IPTPP4/4512-19/15-2/UNR | Interpretacja indywidualna

Pomoc prawna z urzędu, obrona z urzędu, kasa rejestrująca, usługi prawnicze, sądy, ewidencja sprzedaży, działalność gospodarcza, opodatkowanie podatkiem VAT,
IPTPP4/4512-19/15-2/UNRinterpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. ewidencja sprzedaży
 3. kasa rejestrująca
 4. opodatkowanie
 5. pomoc prawna
 6. usługi prawnicze
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zakupu i zainstalowania kasy fiskalnej oraz braku obowiązku dokonania czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku zakupu i zainstalowania kasy fiskalnej oraz braku obowiązku dokonania czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w postaci kancelarii adwokackiej i nie zatrudnia innych osób. Rozpoczęcie działalności gospodarczej Wnioskodawca zgłosił do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej od dnia 1.04.2012 r. Od dnia 1.07.2012 r. Wnioskodawca zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej a następnie wznowił jej wykonywanie z dniem 01.10.2013 r.

Prowadzona działalność gospodarcza sprowadza się do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu spraw karnych z urzędu, w których Wnioskodawca jest wyznaczany przez sąd jako obrońca lub pełnomocnik. Z tytułu prowadzenia spraw z urzędu sąd określa i przyznaje na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie, w związku z czym Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT.

Wnioskodawca nie wykonuje usług prawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zainteresowany ma 68 lat i jest emerytem.

Na podstawie art. 207, 210 § l, 2, 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ. U. Z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Min. Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1037) Wnioskodawca został zwolniony z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

 • Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 5.06.2012 r. - PP/4110-125/12 - w 2012 r.,
 • Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 14.10.2013 r. - PP/4110-155/13 - w 2013 r. w związku z wznowieniem od dnia 1.10.2013 r. działalności gospodarczej,
 • Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z 27.01.2014 r. - PP/4110-1/14-DS – w okresie od 1.02.2014 r. do 31.12. 2014 r. w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej prawniczej,
 • Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 18.11.2014 r. - SW/4110-1/14/76352 - w okresie od 1.01. do 31.12.2015 r.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w prowadzonej przez Wnioskodawcę kancelarii adwokackiej wobec treści art. 111 ust. l ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 4.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544) Wnioskodawca ma obowiązek zakupienia i zainstalowania kasy fiskalnej oraz dokonania czynności określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dn. 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 15.03.2013 r., poz. 363) - od dnia 1 marca 2015 roku...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 111 ust. l ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników, ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W prowadzonej jednoosobowo działalności gospodarczej w postaci kancelarii adwokackiej Wnioskodawca wykonuje usługi prawne jedynie na zlecenie sądu występując w sprawach karnych z urzędu jako obrońca lub pełnomocnik. Sąd określa i zasądza na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie wraz z 23% podatkiem od towarów i usług, w związku z czym jest on zobowiązany do wystawiania faktur VAT i prowadzenia stosownej ewidencji.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 4.11.2014 r. (Dz. U. 2014 r., poz. l544) w sprawie zwolnień obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - § 4 ust. 2 lit. g) - zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia.

W prowadzonej działalności gospodarczej w postaci kancelarii adwokackiej Wnioskodawca wykonuje usługi prawnicze na zlecenie sądu i usług tych nie trzeba ewidencjonować przy zastosowaniu kasy fiskalnej, ponieważ osoby fizyczne nie uczestniczą w procesie rozliczenia świadczenia, (też Izba Skarbowa w Poznaniu - interpretacja nr ILPP2/443-449/11-4/SJ).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on obowiązku dokonania zakupu kasy fiskalnej, dokonania jej zainstalowania i dokonania czynności określonych w Rozporządzeniu Min. Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 15.03.2013 r., poz. 363) - a tym samym jej posiadania od dnia 1 marca 2015 r. Za tego rodzaju stanowiskiem przemawia literalna treść art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) nakładającego obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedaż usług prawniczych na rzecz tych podmiotów w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie występuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

W myśl tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem jednym z podstawowych kryteriów decydujących o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22).

Kwestie dotyczące między innymi zasad prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w tym zakresie.

Zasady prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r., poz. 363)

Natomiast, od dnia 1 stycznia 2015 r. w zakresie m.in. zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544).

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do ewidencjonowania lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania (§ 3 ust. 2).

Jak wynika z zapisu § 4 ust. 1 pkt 2 lit. g) ww. rozporządzenia, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w postaci kancelarii adwokackiej. Prowadzona działalność gospodarcza sprowadza się do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu spraw karnych z urzędu, w których Wnioskodawca jest wyznaczany przez sąd jako obrońca lub pełnomocnik. Z tytułu prowadzenia spraw z urzędu sąd określa i przyznaje na rzecz Wnioskodawcy wynagrodzenie, w związku z czym Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawiania faktur VAT. Wnioskodawca nie wykonuje usług prawnych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Wskazać należy, iż instytucja pomocy prawnej z urzędu gwarantuje, iż faktyczny nabywca tej usługi za nią nie płaci. Obowiązek stosowania kas dotyczy tylko podatników (w tym adwokatów), u których powstają należności (roszczenia) od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych z tytułu dokonanej na ich rzecz sprzedaży, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Obowiązkiem ewidencjonowania, tym samym, objęta jest jedynie kwota należna od wskazanych w wymienionym przepisie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT osób fizycznych i rolników ryczałtowych oraz podatek należny z nią związany. Na zasadzie a contrario omawianym obowiązkiem ewidencji nie są objęte kwoty należne od innych podmiotów. Zatem, usługi adwokata ustanowionego przez sąd z urzędu nie podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Biorąc pod uwagę opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż wykonywane przez Wnioskodawcę usługi na zlecenie sądów, nie stanowią odpłatnego świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, a co za tym idzie ewidencjonowanie ich przy użyciu kasy rejestrującej nie jest wymagane. Zatem, Wnioskodawca nie ma obowiązku zakupienia i zainstalowania kasy fiskalnej oraz dokonywania czynności określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca w sprawie kas rejestrujących.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.