ITPB1/415-348/12/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy opłaty za studia Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów własnej działalności gospodarczej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 28 marca 2012 r. (data wpływu 29 marca 2012 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 kwietnia 2012 r. (data wpływu 4 maja 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za studia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za studia.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w 2005 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania uzyskując tytuł magistra w zakresie zarządzania finansami. W trakcie studiów wyższych (w 2003 roku) Wnioskodawca doszedł do wniosku, że uzyskanie wiedzy w zakresie ekonomii i zarządzania będzie niewystarczające do prowadzenia działalności gospodarczej i „utrzymania się” na niełatwym konkurencyjnym rynku. Stwierdził, iż zdobyte wykształcenie w zakresie ekonomii nie będzie wystarczające, aby pozarolniczą działalność gospodarcza, którą zamierzała rozpocząć mogła przynosić oczekiwane korzyści finansowe. Przyjął wówczas założenie, że prowadzona przez niego firma może odnieść sukces na rynku, w sytuacji gdy, będzie świadczyła usługi w zakresie:

  1. usług edukacyjnych w zakresie nauczania jeżyka angielskiego;
  2. usług transportu międzynarodowego;
  3. usług handlu międzynarodowego.

Pomimo ukończenia studiów wyższych, zdobyte wykształcenie było niewystarczające do profesjonalnego świadczenia usług (o których mowa w pkt b) i c) oraz niemożliwe w stosunku do świadczenia usług edukacyjnych w zakresie nauczania jeżyka angielskiego. W związku z tym, przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, powzięła decyzje o zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i ukierunkowaniu ich na profil działalności, który zamierzał prowadzić.

W tym celu ukończył w 2003 r. dwusemestralne Podyplomowe Studia Pedagogiczne na, których koszty wynosiły 900 zł za I semestr, co dało łącznie kwotę 1800,00 zł. Zaś od października 2003 r. do kwietnia 2006 r. była słuchaczką Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych na kierunku Język Angielski i w tym okresie uiściła łączną sumę kosztów za kształcenie w kwocie 10.975,00 zł.

Kwalifikacje i wiedza zdobyte podczas w/w kształcenia przyczyniły do rozpoczęcia z dniem 01.06.2007 r. działalności gospodarczej w zakresie:

usług edukacyjnych w zakresie nauczania języka angielskiego;

usług transportu międzynarodowego;

usług handlu międzynarodowego.

Istotne jest, iż podjęcie nauki przez Wnioskodawczynię było spowodowane chęcią rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zarówno studia językowe jak i pedagogiczne były niezbędne w celu zdobycia kwalifikacji do nauczania języka obcego, a tym samym do rozpoczęcia działalności w tym zakresie. Podatniczka swoje umiejętności językowe regularnie wykorzystywała również przy świadczeniu usług transportowych oraz usług w handlu zagranicznym.

Wnioskodawczym bowiem często jeździła do Niemiec w celu nabycia towarów handlowych (używanego asortymentu meblowego), język angielski był językiem, w którym porozumiewała się z kontrahentami zagranicznymi. Przyczyniło się to tym samym do znacznego zwiększenia osiąganych przez Wnioskodawczynię przychodów.

Poza prowadzoną działalności gospodarczą w latach 2006-2011 r. Podatniczka uzyskiwała przychody ze stosunku pracy (jako nauczyciel języka angielskiego). Jednak to pozarolniczą działalność gospodarcza była głównym źródłem przychodów w wymienionym okresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy opłaty za studia Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów własnej działalności gospodarczej...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty studiów są wydatkiem który ma zachować i zabezpieczyć źródło przychodów jego działalności na przyszłość. Wnioskodawca wskazuje, iż w myśl art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z osiąganiem przychodów z tytułu działalności gospodarczej Wnioskodawcy podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem (zwiększeniem) przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów. Jednakże ciężar wykazania owego związku spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu spełniać łącznie następujące warunki:

  1. pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
  2. nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  3. być właściwie udokumentowany.

Wydatki na dokształcanie na studiach nie zostały wymienione w katalogu zawartym w art. 23 ww. ustawy, a zatem w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Dla stwierdzenia, czy wydatki poniesione w związku z odbywaniem studiów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej istotne jest ustalenie:

  • czy taki wydatek związany jest ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i mają związek z tą działalnością,
  • czy też wydatek ten służy tylko podnoszeniu ogólnego poziomu wiedzy i wykształcenia nie związanego z działalnością gospodarczą, a więc który co do zasady ma charakter osobisty.

Zatem, za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dnia 8 marca 2010 r. ukończył studia wyższe uzyskując tytuł inżyniera. Na wydzierżawionym od ojca wyposażeniu warsztatu samochodowo-diagnostycznego stworzył własną działalność gospodarczą w zakresie diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych. Działalność prowadzi od 12 października 2010 r. i ma zamiar ten kierunek rozwijać. W roku 2011 rozpoczął studia II stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Wnioskodawca wskazuje, iż zdobyte na studiach wykształcenie będzie przydatne w prowadzonej działalności gospodarczej zarówno w zakresie umiejętności zapoznawania się z szybko zmieniającą się technologią usług jak i metodami ich propagowania. Opłaty za jeden semestr wynoszą 1800 zł.

Jak wskazano we wniosku, studia umożliwią Wnioskodawcy uzyskanie zaawansowanej wiedzy w zakresie nowej elektronicznej budowy urządzeń diagnostycznych i silników samochodowych i Wnioskodawca będzie konkurencyjny na lokalnym runku usług. Przyjąć zatem należy, że studia wyższe które Wnioskodawca zamierza podjąć, będą bezpośrednio związane z zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż wydatki poniesione w związku ze studiami wyższymi, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednocześnie zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania istnienia związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie istnienia takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Niniejszą interpretację wydano w oparciu o treść wniosku. Jeżeli w toku ewentualnego postępowania organ uzna, że stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń