych lokat terminowych utworzonych dla lokowania wolnych środków pieniężnych pochodzących z działalności gospodarczej klientów, nawet przez bank prowadzący rachunek bieżący tych klientów nie można utożsamiać z odsetkami od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, gdyż lokaty te nie dotyczą rachunków związanych z bieżącą działalnością firmy, nie dokonuje się na nich operacji gospodarczych, tj. nie dokonuje się z nich płatności za zakupione towary, usługi, czy też na te rachunki nie spływają środki za sprzedane towary, usługi.

W związku z powyższym, nie można uznać, że w przypadku odsetek od tego typu lokat, mamy do czynienia z sytuacją objętą dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też przychód ten zaliczyć należy do przychodów wspólników z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Konsekwencją powyższego jest brak możliwości zaliczenia przychodu z odsetek od lokat terminowych do przychodów z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Przychód ten podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Odnosząc powyższe do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego stwierdzić należy, iż odsetki bankowe, uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu zawarcia w ramach spółki jawnej umowy lokaty terminowej w banku, w którym spółka posiada rachunek związany z działalnością gospodarczą, stanowią one przychód zaliczany do kapitałów pieniężnych. Nie podlegają tym samym zaewidencjonowaniu jako pozostały przychód w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Przychód ten podlega opodatkowaniu według zasad określonych w art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.