ITPB1/415-1313/14/AK | Interpretacja indywidualna

Czy w przedstawionym stanie faktycznym mając podpisaną umowę zlecenia jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, Wnioskodawca zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca wystawić fakturę VAT z 23% stawką VAT czy też rachunek i odprowadzić od kwoty widniejącej na rachunku podatek dochodowy w wysokości 19 %?
ITPB1/415-1313/14/AKinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. działalność gospodarcza
 3. opodatkowanie
 4. radcowie prawni
 5. umowa zlecenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Dochody opodatkowane ryczałtem
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data wpływu 27 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu umowy zlecenia zawartej poza działalnością gospodarczą – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu umowy zlecenia zawartej poza działalnością gospodarczą.

W ww. wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest radcą prawnym prowadzącym od grudnia 2013 r. działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego, tym samym jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT (23%). Od 1 kwietnia 2014 r. świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia zawartej ze Stowarzyszeniem, którego jednym z celów statutowych jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wskazać przy tym należy, że w umowie Wnioskodawca widnieje jako osoba fizyczna, a nie jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Zakres obowiązków Wnioskodawcy obejmuje:

 1. pełnienie dyżurów specjalisty w zakresie prawa we wskazanych filiach stowarzyszenia w wymiarze po 5 godzin tygodniowo w każdej z filii,
 2. udzielaniu porad prawnych osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin w kontakcie indywidualnym, telefonicznym oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
 3. świadczenie pomocy poprzez przydzielanie osobom pokrzywdzonym opiekuna ofiary,
 4. prowadzenie bazy instytucji i organizacji świadczących pomoc specjalistyczną dla określonych kategorii ofiar przestępstw i udzielanie wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej,
 5. przestrzeganie jednolitych standardów pracy z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem i ich rodzinami przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 6. prowadzenie współpracy z Ośrodkami w innych województwach tworząc ogólnopolską Sieć pomocy ofiarom przestępstw,
 7. prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, policją, wymiarem sprawiedliwości, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi i kościelnymi w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin,
 8. prowadzeniu ewidencji osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem,
 9. korzystaniu ze szkoleń dla specjalistów (bezpłatnych), konferencji i wizyt studyjnych organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Ponadto umowa określa warunki wynagrodzenia poprzez wskazanie stawki godzinowej oraz czas jej obowiązywania (do końca 2014 r.). W umowie określono również dni tygodnia i godziny, w których ma być wykonywane zlecenie. Zlecenie wykonywane jest w lokalu zapewnionym przez zlecającego. Kolejny z zapisów umowy stanowi, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi wynikającej z umowy z należytą starannością, a także obowiązany jest dbać i chronić interesy zleceniodawcy w zakresie jego działalności. W sprawach nieuregulowanych – mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wypełniania listy obecności, a osoba wskazana ma potwierdzić obecność zleceniobiorcy w czasie i miejscu wynikającym z umowy. Przy czym należy wskazać, że okolicznością warunkującą podpisanie umowy zlecenia nie jest posiadanie tytułu Radcy prawnego, a tym bardziej wykonywanie tego zawodu w jakiejkolwiek formie. Ponadto wykonując zlecenie Wnioskodawca nie posługuje się tytułem Radcy prawnego, ani nie korzysta z uprawnień wynikających z wykonywania tego zawodu np. możliwość reprezentowania strony przed sądem powszechnym, a nadto czynności wykonywane w czasie trwania umowy zlecenia nie są objęte obowiązkową ochroną ubezpieczeniową w związku z wykonywaniem zawodu Radcy prawnego.

W uzupełnieniu wskazano, że zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zawarta umowa zlecenia ze zleceniodawcą kreuje stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i Wnioskodawcą jako wykonującym zlecane czynności, co do warunków ich wykonywania, wynagrodzenia i odpowiedzialności. Wskazać należy, o czym już była mowa we wniosku, że z umowy wynika szczegółowy zakres obowiązków, warunki wynagradzania i zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy, przy czym w tej kwestii umowa odsyła do uregulowań zwartych w Kodeksie cywilnym. Stosunek prawny między zlecającym, a wykonującym zlecenie wskazuje na cechy właściwe stosunkowi pracy, tj. obciąża zatrudniającego ryzykiem za wykonanie tych czynności, podporządkowuje wykonującego zlecenie co do warunków realizacji umówionych czynności oraz wynagrodzenia, czasu i miejsca pracy. Z uwagi na powyższe w ocenie Wnioskodawcy nie ponosi On odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane czynności.

Odnieść się należy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2012 r., sygn. akt I FSK 1724/11, w którym Sąd orzekł, że dla rozstrzygnięcia czy w danym przypadku jest to samodzielnie prowadzona działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też niepodlegająca opodatkowaniu działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, znaczenie powinny mieć okoliczności czy działalność: wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona; nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy, nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Ponadto w interpretacji indywidualnej sygn. ITPP1/443-436/09/MS organ stwierdził, że w przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego występują przesłanki z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, co oznacza, że spełnione są kryteria wyłączające świadczenie usług z czynności podlegających ustawie o podatku od towarów i usług. Jak trafnie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 października 2011 r., sygn. akt I FSK 1631/10 podmiot uzyskujący przychody ze źródeł przychodów wymienionych w art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla wyłączenia tych przychodów z opodatkowania podatkiem od towarów i usług musi spełniać również drugie kryterium precyzujące warunki wyłączenia tych czynności spod opodatkowania. Wyłączenie przewidziane w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest skonstruowane w taki sposób, że obejmuje w istocie niemal każdą umowę cywilnoprawną wykonywaną poza pozarolniczą działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla rozstrzygnięcia czy w danym przypadku mamy do czynienia z samodzielnie prowadzoną działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, czy też nie podlegającą opodatkowaniu działalnością wykonywaną osobiście, o której mowa w art. 15 ust. 3 pkt 3 znaczenie powinny mieć wskazane wyżej okoliczności czy działalność:

 • wykonywana jest przy wykorzystaniu infrastruktury i organizacji wewnętrznej podmiotu, na rzecz którego jest prowadzona,
 • nie powoduje żadnego ryzyka ekonomicznego po stronie usługodawcy,
 • nie powoduje odpowiedzialności usługodawcy wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym mając podpisaną umowę zlecenia jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, Wnioskodawca zobowiązany jest na koniec każdego miesiąca wystawić fakturę VAT z 23% stawką VAT czy też rachunek i odprowadzić od kwoty widniejącej na rachunku podatek dochodowy w wysokości 19 %...

Zdaniem Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

W ocenie Wnioskodawcy zawarta umowa zlecenia ze zleceniodawcą kreuje stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i Wnioskodawcą jako wykonującym zlecane czynności, co do warunków ich wykonywania, wynagrodzenia i odpowiedzialności. Wskazać należy, o czym już była mowa we wniosku, że z umowy wynika szczegółowy zakres obowiązków, warunki wynagradzania i zasady odpowiedzialności zleceniobiorcy, przy czym w tej kwestii umowa odsyła do uregulowań zawartych w Kodeksie cywilnym. Stosunek prawny między zlecającym, a wykonującym zlecenie wskazuje na cechy właściwe stosunkowi pracy, tj. obciąża zatrudniającego ryzykiem za wykonanie tych czynności, podporządkowuje wykonującego zlecenie co do warunków realizacji umówionych czynności oraz wynagrodzenia, czasu i miejsca pracy. Z uwagi na powyższe w ocenie Wnioskodawcy nie ponosi on odpowiedzialności wobec osób trzecich za wykonywane czynności. Zatem wykonywana praca podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów. Stosownie do przepisów tej ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są określone w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3:

 • działalność wykonywana osobiście;
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Definicja działalności gospodarczej zawarta jest natomiast w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Powyższą definicję uzupełnia regulacja zawarta w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, zgodnie z którą za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zauważyć należy, iż wskazany powyżej przepis art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącza z przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Podstawowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma zatem okoliczność, czy umowa zlecenia zawarta została w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Istotna jest więc treść umowy zlecenia, a zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą dowolnie ułożyć stosunek cywilnoprawny. Przepisy podatkowe nie wprowadzają ograniczenia, zakazu wykonywania w ramach działalności wykonywanej osobiście tych samych czynności, które są przedmiotem działalności gospodarczej.

Co do zasady wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów uzyskiwanych z zawartej umowy zlecenia ustawodawca pozostawił stronie stosunku cywilnoprawnego. Tym samym, jeżeli podatnik prowadzący pozarolniczą działalności gospodarczą, zawiera umowę zlecenia (umowę o dzieło) w celu świadczenia określonych usług na rzecz innego podmiotu prawa, której zakres pokrywa się z przedmiotem prowadzonej przez tego podatnika działalności gospodarczej a z treści umowy nie wynika, aby była ona zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas przychody z tytułu takiej umowy mogą być kwalifikowane jako pochodzące ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. z działalności wykonywanej osobiście.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Dodatkowo od 1 kwietnia 2014 r. zawarł umowę zlecenia ze Stowarzyszeniem, którego jednym z celów statutowych jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Wskazać przy tym należy, że w umowie Wnioskodawca nie figuruje jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Odpowiedzialność wobec osób trzecich za wykonanie zleconych w umowie czynności ponosi zlecający, podporządkowuje wykonującego zlecenie co do warunków realizacji umówionych czynności oraz wynagrodzenia, czasu i miejsca pracy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę na podstawie umowy zlecenia ze Stowarzyszeniem – skoro umowa ta nie została zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – mogą być kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W odniesieniu do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca przewidział dwa sposoby opodatkowania takich przychodów, a mianowicie opodatkowanie na zasadach ogólnych bądź zastosowanie podatku ryczałtowego.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 29-30f, pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali:

Podstawa obliczenia podatku w złotychPodatek wynosi
ponaddo
85.52818% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.52814.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Natomiast na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wypłata jest dokonywana na rzecz osoby nie będącej pracownikiem pracodawcy, a wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy nie przekracza 200 zł, płatnik od stawianej do dyspozycji wykonawcy kwoty ma obowiązek pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości stanowiącej 18 % przychodu.

Z kolei w myśl art. 44 ust. 1a ww. ustawy podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

 1. ze stosunku pracy z zagranicy,
 2. z emerytur i rent z zagranicy,
 3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1

– są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, według zasad określonych w ust. 3a.

Tym samym mając na uwadze wskazane wyżej przepisy oraz przedstawiony stan faktyczny należy stwierdzić, że dochód Wnioskodawcy uzyskany z działalności wykonywanej osobiście podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wg skali podatkowej, albo opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 18% przychodu, w przypadku spełnienia warunków wymienionych w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W żadnej z tych sytuacji dochód uzyskany przez Wnioskodawcę nie będzie opodatkowany podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

Nie sposób zgodzić się więc z twierdzeniem Wnioskodawcy, przedstawionym we wniosku, że z tytułu wykonania opisanej we wniosku umowy należy odprowadzać 19 % podatek dochodowy. Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Wyjaśnić należy, że zaliczki na podatek dochodowy od dochodów z działalności wykonywanej osobiście co do zasady są pobierane przez płatników. Jednakże w sytuacji, gdy podmiot wypłacający takie świadczenie nie jest płatnikiem, podatnik uzyskujący dochody z działalności wykonywanej osobiście, ma obowiązek samodzielnego wpłacania zaliczek.

W zakresie podatku od towarów i usług zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zaznaczyć jednocześnie należy, iż wydając niniejszą interpretację tutejszy organ oparł się na treści wniosku, z którego wynika, że Wnioskodawca zawarł umowę zlecenia poza działalnością gospodarczą. Interpretacja dotyczy wyłącznie wykładni przepisów prawa podatkowego. Nie było jej przedmiotem rozstrzygnięcie co do dopuszczalności zawarcia umowy zlecenia na gruncie przepisów innych niż podatkowe ani też ocena charakteru umowy, o której mowa we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.